ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. ט. נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

מבקשת

מ. ט.

נגד

משיבה
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התובעת נפגעה בתאונת דרכים ביום 9.3.20, ועתרה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה. הנתבעת סירבה תחילה לבקשה , אולם בהמשך חזרה בה מסירובה והסכימה למינוי, אשר יכנס לתוקפו לאחר קבלת וס"ר ערוך כדין.

לאור הסכמת הצדדים למנות מומחה ולאחר שעיינתי בתיעוד הרפואי, ממנו עלה כי קיימת ראשית ראיה למנות לתובעת מומחה בתחום האורתופדיה, אני מורה על מינוי מומחה בתחום האורתופדיה.

נוכח טענת הנתבעת לגבי טופס הוס"ר שברשותה, אני מורה לתובעת לצרף טופס וס"ר ערוך כדין תוך 14 ימים מהיום ולהעבירו לב"כ הנתבעת וזאת בטרם יכנס מינוי המומח ה לתוקף.

1. אני ממנה בזאת את ד"ר רפאל לוטן כמומחה בתחום האורתופדיה בתיק זה.

2. בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "תקנות סד"א") ולצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר המומחה מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין בתוך 7 ימים מקבלת כתב המינוי. מינוי המומחה יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת. ב"כ התובעת ימציא את טופס 6 למומחה יחד עם כתב המינוי מיד עם קבלתו.

3. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

4. ב"כ הצדדים יעבירו למומחה, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחה, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחה 7 ימים בטרם יוגש למומחה, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחה, יודיע על כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד. על המומחה לציין בחוות דעתו אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניו בטרם מתן חוות הדעת.

5. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 9.3.20 ובמיוחד יקבע:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשם לב לעבודתה ולמקצועה.
ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

6. המומחה יקבע תור לבדיקת התובעת בתוך 45 יום מקבלת כתב המינוי. המומחה מתבקש לשלוח את חוות דעתו לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש 30 יום לאחר בדיקת התובע ת ולאחר ששכרו הוסדר במלואו.

7. בהתאם לתקנה 91 (ב) לתקנות סד"א המומחה יצרף לחווה"ד את רשימת האסמכתאות שהוא הסתמך עליהן בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

בהתאם לתקנה 91 (ג) לתקנות סד"א בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לשלוח למומחה שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.

8. בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה, ואולם אם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובעת נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובעת. אני קובעת את שכ"ט המומחה בסך 5,000+מע"מ.

9. לאחר קבלת חווה"ד ומשלוח שאלות הבהרה למומחה, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק כל צד בתוך 30 יום בהתאמה.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. ט.
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: