ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ש. נגד שירביט :


בפני כבוד השופטת הבכירה – אירית מני- גור

מבקשים

י.ש.

נגד

משיבים

  1. שירביט, חברה לביטוח בע"מ
  2. אביגדור צדקוני

החלטה

בהעדר תגובה מטעם הנתבעת, ונוכח המסמכים הרפואיים מהם עולה כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, וכן נוכח גילו המתקדם של התובע (כבן 85), אני ממנה בזאת את פרופ' אמיר הרמן כמומחה בתחום האורתופדיה בתיק זה .

הבקשה למנות מומחה בתחום הגריאטרי/שיקומי - נדחית בשלב זה. ככלל, לא בנקל ימנה ביהמ"ש מומחה שיקומי, שכן קביעת הנכות התפקודית מסורה בידיו של ביהמ"ש. במקרה דנן, אנו מצויים בתחילת ההליך, ביהמ"ש מינה כעת מומחה בתחום האורתופדיה, וטרם התקבלה חווה"ד, טרם הוגשו תחשיבי נזק, התובע טרם העיד, וביהמ"ש לא הגיע לכלל מסקנה כי הוא אינו יכול להעריך את נכות ו התפקודית של התובע ועל כן יש למנות מומחה. לפיכך, בשלב זה הבקשה נדחית והיא תישקל בהמשך ההליך ככל שהתובע יעמוד על בקשתו תוך צירוף תיעוד רפואי עדכני.

בהתאם לתקנה 89 לתקנות סדר-הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן: "תקנות סד"א") ולצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר המומחה מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית-המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית-משפט ולבעלי-הדין בתוך 7 ימים מקבלת כתב המינוי. מינוי המומחה יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית-המשפט ובכפוף לכל החלטה אחרת. ב"כ התובע ימציא את טופס 6 למומחה יחד עם כתב המינוי מיד עם קבלתו.

על מינויו של המומחה כאמור בצו זה, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986).

ב"כ הצדדים יעבירו למומחה, טרם הבדיקה, את כל החומר הרפואי שבידיהם, תוך 30 יום מהיום. בטרם יועבר החומר הרפואי שבידי ב"כ הצדדים לידי המומחה, בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות-דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986, ידאגו ב"כ הצדדים שניהם להעביר האחד למשנהו את כל החומר הרפואי שבכוונתם להעביר לידי המומחה 7 ימים בטרם יוגש למומחה, על מנת לאפשר התנגדות להעברת החומר באמצעות הגשת בקשה מתאימה לצד שכנגד ולביהמ"ש במידת הצורך. עם קביעת מועד הבדיקה על-ידי המומחה, יודיע על כך ב"כ התובע לצדדים שכנגד. על המומחה לציין בחוות דעתו אלו מסמכים רפואיים עמדו בפניו בטרם מתן חוות הדעת.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 7.8.19 ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.
מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשם לב לעבודתו ולמקצועו.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים להיום.
המומחה יתייחס, בין השאר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

המומחה יקבע תור לבדיקת התובע בתוך 45 יום מקבלת כתב המינוי. המומחה מתבקש לשלוח את חוות דעתו לב"כ הצדדים וכן לתיק ביהמ"ש 30 יום לאחר בדיקת התובע ולאחר ששכרו הוסדר במלואו.

בהתאם לתקנה 91 (ב) לתקנות סד"א המומחה יצרף לחווה"ד את רשימת האסמכתאות שהוא הסתמך עליהן בחוות דעתו; אסמכתאות שלא ניתן לאתרן בנקיטת אמצעים סבירים, יצורפו לחוות הדעת.

בהתאם לתקנה 91 (ג) לתקנות סד"א בעל דין רשאי לבקש מבית המשפט רשות לשלוח למומחה שאלות הבהרה בנוגע לחוות דעתו, לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת חוות הדעת; המומחה ישיב על שאלות ההבהרה בתוך שלושים ימים ממועד קבלת החלטת בית המשפט ויראו את תשובותיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעתו.

בשכר טרחת המומחה תישא הנתבעת ישירות בשלב זה, על פי חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה, ואולם אם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. אני קובעת את שכ"ט המומחה בסך 5,000+מע"מ.

לאחר קבלת חווה"ד ומשלוח שאלות הבהרה למומחה, יגישו באי כח הצדדים תחשיבי נזק כל צד בתוך 30 יום בהתאמה.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ש.
נתבע: שירביט
שופט :
עורכי דין: