ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל אסתי רזינובסקי נגד הממונה על חדלות פירעון :


בפני כבוד ה שופט דן סעדון

מבקשת

דניאל אסתי רזינובסקי,
ע"י ב"כ עו"ד רונית זוילי.

נגד

משיבים
הממונה על חדלות פירעון- מחוז תל אביב

החלטה

לפניי בקשת המבקשת (להלן: "החייבת" או "היחידה") לאישור הסדר חוב, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: החוק). לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובת הממונה, ובהיעדר התנגדות מטעם הממונה - אני מורה על הבאת הסדר החוב לאישור הנושים. לצורך כך, ניתנות ההוראות הבאות:

בשים לב להמלצת הממונה, אני ממנה את עו"ד מייזליק תמר מ.ר 19664 לתפקיד מנהל ת ההסדר. מנהל ת ההסדר תודיע לממונה ולבית המשפט, תוך 3 ימים, האם יש לה מניעה למלא את התפקיד, בין מחמת ניגוד עניינים ובין מכל סיבה אחרת.

מנהלת ההסדר תפעל לכנס אסיפת נושים לדיון בהצעת ההסדר, ותקבע את מועד האסיפה תוך התחשבות במועד האחרון להגשת תביעות חוב, אותו אני קובע ל-90 ימים מיום מתן החלטה זו, ובזמן אשר יידרש להכרעה בהן ; ובמועד הדיון שנקבע בבית המשפט (סעיף 11 להלן). מנהלת ההסדר תודיע לחייבת ולממונה על מועד האסיפה ומיקומה; ויערוך פרוטוקול של תוכן הדברים אשר נאמרים באסיפה.

מנהלת ההסדר תשלח, תוך 7 ימים, לכל הנושים אשר פורטו בבקשת החייבת (או הידועיכל דרך אחרת), הודעה על הליך ההסדר בדואר רשום עם אישור מסירה ישירות לכתובתם האישית, ובנוסף לבאי כוחם ככל שהם מיוצגים. במסגרת ההודעה יצוינו, בין היתר, הפרטים הבאים:
פרטים על הגשת בקשת החייבת בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטות בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב, שיהיה - כאמור לעיל - 90 ימים מיום מתן החלטה זו, ואופן הגשתן;
המועד והמקום שנקבעו לאסיפת הנושים;
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט בעניין תוצאות אסיפת הנושים ואישור הצעת ההסדר.

מנהלת ההסדר תפרסם, תוך 14 ימים, בשני עיתונים שאחד מהם עיתון כלכלי, הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר. במסגרת ההודעה יצוינו, בין היתר, הפרטים הבאים:
האופן שבו ניתן לקבל את המסמכים הנזכרים בסעיף משנה 3 א' לעיל.
הפרטים הנזכרים בסעיפי משנה 3 ב'-ד' לעיל.

הממונה על חדלות פירעון תפרסם באתר הממונה הודעה על הגשת בקשת החייבת לאישור הסדר, בצירוף פרטי מנהל ת ההסדר שמונ תה, המועד האחרון להגשת תביעות חוב על ידי הנושים, מועד אסיפת הנושים ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט.

מנהלת ההסדר תבדוק את תביעות החוב שיוגשו, תכריע בהן בהקדם האפשרי ותמציא את הכרעתה המנומקת לנושה הרלוונטי ולחייב ת.

מנהלת ההסדר תגיש לבית המשפט ולממונה על חדלות פירעון, תוך 14 ימים לאחר מועד כינוס אסיפת הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר. בין היתר, תכלול מנהלת ההסדר פירוט על אודות הנושאים הבאים: (א) פעולותי ה לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולבאי כוחם; (ב) ת ביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידה (וכן תביעות חוב שטרם הוכרעו על יד ה, אם ישנן, והטעמים לכך); (ג) פירוט הנושים שנכללו בבקשת החייבת אולם לא הגישו תביעות חוב; (ד) תוצאות ההצבעה באסיפת הנושים, לרבות עמדות הנושים השונים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפת הנושים ובהודעות הנושים בכתב.

שכרה של מנהלת ההסדר כפי שייפסק על ידי בית המשפט, הוצאותי ה ואגרת ההשגחה לממונה על חדלות פירעון, ישולמו על ידי החייבת בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.

א. קופת ההסדר תנוהל אצל הממונה על חדלות פירעון.
החייבת תפקיד בקופת ההסדר, תוך 7 ימים, סכום של 6,165 ש"ח אשר מהווה מקדמה לשכר ה של מנהל ת ההסדר, להוצאות ההסדר ולאגרת ההשגחה.
בנוסף, החייבת תפקיד בקופת ההסדר סכום חודשי של 500 ₪ , החל מיום 20.06.2020 ובכל 20 לחודש , עד להחלטה אחרת.

בכפוף להפקדת הסכום הנזכר בסעיף משנה 9(ב) לעיל בקופת ההסדר, יעוכבו ההליכים הננקטים כנגד החייבת על ידי הנושים הבלתי מובטחים וזאת עד למתן החלטה אחרת. בד בבד, נאסר על החייבת לבצע פעולות בנכסי ה ללא אישור מטעם הממונה על חדלות פירעון וכן נאסר עלי ה לצאת מן הארץ, וזאת עד למתן החלטה אחרת.

נקבע דיון לפניי ליום 19.10.2021 שעה 12:00.

מנהלת ההסדר, הממונה והחייב ת יגישו - לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הדיון שנקבע - עמדות כתובות. בעמדות יתייחסו לכל העניינים הרלוונטיים לשאלת אישורו של הסדר החוב על ידי בית המשפט, ובכלל זה לעניינים הנזכרים בסעיפים 324 ו-325 לחוק .

המזכירות תקבע את הדיון ביומני; תמציא החלטה זו הן לצדדים להליך והן למנהלת ההסדר שמונ תה; תצרף את מנהלת ההסדר כצד נוסף להליך; ותקבע ת.פ. לקבלת עמדות הצדדים כאמור בסעיף 12 לעיל.

ניתנה היום, ט' סיוון תשפ"א, 20 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל אסתי רזינובסקי
נתבע: הממונה על חדלות פירעון
שופט :
עורכי דין: