ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מועדון כדורסל הפועל רמת גן נגד עיריית רמת גן :

לפני כבוד השופט הבכיר אליהו בכר

עותרת

מועדון כדורסל הפועל רמת גן
ע"י ב"כ עו"ד גדי גליצקי

נגד

משיבה

עיריית רמת גן
ע"י ב"כ עו"ד אורי הברמן ו/או דרור בן אבי ואח' ממשרד עו"ד שרקון בן עמי אשר ושות'

פסק דין

לפני עתירה של עמותת מועדון הכדורסל הפועל רמת גן, המפעילה קבוצת כדורסל מקצועית – הפועל רמת גן גבעתיים – המשחקת בליגה הלאומית, למתן שני סעדים: (1) להורות כי המשיבה תיתן ערבות בסך 450,000 ₪ עבור העותרת לטובת הבקרה התקציבית באיגוד הכדורסל, כפי שנתנה לקבוצות הכדורסל המקצועניות הנוספות בעיר של מכבי ר"ג נשים ומכבי ר"ג גברים; (2) להורות על פרסום ואישור תבחינים לתמיכה בעמותות לשנת 2021.
כפי שיפורט להלן, העתירה מיצתה את עצמה ומכאן דינה להימחק. לאחר הגשת העתירה העירייה פרסמה תבחינים ומוכנה להעמיד לעותרת ערבות על בסיס תבחינים אלו (הודעת העירייה מיום 2.5.2021).
הרקע ועניינה של העתירה בתמצית
העותרת טענה כי העירייה פועלת מטעמים זרים ופסולים, תוך ניגוד עניינים חמור ומובהק, באופן בלתי סביר ומפלה, על מנת להיטיב עם אגודת מכבי ר"ג ולחסל את פעילות העותרת. נטען בין היתר כי ראש עיריית ר"ג – מר שאמה הכהן, וכן ממלא מקומו ומחזיק תיק הספורט – מר אילני, לוו כספים מיו"ר אגודת מכבי ר"ג – מר עופר ארליך, המתפרנס בין היתר ממתן הלוואות חוץ בנקאיות, ו כי בנוסף יש ביניהם קשרים חברתיים. נטען, כי העירייה פועלת להיטיב עם מכבי ר"ג באמצעות תמיכות כספיות לקבוצת הבוגרים ושימור מונופול מחלקות הנוער והילדים, וכי ראש העיר התבטא נגד העותרת ופועל לחסל את פעילותה.
העותרת טענה, כי בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 יש לפרסם את תבחיני התמיכה באגודות הספורט עד ליום 1 בספטמבר שלפני שנת הכספים אליה מתייחסת התמיכה . עד להגשת העתירה בדצמבר 2020 לא פרסמה העירייה התבחינים כנדרש. עוד נטען, כי כחלק מההיערכות לעונת המשחקים שנפתחת בחודש אוקטוב ר/נובמבר, דורש איגוד הכדורסל שכל קבוצה בליגה תפקיד ערבויות כתנאי לקבלת היתר לפתיחת העונה. נטען, כי כל 15 קבוצות הליגה מפקידות ערבויות שהן מקבלות מהרשות המקומית. נטען כי בשנים האחרונות קיבלה העותרת ערבויות מהמשיבה, אלא שהשנה באופן מפלה ובלתי סביר, אושרה ערבות רק לקבוצת מכבי ר"ג והעותרת נאלצה להפ קיד ערבות אישית בגובה 325,000 ₪. כל פניותיה למשיבה בנושא לא הועילו. נטען כי מטרת המשיבה באי פרסום התבחינים ואי מתן הערבות הוא להפעיל על העותרת לחצים פסולים להתאחד ולהיבלע בקבוצת מכבי ר"ג, כשהעירייה כבר נתנה תמיכה כספית לקבוצת מכבי ר"ג "באמצעות העמדת ערבות בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול ללא פרסום ואישור תבחינים לשנת 2021". נטען כי על העירייה לפרסם תבחינים לשנת 2021 ולהעמיד ערבות לעותרת כפי שעשתה בעבר וכפי שהקצתה לאגודת מכבי ר"ג.
המשיבה טענה כי העותרת אינה זכאית לתמיכה כספית ולהפקדת הערבות המבוקשת. נטען שתבחיני העירייה לשנים 2016-2021 נקבעו כבר בשנת 2015 ובהם נקבע לשנת 2021 יעד תמיכה של 60% פעילות בעיר. נטען כי בשנים 2017-2020 תמכה העירייה בעותרת מכוח הסכם עימה ועם עיריית גבעתיים, אולם משההסכם הסתיים על העותרת לעמוד בתבחינים ככל קבוצה אחרת. נטען שהעותרת הייתה מודעת זה מכבר הן לתנאי התבחינים והן לסיום ההסכם, ואף הייתה צד לעתירה של מכבי רמת גן נגד ההסכם – בטענה כי הוא מפלה את הפועל רמת גן לטובה. העירייה דחתה את כל טענות העותרת בדבר ניגוד עניינים, הפליה, שיקולים זרים, חוסר תום לב וכיו"ב, וטענה כי אין הפליה בעניינה של העותרת, אלא שהכספים לא מגיעים לה כיוון שאינה משרתת את תושבי העיר, אינה מפעילה מחלקת נוער בעיר ושחקניה אינם תושבי העיר. נטען כי אין פסול בהלוואה שנטל ראש העיירה בשנת 2013 או בהלוואה שנטל ממר אילני, כי מדובר בפרקטיקה מקובלת לצורך מימון בחירות, כי הדבר דווח כנדרש למבקר המדינה, וכי מר ארליך אינו יו"ר מכבי ר"ג אלא חבר הנהלה בלבד. נטען כי נוהל התבחינים העדכני הוא הנוהל לשנת 2020 והעותרת לא עומדת ב-2 תנאי סף כיוון שפעילותה מתבצעת בעיקר מחוץ לעיר והיא אינה מפעילה קבוצת נוער ומכאן קיים שוני רלוונטי בינה ובין מכבי ר"ג. נטען כי העיכוב באישור התבחינים לשנת 2021, שאין בהם שינוי ממשי מתבחיני שנים קודמות, נעשה בשל הרצון למצוא דרך לסייע לעותרת על אף שאינה עומדת בתבחינים, ובין היתר איחוד בין העותרת לבין מכבי רמת גן.
העירייה טענה בנוסף טענות סף ובכלל זה כי העתירה הוגשה בשיהוי כבד של כ-4 חודשים מעת שנטען שהיה על העירייה לפרסם את התבחינים; כי העותרת הסתירה עובדות ומסמכים מהותיים מבית המשפט ובכלל זה ההסכם עם עיריית גבעתיים ועתירת מכבי, שיעור ההשתתפות של 60% המוכר לעותרת זה מכבר וכיו"ב; כמו כן נטען כי העותרת לא צירפה את עיריית גבעתיים על אף שהיא משיבה רלוונטית.
פרסום התבחינים
אשר לסעד השני – פרסום התבחינים. כאמור העותרת טענה כי היה על העירייה לפרסם את התבחינים עד ליום 1 בספטמבר שלפני שנת הכספים אליה מתייחסת התמיכה, והעירייה לא עשתה זאת. המשיבה מודה כי לא פרסמה תבחינים במועד, אלא שלטענתה עשתה זאת על מנת לנסות להיטיב עם העותרת. מכל מקום, אין מחלוקת כי לאחר הגשת העתירה, ביום 28.2.2021 אישרה מועצת העיר רמת גן תבחינים לשנת 2021 (התבחינים צורפו להודעת העירייה מיום 8.3.3021). מכאן, בעניין זה אין מחלוקת שהסעד המבוקש התייתר (ר' גם ס' 7 להודעת העותרת מיום 4.5.2021).
העמדת ערבות
אשר לסעד הראשון – העמדת ערבות לעותרת בסך 450,000 ₪, על אף שהעותרת עמדה על בקשתה לסעד זה (הודעת העותרת מיום 4.5.2021) , מצאתי כי גם בעניין זה לא ניתן להותיר את העתירה על מכונה כיוון שלא ניתן להפריד בין עמידה בתנאי התבחינים ובין קבלת הערבות. ר' לעניין זה טענות העותרת בהודעה מיום 15.3.2021 לפיה "העיריה הודיעה כי היא מתנגדת למתן ערבויות לעותרת מאחר והעותרת לא תהיה זכאית לתמיכה כספית בשנת 2021..." (ס' 8). לטענת העותרת, בניגוד לטענת העירייה בתגובה לעתירה לפי העותרת לא עומדת בתבחיני 2021, בהודעה מיום 8.3.2021 מודה העירייה כי העותרת עומדת בתבחינים שאושרו לשנת 2021 ומשכך "נימוקי העירייה בתגובתה לעתירה מדוע אינה מעמידה לרשות העותרת ערבויות לטובת הבקרה התקציבית אינם רלוונטיים עוד ובוטלו על ידי העירייה עצמה" (ס' 9 שם; ר' גם ס' 9 להודעת העותרת מיום 1.2.2021 ודברי ב"כ העותרת בפרוטוקול מיום 1.3.2021 בעמ' 5 ש' 6-8 שם טען ב"כ העותרת כי תנאי הסף שדרש השתתפות של 60% בתבחיני 2021 בוטל "וזה היה הנימוק העיקרי של העירייה מדוע לא לתת לנו ערבויות. ברגע שעבר תנאי הסף הזה, אנו עומדים על קבלת הערבות הזו"). כמו כן ראו לעניין זה הודעת העירייה מיום 4.5.2021: " לפי התבחינים החדשים צפוי שתינתן לעותרת תמיכה בגין פעילות קבוצת הבוגרים ועל כן העירייה נכונה ליתן לעותרת ערבות בהתאם לזכאותה לפי תבחינים אלו, ובכפוף לאישור מועצת העיר".
מעת שקיים קשר בין עמידה בתבחינים ובין קבלת הערבות, דרך המלך בה על העותרת לנהוג בה היא מיצוי הליכים מול העירייה – היינו בקשה לקבלת ערבויות על פי התבחינים לשנת 2021. בנסיבות אלו, העתירה שבפניי, שעסקה בקבלת ערבויות ללא פרסום תבחינים או מכוח תבחיני 2020 כבר אינה רלוונטית, ואין מקום להכריע בה.
יובהר שלא התעלמתי מטענות העותרת כי לשיטתה מדובר ב"ערבויות בסכומים זעומים ובמועד לא ידוע" וכי "העירייה נתנה בידי מכבי רמת-גן ערבויות בסכום של 450,000 ₪ לקבוצה הבוגרת ללא קשר לתבחיני 2021" ומכאן יש לתת לעותרת סכום זהה לסכום שניתן למכבי ר"ג. אולם, כאמור אין מקום להכריע בעתירה על סמך החומר שבפניי – העובדות השתנו, התבחינים פורסמו, העירייה מוכנה להעמיד ערבות לעותרת, ויש למצות תחילה את ההליך מול העירייה.
להשלמת התמונה יצוין כי העותרת הגישה עתירה נפרדת נגד תבחיני 2021 ובמסגרתה טענה גם להפליה ולחוסר סבירות וכן ביקשה סעד שיאפשר לה פתיחת מחלקת נוער. בנסיבות אלו – טענות העותרת לרבות בדבר היקף התמיכה בה לעומת התמיכה במכבי ר"ג – צפויות לעמוד לדיון (עת"מ 32760-04-21).
סוף דבר
העתירה נמחקת.
בהינתן שהתבחינים פורסמו רק לאחר הגשת העתירה ובקשר עימה, המשיבה תישא בהוצאות העותרת בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, א' סיוון תשפ"א, 12 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מועדון כדורסל הפועל רמת גן
נתבע: עיריית רמת גן
שופט :
עורכי דין: