ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי חאלו נגד אברהם מורדוף :

22
לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

המבקשים (הנתבעים והתובעים בתיק 24995-04-18 :

  1. מרדכי חאלו
  2. יצחק חאלו

ע"י ב"כ עוה" ד עמיר לוי

נגד

המשיבים (התובעים והנתבעים בתיק 24995-04-18 :

  1. אברהם מורדוף
  2. עדנה מורדוף

ע"י ב"כ עוה"ד רונן וייזל

בית המשפט אינו מוצא מקום להתנות את התרת הצו בהפקדה כפי שביקשו המשיבים, שכן מלכתחילה לא הופקד ה ערובה, בעת מתן הצו, במקור. כמו כן, ראו את הצהרת ב"כ המבקשים בעמוד 5, שורה 31 לעניין תשלום כל סכום שיפסק.

החלטה

מהות הבקשה

בזיקה להחלטה מיום 14.4.21 עותרים המבקשים להורות על ביטול צו המניעה הזמני מיום 23.05.19 (להלן: "צו המניעה"), תוך חיובו של התובע בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בשל ההתניות המותנות על ידו לביטול צו המניעה.

צו המניעה אסר על הריסת העמוד המרכזי ועל שינוי המצב הקיים , וזאת על מנת לאפשר למומחה בית המשפט לסיים את עבודתו.

כן מבקשים צו להגשת ראיות הצדדים וקביעת התיק להוכחות.

הרקע ועיקרי טענות הצדדים

כזכור, בהחלטה מיום 23.05.19 ניתן הצו הארעי, עד להחלטה אחרת. נקבע בהחלטה כי ביום 17.04.2019 , מונה מומחה מטעם בית המשפט לבחינת טענות הצדדים. בין היתר, עליו לבחון את הסוגיה העולה בעניין העמודים. עלה כי המשיבים בבקשה שהוגשה אינם מכחישים קבלת היתר וכוונה להרוס את העמוד. על כן, נקבע כי הצו יבחן בשנית, לאחר שתונח חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט, ולאחר תוגש בקשה מתאימה. הצו ניתן בהתחשב בכך שהריסת העמודים ושינוי במצב הקיים יפגע בעבודת המומחה וכן ביכולת בית המשפט להכריע בסכסוך.

חוות הדעת מטעם מומחה בית המשפט, הוגשה ביום 10.11.20 והתייחסות לעניין העמודים ניתנה בסעיף יג' 1 לחוות הדעת.

עלה כי נשלחו שאלות הבהרה ועלה ספק מטעם המבקשים האם יש בכך רלבנטיות להמשך הצו. נקבע כי שאלת הרלבנטיות אכן מוטלת בספק, שכן אין בידי בית המשפט נתונים האם על המומחה לחזור ולבחון את המצב הקיים בשנית, לאור שאלות ההבהרה שנשלחו. על כן, למען הזהירות ובכדי למנוע את שינוי המצב הקיים באופן בלתי הפיך, המומחה התבקש להעביר את התייחסותו ולאחר מכן, תינתן החלטה מושכלת.

המבקשים עותרים לביטול צו המניעה, היות וביום 10.11.20 המומחה סיים את עבודתו והוגשה חוות דעת מטעמו, לאחר שערך שני ביקורים בנכס. לפיכך, הם מבקשים להורות על ביטול הצו הזמני שניתן. הבקשה מבוססת על כך שלאחר שניתנו תשובות לשאלות ההבהרה למומחה בית המשפט, אין נפקות לצו המניעה.

כזכור, ובזיקה להחלטה מיום 24.12.20, המשיבים, התובעים (להלן גם: "מורדוף"), התנגדו לבקשה שהוגשה במקור על ידי המבקשים (ראו בקשה מספר 19). לטענתם, במבנה בוצעו שינויים בניגוד להיתר וצורפה לתשובה הודעה כנספח 1 ביחס לכך. לטענתם, נעשתה פניה למומחה בית המשפט בשאלות הבהרה, אשר המומחה טרם השיב להן ואין מן הנמנע כי יידרש גם לביקור חוזר במקום. המשיבים ביקשו להשאיר את הצו על כנו וזאת עד לתיקון וסילוק חריגות הבניה שביצע המבקש.

המשיבים סברו כי יש לדחות את הבקשה לביטול הצו האוסר על הריסת העמוד המרכזי ועל שינוי המצב הקיים.

בהחלטה מיום 24.12.20 נקבע כי אין בשלב זה לקבל את הבקשה, בטרם המומחה יתייחס לצורך בבחינה נוספת של המצב הקיים.

בהחלטה נשוא יום 24.03.21, עת עתרו המבקשים לביטול צו המניעה, נקבע בהחלטה כי הדיון הקרוב קבוע ליום 06.04.21. כן נקבע כי אין מקום להעביר את הבקשה לתשובה, שכן בזיקה להחלטות מימים 23.05.19 ו- 24.12.20, המומחה הגיש חוות דעת והשיב לשאלות ההבהרה. אשר על כן, ולאור ההחלטות לעיל, צו המניעה בוטל והוב הר, שאין בביטול זה כדי להכשיר פעולה כלשהי, כאשר יש לפעול בהתאם לדין ולהיתרים.

מורדוף ביקשו עיון מחדש, בין היתר, בהתחשב בכך שההחלטה ניתנה ללא עמדתם. היות והדיון היה קבוע ליום 06.04.21, נקבע כי צו המניעה יוותר על כנו, ושבמסגרת הדיון, הצדדים ישמעו.

לאחר שהתקיים דיון, המשיבים ציינו כי אינם מתנגדים להסרת צו המניעה, בכפוף להפקדת ערובה ריאלית, המשקפת את שווי העבודות, בקופת בית המשפט (ראו הרחבה ההודעה מיום 14.04.21).

ביום 14.4.21 הגיש ב"כ המבקשים הודעה, כאמור בהחלטת בית המשפט בפרוטוקול הדיון מיום 6.4.21.

במהלך הדיון הציע הנתבע הצעות יוצאות דופן, אך כדי לסיים את התיק בפשרה ולחסוך בהוצאות משפט, וזאת על אף שמדובר בתביעה, בגין הוצאות שהוציא כביכול התובע לפני 50 שנה.

התובע, על אף ההצעות הנדיבות שהוצעו לו, בחר לדחותן, ואף להעמיד תנאים לביטול צו המניעה אשר ממילא, יש לבטלו.

התובע הגיש הודעה לבית המשפט במסגרתה הוא התנה את ביטול צו המניעה בתנאים.

הנתבע הגיב להודעה זו, דרש את קביעת התיק להוכחות, וביטול צו המניעה. בית המשפט הורה לתובע להגיב להודעת הנתבע בתוך 7 ימים, אולם לא הוגשה התייחסות.

לא ניתן להתנהל על פי גחמותיו של התובע. כל עיכוב בבירור התביעה גורם לנזקים לנתבע.

לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט ליתן צו להגשת ראיות הצדדים וקביעת התיק להוכחות במועד המוקדם ביותר ועל פי אפשרויות יומנו של בית המשפט.

הנתבע אינו מעוניין בכל הסדר בתיק, בטח כזה החורג מהסך שנקבע על ידי המומחה, והוא מבקש כי עניינו יוכרע בפסק דין מנומק.

אשר להסרת צו המניעה; יש להסיר את צו המניעה, ללא קשר לתכתיב כלשהו או "הצעה" מאת התובע כתנאי להסרת צו המניעה. התובע הודיע שאינו מתנגד להסרת צו המניעה אלא התנה זאת בתנאים. יש להסיר לאלתר את צו המניעה. צו המניעה ניתן לתנאי אחד, ואין בלתו, על מנת שלא לגרום נזק לעבודת המומחה ולהגשת חוות דעתו לבית המשפט הנכבד – משחוות הדעת הוגשה, אין ולא יכולה להיות כל סיבה להותרת צו המניעה. אי הסרת הצו גורמת לנזקים משמעותיים לנתבע באשר שיפוץ דירתו מתעכב, וזאת על אף שהוצא בגין כך היתר בנייה כדין מעיריית תל-אביב.

המבקשים מוסיפים וטוענים כי בית המשפט ציין, במהלך הדיון האחרון, כי אין לו את הסמכות להותיר את צו המניעה, לאור היתר הבנייה שניתן והמליץ לתובע על הסרתו המידית. עם זאת, התובע מנצל את המצב, ומעוניין לגרום עוד ועוד נזקים לנתבע, ולא הגיש את תגובתו כאמור בהחלטת בית המשפט מיום 14.4.21 . מדובר בנזקים משמעותיים ביותר, כאשר כרגע רובץ צו מניעה מבלי שהתובע נדרש להפקיד סך כלשהו בגין הוצאתו. המבקשים טוענים כי הדבר לא יעלה על הדעת.

ב"כ המבקשים מתנגד, בכל תוקף, להפקדת סך כלשהו בקופת בית המשפט כנגד הסרת צו המניעה, בטח בנסיבות בהן התובע עצמו לא הפקיד ערובה כלשהיא בעת קבלת צו המניעה.

על כן, המבקשים עותרים להסיר את צו המניעה ולחייב את התובע בהוצאות ראליות נוכח התנגדותו לעשות כן על אף הצעתו של בית המשפט במעמד הדיון האחרון.

דיון והכרעה

לאחר שטענות הצדדים נשמעו במסגרת הדיון האחרון, ולאחר שטענות הצדדים בכתב נבחנו, יש לבטל את צו המניעה, ואין לשנות מההחלטה מיום 24.03.21.

יצוין כי בדיון, טענו מורדוף שבמסגרת הבקשה לצו מניעה, נמנו מספר נימוקים, ואחת מהן היתה בדיקת המומחה, ושהריסת העמוד לא תפגע באפשרותו לבדוק את הטענות של התובעים שכנגד וכן, להעריך את שווי העמודים; הטענה השניה, והסעד העיקרי שביקשו- תביעה כספית, קרי – הגישו תביעה כדי שהתובע יקבל שווי השבה, אשר מבקשים להרוס כעת.

מורדוף מבקשים להשאיר את העמוד , מ הטעם שמדובר בעניין קנייני של התובע ושהמבקשים מסרבים לשלם עבורו. בדיון ביקשו הפקדה ביחס לשווי העמודים ו אז יסכימו להקפיא את צו המניעה.

מנגד, ב"כ המבקשים הצהיר לפרוטוקול כי ישולם כל סכום בו יחויבו (עמ' 5, שורה 31).

לאחר שטענות הצדדים נבחנו, ולאור ההתפתחויות התיק, הכף נוטה לביטול צו המניעה; מומחה בית המשפט חיווה דעתו וכן השיב לשאלות ההבהרה. יודגש כי מלכתחילה צו זה ניתן בכדי לא לגרום נזק לעבודת המומחה ולאפשר לו לבצע את מלוא הבדיקות הנדרשות. עת עבודתו הושלמה, אין משמעות להותיר צו זה על כנו. כמו כן, אין בפי המשיבים עמדה וטענות מוצקות לפיהן יש להותיר את צו המניעה על כנו.

יש לציין כי בבקשה לעיון מחדש, לא הועלו טענות חדשות, כי אם טענה כספית לעניין שווי העמוד.

כזכור, עסקינן בתביעה כספית ובית המשפט נעתר ל צו המניעה בכדי שיהיה בידי המומחה לבחון את הנדרש כמפורט לעיל.

בית המשפט אינו מוצא מקום להתנות את התרת הצו בהפקדה כפי שביקשו המשיבים, שכן מלכתחילה לא הופקד ה ערובה, בעת מתן הצו, במקור. כמו כן, ראו את הצהרת ב"כ המבקשים בעמוד 5, שורה 31 לעניין תשלום כל סכום שיפסק.

אשר על כן, צו המניעה מבוטל; לצד זה, ניתנות בזאת הוראות לקידום ההליך;

הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים, תוך 30 יום מהיום ישגר כל צד לרעהו תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין וכן דרישה לענות על שאלון ו/או פרטים נוספים, במידה וצד יחפוץ בכך. לכל צד יעמדו 30 יום מיום קבלת הדרישות כדי להשיב למבוקש וכן לאפשר עיון במסמכים. במידה וצד סובר כי לא קיבל את המבוקש, יש להגיש בקשה תוך 15 יום מהמועד שנקבע למתן מענה.

לאחר השלמת ההליכים המקדמיים יוגשו תצהירי עדות ראשית: התובעים תוך 45 יום מיום השלמת ההליכים המקדמיים, והנתבע ים תוך 60 יום מקבלת תצהירי התובעים.

אם ברצון צד להגיש חוות דעת מומחים, יש לעשות כן ביחד עם התצהירים. יש לצרף לתצהירים כל מסמך שברצון הצדדים להסתמך עליו במהלך דיון ההוכחות.

אם צד מבקש לזמן עד ללא תצהיר, יש להגיש בקשה מתאימה נתמכת בתצהיר, המפרטת את תמצית העדות, את מועדי הפניה לעד ואת סיבת הסירוב. בקשה שכזו לא תוגש יאוחר למועד הגשת התצהירים ותועבר להתייחסות הצד השני.

הצדדים יגישו למזכירות בית המשפט עותק תצהיר עדות ראשית כרוך ומדוגל.

קדם המשפט לאחר תצהירים יתקיים בהתאם ליומן בית המשפט, ב יום 24.2.22 בשעה 10:30.

טוב יעשו הצדדים באם ימצו ביניהם את הליך ההידברות עד למועד הנדחה, וינסו למצוא מתווה לסיום הסכסוך.

המדובר בהמלצה, על מנת לחסוך במשאבים ובהוצאות ריאליות שבניהול ההליך.

סוף דבר

לאור האמור לעיל, צו המניעה מבוטל.

יוער כי בנסיבות העניין, אין מנוס מהשתת הוצאות וזאת הן ברוח תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט 2018. המשיבים יישאו בהוצאות המבקשים על סך כולל של 2,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשפ"א, 11 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי חאלו
נתבע: אברהם מורדוף
שופט :
עורכי דין: