ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ARIVIA S.A נגד וגאנץ בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת איילת הוך-טל

מבקשת

ARIVIA S.A

נגד

משיבה
וגאנץ בע"מ

החלטה

בהליך זה ניתן למשיבה, היא התובעת, היתר לביצוע המצאה מחוץ לתחום למבקשת.
המבקשת טוענת כי כתב התביעה הומצא לה שלא כדין ולכן עותרת לחייב את המשיבה-התובעת להמציא לה את כתב התביעה בהתאם לתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, תשל"ו-1975 (להלן –תקנות אמנת האג).

תמצית העובדות הרלבנטיות וטענות הצדדים

המשיבה הגישה תביעה כספית על סך 1,000,000 ₪ כנגד המבקשת, על בסיס יחסים מסחריים בין הצדדים במהלכם המשיבה הפיצה את מוצרי המבקשת בישראל.
המשיבה הינה חברה הרשומה כדין בישראל.
המבקשת הינה חברה הרשומה ביוון ופועלת ממדינה זו.
כתב התביעה הוגש ביום 30.12.20 ובסמוך אליו הוגשה בקשה להתיר המצאה מחוץ לתחום, לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
ביום 8.1.21 ניתנה החלטה המאפשרת ביצוע המצאה מחוץ לתחום תוך מתן הוראות מתאימות.
ביום 22.1.21 הוגשו אישורי מסירה אשר הראו כי המשיבה ביצעה את הנחיות המסירה שניתנו בהחלטה מיום 8.1.21. אשר על כן, בהחלטה מיום 24.1.21 נקבע כי כתב ההגנה יוגש עד ליום 18.3.21.
אין מחלוקת כי כתבי הטענות שהועברו למבקשת נערכו בשפה העברית.

ביום 8.3.21 הוגש יפוי כוח מטעם המבקשת לטובת משרד עורכי דין 'אגמון ושות', רוזנברג, הכהן ושות'', אשר כלל את ההגבלה הבאה –

המבקשת טוענת כי מאחר ויוון דחתה את האפשרות לבצע המצאת כתבי בית דין בתחומה בהתאם לסעיף 10 לאמנת האג (קרי, בדואר רשום), הרי שהדרך היחידה לבצע המצאה לחברה שמקום מושבה הוא ביוון הינה להגיש בקשה למנהל בתי המשפט , בהתאם לסעיף 5 לתקנות אמנת האג. בנוסף נטען כי לאור הסתייגות יוון מהסדרי האמנה, קיימת חובה למסירת כתבי בית הדין כאשר הם מתורגמים ליוונית.
על כן נטען כי ההמצאה שבוצעה מנוגדת ל תנאי האמנה ואינה מהווה מסירה כדין. לכן , יש להורות למשיבה לבצע המצאה בהתאם לתקנות אמנת האג , כפי שהתקבלו על ידי יוון. בהתאמה, יש לקבוע כי רק לאחר ביצוע המצאה כאמור, יחל מניין המועדים להגשת כתב הגנה מטעם המבקשת.
לבקשה צורף עותק מנוסח הצהרותיה והסתייגויותיה של יוון ביחס לאמנת האג וכן תצהירה של הגב' Kalliopi Georganta מטעם המבקשת, אשר נושא אישור קונסלרי של שגרירות ישראל באתונה.
המשיבה טוענת כי המבקשת הינה חברה בינלאומית הפועלת בכ-50 מדינות ואף מיוצגת בישראל על ידי באי כוחה אשר מייצגים אותה במסגרת בקשה זו. כתב התביעה הומצא למבקשת ולבאי כוחה בדואר אלקטרוני ביום 12.1.21 ובאמצעות Fedex לכתובתה הרשומה ביום 18.1.21. המבקשת לא עשתה דבר במשך חודשיים עד להגשת בקשה זו ולא פעלה לקבלת תרגום של כתב התביעה. על כן, הגשת בקשה זו מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, המנוגדת לתקנה 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן – תקנות סד"א) ולכן דינה דחייה. בנוסף, ההמצאה בוצעה בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 8.1.21, כך שאם ההחלטה האמורה אינה נכונה, ההי על המבקשת לערער עליה ולא לפנות בבקשה זו.
עוד נטען כי הגשת בקשה זו מהווה הודעה מטעם המבקשת כי כתב התביעה הומצא לה וכי היא מודעת לתביעה.
לבסוף נטען כי אין בהגשת בקשה בטענות מקדמיות בכדי לדחות את המועד להגשת כתב הגנה.

דיון והכרעה

בהחלטה מיום 8.1.21 נקבע כי קיימת עילה להמצאת כתבי טענות מחוץ לתחום המדינה בהתאם לתקנות סד"א וניתנו ההוראות לביצוע ההמצאה באופן הבא –
ישירות למבקשת בדוא"ל ובדואר רשום עם אישור מסירה.
למשרד עורכי דין 'אגמון ושות', רוזנברג, הכהן ושות'' בדוא"ל (להלן – משרד עורכי הדין), מבלי שיהיה בכך בכדי להודות שביצוע מסירה כאמור הוא המצאה כדין.
אין מחלוקת כי המשיבה פעלה בהתאם להנחיות אלו בביצוע ההמצאות. אין מחלוקת גם כי כתב התביעה שהומצא נערך בעברית בלבד.
כעת יש לבחון האם המצאות אלה מהוות המצאה כדין, נוכח הוראות תקנות אמנת האג, הוראות אמנת האג עצמה וכן הצהרות והסתייגויותיה של יוון מהוראות האמנה.

ביצוע המצאה ישירות למבקשת
המבקשת טוענת כי בהתאם להוראות תקנות אמנת האג ובהתאם לאמנה ולהצהרותיה של יוון ביחס לאמנה, היה על המשיבה לבצע המצאה בהתאם לתקנה 5 לתקנות אמנת האג, כאשר כתב התביעה מתורגם ליוונית. המשיבה למעשה לא חולקת על כך.
המשיבה טוענת למעשה כי ביצוע המסירה בהתאם להוראות בית המשפט מהווה המצאה כדין ולחלופין מקים את 'חריג הידיעה' חלף 'כלל ההמצאה'.
תכלית אמנת האג ותקנות אמנת האג שהותקנו על פיה תומצתו ברע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד (פורסם במאגרים, 20.07.2010) בס' 23-22. מעיון בתכליות נראה כי מעבר לתכליות הרגילות הקשורות בביצוע המצאה כדין, תקנות אלו נוגעות גם לסוגיות של דיפלומטיה, מינהל תקין ושמירה על תפיסת ריבונותן של המדינות השונות.
עניינים אלה חורגים מתחום האינטרסים הספציפי של הצדדים להליך זה. יותר מכך. עניינים אלה חורגים גם מתחום סמכותו של בית משפט זה, אשר החלטתו אינה באה לבטל את הצורך בשמירה על כללי מינהל תקין, דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים, כפי שהוגדרו באמנת האג ובתקנות מכוחה.
על כן, הגם שההמצאה בוצעה בהתאם להוראות ההחלטה שניתנה כאמור, אין חולק כי ההמצאה לא בוצעה בהתאם להוראות תקנות אמנת האג ואינה תואמת את האמנה כפי שהתקבלה על ידי מדינת היעד – יוון . בנסיבות אלה אין מנוס מקביעה לפיה לא ניתן לקבל את ההמצאה שבוצעה למבקשת כהמצאה כדין (להחלטה דומה ראו ברע"א 1056/10 הנ"ל בס' 26).
בפן המהותי, על אף שאין חולק כי כתב התביעה בפועל הגיע ליעד, יש לזכור כי כתב התביעה הומצא בשפה העברית בלבד. מעולם לא נטען כי הגורמים מולם התנהלה המשיבה אצל המבקשת יודעי קרוא וכתוב בעברית. לכן, גם בפן המהותי מסירה זו אינה יכולה לענות על הדרישה ליידוע המבקשת על קיומו של ההליך, ואינה יכולה להיחשב כהמצאה כדין או לחלופין כמקימה את 'חריג הידיעה'.
נעבור כעת לבחון את ההמצאה שבוצעה למשרד עורכי הדין.

ההמצאה למשרד עורכי הדין
אין מחלוקת כי המצאה לעורך דין יכולה להיות המצאה כדין (תקנה 163(א) לתקנות סד"א ותקנה 477 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984) אולם זאת רק אם עורך הדין מוסמך לייצג את בעל הדין באותו הליך (בע"ם 1378/07 זדה נ' זדה (פורסם במאגרים, 29.4.07) בפס' ה' ות"א (מח'-י-ם) 6031-02-21 מרקה נ' עזבון פריתך (פורסם במאגרים, 13.04.2021) בס' 6).
בענייננו, ההחלטה מיום 8.1.21 קבעה כי יש לבצע המצאה בדואר אלקטרוני גם למשרד עורכי הדין, מבלי שהדבר יהווה הודאה בכך שמשרד עורכי הדין מוסמך לקבל כתבי בי דין מטעם המבקשת.
ההמצאה בוצעה ביום 12.1.21 באמצעות דואר אלקטרוני.
כאמור, בתגובה לכך, קיבל משרד עורכי הדין יפוי כוח מטעם המשיבה לייצגו במסגרת הליך זה, אולם יפוי הכוח הוגבל לבחינת חוקיות ההמצאה בלבד (ראו לעיל).
ההלכה קובעת כי יש לכבד הגבלות מעין אלו של יפוי הכוח, ואין בכך שמשרד עורכי הדין הוסמך להגיש בקשה זו בכדי להפוך את המסירה שבוצעה למשרד עורכי הדין להמצאה כדין למבקשת . בפרט שעה שההמצאה לא עומדת בהוראות תקנות אמנת האג והאמנה עצמה (ראו ברע"א 1056/10 הנ"ל בס' 9 וכן ת"א (של'-ת"א) 41249-07-20 Vestel Foreign Trade Co נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 11.01.2021) בס' 7-4).
אשר על כן, לא ניתן לראות בהמצאה שבוצעה למשרד עורכי הדין כהמצאה כדין. חרף התחושה הלא נוחה לפיה יש בתוצאה זו בכדי להפוך את הדין הפרוצדוראלי לאותה 'מיטת סדום' מטאפורית, התכליות המגולמות באמנה ובתקנות אמנת האג חורגות מתחומו הצר של הליך זה ומחייבות עמידה דווקנית על הוראות האמנה והתקנות.
טרם סיום יוער כי המשיבה טענה שהיה על המבקשת להגיש ערעור על ההחלטה מיום 8.1.21 ולא להגיש בקשה זו. נזכיר כי מדובר בהחלטת ביניים שאינה יוצרת מעשה בית דין. לפי כך, בית המשפט רשאי לעיין מחדש בהחלטתו ולשנות ממנה במידת הצורך. במסגרת הבקשה הובא מידע חדש לידיעת בית המשפט, הוא המידע על דרישותיה של יוון לצורך ביצוע המצאה. מידע זה מצדיק עיון מחדש בהחלטה מיום 8.1.21 ושינויה בהתאם.
סיכום

על כן, על המשיבה לבצע המצאה בהתאם לתקנות אמנת האג ועליה לדאוג כי המסמכים יוגשו בהתאם להצהרותיה והסתייגויותיה של יוון מהוראות האמנה.
המשיבה תדאג ליידע את בית המשפט בנוגע לביצוע ההמצאה כדי שניתן יהיה לקבוע את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשת.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ARIVIA S.A
נתבע: וגאנץ בע"מ
שופט :
עורכי דין: