ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צפתי נגד א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת לימור ביבי

המבקש

דוד צפתי
ע"י ב"כ עו"ד יוחי גבע

נגד

המשיבה

א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דן פרידמן

פסק דין

לפני בקשת הסתלקות מוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות" או "החוק" ו- "בקשת ההסתלקות" בהתאמה).

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוגשה ביום 22/04/20 על ידי מר דוד צפתי (להלן: "המבקש") ועניינה בטענת המבקש כי א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ (להלן: "המשיבה") לא מילאה אחר הוראות תקנה 34 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג – 2013, שעה שלא פרסמה באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות שקיימים בסניפיה. בכך, הפרה המשיבה לטענת המבקש את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק השוויון", "תקנות השוויון", ו- "בקשת האישור").

ביום 19/11/20 הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור, שם טענה כי דין בקשת האישור סילוק על הסף, ולחילופין, לגופה וזאת מהנימוקים הרבים המפורטים שם. ביום 22/11/20 הגיש המבקש את תגובתו לתשובה לבקשת האישור.

לאחר שהמשיבה הגישה את התשובה לבקשת האישור באו ב"כ הצדדים בדברים, ובהמשך לכך, ביום 04/03/21 הגישו הצדדים בקשת הסתלקות מוסכמת. במסגרת בקשת ההסתלקות הוסכם כי באין חולק כי כיום מפורסמות התאמות הנגישות באתר האינטרנט של המשיבה, יסתלק המבקש מבקשת האישור ללא צו להוצאות, תוך שהוא ו/או מי מטעמו מוותרים באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה בעניינים נשוא בקשת האישור והתביעה שהוגשה בצדה. המבקש וב"כ המבקש אף מתחייבים שלא לנקוט כנגד המשיבה בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם בהליך יצוגי נוסף ו/או אחר בעניינים נשוא בקשת האישור.
כמו כן, בנסיבות העניין, נוכח השלב המוקדם בו מצוי ההליך, ביקשו הצדדים לפטור אותם מפרסום הודעה.

המבקש ובא כוחו הבהירו כי לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה בתמורה להסתלקות האמורה.

דיון והכרעה;
בפסק דין אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, מפי כבוד השופט ח' כבוב בת"צ 5398-06-19 צפתי נ' רהיטי קיבוץ השלושה השקעות בע"מ (28/11/19) (להלן: " עניין צפתי"), בבקשת הסתלקות אשר נסבה אף היא - בדומה לעניין לפנינו – על תובענה ייצוגית המבוססת על הפרת החובה בפרסום הסדרי נגישות, אישר בית המשפט את בקשת ההסתלקות וריכז את הוראות הדין והפסיקה הרלוונטיים. על מנת להביא דברים בשם אומרם אציין כי עיקרי פסק דין זה מבוססים על הדרך אשר נכבשה על ידי בית המשפט באותו העניין.

סוגיית ההסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית מוסדרת בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, אשר קובע בין היתר:
"(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה.
(.....)
(ד)(1) אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4).
(.....)"

מנוסחו של הסעיף עולה, כי הסתלקות מהליך ייצוגי וכן קבלת טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקות, לא יעשו אלא באישור בית המשפט.
עוד קובע הסעיף כי הליך הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כולל שני שלבים: בשלב הראשון, על בית המשפט לבחון האם יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות וכן, הגמול לתובע הייצוגי (סעיף 16(א) ו-16(ב) לחוק תובענות ייצוגיות); בשלב השני, אליו נדרש בית המשפט רק ככל שאושרה ההסתלקות בשלב הראשון, על בית המשפט לבחון האם יש מקום למנות מבקש או בא כוח מייצג חלופיים ולאפשר את המשך ניהול ההליך (סעיף 16(ד) לחוק)(ראו גם עניין צפתי בסעיף 9; ת"צ 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22/12/10) (להלן: "עניין הר-עוז"); אלון קלמנט, "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא 5, 63 (2011)).

המחוקק העניק לבית המשפט שיקול דעת רחב האם להיעתר לבקשת הסתלקות או לדחות בקשה שכזו. כך, סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, העוסק בהסתלקות מההליך בשלב הדיון בבקשה לאישור, כבעניין דנן, קובע כי בית המשפט "רשאי" לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג וכן "רשאי" להורות על פרסום הודעה על כך (עניין צפתי בסעיף 9; להרחבה ביחס לאבחנה האמורה שעורך החוק בנוגע להסתלקות בין שלב הבקשה לאישור לבין שלב התובענה הייצוגית, ראו עניין הר-עוז, פסקה 22).

מן הכלל אל הפרט;
לאחר שבחנתי את בקשת האישור, תשובת המשיבה, תגובת המבקש וכן את בקשת ההסתלקות, הגעתי למסקנה, כי יש מקום לאשרה.

מסקנתי זו מושתתת ראש וראשונה על כך שמבלי לקבוע מסמרות ובזהירות המתבקשת מכך שבההליך לפני מצוי בשלב ראשוני וטרם התקיים בו דיון בבקשה לאישור – התרשמתי שסיכויי התביעה במקרה דנן אינם נחזים כגבוהים. אשר לכך, אפתח ואציין כי אמנם כאמור התיק מצוי בשלב ראשוני ואולם, במסגרת ההליך כבר הוגשה תשובת המשיבה לבקשה לאישור וכן תגובת המבקש ואף התקיים קדם המשפט, כך שבידי בית המשפט היכולת להתרשם מכתבי הטענות ומטענות הצדדים המועלות במסגרתם ומהטענות שהועלו בפניו בעל פה. לאור האמור, בשלב זה של ההליך, שעה שכתבי הטענות של הצדדים מונחים בפניי וכך גם עילות התביעה והטענות המפורטות בבקשה לאישור, ומשאין חולק, כי כיום מפורסמות התאמות הנגישות באתר האינטרנט של המשיבה, סבורה אני, מבלי לקבוע מסמרות בדבר, כי סיכויי ההליך מצויים ברף הנמוך לכאורה ולפיכך תומכים באישור בקשת ההסתלקות.

נוסף על כך, במסגרת בקשת ההסתלקות, התבקש בית המשפט לקבוע כי בנסיבות העניין אין צורך להורות על פרסום הודעה בדבר הסתלקות המבקש בהתאם לסעיף 16(ד)(1) לחוק. לעניין זה, אציין, כי סעיף 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע – 2010, קובע כי:
"(ב) הוגשה בקשה הסתלקות, יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק וכן על משלוח ההודעה כאמור, ליועץ המשפטי לממשלה, בצירוף העתק מן הבקשה ומן התובענה, למנהל בתי המשפט וכן לגוף או בעל תפקיד כקבוע בתקנה 3(א), ורשאי בית המשפט להורות על משלוח כאמור גם לאדם אחר כפי שיורה. "

מנוסח התקנה עולה לכאורה, כי יש חובה לפרסם את דבר הגשת בקשת ההסתלקות עם הגשתה ואף קודם לאישור ההסתלקות על ידי בית המשפט וכי, על פניו, אין לבית המשפט שיקול דעת בסוגיה גם במקרה בו בקשת ההסתלקות מוגשת בשלב הבקשה לאישור (כפי שעולה מנוסח סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות לעיל). אלא שבמסגרת ההלכה הפסוקה נקבע כי תקנה 11(ב) אינה שוללת את שיקול דעתו של בית המשפט להורות על אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, מבלי להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשה להסתלקות ומבלי להורות על משלוח הודעה לגורמים המנויים בתקנה (ראו ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13/5/13); עניין הר-עוז, פסקאות 27-28).
בהתאמה להתוויות כפי שנקבעו בפסיקה ושיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לעניין זה, לאחר ששקלתי מצאתי להיעתר לבקשת הצדדים האמורה.

בנסיבות העניין, לאור סיכויה הנמוכים לכאורה של הבקשה לאישור כפי שפורטו על ידי לעיל, הנני סבורה כי אין מקום לנסות ולאתר מבקש חלופי לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות. זאת הואיל ואיתור מבקש חלופי יוסיף עלויות ומנגד ספק באם יצמיח תועלת כלשהי. בנסיבות אלה הרי שאין מקום לפרסום הודעה בדבר בקשת ההסתלקות לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות.

סוף דבר:
אני נותנת לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.

כל התחייבויות הצדדים, כפי שאלו פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

בהתאמה אני מורה בזאת על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור.

הדיון הקבוע ליום 22/04/21 בטל בזאת.

המזכירות תדוור לצדדים.

ניתן היום, כ"א אדר תשפ"א, 05 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צפתי
נתבע: א.ש. סיעוד ורווחה בע"מ
שופט :
עורכי דין: