ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיגל גולן נגד אוליצקי תשתיות בע"מ :

05 אוקטובר 2020
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובעת:
סיגל גולן
ע"י ב"כ: עו"ד שופס מטעם לשכת הסיוע המשפטי

-
הנתבעת:
אוליצקי תשתיות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דן כ"ץ

החלטה

בפני בקשת הנתבעת לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים (להלן- הבקשה). התובעת מתנגרבית סעיפי הבקשה.

בטרם אדרש, לבקשות עצמן ולטיעוני הצדדים, אתאר בתמצית את העובדות העולות מכתבי הטענות, ואת המחלוקת הנטושה בין הצדדים.

התובעת הגישה כנגד הנתבעת תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, פיצוי בגין היעדר שימוע וזכויות סוציאליות מכוח תקופת עבודה נטענת בנתבעת בתקופה 2008 עד 2018. התובעת טענה, כי שכרה שולם בהמחאות ובהעברות בנקאיות וכן שולמו לה סכומים נוספים במזומן מעבר לסכומים הנקובים בתלוש השכר.

הנתבעת הודתה, כי העסיקה את התובעת בתקופה מחודש 10/2008 עד לחודש 11/2016 בלבד וזאת שלא ברציפות . לגרסת הנתבעת, היו שנים בהן התובעת הועסקה מספר חודשים בלבד , ו בשנת 2014 לא הועסקה כלל.

הנתבעת טענה עוד, כי התובעת בתביעתה לא הפרידה בין שירותים שונים שניתנו על ידה שלא לנתבעת (אלא לבני משפחה הקשורים לנתבעת) לבין העבודה בנתבעת. כך, נטען, כי התובעת העניקה לעיתים שירותי עיסוי, אך היה מדובר בשירות עליו קיבלה תשלום פרטי ללא קשר להעסקתה בנתבעת. בנוסף וזה העיקר , נטען כי עבודתה של התובעת כמטפלת עבור גב' עינת אוליצקי אינה קשורה לעבודה בנתבעת , וכי בשנים 2016 – 2018 עבדה התוב עת רק בתפקיד זה ולא בנתבעת. על כן, לשיטת הנתבעת, כל האירועים המתוארים בתביעה לגבי נסיבות הפסקת עבודה אינם קשורים לנתבעת , אלא לגב' אוליצקי שאינה נתבעת.

בנוסף, הנתבעת הכחישה את הטענה שהשכר החודשי של התובעת לצורך תחשיבים הוא בסך 6,774 ₪, אלא גרסה, כי השכר בתלושי השכר משקף את הסכומים ששולמו עבור העבודה בנתבעת.

להלן פירוט רשימת המסמכים שהנתבעת עתרה לקבלתם מהתובעת במסגרת הבקשה הנדונה :
א. אישור דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי לתקופת העבודה הנטענת.
ב. אישור תקופות דמי אבטלה לתקופת העבודה הנטענת.
ג. העתק הבקשה לקבלת סיוע משפטי ואישור הזכאות לקבלת הסיוע.
ד. אישור המוסד לביטוח לאומי לגבי קצבאות ששולמו לתובעת בתקופת העבודה הנטענת.
ה. דוחות מקרנות פנסיה של ה תובעת.
ו. אישור יציאות מישראל וכניסות בתקופת העבודה הנטענת.
ז. אישורים על רכישת כרטיסים לנסיעות לחו"ל בתקופת העבודה.
ח. אישורים על תשלום הוצאות בעת השהייה בחו"ל בתקופת העבודה.
ט. טופסי 106 ממעסיקים אחרים בתקופת העבודה הנטענת.
י. אישור הפקדות שכר בחשבון הבנק של התובעת .
י"א. תלושי שכר ממעסיקים אחרים בתקופת העבודה הנטענת.

כידוע, תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין), התשנ"ב - 1991 מסדירה את נושא הגילוי והעיון ומסמיכה את בית הדין או הרשם "ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

העיקרון שנקבע בהלכה הפסוקה בעניין גילוי מסמכים הוא "...להרשות גילוי מסמכים הנחוצים כדי להגיע לחקר האמת, מתוך שמירה על איזון האינטרסים שבין בעלי הדין. המבחן המרכזי אם להתיר או לסרב את הגילוי הוא 'מבחן הרלוונטיות' ('מבחן הזיקה'), ובד בבד - שקילה של מידת הפגיעה, של אי נוחות ושל ההכבדה על הצד המגלה ועל צדדים שלישיים" (ד"ר י. לובוצקי, "סדר הדין במשפט העבודה", הוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 11 בעמ' 9).

מתוך נקודת מוצא זו יש לבחון את דרישות הנתבעת.

המסמכים בסעיפים א, ב, ד – מדובר באישורים שונים מהמוסד לביטוח לאומי. התובעת טוענת , כי המסמכים הללו אינם רלבנטיים, שכן לא טענה שמקום העבודה היחיד היה אצל הנתבעת . עוד טענה התובעת, כי גילוי מידע אודות קצבאות ששולמו בעבור ילדי ה עולה כדי פגיעה בפרטיותה.

ולהכרעתי: לאחר עיון בכתב התביעה לא מצאתי, כי התובעת טענה במסגרתו לגבי מקומות עבודה נוספים . יתר על כן, התובעת ערכה את תחשיביה על בסיס עבודה מידי חודש בכל השנים הנטענות ולפי בסיס היקף משרה מלאה. על כן קיימת מחלוקת לגבי היקף העבודה . אישור המוסד לביטוח לאומי לגבי דיווח מעסיקים אחרים רלבנטי להכרעה במחלוקת .

אשר לקצבאות, הואיל וקיימות קצבאות שתשלומן מותנה ברף הכנסה לא ניתן לשלול את טענת הנתבעת, כי המסמכים המבוקשים עשויים ללמד שהתובעת קיבלה קצ באות על יסוד הצהרה המנוגדת להצהרתה בתביעה אודות שכרה החודשי. נתון זה עשוי להיות רלבנטי להליך בכל הנוגע לשכר הקובע, נתון השנוי במחלוקת . יש לזכור שלא נדרש שבשלב גילוי המסמכים תהיה הרלבנטיות של המסמך ודאית. די בכך שמבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלבנטיות (רעא 7802/10 ‏ ‏ עמירם גרופ יזום והשקעות יזום והשקעות בע"מ נ' קרל אופנת גברים איכותית בע"מ (15.8.12) ואסמכתאות נוספות שם). בקשת הנתבע ת צולחת את מבחן הרלבנטיות כאמור.

אשר לטענה לפגיעה בפרטיות, אין בדרישה פגיעה בפרטיות התובעת מעבר לנדרש , כפ וף לסייע שאציין בהמשך. לעניין זה נקבע מפי כבוד הש' דורנר בעניין רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל –
משרד הבינוי והשיכון, פ''ד נה(2) 102 כי " ככלל, תובע אינו יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה..".
יתר על כן, לגבי דרישת נתוני דמי אבטלה יש רלבנטיות ברורה לנתון זה שכן בתקופות בהן קיבלה התובעת דמי אבטלה (ככל שקיבלה) היא מוחזקת כמי שהצהירה שלא עבדה.

עם זאת, בזיקה לטענה לגבי קצבאות עבור ילדיה של התובעת, הרי שיש לקבוע שהדרישה לגילוי מסמכים לא תחול על קצבת ילדים או קצבת ילד (נכה) ששולמו לידי התובעת , ככל ששולמו.
מנגד, נתונים לגבי דמי מזונות רלבנטיים שכן מדובר בקצבה שתלויה בהכנסות.

לסיכום: התובעת תמציא לנתבעת את המסמכים הבאים: אישור תקופות ביטוח ומעסיקים לתקופה 2008 עד 2018, אישור תשלום גמלאות לתובעת לתקופה האמורה (למעט קצבת ילדים וקצבת ילד נכה).

הואיל והתובעת יכולה להשיג מסמכים אלה בפנייה ישירה למוסד לביטוח לאומי גם אם המסמכים אינם קיימים ברשותה כיום, יש להורות לה לפעול על מנת להמציאם. משכך , ב"כ התובעת יפנה עד 14.10.20 לסניף המוסד לביטוח לאומי לקבלת המסמכים האמורים וימציא את המסמכים לידי ב"כ הנתבעת עד ליום 8.11.20.

סעיף ג' – לא שוכנעתי כי מסמכים במסגרת בקשה לקבלת סיוע משפטי רלבנטיים למחלוקת בהליך זה . בחינת המצב הכלכלי לצורך קבלת סיוע משפטי מתייחסת לתקופה הסמוכה לקבלת הסיוע ואילו המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשנים קודמות.

סעיף ה' – התובעת בדיון טענה כי אין לה כספים בקרנות פנסיה. לא ניתן להורות על הגשת מסמכים שאינם קיימים, ולכל היותר ניתן לחייב בהגשת תצהיר בעניין (ראה ד"ר י. לובוצקי, שם, פרק 11 עמ' 13). התובעת תגיש בעניין זה תצהיר מפורט וזאת עד 8.11.20.

סעיפים ו, ז, ח - הנתבע ת טענ ה, כי מסמכים אלה יכולים להוכיח את גרסתה שהתובעת הייתה בחופשה בחו"ל , וכי הנתבעת גם השתתפה במימון החופשה. לא מצאתי בתגובת התובעת שהוגשה לתיק נימוקים כנגד גילוי המסמכים הללו. ידוע כי גילוי מסמכים חל גם על מסמכים שעשויים לסייע לצד שכנגד להוכיח טענותיו. אשר לטענת התובעת , כי יציאותיה לחו"ל היו במסגרת עבודתה אצל הנתבעת הרי שאת הטענות הללו יש לבחון בשלב הוכחות . אין ב טענות אלה לשלול את רלבנטיות המסמכים.

צו למשרד הפנים לגבי כניסות ויציאות יינתן בנפרד. לגבי אישורי תשלום כרטיסי טיסה והוצאות נוספות, על התובעת להגיש עד ליום 8.11.20 קבלות לגבי עניינים אלה ככל שמצויות ברשותה, ואם אין בידיה מסמכים אלה תתכבד להגיש עד אותו המועד תצהיר בעניין לרבות התייחסות לשאלה , האם המסמכים הללו היו ברשותה בעבר ואימתי וכיצד יצאו מרשותה.

סעיף ט- בהתאם להצהרת ב"כ התובעת לדיון קיימת הסכמה להמציא מסמכים אלה ועל כן לא נדרש לדון. ככל שטרם הומצאו המסמכים יעשה כן עד ליום 8.11.20.

סעיף י- לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים לא מצאתי להיעתר לבקשת הנתבעת לגלות את דפי הבנק של התובעת בהם מופיע תשלום שכר. ראשית, טענת הנתבעת, כי השכר בהתאם לתלושי השכר שולם בהעברה בנקאית או המחאות אינה שנויה במחלוקת. אין כל טענה בתביעה כי שכר בהתאם לתלוש מסוים לא שולם. לגבי תשלום מזומן הרי שממילא לא נטען בתביעה, כי כספים אלה הופקדו בבנק (ראה גם פרו' עמ' 5 ש' 27). על כן גם אם יש בדפי בנק הפקדת מזומן לא ניתן לדעת שמדובר בהפקדת שכר מהנתבעת. עוזכור, כי הנטל להוכיח תשלומים נוספים במזומן מוטל על התובע ת. חשיפת דפי בנק כרוכה בפגיעה בפרטיות והרלבנטיות של המסמכים כלל אינה ברורה. לסיכום, הדרישה נדחית.

סעיף י"א – לא מצאתי בתגובת התובעת נימוק כנגד גילוי מסמכים אלה. יש היגיון בטענת הנתבעת, כי תלושי שכר אצל מעסיקים אחרים עשוי ים ללמד על היקף העסקתה של התובעת בנתבעת (עניין הנתון במחלוקת). על כן מתקבלת הדרישה . המסמכים יומצאו עד 8.11.20 וככל שאין ברשות התובעת את מלוא תלושי השכר לתקופה המדוברת תתכבד להגיש עד אותו מועד תצהיר המציין זאת.

סוף דבר, דרישת הנתבעת מתקבלת ברובה כמפורט לעיל. הוצאות תישקלנה בסיום הליך זה.

ניתנה היום, י"ז תשרי תשפ"א, (05 אוקטובר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סיגל גולן
נתבע: אוליצקי תשתיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: