ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד דוד מסיעיד :

בפני כבוד ה שופטת פנינה לוקיץ

תובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ

נגד

נתבעים

  1. דוד מסיעיד
  2. איריס מסיעיד

החלטה

בבקשה להשלמת תשובות לשאלון

התובע הגיש כנגד הנתבעים תביעה כספית לסילוק חוב על סך כ-650,000 ₪ בגין הלוואה שניטלה ע"י הנתבעים עוד בשנת 1997, כאשר סכום ההלוואה עמד על סך של 175,000 ש"ח.

להבטחת תשלום החוב מושכנה לטובת התובע דירת מגורים בנצרת עילית (נוף הגליל כיום) אשר נרכשה באותה העת על ידי הנתבעים מהבעלים, אנוקשוילי.

במסגרת ההליך כאן, לאחר שניתנה לנתבעים רשות להתגונן מפני התביעה (החלטת הרשם מיום 13.10.19), ניתנו לצדדים הוראות להשלמת הליכים מקדמיים והגשת תצהירי עדות ראשית.

הנתבעים המציאו לתובע, באיחור רב ורק לאחר הגשת תצהיריו, שאלון מפורט בו נדרש התובע להשיב ל-32 שאלות, שלחלקן הגדול שאלות משנה רבות. (אעיר כי גם התובע איחר בהמצאת שאלון ובהעדר בקשות בענין זה, אני מניחה כי הוא נענה במלואו על ידי הנתבעים).

התובע השיב לשאלון בתצהיר חתום ע"י נציגת הבנק אשר ציינה בו כי תשובותיה ניתנו על בסיס מסמכים שהיו בפניה ועל בסיס מידע שנמסר לה מב"כ הבנק.

הנתבעים אשר סברו כי התשובות שנתנו אינן מלאות, דרש השלמה לתשובות, ומשזו לא ניתנה, בחלוף 7 ימים שב"כ הנתבעים קצב למתן ההשלמות במכתבו מיום 28.6.20 , הוגשה בחלוף כשבוע נוסף, ביום 16.7.20, בקשת הנתבעים להורות לתובע להשלים את התשובות לשאלון.

התובע בתגובתו התנגד לבקשה וטען כי השאלות נענו באופן מספק תוך שחלק מהתשובות ניתנו תוך הפנייה למסמכים רלבנטיים מהם עולות התשובות לשאלות, שכן אין מדובר בשאלות שהתשובות להן מצויות בידיעה אישית של מי מנציגי הבנק, אלא הם מסתכמים על מסמכים. התובע הוסיף וטען כי השאלון היה מכביד ומסרבל בצורה בלתי סבירה, כאשר מרבית המידע הנדרש עולה מהמסמכים שמצויים בידי הנתבעים או ב"כ ולפיכך אין מקום להורות על השלמת התשובות.
מאחר ולתצהיר התשובה לשאלון שהומצא לבית המשפט לא צורפו מלוא הנספחים הנזכרים בו, הוריתי לתובע להמציא חלק מהמסמכים, כאשר אחד מהם – נספח 5 לתצהיר התשובות – הינו תדפיס תיק הוצל"פ אליו חזרה והפנתה המצהירה מטעם הבנק לצורך מתן מענה לחלק נכבד מהשאלות שלא נענו במפורט.

לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתשובת הנתבעים לה, אני סבורה כי יש לקבל את הבקשה בחלקה ולהורות לתובע להשיב באופן מלא יותר על חלק מהשאלות, כפי שיפורט להלן:

שאלה 10 – השאלה לא נענתה כלל. יש לפרט את ההתראות שנשלחו לנתבעים טרם פתיחת תיק ההוצל"פ למימוש המשכון, לרבות כאלה שנשלחו ע"י ב"כ הבנק. ככל שאין באפשרות הבנק להשיב לשאלה, יש לפרט מה מ ונע מתן התשובה.

שאלות 11, 13 ו-15 – לא נענו כלל. הפנייה לנספח 5, תדפיס תיק הוצל"פ (להלן: "התדפיס") אינה יכולה להוות תשובה לשאלות אלו.
גם באם ניתן, בדוחק, לדלות מתוך התדפיס את התשובות לשאלות (אני נתקלתי בקושי של ממש לעשות כן הן לאור ריבוי הפרטים בתדפיס והן לאור העדר פירוט מלא לגבי חלקם), אין הצדקה לשלוח את ב"כ הנתבעים לעשות עבודה סיזיפית זו כאשר המידע אמור להיות ברשות הבנק או ב"כ.
צודק ב"כ הנתבעים כי מאחר וכונסי הנכסים מונו לבקשת הבנק, צריך להיות ברשותו מלוא המידע באשר לזהותם, מועדי כהונתם והסיבה להפסקת כהונתם.

שאלות 19-20 – אני מורה לבנק ליתן הסבר באשר להודעות פינוי שלא בוצעו, כפי שהתבקש, רק ביחס לתקופת כהונתה של עוה"ד ברלינר-נעמן בלבד . הדרישה לקבל את התשובה ביחס לכל הודעות הפינוי הרבות שהוצאו במהלך שנות "חיי" תיק ההוצל"פ הינה מכבידה ומיותרת.
מנגד, התשובה שפי שניתנה לאקונית במידה שאינה מוצדקת, מה גם שהסיבה לאי ביצוע פינוי בכל פעם אינה עולה מתוך התדפיס.

שאלה 21 – לא מצאתי סיבה לאי מתן תשובה לפירוט יתרות חוב בכל שנה מאז נוצרה החוב, כפי שהתבקש. הפנייה ליתרת חוב לשנה מסוימת (2019) או לעובדה שנשלחו דו"חות שנתיים בעבר (טענה שלא נתמכה בראיה כלשהי) אינה תשובה לשאלה.

שאלות 24 ו-28 – שאלות אלו נענו תוך הפנייה לתדפיס ולדו"חות כונסי הנכסים. על אף הוראתי מיום 12.8.20 התובע לא צרף את דו"חות כונסי הנכסים ולפיכך אין באפשרותי לקבוע כי יש בהם מענה לשאלות.
אומר עוד כי ככל שכוונת התובע היתה לטעון שבאפשרות הנתבעים להוציא מתוך תיק ההוצל"פ את הנתונים הרלבנטיים, הרי שתשובה כזו לא ניתנה לאף אחת מהשאלות. מקום בו מצהיר מטעם הבנק מפנה לדו"חות כלשהם על מנת להשיב לשאלות, עליו, לכל הפחות, לצרף את אותם דו"חות. משהדבר לא נעשה, אין לי כל דרך לבחון באם התשובות שניתנו על דרך ההפנייה הינן מלאות, ולפיכך אני מורה לתובע להשיב להן באופן מלא ומפורט, וככל שהתשובות מפנות לדו"חות כונסי נכסים יש לצרפם תוך הפנייה ברורה לכל דו"ח וכיצד יש בו תשובה לשאלות.

שאלה 26 – לא נענתה. ההפנייה לנספחים 2 ו-10 אינה נותנת מענה לשאלות שכן אני לא מצאתי בהם תשובה לשאלה מה עלה בגורל הכספים המופקדים הנזכרים שם, ובאם אלו נזקפו על חשבון חוב ההלוואה.

אוסיף כי אני מודעת היטב לקושי שיכול וקיים לתובע להשיב לחלק מהשאלות ביחס לתקופות עבר בהן יוצג ע"י ב"כ אחר מזו שמייצגת אותו בהליך זה, אולם הבנק כתובע חייב ליתן תשובות מלאות ככל האפשר לשאלות, כל עוד לא נקבע שאינן רלבנטיות (טענה כזו אפילו לא הועלתה....), ובמידת הצורך לקבל את המידע הרלבנטי ממי שייצגו או פעל מטעמו בתיק ההוצל"פ במועדים הרלבנטיים.
יש לזכור כי התובע הוא שנקט הליך של תביעה כספית בחלוף כמעט 20 שנה לאחר מתן ההלוואה ו-17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ, כך שקשה לקבל מפיו טענות בדבר חלוף הזמן, כאשר התובע מנהל בכל אותם שנים תיק הוצל"פ בגין משכון הדירה.

גם באם לתובע טענות כנגד התנהלות הנתבעים במשך שנים אלו, לרבות טענות לתרמית מצידם, אין בכך לפטור אותו מחובתו לקיים את ההליכים המקדמיים הנדרשים באופן מלא על מנת לאפשר לנתבעים לנהל את הגנתם.

באשר לשאלות הנוספות להן התבקשה השלמת התשובות אציין כי מצאתי שהתשובות להן ניתנו באופן מספק וכי מתן תשובה דרך הפנייה (בין היתר לתדפיס) יכולה, במקרים אלו, להוות תשובה מספקת. במקרים אחרים מצאתי שעמידת הנתבעים על מתן תשובה מלאה יותר הינה נוקדנית וטורדנית (כמו למשל לשאלה בדבר זהות ב"כ הבנק שנזכר בשאלה 1.1) ואילו אחרות יענו באופן מספק לאחר שינתנו התשובות המלאות שקבעתי כי יש להשיב עליהן.

משכך אני מורה לתובע להשיב, בתוך 30 יום (מתום תקופת הסגר) , בתצהיר ערוך כדין לשאלות הבאות:
10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 24, 26 ו-28.
הכל בהתאם למפורט ולנדרש בהחלטה דלעיל.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם עד ליום 1.1.21 בין אם יקבלו את התשובות המלאות ובין אם לאו.
לאחר שעיינתי בשאלון ובתשובות לצורך מתן ההחלטה אני סבורה שאין בשאלות שנדרשו להן תשובות משלימות כדי לעכב עוד את הגשת תצהירי עדות ראשית של הנתבעים. ממילא באם הנתבעים טוענים שאין ברשותם מלוא המידע ביחס להליכים שנקט הבנק לאורך השנים (ולשם כך התבקשו התשובות), הרי שתצהיריהם לא אמורים להתיחס לדברים שאינם בידיעתם!!!

ככל שבעקבות קבלת התשובות המלאות (באם אלו יתקבלו במועד סמוך להגשת תצהיריהם או לאחר מכן) יסברו הנתבעים כי הם נדרשים להגיש תצהירי עדות ראשית נוספים או להשלים תצהירים שכבר יוגשו עד ליום 1.1.21, יוכלו תמיד לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט שידון בתביעה.

בכל מקרה, לפני ישיבת קדם המשפט, צריך שיונחו בפני בית המשפט גרסאות (ולו בסיסיות) של הצדדים.

התיק יעלה לעיון עם הגשת תצהירי הנתבעים ולכל המאוחר ביום 1.1.21.

ניתנה היום, י"ז תשרי תשפ"א, 05 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתבע: דוד מסיעיד
שופט :
עורכי דין: