ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זיד שחתות נגד החברה הכלכלית אילת בע"מ :

בפני כבוד ה שופט עידו כפכפי

תובע/מבקש
זיד שחתות
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ספורי

נגד

נתבעת/משיבה
החברה הכלכלית אילת בע"מ

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקותו של המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית כנגד המשיבה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 16 ל חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 .

רקע וטענות הצדדים
המבקש הגיש תובענה ייצוגית וכן בקשה לאישור תובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור") כנגד המשיבה. בבקשת האישור טען המבקש, כי המשיבה מפרה את הוראות תקנה 34 ל תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013, שעה שאינה מפרסמת באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות הקיימים בשירות ובמקומות הציבוריים עליהם היא אמונה בעיר אילת. בכך, טען המבקש, מפרה המשיבה אף את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
במסגרת בקשת האישור ביקש המבקש מבית המשפט להגדיר את הקבוצה כאנשים עם מוגבלות אשר התקנות הותקנו לטובתם ובגין התנהלות המשיבה נמנעה מהם האפשרות ליהנות משירותי המשיבה.
עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה לבקשת האישור, הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשת האישור כנגד המשיבה. במסגרת הבקשה שלפניי, מציינים הצדדים, כי באו הם בדברים ביניהם ולאור החשיבות של הנושא והצורך בהסדרת העניין בהקדם הוסכם כי המשיבה תתקן את הדרוש תיקון במועד קצוב , הגיעו להבנות כדלקמן:
המשיבה תדאג לפרסם הסדרי נגישות בהתאם להוראות תקנה 34 לתקנות הנגישות בתוך 30 ימים ממועד אישור ההסדר.
המשיבה תמנה רכז נגישות ומתחייבת לבצע השתלמויות וריענון נהלים בהתאם לתקנה 91 לתקנות הנגישות.
לטענת המבקש, נוכח ההבנות אליהם הגיעו הצדדים, אין עוד צורך בהמשך ניהול ההליך, משום שבפעולותיה של המשיבה כמפורט לעיל ובהסכמות שניתנו על ידה יש כדי להוות שירות טוב ומועיל לציבור ולחברי הקבוצה, מבלי לנהל הליך משפטי ארוך, תוך חיסכון בזמן ומשאבים שיפוטיים.
כמפורט בבקשת ההסתלקות, המשיבה הסכימה להסתלקות המבקש בכפוף לכך שהמבקש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענותיו כאמור בתובענה הייצוגית ובבקשת האישור כנגד המשיבה ו/או מי מטעמה ומסכים כי בית המשפט יסלק את בקשת האישור כנגד המשיבה וכן יורה על דחיית התביעה מטעמו .
במסגרת הבקשה דנן ממליצים הצדדים לפסוק למבקש גמול בסך של 1,000 ₪ וכן שכר טרחה לבא כוחו בסך של 8,000 ₪ בצירוף מע"מ, זאת, לטענתם, נוכח טרחת המבקש ובאי כוחו בקשר עם הגשת התובענה הייצוגית ובקשת האישור, בניהול המשא ומותן וההסכמות שהושגו במסגרת הסדר ההסתלקות, ולאור התועלת שהביאה עמה בקשת האישור.
הבקשה דנן נתמכת בתצהירי המבקש ובא כוחו, שלפיהם לא קיבלו מהמשיבה כל טובת הנאה בתמורה להסתלקות, מעבר לאמור בהסדר ההסתלקות.

דיון והכרעה
בסעיף 16(א) ל חוק תובענות ייצוגיות נקבעו השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לדון בבקשה לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית או מבקשה לאישורה. בהתאם להוראות סעיף 16(א) לחוק:
"16.(א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה."

השיקולים הנמנים בסעיף 16(א) לחוק הוספו לו במסגרת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016, במטרה למנוע תופעות של תביעות סרק "מתוגמלות", שהן למעשה תביעות סרק שהגוף הנתבע מעדיף לסלקן תמורת תשלום שכר טרחה וגמול לתובע, המבקש, בהיקפים נמוכים למדי, חלף ניהול הליך משפטי, גם כאשר אין ממש בתובענה הייצוגית. כמו כן, בתיקון לחוק יש כדי למנוע מחיקתן של תביעות מוצדקות מתוך רצון של התובע המייצג לגרוף רווח קל לכיסו על חשבון טובתה של הקבוצה [ראו לעניין זה ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ , 5. 8.2018, (להלן: "עניין מרקיט")].

בעניין מרקיט קבע בית המשפט העליון, כי בהתאם לתיקון לחוק, בבואו לדון בבקשת הסתלקות "מתוגמלת", על בית המשפט לבחון ראשית אם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה, קרי לוודא כי אין מדובר בתביעת סרק, ושנית על בית המשפט לתת דעתו לתועלת שהביאה בקשת האישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. על בית המשפט להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך.
עוד נקבע בעניין מרקיט, כי הכלל הוא שאין לפסוק גמול ושכר טרחה לתובע המייצג ולבא כוחו במסגרת של הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, וכי הסתלקות מתוגמלת הינה אפשרית, אך היא החריג לכלל ויש להיעתר לבקשות בנדון רק במקרים מתאימים (שם, בפסקה 26).
בנסיבות המקרה שלפני, בשים לב לשלב המוקדם בו מצוי ההליך, מצאתי כי לא ניתן לומר כי מדובר בתביעת סרק נעדרת כל עילה. נהפוך הוא, המשיבה למעשה הודתה בקיומה של עילת התביעה עת התחייבה לתקן את הדרוש תיקון. ראייה לכך היא התחייבות המשיבה לפרסם ולעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט שלה את הסדרי הנגישות וכן למנות רכז נגישות ולרענן את נהליה בנדון בהתאם להוראות הדין.
בנוסף, לאחר שבחנתי את בקשת ההסתלקות שוכנעתי כי נוכח התחייבויותיה של המשיבה, כמפורט לעיל, צומחת לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו תועלת קונקרטית. הסכמות הצדדים משיגות את אכיפת הדין ומגשימות את תכליתו של חוק תובענות ייצוגיות.
אשר על כן, אני מקבל הבקשה להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית .
בנסיבות העניין, ובשים לב לתועלת שצמחה לחברי הקבוצה כתוצאה מהגשת התובענה הייצוגית ובקשת האישור, אני מאשרת את הסכמת הצדדים לעניין הגמול למבקש ושכר טרחתו שכן הסכומים מידתיים.
משאין בהסתלקות המבוקשת משום מעשה בית דין, בהיעדר נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובהתחשב בשלב המוקדם של ההליך, לא מצאתי כי יש צורך באיתור תובע חלופי או בפרסום הודעת ההסתלקות [לעניין אי פרסומן של הסתלקויות בהתאם לשיקול דעת בית המשפט ראו: ת"צ (ת"א) 13675-03-09 דניאל מישורי נ' דקלה חברה לבטוח בע"מ (פורסם בנבו, 28.12.2010); ת"צ (מרכז) 24356-04-10 בלהה הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 22.12.2010)].

סוף דבר
הסתלקות המבקש מבקשת האישור כנגד המשיבה, וכן הסכמות הצדדים במסגרת הבקשה דנן מאושרות בזאת.
תביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית.
הגמול ושכר הטרחה למבקש ובאי כוחו מאושרים כמפורט לעיל. התשלום יבוצע בהתאם לקבוע בהסדר ההסתלקות.
בנסיבות העניין אין מקום לאיתור מייצגים חלופיים כאמור בסע' 16(ד)(1) לחוק או לפרסום הודעת ההסתלקות. כפועל יוצא מכך נמחקת בקשת האישור.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשפ"א, 04 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: זיד שחתות
נתבע: החברה הכלכלית אילת בע"מ
שופט :
עורכי דין: