ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל דהרי נגד אלדד יוסף פרי :

בפני כבוד השופט סאמר ח'טיב

המבקש:

1. שמואל דהרי ת.ז. XXXXXX427

נגד

המשיבים:

  1. אלדד יוסף פרי ת.ז. XXXXXX653
  2. קבוצת אלדד פרי בע"מ ח.פ. 514911080
  3. פרי ביצועים בע"מ ח.פ. 514333202
  4. אלדד פרי נדל"ן בע"מ ח.פ. 514474634

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת רשם ההוצל"פ בטבריה (כבוד הרשם שאדי ג'ובראן) מיום 29.06.20 ובה הורה על עיכוב ההליכים בתיק ההוצל"פ המתנהל נגד המשיבים (תיק מס' 521319-06-20, להלן: תיק ההוצל"פ) בכפוף להפקדת ערבון בסך של 2,000 ₪. ההחלטה ניתנה בגדרי בקשה בטענת פרעתי לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן: חוק ההוצל"פ) אשר הוגשה על ידי המשיבים.
רקע
המבקש, עורך דין במקצועו, הגיש תביעה קטנה נגד המשיבים בבית משפט זה עקב משלוח הודעת "ספאם" לטלפון הסלולרי שלו, בניגוד לחוק (ת"ק 937-02-20 דהרי נ' פרי ואח').
לאחר דין ודברים, הגיעו הצדדים להסכם פשרה, אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 05.03.20, ולפיו המשיבים, ביחד ולחוד, ישלמו למבקש סך של 1,000 ₪, באמצעות העברה בנקאית לחשבונו של המבקש, וזאת עד ליום 08.03.20 (להלן: הסכם הפשרה; פסק הדין, בהתאמה). עוד סוכם, כי ככל שהסכום הנ"ל לא ישולם למבקש במועד שנקבע, למעט מטעמים הנעוצים במבקש, ישלמו המשיבים, ביחד ולחוד, למבקש את מלוא סכום התביעה, דהיינו סך של 3,000 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך של 750 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01.03.20 ועד לתשלום המלא בפועל.
אין חולק בין הצדדים כי המשיבים שילמו לידי המבקש סך של 1,000 ₪ ביום 09.03.20, דהיינו בחלוף יום אחד מן המועד שסוכם ביניהם, כאמור לעיל. המ בקש עמד על דרישתו לקבל לידיו סך של 3,750 ₪ בהתאם להסכם הפשרה והגיש את פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצל"פ.
החלטת כבוד הרשם מושא בקשת רשות הערעור
ביום 28.06.20 הגישו המשיבים בתיק ההוצל"פ בקשה בטענת "פרעתי" ובמסגרתה ביקשו, בין היתר, להורות על עיכוב כל ההליכים בתיק ההוצל"פ לאלתר.
ברישא להחלטתו מיום 29.06.20, סקר כבוד הרשם את טענות המשיבים בבקשתם, ובכלל זה את הטענה כי בטרם חתימתם על הסכם הפשרה, העבירו המשיבים למבקש הסכם מוצע ולפיו התשלום יועבר אליו בתוך 7 ימים מיום חתימת ההסכם, אלא שהמבקש לא הסכים, הציב "אולטימטום" ודרש כי התשלום יבוצע עד ליום 08.03.20. עוד נטען, כי בתקופה שבה נחתם ההסכם, המשיבים העבירו את משרדם למקום חדש ולא היה בידם לבצע את ההעברה הבנקאית עד ליום 08.03.20 ועל כן התשלום בוצע למחרת, באיחור של יום אחד בלבד. המבקש הגיש את פסק הדין לביצוע מבלי שקיזז את סך ה-1,000 ₪ ששולם לו.
בהמשך החלטתו, קבע כבוד הרשם כדלקמן:
"לאחר ששקלתי את הבקשה אני מורה כדלקמן:
לרשם ההוצאה לפועל אין סמכות להציץ לתקופה שלפני מתן פסק הדין, ועל כן אי לרשם ההוצאה לפועל סמכות להכריע בטענות החייבים המועלות בעניין ניהול מו"מ שלפני מתן פסק הדין, ולרשם ההוצאה לפועל אין סמכות לשנות מתנאי פסק הדין או להרהר אחרי צדקתו.
במסגרת הבקשה בטענת פרעתי תידונה ההתרחשויות שלאחר מתן פסק הדין.
מעיון בבקשת הביצוע עולה כי הזוכה דיווח על התשלום בסך 1000 ₪. על המזכירות לוודא כי הסכום הוקטן בהתאם לתאריך הערך הנכון, הואיל ועיון בדף החשבון מעיד כי ההקטנה בוצעה לפי תאריך ערך יום פתיחת התיק.
אני מורה לחייבים להמציא את הבקשה והחלטה זו לידי הזוכה במסירה כדין עם אישור מסירה, לתגובתו תוך 15 ימים ממועד המסירה.
בשלב זה אני מורה כי בכפוף להפקדת ערבון בתיק 2,000 ₪ יעוכבו ההליכים כנגד החייבים עד למתן החלטה אחרת".
טענות הצדדים בתמצית
בבקשת רשות הערעור, טוען המבקש כי שגה כבוד רשם ההוצל"פ בכך שהורה על עיכוב ביצוע פסק הדין בתיק ההוצל"פ, מאחר שאין בהחלטתו כל נימוק או הסבר מדוע ראוי לעכב את ביצוע פסק הדין כנגד ערבון בסך של 2,000 ₪ בלבד, וודאי שלא "טעמים מיוחדים שיירשמו", כנדרש במפורש בחוק.
בתגובתם לבקשה, העלו המשיבים טענות שאינן רלבנטיות להחלטה זו ושממילא מקומן להתברר לפני כבוד רשם ההוצל"פ. בקצירת האומר, טוענים המשיבים, כי עניינם נופל בגדר החריג לכלל וכי הם הצליחו לשכנע ש התנאים המצטברים המצדיקים עיכוב ביצועו של פסק הדין – סיכויי הערעור והנזק הצפוי, מתקיימים בענייננו. המדובר בסכום פעוט ובאיחור כה קצר, כך שניסיון המבקש להיתלות באמור בהסכם באופן דווקני, אינו מתיישב עם עקרון תום הלב. כמו כן, למבקש לא ייגרם כל נזק כתוצאה מעיכוב ההליכים, לאור סכום החוב ובהעדר כל חשש שהמבקש לא יוכל להיפרע מאת המשיבים, באם בקשתם תידחה. עוד נטען, כי המשיבים פירטו בבקשתם אינספור "טעמים מיוחדים" המצדיקים את עיכוב הביצוע, ובפרט חוסר תום ליבו של המבקש ושימוש לרעה על ידו בהליכי משפט.
בתשובתו לתגובת המשיבים, מלין המבקש על היקף התגובה וטוען כי מדובר באותן הטענות שהועלו על ידם במסגרת בקשתם בטענת "פרעתי". לטענתו, המשיבים מעלים, בעזות מצח, טענות שאינן רלבנטיות כלל לבקשת רשות הערעור וכן טענות הנוגעות להתרחשויות שלפני מתן פסק הדין חרף קביעתו המפורשת של הרשם שעליה לא ערערו. המשיבים לא יכולים לגרור את ערכאת הערעור לדון כערכאה ראשונה בשאלה מהם סיכויי בקשתם בטענת פרעתי והאם יגרם להם נזק אם פסק הדין לא יעוכב, כפי שהם מבקשים. היה עליהם להעלות טענות אלה במסגרת בקשתם לעיכוב ביצוע.
הצדדים הסכימו שתינתן החלטה ללא צורך בדיון ועל פי כתבי הטענות והמסמכים המצויים בתיק.
דיון והכרעה
לאחר עיון בחומר הראיות ובטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה, לדון בה כבערעור ולהחזיר את העניין לכבוד רשם ההוצל"פ על מנת שינמק החלטתו, כפי שיפורט להלן.
סעיף 19 לחוק ההוצל"פ קובע כדלקמן (ההדגשה אינה במקור – ס.ח'):
"(א) חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראיה, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין; עד לקביעתו כאמור, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ב) החליט רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, יצווה על הפקדת ערובה להבטחת קיום פסק הדין, זולת אם החליט, בהתחשב בנסיבות הענין, שלא לצוות כן. ... ... ..."
מהסיפא לס"ק (א) שצוטט לעיל אנו למדים, כי רשם ההוצל"פ רשאי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו. כלומר, הכלל הוא שאין מעכבים הליכי הוצל"פ בשל הגשת בקשה בטענת "פרעתי", אלא אם כן ישנם נימוקים מיוחדים שעל כבוד הרשם לציינם בהחלטתו.
במקרה דנן, כבוד רשם ההוצל"פ הורה על עיכוב ביצועו של פסק הדין מבלי שנימק החלטתו לגופה. ראוי היה כי כבוד הרשם ינמק החלטתו ויפרט את הטעמים שבבסיסה (ולו בקצרה), כקביעת המחוקק, בין היתר, על מנת שניתן יהיה להעבירה תחת שבט הביקורת של ערכאה זו, כערכאת הערעור. על חשיבותה של חובת ההנמקה ראו רע"א 1982/05 מקומון כל הצפון נ' פלוני (23.01.06).
בנסיבות אלה, אני מקבל את בקשת רשות הערעור, דן בה כבערעור ומורה להחזיר את התיק לכבוד הרשם כדי שינמק את החלטתו בדבר עיכוב ביצוע פסק הדין.
צו עיכוב הביצוע הארעי שניתן על ידי הרשם יישאר בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים וכן ללשכת ההוצל"פ.
ניתנה היום, כ"ח תמוז תש"פ, 20 יולי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל דהרי
נתבע: אלדד יוסף פרי
שופט :
עורכי דין: