ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד.ר נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

התובעים:
ד.ר
ר.ר
ט.ר
י.ר

נגד

הנתבעת:
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה מוסכמת למינוי מומחים רפואיים בתחום הפסיכיאטרי עבור ת ובעת 2 ו בתחום הנוירולוגי והפלסטי עבור תובעים 1,2.
משכך:
הנני מורה על מינויו של ד"ר אלכס קליין מומחה בתחום הפסיכיאטרי מטעם בית המשפט, להערכת מצבה הבריאותי של התובעת 2 לפני ואחרי התאונה והאם לדעתו נכותה נובעת מהאירוע הנטען.
הנני מורה על מינויו של ד"ר דניאל עובד מומחה בתחום הנוירולוגי מטעם בית המשפט, להערכת מצבם הבריאותי של התובעים 1,2 לפני ואחרי התאונה, האם לדעתו נכותם נובעת מהאירוע הנטען והאם לדעתו יש למנות מומחה כאב לבדיקתה של תובעת 2.
הנני מורה על מינויו של פרופ' דן מלר מומחה בתחום הפלסטי מטעם בית המשפט, להערכת מצבם הבריאותי של התובעים 1,2 לפני ואחרי התאונה והאם לדעתו נכותם נובעת מהאירוע הנטען.

לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ובהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף), ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) :

"89 (א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."

ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחים טרם הבדיקה את שכרם וכן את כל החומר הרפואי שהדין מתיר העברתו, עד ולא יאוחר מיום 03.08.2020. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעתו. המומחה מתבקשה להגיש את חוות דעתו לא יאוחר מיום 03.11.2020.
המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
האם התובע סובל מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?
הנני מעמיד את שכר טרחת כל מומחה ע"ס 5,500 ₪ + מע"מ.
בשלב זה ועד להחלטה אחרת תישא הנתבעת בהוצאות המומחים.
המומחים מתבקש ים לעדכן את הנתבעת בפרטי חשבון הבנק ולהמציא לה את המסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הנתבעת תעביר את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם.
התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחים בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 03.12.2020. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 03.01.2021.

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט

אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:

מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:

2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:

3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;

4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;

5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;

6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

___________________
חתימת המצהיר

התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 08.01.2021.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ולמומחה בהקדם.

ניתנה היום, א' תמוז תש"פ, 23 יוני 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד.ר
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: