ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רבקה שטרית נגד לימור שטרית :

07 יוני 2020
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק
נציג ציבור עובדים מר ברוך הראל
נציג ציבור מעסיקים מר אהרון אזון

התובעת:
רבקה שטרית
בעצמה

-
הנתבעת:
לימור שטרית
בעצמה

החלטה

לפנינו בקשתה של גב' לימור שטרית (להלן – הנתבעת) להורות על סילוקה על הסף של התביעה שהוגשה כנגדה על ידי גב' רבקה שטרית (להלן – התובעת).

ביום 12.2.20 הגישה התובעת תביעתה כנגד הנתבעת, במסגרתה טענה כי הסכם ההעסקה עליו חתמה מנוגד להוראות ההסכם הקיבוצי החל על אחיות, וכך גם תלושי השכר שהונפקו עבורה. בהתאם לכך, תבעה פיצויים שונים .

ביום 25.3.20 הגישה הנתבעת בקשה לסילוק על הסף (להלן - הבקשה). בבקשה התבקש בית הדין להורות על מחיקת התביעה מחמת היעדר עילת תביעה אישית כנגד הנתבעת או לחילופין על דחייתה בהיעדר סמכות עניינית, מאחר ולטענת הנתבעת אין בין הצדדים יחסי עבודה.

הנתבעת נימקה בקשתה בכך שאיננה המעסיקה של התובעת ואף לא נטען אחרת על ידי התובעת. התובעת עבדה בכל המועדים הרלוונטיים לתביעתה בקופת חולים לאומית בעיר אלעד (להלן – קופ"ח לאומית). הנתבעת מציינת כי היא שימשה בחלק מן המועדים הרלוונטיים לכתב התביעה, כמנהלת משאבי אנוש באזור בו נמצאת המרפאה אשר בה הועסקה התובעת. התובעת אינה טוענת טענות המקימות לה עילת תביעה ישירה כלפיה, במנותק מיחסיה עם קופ"ח לאומית ואין כל הצדקה לקיום הליך מולה.
ביום 12.5.20 הגישה התובעת תגובתה לבקשה ו ציינה כי הנתבעת היא זו שהחתימה אותה על הסכם ההעסקה וההתנהלות בנושא נעשתה מולה לפיכך, יש להטיל עליה אחריות אישית.

דיון והכרעה
לאחר עיון בכתב התביעה, בבקשה, ובתגובה לבקשה, באנו לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה, מהסיבות שיפורטו להלן.

דחייה על הסף מחמת חוסר סמכות עניינית
סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969, קובע כדלקמן:

"לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון –
(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ..."
[ההדגשה הוספה]

בעניינו, אין מחלוקת כי קופ"ח לאומית העסיקה את התובעת, כך עולה מהסכם העבודה של התובעת וכן מההודעה לעובד בדבר פירוט תנאי העבודה. התובעת אף לא טענה כי הנתבעת הינה מעסיקתה ולפיכך אין מדובר במקרה בו עולה צורך בהכרעה בשאלת קיומם של יחסי עובד ומעסיק וכן אין ספק כי הנתבעת אינה מהווה חליפה של קופ"ח לאומית.

העובדה כי הנתבעת שימשה במועדים הרלוונטיים כמנהלת משאבי אנוש בקופ"ח לאומית והתנהלה מול התובעת במסגרת תפקידה כאמור, אינה מקימה כנגדה עילת תביעה.

מחיקה על הסף מחמת היעדר עילה אישית כנגד הנתבעת הלכה פסוקה היא כי "סעד זה של מחיקה על הסף מופעל על ידי בית המשפט ביד קמוצה ובמשורה, ובבתי הדין לעבודה קצרה המשורה עוד יותר [ראו: דב"ע מז/3-15 אפנר יצחק ואח' – מפעלי הדסה לחינוך, עבודה ארצי, כרך כ(2), 242; דב"ע נא/31-3 חיפה כימיקלים בע"מ – כלפון, פד"ע כב, 518 בעמ' 521; דב"ע נא/195-3 תבונה מכונות תרגום בע"מ – עמיחי סגל, פד"ע כג 274]. לעולם יעדיפו בתי משפט את בירור התובענה גופה על פני סילוקה על הסף, ואפילו סיכויי התובע קלושים, לא יחסמו בפניו את הדרך לבירור תובענתו אם קיים סיכוי כלשהו, על פי כתבי הטענות הנמצאים בפניהם, שהתובע יצליח בתביעתו [ר"ע 59/81 ארדיטי נ. ארדיטי, פ"ד לה(2) 811,812].
עוד נפסק, כי על מנת שכתב תביעה יימחק על הסף כנגד נתבע חייב בית הדין להיות משוכנע ובטוח, כי גם אם יוכיח התובע את כל אשר הוא טוען בכתב תביעתו, לא יועיל לו הדבר, מאחר ואין במסכת העובדות כדי לבסס עילת תביעה כנגד הנתבע [דב"ע נא/31-3 הנ"ל; בר"ע 1241/01 סורוג'ון משה ואח' – מוריס דהן (לא פורסם)]. במסגרת זו, יפורש כל ספק לטובתו של התובע, שכן מחיקת התובענה או דחייתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה [דב"ע נו/140-3 כי"ל כימיקלים לישראל בע"מ – ד"ר ליאונרד שור, פד"ע ל, 158]. עוד נקבע, כי ככלל, הסעד של סילוק על הסף יינתן במקרים חריגים בלבד [ראו: ע"ע 408/07 מדינת ישראל נ' כהן [פורסם בנבו] (13.2.2008)].
יישום ההלכה הפסוקה על נסיבות מקרה זה מוביל למסקנה כי אין במסכת העובדות המתוארת על ידי התובעת כדי לבסס עילת תביעה אישית כנגד הנתבעת, והתובעת אף לא הצביעה על כל מקור לחיובה האישי של הנתבעת. דה יינו, המקרה דנן נופל בגדר אותם מקרים חריגים, בהם ניתן לקבוע כי כתב התביעה אינו מגלה עילה וזאת מבלי לקיים בירור עובדתי ומשפטי נוסף בטענות הצדדים.

נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לסילוק על הסף – מתקבלת, הן בשל היעדר עילה והן בשל חוסר סמכות עניינית.

נעיר, כי אין באמור בהחלטה זו, כדי לגרוע מזכויותיה של התובעת, באם קיימות, לתביעת זכויותיה ממעסיקתה, קופ"ח לאומית.

לפנים משורת הדין, לא ניתן צו להוצאות.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תש"פ, (07 יוני 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

נציג עובדים מר ברוך הראל

רוית צדיק,שופטת,
סגנית נשיאה

נציג מעסיקים מר אהרון אזון


מעורבים
תובע: רבקה שטרית
נתבע: לימור שטרית
שופט :
עורכי דין: