ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חשמל ישיר חיפה בע"מ נגד מיכאל אמרגי :

לפני:

כבוד הרשמת אימאן נסראלדין

התובעת
חשמל ישיר חיפה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שבתאי בכר
-
הנתבעים

  1. מיכאל אמרגי
  2. מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

ביום 11.2.20 הגישה התובע ת תביעה כנגד עובדה לשעבר, מר מיכאל אמרגי (להלן: "הנתבע"), להשבת יתרת חוב הלוואות שנטל הנתבע במסגרת עבודתו וכן לחיובו בפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת עובר להתפטרותו עליה נמסרה לתובעת, על פי הנטען, הודעה טלפונית ביום 19.12.19. במסגרת התביעה עתרה התובעת גם למתן צו המורה לנתבעת 2 (להלן גם: "מנורה") להשיב לתובעת את כספי הפיצויים הצבורים לזכות הנתבע בקופה.
בהודעתה מיום 4.3.20 ציינה מנורה, כי היא תפעל בהתאם לפסק הדין שיינתן, ככל שיינתן, וכי החזר כספי הפיצויים יבוצע בכפוף להמצאת העתק נאמן למקור של פסק הדין ומסמכים נוספים נדרשים, בהתאם לנהליה. על יסוד האמור ובהסכמת התובעת, נקבע בהחלטת בית הדין מיום 30.4.20 , כי מנורה פטורה מהמשך ההליכים בתיק וכן מהתייצבות לדיונים.
מאישור המסירה שהוגש לתיק בית הדין עולה, כי כתב התביעה יחד עם הדרישה להגשת כתב הגנה נמסרו לנתבע כדין ביום 16.2.20 , וכן הזימון לדיון שנקבע בפני ליום 20.5.20 בשעה 12:15 - הומצא לנתבע כדין ביום 22.2.20.
הנתבע לא הגיש כתב הגנה וגם לא התייצב לדיון שהתקיים בפני אתמול. התובעת עותרת, כי יינתן כנגד הנתבע פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות, תוך חיובו בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד ; עוד עותרת התובעת ל מתן הצו כלפי מנורה להשבת כספי הפיצויים הצבורים לזכות הנתבע בקופה לידיה, זאת על מנת לגבות חלק מסכום התביעה. לטענת התובעת, בקשתה זו נתמכת בהסכמי ההלוואה שצורפו לכתב התביעה, עליהם חתום הנתבע ובמסגרתם הוא מאשר לתובעת לקזז כל סכום חוב שנותר בגין ההלוואות מתשלומים המגיעים לנתבע מהתובעת ובכלל זה פיצויי פיטורים, שכר, דמי הבראה וכו'.
בנסיבות העניין, ומכוח סמכותי על פי תקנה 43(א) ותקנה 49(ב)(2) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, אני נותנת בזאת כנגד הנתבע פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות, על יסוד האמור בכתב התביעה בלבד .
הנתבע ישלם לתובעת, בתוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק דין זה, את הסכומים הבאים:
יתרת חוב הלוואות בסך 15,136.77 ₪.
פיצוי בגין העדר מתן הודעה מוקדמת בסך 3,854 ₪.
סכומים אלה יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום 19.12.19 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
7. כמו כן, אני פוסקת לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בס כום כולל בסך 2,500 ₪, שאף הם ישולמו לתובע ת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבע פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.
8. אשר לצו המבוקש כלפי חברת מנורה ולפיו יורה בית הדין, כי על מנורה להשיב לתובעת את כספי הפיצויים הצבורים לזכות הנתבע בקופה – צו אשר משמעותו המעשית היא עיקול הכספים הצבורים לזכות הנתבע בקופת מנורה ומתן אפשרות לתובעת לגבות חלק מסכום פסק הדין מהכספים הצבורים בקופה, אציין, כי לא מצאתי מקום בנסיבות העניין להיעתר לו.
בניגוד לטענת התובעת, כי הצו המבוקש מבוסס על הסכמת הנתבע במסגרת הסכמי ההלוואות , הרי שמעיון בבקשות להלוואה שצורפו לכתב התביעה (נספח א') עולה, כי במסגרת בקשות אלה הסכים הנתבע כדלקמן :
"במידה ואפסיק לעבוד בחברה הנני מאשר/ת לחברה לקזז כל סכום חוב שנותר בגין ההלוואה מתשלומים המגיעים לי מכם, לרבות פיצויי פיטורים, שכר, דמי הבראה וכו'"
מההסכמה המצוטטת לעיל לא ניתן לראות, לטעמי, כי הנתבע המחה את זכותו בכספים הצבורים בקופה לטובת התובעת. במצב דברים זה ועת לא הוצגו בפני בית הדין מסמכים נוספים במסגרתם הסכים הנתבע, לכאורה, לקיזוז החוב מכספי הפיצויים הצבורים בקופה – הרי שאין בהסכמי ההלוואה שצורפו לכתב התביעה כדי לתמוך במתן הצו המבוקש, תוך פגיעה פוטנציאלית בזכויותיו הפנסיוניות של הנתבע.
9. על יסוד האמור, הבקשה למתן צו כלפי חברת מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ להשבת כספי הפיצויים הצבורים לזכות הנתבע לידי התובעת – נדח ית והתובעת רשאית לפעול לגביית סכום פסק הדין בדרכים המקובלות בדין.

המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לנתבעים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן היום, כ"ז אייר תש"פ, (21 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: חשמל ישיר חיפה בע"מ
נתבע: מיכאל אמרגי
שופט :
עורכי דין: