ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש.ה. נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

התובע:
ש.ה.

נגד

הנתבעת:
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפני תביעת נזיקין בגין נזקי גוף, לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968. לטענת התביעה, מר הולדר שמואל (להלן : "התובע") נחבל במהלך אימון במכון כושר ביום 19.1.17. התובע יליד , 22.8.76, טוען שהרים משקולת כבדה אשר נפלה עליו וגרמה לפריקת כתף שהוחזרה עצמונית למקומה (להלן: "הארוע/התאונה"). התובע בוטח ע"י הנתבעת – המבטחת בפוליסת ביטוח מס' 818696240 אשר היתה ברת תוקף בעת הרלבנטית לתביעה, הכוללת, בין היתר, כיסוי ביטוחי למקרה של נכות בגין תאונות.
התביעה הגישה חוות דעת של ד"ר ליאור דיין - מומחה בכירורגיה אורתופדית ומומחה בתחום רפואת כאב, אשר קבע כי לתובע נותרו נכו יות צמיתות עפ"י הפירוט שלהלן:

נכות צמיתה בשיעור 35% בגין מגבלת תנועת כתף שמאל.
נכות צמיתה בשיעור 20% בהתאם לסעיף 29(6)(ב) – "בגין כאבים כרוניים המגבילים בצורה ניכרת את התנועות ומשפיעים בצורה קשה על כושר הפעולה מטופלים במשככי כאב כולל בתרופות ייעודיות לכאבים עצביים וטיפולים בבלוקים עצביים לכתף".

ההגנה כופרת בחבות ולחלופין הגישה חוות דעת רפואית של ד"ר יוסף וייס – מומחה בכירורגיה אורתופדית, אשר קבע כי לתובע נותרה נכות בשיעור 15% בלבד כתוצאה מהתאונה.
ביום 17.11.19, לבקשת הצדדים הוריתי על מינוי של ד"ר ברק חביב – מומחה בתחום האורתופדיה, אשר יעריך ויקבע את מצבו של התובע בתחום האורתופדי.
לאור המחלוקת בין הצדדים לגבי שיעור הנכות הצמיתה בגין כאבים כרוניים, הוריתי על מינוי של ד"ר ברקת שיף כמומחה בתחום הכאב מטעם בית המשפט.
התביעה הגישה חוות מומחית מתחום הפסיכיאטריה ד"ר ג'ינט שקד אשר העריכה כי לתובע נכות צמיתה של 50% כתוצאה מהתאונה. ההגנה הגיש את חוות דעתו של מומחה בתחום הפסיכיאטרי ד"ר חיים שם דוד אשר העריך כי לתובע נכות צמיתה של 5% כתוצאה מהתאונה.
לאור המחלוקת בין הצדדים לגבי שיעור הנכות הצמיתה בגין הנזקים הנפשיים התבקשתי ע"י הצדדים למנות מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי.
משכך :

  1. הנני מורה על מינויו של ד"ר אילן טל, כמומחה בתחום הפסיכיאטרי מטעם בית המשפט, להערכת מצבו הבריאותי של התובע לפני ואחרי התאונה והאם לדעתה נכותו נובעת מהאירוע הנטען.
  2. לצורך הבטחת העדר ניגוד עניינים, ימלא המומחה את טופס 6 (מצ"ב להחלטה זו) בהשראת תקנה 89 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (אשר טרם נכנסו לתוקף):

"89(א) לצורך מניעת ניגוד עניינים, יצהיר מומחה מטעם בית המשפט מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל תפקידו על זיקות אישיות העשויות להיות לו בנוגע להליך, לבעלי הדין או לבית המשפט; ההצהרה תהיה ערוכה לפי הנוסח בטופס 6 שבתוספת הראשונה ותומצא לבית המשפט ולבעלי הדין.
(ב) מינוי המומחה ייכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה לבית המשפט, ואולם אם המומחה הצהיר על זיקות כאמור, רשאי בית המשפט, לבקשת בעל דין או מיוזמתו, להתלות או לבטל את המינוי."
3. ב"כ בעלי הדין יעבירו למומחה טרם הבדיקה את שכרו וכן את כל החומר הרפואי, לרבות חוות דעת רפואיות, עד ולא יאוחר מיום 23.06.2020. על המומחה לציין בחוות דעתה מה היו המסמכים אשר עמדו בפניו בטרם מתן חוות-דעת ו. המומחה מתבקש להגיש את חוות דעת ו לא יאוחר מיום 23.09.2020.
4. המומחה יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי המצב הרפואי לרבות בסוגיות הבאות:
א. האם התובע סובל מנכות צמיתה? אם כן – מה שיעורה ומהן הסיבות לנכות?
ב. האם קיימות נכויות זמניות? אם כן, לאיזו תקופה?
ג. האם קיימות מגבלות תפקודיות? אילו ומה השפעתן?
ד. האם צפוי שיפור או החמרה במצב בעתיד?
ה. מה הטיפולים הרפואיים והתרופתיים הצפויים בעתיד? לרבות סוגי הטיפולים ועלותם. והאם הם ניתנים במסגרת חוק הבריאות וקופות החולים?

5. הנני מעמיד את שכר טרחת המומחה ע"ס 6,500 ₪ + מע"מ. בשלב זה ועד להחלטה אחרת יישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות המומחה.
המומחה מתבקש לעדכן את הצדדים בפרטי חשבון הבנק והמסמכים הנדרשים לביצוע התשלום. הצדדים יעבירו את התשלום, תוך ציון מס' התיק הנדון ושם הצד המשלם, תוך 30 ימים.
6. התביעה תגיש תחשיבי נזק על סמך קביעות המומחה בצירוף מסמכים רלבנטיים לא יאוחר מיום 23.10.2020. ההגנה תגיש תגובה לתחשיבי נזק של התביעה ותחשיבי נזק מטעמה עד ולא יאוחר מיום 23.11.2020.
התיק ייקבע לתז"פ הכנת הצעה ליום 28.11.2020.

*מצ"ב טופס 6 שבתוספת הראשונה לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018

הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
  4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
  5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
  6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט:

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.
____________________
חתימת המצהיר

המזכירות תמציא החלטה זו למומחה ולצדדים.

ניתנה היום, כ"א אייר תש"פ, 15 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש.ה.
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: