ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרכז מזון אמבר אגש"ח בע"מ נגד יגאל כהן :


בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

מבקשת

מרכז מזון אמבר אגש"ח בע"מ

נגד

משיב
יגאל כהן

החלטה

בקשת הנתבעת למחיקת סעיפים מכתב תביעה מתוקן שהוגש על ידי התובע ביום 14.1.20.

התובע, מר יגאל כהן, היה לקוח של הנתבעת- חברה המייצרת ומשווקת מזון פרות משך כשנתיים וחצי במהלכן רכש ממנה סחורה. לטענתו בשלב מסוים במהלך ההתקשרות בין הצדדים חלה הרעה משמעותית בתפקוד הרפת והפרות, אשר לטענתו נבעה מאספקת מזון באיכות ירודה. לטענת התובע עקב טיבו הנחות של המזון נגרם לו נזק כלכלי עקב הפסד הכנסות ופגיעה במוניטין. כתב התביעה הוגש במקור על סך של 160,000 ₪.

הבקשה לתיקון כתב תביעה הוגשה ביום 1.12.19. במסגרת הבקשה ביקש התובע להתיר את תיקון כתב התביעה להגדלת סכום התביעה. טענת התובע בבקשה הייתה כי בכתב התביעה המקורי שהוגש על ידו התבסס על חוות דעת מומחה אשר ניתח את נצילות המזון בשלוחת הפרות ובה צוין כי הניתוח הוא אמפירי בלבד. לטענת התובע התברר לו בהמשך כי הנזקים שנגרמו לו גדולים לאין שיעור מהנזקים שהוצגו בחוות הדעת וכי בפועל נגרמו פערים גדולים יותר במכסת החלב השנתית כך שהנזק שנגרם לו עקב ירידה בתפוקת החלב עומד על 275,213 ₪ ולא כפי שנטען בכתב התביעה המקורי. לפיכך, טען התובע, כי הנזקים שנגרמו לו עומדים על סך כולל של 425,213 ₪.

יצוין, כי הבקשה לתיקון נתמכה בתצהיר ערוך כדין אולם לא צורף אליה עותק מכתב התביעה המתוקן (אף כי התצהיר שצורף הפנה לעותק מכתב התביעה המתוקן כ"נספח א").

לאחר הגשת הבקשה הוגשה תגובת הנתבעת אשר התנגדה לבקשה, בין היתר נוכח השלב בו הוגשה - לאחר הגשת תצהירים מטעם הצדדים.

במסגרת דיון קדם המשפט שהתקיים לפניי ביום 3.12.19, חזר ב"כ התובע על בקשתו לתיקון כתב התביעה, תוך שציין כי: "חוות הדעת לא יצרה עוד עילות אלא מדובר רק בשינוי סכום. לא מדובר בתיקון של גרסאות עובדתיות" (עמ' 5, שו' 23-22). בסיומו של הדיון נעתרתי לבקשת התיקון, תוך שנימקתי ההיעתרות לבקשה, בין היתר, "בשים לב לכך שמדובר בבקשה לתיקון הנוגע לכימות סכום התביעה כך שהוא מתייחס רק לרכיב הכספי בתביעה ולא להוספת עילה חדשה או טענות עובדתיות חדשות...". כן הובהר בהחלטה כי "התיקון המותר הינו אך ביחס לסכום התביעה, כפי המפורט בס' 4 לבקשה" (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 3.12.19).

לטענת הנתבעת, כתב התביעה המתוקן שהוגש חורג מגדר הרשות שניתנה לתיקונו על פי החלטתי מיום 3.12.19, ואף מגדר הרשות שהתבקשה מלכתחילה ואף במהלך הדיון האמור . כך, במסגרת כתב התביעה המתוקן שהוגש ביום 14.1.20 שונה סכום התביעה לסך של 593,330 ₪, זאת חרף הסכום לגביו התבקש התיקון - 425,213 ₪; כמו כן, לכתב התביעה המתוקן נוספו עילות וטענות עובדתיות אשר לגביהן לא ניתנה רשות תיקון: נוספו סעיפים נוספים שעניינם האופן בו נוהגת הנתבעת בלקוחותיה ("עסקינן בנתבעת אשר מתעמרת בלקוחותיה באופן שיטתי מאחר וקיים סוג של מונופול בתחום זה באזור עסקיו של התובע"...); נכללו נזקים נוספים שנגרמו לתובע ("נגרמו לתובע גם נזקים עקיפים כגון מוניטין, דירוג אשראי נמוך ובעיקר בושה מצד לקוחותיו וקולגות בדבר היותו נתבע על ידי הנתבעת בהוצאה לפועל") (ס' 2-3 לכתב התביעה המתוקן); נוסף סעיף שעניינו בשיעור החומר היבש המצוי בבליל (ס' 10 לכתב התביעה המתוקן); וכן נוספו סעיפים שעניינם בתכולת המזון שסופק לכאורה לתובע (ס' 16-17 לכתב התביעה המתוקן).

התובע טוען בתגובה כי בבקשת התיקון מטעמו נטען כי חלה טעות בהערכת הנזקים וכי אין להיצמד לסכום לגביו הוגשה בקשת התיקון. כן טוען התובע כי אין מדובר בהרחבת חזית וכי הסעיפים אותם מבקשת הנתבעת למחוק אינם אלא סעיפי תמיכה המבססים את שינוי סכום התביעה. לטענת התובע לא ניתן לצפות כי יתקן את סכום התביעה ללא נימוקים משפטיים ועובדתיים המופיעים בסעיפים אותם מבקשת הנתבעת למחוק.

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בחומר המצוי בתיק ובטענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל.

תחילה אציין כי יש טעם לפגם בהתנהלות התובע אשר עשה שימוש ברשות שניתנה לו, לשם עשיית "מקצה שיפורים", בפרט שעה שהרשות כפי שניתנה הייתה ברורה ומצומצמת, וניתנה לאור השלב בו מצוי ההליך, לאחר הגשת ראיות הצדדים ובטרם דיון הוכחות הקבוע בתיק.

באשר לסכום התביעה - בהחלטתי מיום 3.12.19 נעתרתי לבקשת התובע לתקן את סכום התביעה "בהתאם למפורט בס' 4 לבקשה". בס' 4 לבקשה הסכום לגביו התבקש תיקון הוא סכום של 425,213 ₪ בלבד , ולא מעבר לכך.

ככל שהתובע חפץ לבצע תיקון החורג מגדר הרשות שניתנה על ידי כאמור, בין אם מדובר בסכום התביעה ובין אם מדובר בכל רכיב אחר, דרך המלך הינה הגשת בקשה נוספת לתיקון, ולא ביצוע התיקון על דעת עצמו מבלי שניתן לכך היתר. ודוק. אין מדובר בזוטי דברים כי אם בתוספת משמעותית של למעלה מ-100,000 ₪ לסכום התביעה כפי שהתבקש בבקשת התיקון (כ-25% מסך התביעה), המעמיד את הנתבעת בפני חשיפה גבוהה יותר, המצריכה היערכות והתגוננות, וממילא חורגת מגדר הרשות שניתנה.

באשר לסעיפים אותם מבוקש למחוק - אף אני סבורה כי יש בסעיפים המדוברים משום הוספת עילות ועובדות חדשות, ולא רק ב"ביסוס" סכום התביעה, לגביהן לא ניתנה רשות לתיקון.

כך, סעיפים 2-3 עניינם בטענה חדשה לפיה הנתבעת מהווה מונופול בתחום, וכי היא מתנהלת באופן שיטתי תוך התעמרות בלקוחותיה. כן נטען לנזקים נוספים, כגון בגין בושה ופגיעה בדירוג אשראי - נזקים שלא נטען לגביהם במסגרת כתב התביעה המקורי, ואשר לא ניתנה רשות להוסיפם לכתב התביעה המתוקן.
אין מדובר אך באופן חישוב נזקי התובע או בטעות שנבעה מהסתמכות על חוות דעת כזו או אחרת, אלא בטענות חדשות שזכרן לא בא במסגרת כתב התביעה המקורי או הבקשה לתיקון.

ודוק. בבקשת התיקון נטען כי רכיבי התביעה החדשים הם נזק בגין ירידה בתפוקת החלב, הפסד השתכרות ופגיעה במוניטין. עם זאת, ס' 16-17 אשר נוספו לכתב התביעה המתוקן, עניינם בהרכב המזון שסופק לתובע. אציין כי לא ברור עד תום פשר הטבלה שצורפה לסעיפים אלו וכיצד יש במפורט בה כדי לתמוך בחישוב סכום התביעה. לו אחד הרכיבים לגביהם התבקש התיקון היה נוגע למשל לעלויות חלופיות של המזון שסופק לפי רכיביו (כלומר – התובע שילם X כסף עבור מזון מסוג Y עם רכיבים מסוימים בעוד היה עליו לשלם Z עבור רכיבים אלה ), אזי ניתן היה לקבל את טענת התובע כי סעיפים אלה אכן נוגעים לחישוב הנזק הנתבע על ידו. שעה שאין זה המצב, הרי שמדובר בטענות חדשות לגביהן לא ניתנה רשות לתיקון ואין בהן כדי להבהיר את אופן חישוב סכום התביעה שעניינו ירידה בתפוקת החלב. כפי שהוסבר בס' 10 לכתב התביעה, ירידה זו חושבה בהתאם לפי הירידה בחומר היבש שסופק לכאורה לתובע ולכן אין בסעיפים אלה כדי להבהיר את החישוב כנטען.

באשר לס' 10 לכתב התביעה המתוקן, אני סבורה כי במידה רבה אכן מדובר בפירוט חישוב רכיבי התביעה במובן זה שהסעיף מבהיר כיצד חושבה הירידה בתפוקת החלב שהיא נגזרת של הפער בין המזון שסופק לכאורה לתובע לבין המזון אותו התחייבה לכאורה הנתבעת לספק והשפעתו על תפוקת החלב. עם זאת יש כאמור לתקן את הסעיף באופן שיתאם את סכום התביעה כפי שהותר במסגרת התיקון.

סוף דבר

הבקשה למחיקת סעיפים מתקבלת באופן הבא:
התובע יגיש כתב תביעה מתוקן בסך שאינו עולה על 425,213 ₪.
ס' 2-3, ו-16-17 יושמטו מכתב התביעה המתוקן. ס' 10 יתוקן באופן התואם את סכום התביעה.

התובע ישלם הפרש אגרה בהתאם לסכום התביעה המתוקן.

התובע יישא בהוצאות הנתבעת בגין בקשה זו בסך של 1,500 ₪+מע"מ.

ניתנה היום, כ"ב אייר תש"פ, 16 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרכז מזון אמבר אגש"ח בע"מ
נתבע: יגאל כהן
שופט :
עורכי דין: