ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הלאומית נגד טרם רשות מרפאות לרפואה דחופה :

26 אפריל 2020
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק
נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר אהרון אזון

המבקשים:
1. הסתדרות העובדים הלאומית
2. גאורגי דוזורץ
ע"י ב"כ עו"ד בטי מצר לוי ואח'

-
המשיבה:
טרם רשות מרפאות לרפואה דחופה
ע"י ב"כ עו"ד יעל דולב ואח'

החלטה

1. לפנינו בקשת ההסתדרות הלאומית (להלן-"המבקשת") ומר גאורגי דוזורץ (להלן – "המבקש"), להורות על ביטול פיטורי המבקש והשבתו לעבודה בטרם רשת מרפאות לרפואה דחופה (להלן- המשיבה), אשר לטענת המבקשים נעשו על רקע היותו חבר וועד במשיבה.

טענות המבקשים
2. לטענת המבקשים , המשיבה ידעה על פרוץ התארגנות העובדים טרם הכרזת הייציגות וכן ידעה כי המבקש הוא פעיל בהתארגנות על כן הוחלט לזמנו לשימוע. המבקש פעל ל קידום ההתארגנות, החתים עובדים על טפסי הצטרפות ושוחח עמם בענין ההתארגנות, יתרונותיה ומעמד המבקשת . ברמה הלכאורית הנדרשת לצ ורך מתןסעד זמני הוכח כי המבקש פ וטר על רקע היותו גורם מוביל בהתארגנות העובדים ולא מטעמי צמצום או הנחיות משרד הבריאות אשר הועלו כאמתלה בלבד. עוד נטען כי למבקש הונפק כתב המינוי ביום 24.7.2019 אשר נשלח אליו מספר ימים לאחר מכן. המסמך לא הועבר אל המשיבה באופן רשמי מחשש כי תעשה שימוש לרעה במידע אולם , הוכח כי המשיבה ידעה על תרומת המבקש להתארגנות העובדים.

3. לטענת המבקשים ביום 10.9.2019 השתתף המבקש בערב צוות של מנהלי מרפאות מטיילים בו נכחו מנכ"ל המשיבה מר אפלבאום וגב' בן דור, שותפה במיזם מרפאות מטיילים. לגישתו, בזמן האירוע הת קבלה שיחת טלפון למכשיר הטלפון שלו ועל הצג הופיע שמו של נציג ההסתדרות "זיו- הסתדרות לאומית".
לטענת המבקש מנכ"ל המשיבה ישב בסמוך אליו והבחין בפרטי המתקשר על צג הטלפון לפיכך, היה מודע לקשריו עם המבקשת .

4. ביום 13.11.2019 לאחר שיחה שהתקיימה עם מנהלו במסגרתה נאמר לו כי תופסק עבודתו במרפאות מטיילים, התקשר המבקש לעובדת המשיבה גב' תמר גבריאלי ,פקידת קבלה בנהריה ואמם של עובדים נוספים במשיבה (שני בניה) ובתה המכהנת כמנהלת מחוז במשיבה. המבקש שוחח עמה על תחושותיו ונשאל על ידה ומיוזמתה האם הוא קשור להתארגנות העובדים. גב' גבריאלי ידעה היטב כי המבקש קשור ישירות להתארגנות ושאלתה נשאלה במכוון. גרסת המבקש בענין זה לא נסתרה משעה שהמשיבה נמנעה מלזמנה לדיון וטענה כי נפגעה מהאירוע ובקשה שלא להעיד. בהתאמה טענות המש יבה כי גב' גבריאלי שאלה את המבקש על ההתארגנות מסיבותיה על מנת להפנותו להתייעץ עם ההסתדרות, הינן טענות סרק.

5. עוד נטען כי המבקש הינו עובד מקצועי ומוערך אשר עבודתו בוצעה לאורך השנים ללא רבב באחריות ובמסירות תוך הצטיינות בעבודה. למבקש אין כל תיעוד בתיקו האישי באשר לארועים הנטענים על ידי המשיבה , ועד למועד זימונו לש ימוע לא הועלתה כל טענה כנגדו. בהחלטת הפיטורים מיום 22.1.2020 הועלתה לראשונה טענה כי מנהליו ואנשי צוות במשיבה הלינו על יכולתו לעבוד בצוות. למבקש לא ידוע על טענה מסוג זה וככל שהיתה תלונה מסוג זה היה על המשיבה ליידעו על מנת לקבל גרסתו.בהתאם לכך, הטענות אשר הועלו על ידי מר קרוננברג שאינו מנהלו הישיר של המבקש על פיהן היה מודע לקושי של המבקש לעבוד בצוות והעיר על יחסו לעובדים בסביבתו , נטענו לראשונה בהחלטת המשיבה. כמו כן תכתובת הדוא"ל מוצג מש/2 הוסברה על ידי המבקש אשר השיב באופן ענייני לטענות כלפיו והבהיר כי מדובר באירוע בודד עליו דיווח למר קרוננברג לפיכך, מדובר בנסיון להכתמת שמו של המבקש ללא סיבה עניינית בגינה פוטר הוא.

6. לגישת המבקש השיחה אשר התקיימה ביום 13.11.2019 עם מר גבאי היתה שיחת שימוע ללא מתן זכות טיעון. בשיחה זו נמסר לו לראשונה על חוזר משרד הבריאות על פיו פרמדיקים לא יוכלו להמשיך לשמש כיועצים במרפאות מטיילים ,לכן לא יוכל לשמש כיועץ במרפאות מטיילים ועבודתו תסתיים בחודש דצמבר 2019. למחרת נשלח אל המבקש מכתב הנושא את הכותרת "הפסקת עבודת במרפאות מטיילים" - בו צוין כי עבודתו במרפאת מטיילים תופסק והוא יהיה זכאי למלוא זכויותיו וכן לנסות להשתלב במשרות אחרות במשיבה.מכאן עולה כי המבקש פוטר שלא כדין ובהעדר שימוע עוד ביום 13.11.2019.

7. נסיונה המלאכותי של המשיבה לרפא את הפגמים שדבקו בשימוע שעה שלא הועברו לידי המבקש המסמכים שהתבקשו לרבות בקרת משרד הבריאות, ולאור ביטול הרשאתו למערכת עובדי המשיבה החל מיום 5.1.20, מעידים על פיטוריו טרם "השימוע המשלים" אשר בוצע ביום 14.1.2 020 והיה שימוע למראית עין בלבד.

8. עוד נטען כי הפיטורים בוצעו ממניעים זרים שאינם עניינים ואינם קשורים לפטורי צמצום. בהחלטת הפיטורים נטענו טענות חדשות אשר לא הובאו לידיעת המבקש במהלך עבודתו במשיבה או בהכתבויות בין הצדדים וכן לא הוצג ה כל אסמכתא מלבד סיכום הפגישה בין המשיבה ובין משרד הבריאות. בנוסף, סרובו הנחרץ של מנכ"ל לאתר למבקש עבודה כפרמדיק בכל סניף אחר של המשיבה או תפקיד ההולם את כישוריו, מעידה על סלידתו של המנכ"ל לרעיון כי עובד פעיל בהתארגנות העובדים ימשיך לעבוד במשיבה. אף אם אכן יקבע כי מדובר בפיטורי צמצום, מדוב ר בפיטורים פסולים ובטלים שכן מבוססים הם על פעילות המבקש בארגון העובדים תוך שקילת שיקולים שאינם רלוונטים ועירוב שיקולים זרים ואסורים.

9. משמדובר בנוהל משרד הבריאות משנת 2018, כאשר ההחלטה יושמה רק על המבקש באופן מידי, משעה שהמבקש הסכים לעבוד בכל תפקיד אחר או כעובד סיעודי כאשר עובדים אחרים פרמדקים כן מוצבים במרפאות מטיילים ומשובצים לעבודה, לא ברור מדוע פוטר המבקש וההחלטה יושמה רק לגביו.
לאור המפורט לעיל, התוצאה היא כי המבקש פוטר אך ורק בשל פעילותו בהתארגנות העובדים.

טענות המשיבה
10. המבקש לא הוכיח כי הוא חבר וועד ולא הוכח כי פעל במסגרת ההתארגנות. טענתו בדבר חברותו בוועד הועלתה רק בנסיון לייצר עילת תביעה. המבקש לא טען כי הוא חבר וועד אלא רק ביום 12.1.20 שעה שבשיחתו עם מר גבאי ביום 13.11.19 , לא טען דבר בנושא זה ואף במכתב הראשון אשר נשלח על ידי המבקשת , בקש לדחות את מועד השימוע ולא טען כי הוא חבר וועד.

11. ככל שלטענת המבקש פוטר במהלך השיחה מיום 13.11.19, תביעתו לוקה בשיהוי ניכר. תוצאת השיהוי מובילה לדחיית טענותיו שכן הפניה למשיבה נעשתה ביום 12.1.20 כחודשיים לאחר שיחת הפיטורים הנטענת , ורק לאחר כחודשיים וחצי ביום 26.1.20 הגיש בקשתו לבית הדין.

12. המבקש נדרש לסיים הצבתו במרפאות מטיילים מנימוקים עניינים ואילוצי המשיבה במקביל לסיום הצבת מספר עובדים רב במרפאות מטיילים וזאת לאור החלטת משרד הבריאות. אף אם יקבע כי המבקש היה חבר וועד, המשיבה כלל לא ידעה על חברותו ולא הובאה כל ראיה ולו קלושה המוכיחה את ידיעת המשיבה.

13. לא ניתן להשיב את המבקש לתפקיד היחיד שביצע שעה שעבד רק במרפאות מטיילים. המבקש בצע החלפו ת ספורות בהן עבד ברפואה דחופה על כן, בית הדין מתבקש להתערב בניהול כוח אדם במשיבה תוך פגיעה בעובדים אחרים ובמצבת כוח האדם במשיבה , מבלי שנשמעו העובדים שעתידים להיפגע מצעד זה , ומבלי שניתנה לבית הדין יכולת ממשית לבחון את הצבת המבקש לתפקיד שלא ביצע עד כה.

14. עוד טענה המשיבה כי משהמבקש הקליט את השיחה התברר כי אינו אומר אמת משעה שלא זומן כטענתו לשיחה בעניין נוהל מקררים. מתמלול השיחה עולה כי סיום הצבת הפרמדיקים היה ידוע לו עוד טרם השיחה עם מר גבאי כפי שעולה משיחתו עם מר בן דור שנערכה זמן קצר לאחר השיחה עם מר גבי. כמו כן בשיחה עם מר גבאי המבקש לא פוטר ומי שהעלה את נושא הפיטורים וההתפטרות בדין מפוטר, היה המבקש אשר הודיע כי לא יהיה מוכן לעבוד ברפואה דחופה במשכורת רגילה.

15. בעניין הטופס שנחתם בכתב יד ממנו עולה לכאורה כי המבקש הוא חבר וועד, טענה המשיבה כי מדובר בטופס שאינו ממוחשב , ללא תאריך שליחה או קבלה על ידי המשיבה, ובהעדר ראיה כי הטופס לא נחתם בדיעבד. מעבר לכך לא הוצגה חברות בקבוצות ה תקשרות לוועד, פניות המבקש לעובדים או שיחות בשם המבקשת שביצע עם עובדים לצורך צירופם להתארגנות. בהעדר כל ראיה לעניין פעילות המבקש במסגרת חברותו בוועד, אף לו היה חבר וועד, יש לפקפק בתוקפו של מסמך זה אשר לא ברור מתי נחתם הוא ואף לא נמסר למשיבה.

16. המבקש לא ראה עצמו כחבר וועד ונושא ההתארגנות במבקשת לא הועלה על ידו. במהלך השיחה עם מר גבאי הציע המבקש להיעזר בארגון הפרמדיקים ולא במבקשת בה לכאורה הוא מוביל את פעילות ההתארגנות כטענתו. באופן דומה אף בשיחתו עם גב' בן דור שב והציע לפנות לארגון הפרמדיקים ולא למבקשת.

17. טענות המבקשת המיי חסות לגב' גבריאלי, פקידת קבלה, ידיעה על חברות המבקש במשיבה , אינן מבוססות כלל וכלל. גב' גבריאלי לא ידעה במהלך השיחה עם המבקש כי הוא חבר בוועד העובדים וודאי לא ידעה על היותו "פעיל" במבקשת. נוסף על כך, ככל שגב' גבריאלי ידעה כי המבקש הוא חבר וועד , וודאי הייתה מאמתת אותו עם ידיעה זו בשלב בו הכחיש את חברותו.

18. טענת המבקש על פיה מנכ"ל המשיבה ראה כי נציג ההסתדרות התקשר אל המבקש , מוכחשת ולא הוכחה כלל. לא הוצג פירוט שיחות או צילום יומן שיחות ולא הוצגה כל ראיה ולו ראשיתה כי אכן התקיימה שיחה כנטען ונצפתה היא על ידי מנכ"ל המשיבה .

19. בדיונים אשר התקיימו בבית הדין בחיפה ובמותב זה, הובהר כי לא ניתן להשיב את המבקש לתפקידו במרפאת המטיילים תוך הפרת החלטת משרד הבריאות. טרם בחינת פיטורי המבקש נעשה נ יסיון למצוא לו תפקידים חלופיים אולם, בשל כ וח אדם עודף נוכח הגיוסים שביצעה המשיבה לאחר החלטת משרד הבריאות, לא נמצא תפקיד אחר למבקש. מר קרוננברג , מנהל מרפאות נהריה וכרמיאל, בחן את העסקת המבקש במרפאות הרפואה ה דחופה והשיב כי אין משרות פנויות במרפאות שבאחריותו. עוד הובהר כי בעבר סרב המבקש לעבוד ברפואת חירום על כן, גויסו עובדים לביצוע העבודה וכיום אין צורך בעובדים נוספים. לאור מצבת כוח האדם, קבלת המבקש למצבת המשמרות ברפואה דחופה תפגע בעובדים כלפיהם ישנה התחייבות למינימום משמרות.

20. המשיבה בחנה תפקידים אחרים אותם ביקש המבקש לייצר עבורו, לדוגמא פיצול פיקטיבי של ת פקיד מתן הייעוץ במרפאות מטיילים. משעה שמדובר בפיקציה ומשרה שאינה קיימת במשיבה ואינה דרושה לה שכן מעולם לא פוצל התפקיד, נדחתה הבקשה . באופן דומה התפקיד שביקש המבקש לאייש , ניהול מרפאה דחופה בנתניה , אינו מתאים לכישוריו משעה שלא בצע רפואה דחופה בשנים האחרונות להבדיל ממוע מדים העדיפים עליו בהכשרתם, ניסיונם ותרומתם לחברה.

21. פיטורי המבקש נעשו מחוסר ברירה משהתייתר תפקידו במרפאות מטילים ולחברותו הלכאורית בוועד אין כל תרומה וקשר לפיטוריו. עוד נטען כי רק במקרים חריגים יינתנו צווי עשה המורים על השבה לעבוד ה וחריג עוד יותר הוא השבת עובד לעבודה אותה לא ביצע בפועל, בפרט כיום כאשר לאור מצב החירום ישנן פחות משרות המתחלקות בין כלל אנשי הצוות.

טענות המבקשת בסיכומי התשובה
22. בסיכומי התשובה חזרה המבקשת על טיעוניה והוסיפה כי יש למחוק את פרק ונספח א' מסיכומי המשיבה המהווים הרחבת חזית אסורה. לטענת המבקשת עמדת המשיבה בפרק א' לסיכומיה ,ממנה עולה כי בשל מצב החירום יש צורך בצמצום משרות, הינה טענה המנוגדת לטענ ת המשיבה. במסגרת ההליך טענה המשיבה כי היא מטפלת בכ-2,000 מטופלים ביום ונדרשת למתן ס יוע וטיפול לקהילה באופן שוטף. כן נטען כי היא עומדת בחזית המאבק בווירוס אשר לאור החשש לצפי של הדבקות המונית יעביר אליה טיפולים רפואיים רבים , כל זאת בניגוד לטענתה בסיכומיה.

23. עוד טענה המשיבה כי יש למחוק מסיכומי המשיבה את כל הסעיפים המתבססים על תצהירה של גב' בן דוד, אשר לא התייצבה לה יחקר על תצהירה ובהתאמה יש להוציא את תצהירה מהתיק.

24. הוסיפה וטענה המבקשת כי שעה שהמבקש זומן לשיחת שימוע שניה ביום 14.1.20 אין כל שיהוי במועד הגשת הבקשה. המבקש עשה כל מאמץ להסתרת חברות ו בוועד ההתארגנות, על כן לא ציין זאת בשיחות עם מנהליו ואף נמנע מלהביא עדים מחשש לפגיעת המשיבה בעובדים הקשורים למבקשת . כן נטען כי לא מדובר בצו עשה כפול שעה המבקש עותר להשבתו לעבודתו כעובד סיעוד , ואינו מבקש תפקיד חדש אשר לא קיים במשיבה או לא אויש על ידו בעבר.

העדים
25. בדיון אשר התקיים ביום 19.2.2020 העיד המבקש, מר חי לופטון(להלן - מר לופטון) מנהל חטיבת הגיוס במבקשת.
מטעם המשיבה העיד מנכ"ל המשיבה מר אפלבאום (להלן - מר אפלבאום ), ומר חביב גבאי (להלן – מר גבאי), הממונה הישיר של התובע.

דיון ומסקנות
התשתית הנורמטיבית
26. הסעיף הרלוונטי לענינינו האוסר פגיעה בעובד בשל חברותו או פעילותו בוועד עובדים או ארגון עובדים, הוא סעיף 33י' לחוק הסכמים קיבוציים הקובע כך:

"33י.(א) מעביד לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא ימנע מקבל יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:
(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים;
(2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים;
(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים;
(4) חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;
(5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים".

27. הנה כי כן ,מלשון החוק עולה כי הרציונל בבסיס סעיף 33י הוא מניעת פגיעה או הפליית עובד על בסיס חברותו או פ עילותו בארגון עובדים. הלכה פסוקה ומושרשת היא כי זכות ההתארגנות היא זכות חוקתית הנגזרת מהזכות החוקתית לכבוד האדם האדם [בג"ץ 7029/95 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נא(2) 63 (1997); עס"ק 1008/00 הורן את ליבוביץ בע"מ - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לה, 145 (2000)).הדברים נכונים ביתר שאת במסגרת התארגנות ראשונית (בש"א (ארצי) 634/09 יעקב (קובי) חביב - ק.א.ל. - קווי אוויר למטען בע"מ, [פורסם בנבו], 24.3.10 ; עס"ק (ארצי) 24/10 הוט טלקום בע"מ - הסתדרות העובדים הלאומית, [פורסם בנבו], 16.3.10).

28. לאור מעמד זכות ההתארגנות ועל מנת למנוע פגיעה בעובדים ופיטורם נוכח תפקידם בהתארגנות ו כדי לסכל את ההתארגנות , קבע בית הדין הארצי בעניין עס"ק (ארצי) 24/10 הוט טלקום בע"מ - הסתדרות העובדים הלאומית [פורסם בנבו] (ניתן ביוםיום 16/3/10) כדלקמן :
"אחד מהכלים המרכזיים בהם נוקטים המעסיקים להכשלת התארגנות עובדים בשלביה הראשונים, הוא פיטורי פעיל או פעילים מרכזיים בהליך ההתארגנות. פעולה זו מרתיעה עובדים אחרים מהצטרפות לארגון העובדים, מתמיכה במהלך ההתארגנות או ממעורבות פעילה בו. עובד שנוכח לדעת, כי חברו פוטר בשל מעורבותו בהתארגנות העובדים, יחשוש לקחת חלק באותה התארגנות פן יבולע לו כחברו. במרבית המקרים, מוסווית המטרה האמיתית או המניעים האמיתיים העומדים ביסוד הפיטורים והמעסיק יעלה טענות בדבר צמצומים, שינוי ארגוני, תפקוד כושל, עבירות משמעת וכל כיוצא באלה. משמעות הדברים היא, שפיטורי עובד על רקע מעורבותו באיגוד העובדים, מהווים פגיעה כפולה בזכות ההתארגנות: פגיעה אישית בזכותו של אותו עובד להתאגד, ופגיעה קיבוצית בדרך של שלילת זכותם של כלל עובדי המפעל להחליט באופן חופשי אם להצטרף לארגון עובדים".

29. משמעות הדברים היא כי יש ליתן הגנה לעובד מפני פגיעה בהעסקתו בשל חברתו או פעילותו בכל הקשור להתארגנות ( עס"ק 1003/01 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - אי. סי. איי. טלקום בע"מ, פד"ע ל"ו עמ' 298 [פורסם בנבו] להלן-" עניין טלקום" ). בהתאם לכך נקבע בפסיקה היפוך נטל השכנוע במקרה של טענה לפיטורים על רקע התארגנות או חברות בוועד העובדים. עוד נקבע בעניין טלקום כי די בחשד כי נימוקי הפיטורים אינם עניינים , על מנת להעביר את נטל ההוכחה על המעסיק אשר ידרש להראות כי הליך הפיטורים נעשה כדין ומשיקולים עניינים.

30. בעניין הסעדים אשר יש להעניק בהליכים זמניים לעובד שפוטר או קיימת כוונה לפטרו או לפגוע בתנאי העסקתו, בנסיבות בהן הוא פעיל בארגון עובדים או בהתארגנות חדשה, נפסק כי: "לאור עיקרים אלה, ונוכח הפגיעה החמורה בחופש ההתארגנות באמצעות פגיעה בעובד כאמור, המדיניות הנכונה בהליכים זמניים היא לקבוע כלל, לפיו במקרים של פיטורים על רקע פעילות לארגון מקום עבודה, הסעד הזמני העדיף יהיה להורות שלא לפגוע בעובד ולהשאיר אותו בעבודתו, עד למתן פסק דין סופי בתובענה. כמובן, כל מקרה ייבחן לפי נסיבותיו ולא מן הנמנע, כי ייתכנו חריגים לכלל. במקרים החריגים בהם יחליט בית הדין שלא לפעול על פי כלל זה, תנומק ההחלטה ויפורטו הנסיבות המיוחדות המצדיקות הימנעות מביטול הפגיעה בעובד שנטל חלק מרכזי בהתארגנות" (בש"א (ארצי) 634/09 יעקב (קובי) חביב נ' ק.א.ל. - קווי אוויר למטען בע"מ, [פורסם בנבו] (מיום 24/3/10)].

מן הכלל אל הפרט
31. השאלה הדרושה להכרעתינו בהליך זה היא האם הניחה המבקשת תשתית עובדתית לכאורית ,ממנה עולה כי ההחלטה המורה על פיטורי המבקש נגועה בשיקולים זרים בשל פעילותו בוועד העובדים והיותו חבר וועד . ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, יועבר נטל ההוכחה לכתפי המשיבה.

בפתח הכרעתנו נציין כי הקביעות בהחלטתנו הן לכאורית בלבד על בסיס הראיות שלפנינו בשלב זה , ואין בהן כדי לקבוע מסמרות לעניין הסעד העיקרי ככל שבהמשך יוצגו לעיוננו ראיות נוספות.

החלטת משרד הבריאות מיום 2.10.2019 והשלכותיה 32. עיון בנספח א' לתצהירי המשיבה מעלה כי ביום 2.10.2019 התקבלה החלטת משרד הבריאות ,ממנה עולה מפורשות כי "על מרפאות חיסוני מטיילים להיות מאוישות ע"י רופאים ואחיות, שעומדים בדרישות חוזרי ראש שירותי בריאות ציבור".

ובהמשך נכתב: "לא ניתן לאשר להמשיך להעסיק במרפאות המטיילים צוות, שאינו בעל סמכות למתן ייעוץ חיסונים או ביצוע חיסוני מטיילים (כגון: פרמדיקים/ סטודנטים/ בוגרי לימוד רפואה ואחרים)".

לסיכום נכתב:" עליכם להתארגן בהיבט של כוח האדם בתוך תקופה של שלושה חודשים לכל היותר. משרד הבריאות יבצע בקרות נוספות על פעילות מרפאות החיסונים, תיקון הליקויים ויישום ההחלטות לעיל. ככל שימצאו ליקויים מהותיים חוזרים או שכוח האדם לא יהיה בהרכב בנקבע על ידי משרד הבריאות, נאלץ להורות על הפסקת ייעוץ בנושא חיסונים במרפאות "טרם" באופן מידי ".

33. לאחר מכתב משרד הבריאות ביום 13.11.2019 התקיימה שיחה בין המבקש לבין מנהלו מר גבאי. לטענת המבקשים שיחה זו הינה בגדר שימוע לכל דבר ודבר וזאת מבלי שניתנה למבקש אפשרות לטעון כנגד ההחלטה על סיום העסקתו, ומבלי שהועברו לעיונו מסמכים אשר התבקשו על ידו.

34. עיון בתמלול השיחה בין המבקש ובין מנהלו מעלה כי מר גבאי הבהיר למבקש כי על המשיבה לפעול כפי שהתחייבה ביחס לכל הפרמדיקים (ש' 20-11 לתמליל). כבר בשלב זה של השיחה ניתן להבחין כי המבקש אינו מופתע ואינו מבקש פרטים נוספים וניכר כי בעיית העסקת פרמדיקים במרפאות מטיילים מוכרת לו. בהמשך הבהיר מר גבאי כי "אני לא מפטר אף אחד, אני אומר שלצערנו אנחנו נצטרך להפסיק להעסיק פרמדיקים" (עמ' 3 ש' 23-22 לתמלול). עוד הבהיר כי הפסקת הצבת הפרמדיקים תעשה באופן מדורג ותתחיל בצפון ולאחר מכן גם במרכז (עמ' 4 ש' 17-15 לתמליל) כך שבסו פו של התהליך כל הפרמדיקים לא יבצעו ייעוציים במרפאות מטיילים (עמ' 6 ש' 20-18 לתמליל) ו בתכנית 2020 לא יהיו יותר פרמדיקים במרפאה (עמ' 8 ש' 22 לתמליל).

35. עוד ציין מר גבאי כי קיימות שתי אפשרויות האחת "לצאת לגמרי" תוך קבלת פיצויים מלאים והשנייה להמשיך לעבוד במשיבה תוך ביצוע משמרות ברפואה דחופה (עמ' 5 ש' 12-11 לתמליל) . כבר בשלב זה השיב המבקש: "אני לא עושה ברפואה הדחופה כי זה לא משתלם"(עמ' 5 ש' 13 לתמליל). בהמשך נשמע המבקש מציין כי קיצוץ התפקיד משמעותו פיטורים לכל דבר (עמ' 6 ש' 4 לתמליל) ומבחינתו מדובר בהרעה בתנאי עבודה. מר גבאי השיב לטענה זו כי אכן זכאי המבקש לפיצוים מלאים אולם ,חזר והציע למבקש כי י בדוק אופציות העסקה אחרות במשיבה לרבות ברפואה דחופה (עמ' 7 ש' 7-5 לתמליל) והבהיר כי יעביר את בקשתו להמשך העסקתו בתפקידים אחרים, לגורמים הרלוונטיים.

36. לאחר השיחה אשר התקיימה בין מר גבאי ובין המבקש העלה מר גבאי את הדברים על הכתב כעולה מנספח ט(עמ' 4) לתגובת המשיבה , אשר כותרתו "הפסקת עבודה במרפאת מטיילים". במכתב זה חזר מר גבאי על עקרי השיחה בין הצדדים וסכם:

"בהתאם לזאת:
1. אם תחליט לעזוב – תוכל לקבל את מלוא זכויותיך המגיעות בחוק לפי חוק פיצוי פיטורים.
2. לנסות ולהשתלב במשרות אחרות שיש לארגון להציע בהתאם לצרכי הארגון.
אני מודה לך על תרומתך לצערך רפואת המטיילים".

37. בחנו אף את תמליל השיחה בין התובע ובין גב' בן דור. באופן דומה לדברי מר גבאי הבהירה גב' בן דור בשיחתה עם המבקש כי " זה החלטה של משרד הבריאות ניסינו להיאבק בזה כמה שיכולנו". לשאלת המבקש האם יש מקום לערב את ארגון הפרמדיקים השיבה גב בן דור: "אהה, אני לא חושבת. זה החלטה של משרד הבריאות. זה משהו הרבה יותר גדול מ-, אהה, פרמדיקים בכל התארגנות שהיא, כי הייתה לנו פגישה עם מנכ"ל משרד הבריאות והמשנה למנכ"ל" (עמ' 1 ש' 26-24 לתמליל). בהמשך השיחה ציינה גב' בן דור בפני המבקש כי המליצה עליו לביצוע תפקיד יעוץ דיגיטלי במשיבה.

38. בשיחה נוספת אשר התקיימה בין המבקש ובין מר גבאי ביום 16.12.2019 חזר הוא על הדברים וציין :".... אני מאוד, מאוד רוצה שתישאר. אתה ילד שפתח את המרפאה. גידלתי אותך בצורה, אתה עשית שם הרבה דברים טובים..."(עמ' 1 ש' 23-21 לתמליל). כן ציין כי הוא רוצה שהמבקש יבצע את פרויקט המחשוב עליו דברה גב' בן דור (עמ' 2 ש' 26-24 לתמליל), ו הבטיח לבדוק אופציות נוספות להעסקתו כפי שהועלו על ידו.

39. ניתוח תמלילי השיחות אשר נערכו עם התובע ומסמכי התיק, מוביל למסקנה כי לאור החלטת משרד הבריאות מיום 2.10.2019 , התקיימה ביום 13.11.2019 שיחה בין המבקש למנהלו במסגרתה הובא לידיעתו כי הוחלט על הפסקת עבודת פרמדיקים במרפאות מטיילים. כך אף עולה מפורשות מנספח ט' בו נרשם הפסקת עבודה במרפאות מטיילים ולא הפסקת עבודה במשיבה. עוד הובהר בנספח כי המרפאה הראשונה לגביה יחול ההסדר היא המרפאה בה עבד התובע ובהדרגה , יחול הדבר על כל מרפאות המטיילים. מר גבאי לא הודיע למבקש על פיטוריו במועד זה אלא נהפוך הוא. מר גבאי מסר לתובע באופן מפורש כי הוא מעריך את עבודת ו ויעשה כל שבידו על מנת לסייע לו לאייש משרה אחרת במשיבה. בהת אם לכך, אנו דוחים את טענת המבקש כי ביום 13.11.2019 נערכה עמו שיחת שימוע בניגוד לדין . לדידנו מדובר בשיחת עדכון בדבר דרישות משרד הבריאות אשר נכפו על המשיבה לאורם נדרשה היא לחדול מהצבת פרמדיקים במרפאות מטיילים. נוסף על כך, במהלך השיחה הוצע לתובע להמשיך לעבוד במרפאות חירום אולם, התובע הבהיר באופן מפורש כי מדובר בהרעה בתנאי שכרו על כן, אינו מעונין לעבוד בתחום זה. לאור האמור לעיל, אנו דוחים את טענת המבקשים כי יש לראות בשיחה מיום 13.11.2019 כשיחת שימוע אשר נערכה בניגוד לדין.

40. זאת ועוד. מסקנתנו מתחדדת לאור ניסיונות המשיבה לשבץ את המבקש ל תפקיד אחר. כפי שציינו גב' בן דור מסרה בשיחתה עם המבקש כי ייעדה אותו לתפקיד חדשני בתחום הייעוץ הדיגיטלי משסברה כי למבקש כישורים בתחום זה. לימים פרויקט זה לא רקם עור וגידים אולם, לא ניתן לגרוס כי בזמן אמת ביום 13.11.2019 , גמלה בליבה של המשיבה ההחלטה לפטרו שכן בשלב זה נעשתה חשיבה באיזה תפקיד לשבצו .

41. נוסף על כך, מר גבאי פנה אל מר קרוננברג , מנהל מרפאת נהריה וכרמיאל בניסיון לשבץ את המבקש ברפואה דחופה. ביום 22.11.2019 התקבלה תשובתו על פיה אינו יכול לשבץ את המבקש במרפאת רפואה דחופה משעה שגויסו אנשים לביצוע התפקיד ולא ניתן לפגוע במשרתם לצורך שיבוץ המבקש, דבר אשר יוביל להפרת ההבטחה שניתנה לעובדים. בנקודה זו נציין כי לא שוכנענו בטענת המבקשת על פיה המבקש בצע משמרות ברפואה דחופה באופן קבוע . מעדות המבקש עולה כי במהלך שנת 2019 מעל 5 משמרות (עמ' 76 לפ' ש'8-6).כעולה מתמליל י השיחות והנתונים שהוצגו ל פנינו, המבקש לא בצע תפקיד זה אשר השכר בגינו היה נמוך מהשכר במרפאת מטיילים , אלא במספר מועט של מקרים על פני כל תקופת העסקתו. לפיכך, לאור העובדה כי המבקש לא נמנה עם העובדים אשר עסקו באופן תדיר ברפואה דחופה , הדעת נותנת כי גויסו עובדים אחרים למשרה זו. בהתאם לכך, בזמן אמת עת פנה מר גבאי למר קרוננברג, אכן לא הייתה משרה פנויה ברפואה דחופה לאור גיוס עובדים עוד טרם להחלטה בדבר הפסקת הצבת הפרמדיקים במרפאות מטיילים, וללא קשר לכך.

42. סיכום ביניים: ניתוח העדויות והראיות עד כה מוביל לתוצאה כי ביום 13.11.2019 הוחלט על הפסקת הצבת פרמדיקים במרפאות מטיילים, כאשר המרפאה הראשונה בה החל ההליך הייתה מרפאת המבקש. כמו כן שוכנענו כי במועד זה לא הוחלט על הפסקת עבודתו במשיבה ואף נעשו ניסיונות להמשך העסקתו לפיכך ,טענת המבקשים על פיה השיחה מיום 13.11.2019 הייתה שיחת שימוע, נדחית. באופן דומה לא מצאנו לקבל את טענת המבקשים על פיה רק לגבי המבקש יו שמה החלטה זו. בהודעת דואר אלקטרוני אשר שלח מר גבאי אל מר אפלבאום מיום 13.11.2019, נרשם מפורשות כי תופסק עבודת סטודנט לרפואה במרפאות המטיילים ברוממה. בעדותו בפנינו ציין מר גבאי עובד נוסף במרפאה באשקלון אשר עבודתו במרפאות מטיילים הופסק ה אף היא (עמ' 74 לפ' ש' 14-15).בהמשך העיד מר גבאי כי מתבצע תהליך סדור על פיו עד אמצע השנה לא יהיו פרמדיקים בכלל במרפאות מטיילים(עמ' 80 לפ' ש' 8-7).

האם המבקש פוטר בשל מעורבותו בהתארגנות העובדים 43. לאחר ניסיונות המשיבה לשבץ את המבקש לתפקיד אחר בשורותיה ומשניסיונות אלו לא צלחו , נשלח ה אל המבקש הזמנה לשימוע ביום 5.1.2020 אשר עתיד היה להתקיים ביום 7.1.2020. בזימון לשימוע צוין כי המשיבה שוקלת הפסקת העסקתו לאור הפסקת עבודת הפרמדיקים במרפאות מטיילים בשל דרישת משרד הבריאות , ואי השתלבותו במחלקה אחרת.

44. ביום 6.1.2020 התקבל מכתב ב"כ המבקש בו נמסר כי המועד אינו פנוי ביומנה וכן התבקשו נהלי משרד הבריאות ותיקו האישי של המבקש. כמו כן הועלתה טענה כי המבקש פוטר זה מכבר על כן , מדובר בשימוע למראית עין. לבקשת ב"כ המבקש נדחה מועד השימוע ליום 1 4.1.2020 והובהר כי מסמכי משרד הבריאות הועברו אל המבקש וכן התבקשה הבהרה לעניין מסמכי התיק האישי בהם מבוקש לעיין. במכתב התשובה אשר נשלח על ידי ב"כ המבקש ביום 12.1.2020 , הועלתה לראשונה (סעיף 3 ) טענה כי המבקש הוא חבר וועד וכי מדובר בשימוע למראית עין אשר יסודו בחברות המבקש במשיבה. לאחר השימוע שהתקיים ביום 14.1.20202 והשלמת טיעוני המבקש ביום 15.1.2020, הוחלט ביום 22.1.202 על פיטוריו.

45. אין חולק כי לתיק צורף כתב מנוי המבקש כחבר וועד ביום 24.7.2019. עם זאת לא ברור האם מסמך זה הובא לידיעת המשיבה או נשלח אליה בדרך כלשהי. יצוין כי המבקשת טענה כי הדבר לא הובא לידיעת המשיבה מחשש פן תפגע במבקש לפיכך, התוצאה היא כי חרף כתב מינוי מחודש יולי 2019 המבקשת לא ידעה כי המבקש הינו חבר וועד .

46. לכך מצטרפת העובדה כי במהלך השיחה אשר קיים המבקש עם מר גבאי לא העלה הוא כל טענה בדבר חברותו במבקשת , ואף שקל האם יש לפנות לארגון הפרמדיקים על מנת שיסייע לו. לא ברור כלל וכלל מדוע , ככל שנכונה הטענה כי מכהן הוא כחבר וועד פעיל , לא ציין זאת בשיחותיו עם מר גבאי אלא סבר כי עליו לפנות לאיגוד אחר ולא למבקשת. באופן דומה המבקשת עצמה לא ציינה במכתבה הראשון מיום 6.1.2020 כי מדובר בחבר וועד אלא עיקר טענותיה התייחסו לשימוע למראית עין ולמסמכים אשר התבקשו על ידה. לא ברור מדוע בשלב זה לאחר שנשלח מכתב הזימון לשימוע , לא הועלתה הטענה באופן מידי.

47. יתרה מכך, עצם העלאת הטענה היא לכשעצמה אינה יוצרת "חסינות" אוטומטית מפני פיטורים מקום בו לא הוצגה כל ראיה לפעילות המבקש במסגרת ההתארגנות. לא הוצגה התכתבות כלשהי של המבקש עם עובדים אחרים (תוך השחרת שמם ככל שהמבקשת חששה לפגיעה בעובדים) או פעולת הסברה אחרות שבצע המבקש ומלמדות על מעורבותו בהתארגנות.
אין די בטענה לחברות בוועד כדי להעניק הגנה מפני פיטורים בהעדר כל ראיה לפעילות המבקש על רקע התארגנות עובדי המשיבה.

48. עיקר טענת המבקש על פיה המשיבה ידעה על חברותו מבוססות על שיחת טלפון מאת נציג המבקשת אשר לטענתו נצפתה על ידי מר אפלבאום. טענה זו לא הוכחה כלל וכלל ,וודאי לא ניתן לבסס על פיה ידיעה של הנהלת המשיבה בדבר חברותו במבקשת. לא הוכח כי התקבלה שיחה זו, ולא הוכח כי אכן מר אפלבאום ראה מי הגורם אשר התקשר אל המבקש.
באופן דומה , יש לדחות את טענות המבקש בנוגע לדברי גב' גבריאלי בעניין חברותו במשיבה. עיון בתמליל מעלה כי אכן נשאל הוא על ידי גב' גבריאלי לעניין חברותו במשיבה אולם , מעבר לכך לא הוכח ולא ניתן לקבוע על סמך שיחה זו כי המשיבה הייתה מודעת למעמד המבקש כחבר וועד. העובדה כי לגב' גבריאלי מספר בני משפחה העובדים במשיבה ובתה מכהנת בתפקיד ניהולי בכיר, אינה מובילה למסקנה כי השאלה אשר הועלתה על ידה משמעו תה כי הייתה מודעת לפעולות המבקש. פעילות אשר כאמור לא הוצגה בפנינו ולא ברור האם אכן בצע פעולות כלשהן במסגרת ההתארגנות , וזאת בהעדר ראיה ולו לכאורה למעורבותו בנושא.

49. משלא הוכח כי מדובר בעובד המוביל את מאבק ההתארגנות ו לא הוכח כי פיטוריו יפגעו בזכות ההתארגנות של עובדי המשיבה , ובהעדר הוכחה כי מדובר בחבר ועד הפעולה הנמצא ב"חוד החנית" של ההתארגנות הראשונית , אנו סבורים כי אין כל קשר בין פיטורי המבקש להתארגנות הראשונית במשיבה. כפועל יוצא מכך , לא מצאנו מקום להורות על ביטול פיטורי התובע , פעולה אשר נעשתה במסגרת הפרורגטיבה הניהולית של המעסיק משעה שאין כל קשר בין פיטורין לבין התארגנות הראשונית במשיבה. נזכיר כי ככלל, בית הדין אינו שם שיקול דעתו תחת שיקול דעתו של המעסיק. ההחלטה אם לפטר עובד נתונה למעסיק, כל עוד שיקוליו ענייניים, החלטתו מנומקת וזכויות העובד, נשמרו.

מאזן הנוחות
50. אשר למאזן הנוחות אנו סבורים כי בנסיבותיו הספציפיות של מקרה זה מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה. המשיבה הבהירה כי משמעות מתן הצו היא אכיפת יחסי עבודה לתפקיד אותו לא ניתן כאמור לאייש, ולמעשה מדובר באכיפת תפקיד אשר לא בצע המבקש טרם פיטוריו, או שבצע מספר משמרות בודדות בהתייחס לרפואה דחופ ה. בהעדר משרה פנויה אותה יכול לאייש המבקש לאור גיוס עובדים במשיבה, ומשעה שטענת המשיבה עלפיה השבת המבקש לתפקיד אחר תוביל לפגיעה בעובדים אחרים לא הופרכה , התוצאה היא כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבה.

אחרית דבר
51. לאור כל המקובץ לעיל, לא מצאנו בשלב זה של ההליך כי פיטורי המבקש נעשו במטרה לפגוע בהתארגנות ושלא מטעמים עניינים. על כן, איננו מתערבים בהחלטת הפיטורין ובפועל יוצא מכך אנו מורים על דחיית הבקשה לסעד זמני.

משמדובר בסכסוך קיבוצי, לא ניתן צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' אייר תש"פ, (26 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר ברוך הראל
נציג עובדים

רוית צדיק,שופטת,
סגנית נשיאה

מר אהרון אזון
נציג מע סיקים


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הלאומית
נתבע: טרם רשות מרפאות לרפואה דחופה
שופט :
עורכי דין: