ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד נטלי לוי נגד משרד המשפטים :

לפני: כבוד השופטת שרה שדיאור

התובעת:
עו"ד נטלי לוי

-
הנתבע:
משרד המשפטים

החלטה

בישיבת יום 28.1.20 נקבע:
"תצהיר גילוי מסמכים ותגובת הנתבעת לבקשה לגילוי מסמכים יוגשו לבית הדין עד ליום 9.2.20. לא תינתן כל אורכה, ככל שלא יוגש במועד יוחלט בהיעדר ויושתו הוצאות לדוגמא. אין בכך לגרוע משאלת ההוצאות בכללותה לאור טענות הצדדים לפרוטוקול היום.
לאחר קבלת תצהיר גלמ"ס כאמור לעיל, תינתן החלטה בשאלות המקדמיות של התיישנות בכלל ושל התיישנות ספיציפית בנוגע לטענת המדינה לעילות חדשות בכתב התביעה המתוקן, אם וככל שישנן...

התיישנות
בהחלטת בית הדין מיום 7.7.19 נדחתה בקשת הנתבעת בעניין ההתיישנות ונקבע:
"התביעה הוגשה ביום 28.12.17. התביעה להכרה במעמדה של התובעת כעובדת, מתייחסת לתקופת העסקתה משנת 2002 ועד ליום 31.12.10. נוכח האמור, והגם שמדובר במועד סמוך מאוד למועד ההתיישנות, יומיים, טרם חלפו 7 שנים ממועד סיום ההעסקה, ומשכך התביעה לא התיישנה.
אין לקבל טענת הנתבעת לפיה ניתן לתובע עד 7 שנים ממועד הגשת התביעה, וככל שהתביעה טרם התיישנה, ניתן לתבוע למשך כל תקופת העבודה".
על החלטה זו הגישה הנתבעת בר"ע לבית הדין הארצי לעבודה (1949-09-19). במסגרת הבר"ע עתרה הנתבעת כי בית הדין הארצי יקבע ש"הסעדים הנוגעים להפרשי שכר עבודה והפרשות מעסיק הקודמים ליום 28.12.10 התיישנו".
ביום 10.10.19 קבע כבוד השופט רועי פוליאק כי לאחר הגשת הבר"ע הגישה התובעת כתב תביעה מכומת מתוקן, אשר מעיון בו עולה כי מרבית הסעדים הכספיים, לרבות הסעדים בגין הפקדות לפנסיה ולקרן השתלמות בגינם הוגשה בקשת רשות הערעור, נתבעים רק בגין התקופה שמחודש דצמבר 2010 ועד לחודש אוקטובר 2011, ואינם נתבעים בגין תקופה העולה על שבע שנים מיום הגשת התביעה. יחד עם זאת, נקבע כי כתב התביעה המתוקן כולל גם רכיבים של פיצוי בגין אבדן זכויות פנסיוניות לאורך כל התקופה הראשונה (במובחן מהעילה של אי ביצוע הפקדות פנסיוניות) ועדכון יתרות חופשה ומחלה גם בגין התקופה הראשנה כולה. עוד נתבעו פיצויי פיטורים בגין התקופה הראשונה ופיצוי עבור נזק בלתי ממוני).
עוד קובע כבוד השופט פוליאק כי "עיון בכתב התביעה המתוקן שהגישה המשיבה בעקבות ההחלטה מלמד, כי על פני הדברים עיקר הסעדים הכספיים נתבעו בגין התקופה שטרם התיישנה. מכל מקום, עריכת חישובים נוספים בגין התקופה שהתיישנה, כטענת המבקשת, אינה כרוכה בסרבול הדיון במידה המחייבת עיכוב בדיון והקצאה של משאבי זמן שיפוטיים להרכעה בסוגיית ההתיישנות בשלב המקדמי בו מצוי ההליך, בניגוד למדיניות שיפוטית ראויה". (דגש ש.ש.)
במסגרת ההחלטה צוין כי הוצע לצדדים לשקול ולהסכים להסדר דיוני לפיו בקשת רשות הערעור תימחק, תוך שמירת הזכות המקונית ממילא למדינה להעלות טענותיה בפני ערכאת הערעור, ומתן אפשרות להעלותן שוב בפני הערכאה הדיונית בסיכומיה בהליך, אולם הנתבעת עמדה על בקשת רשות הערעור.
"בהתחשב במועד הגשת התובענה לפני כמעט שנתיים, ובטעמים העומדים בבסיס החלטתי דלעיל, דומה כי התנהלות דיונית ראויה תהיה להעלות טענות התיישנות בכתב ההגנה מבלי לנהל הליך נוסף של מחיקה על הסף של סעיפים מכתב התביעה המתוקן".
נוכח האמור, נדחתה הבר"ע. נקבע כי הנתבעת לא עמדה על בקשתה המקורית לסילוק התביעה על הסף, אלא עתרה למחיקת סעדים מסוימים מכתב התביעה. סעדים אלו הוגבלו, לכאורה, בכתב התביעה המתוקן לתקופה שלא התיישנה. יחד עם זאת צוין כי עשויה לעלות טענה שלפיה כתב המתוקן כולל עילות חדשות שבגינן לא היה סיפק בידי המדינה להעלות טענות התיישנות, אך בהתחשב במועד הגשת התובענה, לפני כמעט שנתיים, ובטע מים העומדים בבסיס ההחלטה, "דומה כי התנהלות דיונית ראויה תהיה להעלות טענות התיישנות בכתב ההגנה מבלי לנהל הליך נוסף של מחיקה על הסף של סעיפים מכתב התביעה המתוקן". (דגש ש.ש.)
בתאריך 24.11.19 ניתנה החלטת בית הדין בעניין בקשת הנתבעת למחיקת כתב התביעה המתוקן. בסעיף 13 להחלטה נקבע כי "הנתבעת רשאית להעלות טענת התיישנות בכתב התביעה, אולם זו תידון במסגרת ההליך, ולא כטענה מקדמית, בהתאם להחלטת בית הדין הארצי".
הנתבעת לא הגישה בר"ע על החלטה זו, ומשכך ההחלטה חלוטה. אין בטענות הצדדים במסגרת הדיון כדי לשנות החלטה זו.
נוכח האמור, טענת ההתיישנות תתברר במסגרת כלל ההליך, ולא כבקשה מקדמית נפרדת.

גילוי מסמכים
התובעת הגישה תצהיר גילוי מסמכים ביום 22.1.20.
הנתבעת הגישה תצהיר גילוי מסמכים ביום 5.2.20 .
המזכירות תעביר מסמכים אלו לתיקיית "תצהירים".
מהמסמכים שהוגשו עולה כי הצדדים ביקשו, באופן הדדי, לקבל מסמכים נוספים, אולם לא הגישו בקשות לגילוי מסמכים ספציפיים, ומשכך הליך גילוי המסמכים הסתיים.
הצדדים יגישו מסמך משותף של מוסכמות ופלוגתאות בהליך עד ליום 28.5.20. למען הסר ספק, המוסכמות והפלוגתאות יתייחסו לכל עילות וטענות התביעה ושל ההגנה. כל עובדה שאינה מוסכמת, תרשם כפלוגתא. סוגיית ההתיישנות תרשם כפלוגתא ספציפית ביחס לכל אחת מהעילות שב ה נטענה טענת התיישנות והמועד הרלוונטי לעילה .
ככל שלא יוגש מסמך משותף במועד שנקבע, יושתו הוצאות לרבות אישיות . שכן תכלית העניין להגדיר את המסגרת של ההליך, לייעלו ולשחק בקלפים פתוחים וגלויים במהלכו.
תצהירים יוגשו כלהלן:

1. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים.

2. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.

3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד.

4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
ג. בעל דין המבקש להציג כראיה לפני בית הדין מוצג וידאו, יגישו באחד הפורמטים הבאים: א. Divix ב. Mpeg4 ג. Avi"

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מ היום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.

6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

8. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות.

9. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור, לא יוזמן מתורגמן ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

10. התיק נקבע להוכחות ביום 20.10.20 משעה 09:00 עד 15:00 .
במועד זה ישמעו כלל עדי הצדדים, על הצדדים לוודא הגעתם, כמו כן ישמעו סיכומים בעל פה, על הצדדים להיערך מבעוד מועד. כל צד יורשה להביא עימו דף אסמכתאות מודפס.

ניתנה היום, ו' אייר תש"פ, (30 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עו"ד נטלי לוי
נתבע: משרד המשפטים
שופט :
עורכי דין: