ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידו הולצמן נגד אור גרינבלום :

18
לפני כבוד השופטת שרון הינדה

המבקש:

עידו הולצמן

נגד

המשיבים:

  1. אור גרינבלום
  2. זיו חייט

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהיעדר התייצבות לדיון שהתקיים 5.11.19.
לטענת המבקש במהלך פגרת הקיץ פתח בא כוחו משרד עורכי דין עצמאי וכלל הנראה ההזמנה לדיון נשלחה למספר הפקסימיליה במשרדו הקודם.
לפיכך נטען כי יכול ובשל המעבר, חלוקת התיקים או טעות משרדית מועד הדיון לא עודכן ביומן הדיונים.
בנסיבות אלה ולאור סיכויי ההגנה שנבחנו על ידי בית המשפט בהחלטתו מיום 1.8.19 סבור המבקש כי יש להיעתר לבקשתו וליתן לו יומו בבית המשפט.
המשיבים מתנגדים לבקשה בטענה כי המדובר בשלב נוסף במאמציו העקביים של המבקש לדחות ולסרבל את הדיון בעניינו וכי התנהלותו משקפת ניצול של ההליך השיפוטי.
לדידם של המשיבים למבקש אין כל הגנה כנגד התביעה ולמעשה אין כל מחלוקת כי גם לטענת המבקש הוא חייב למשיבים את הסכומים המפורטים בתביעה אלא שהוא מעלה כנגדם טענת קיזוז. המדובר בטענות המופנות כלפי החברה שבבעלות המשיבים ולא כלפי המשיבים עצמם בעוד שהמשיבים הגישו כנגד המבקש תביעה על בסיס עילות תביעה ישירות בינם לבין המבקש.
לפיכך סבורים המשיבים כי יש לדחות הבקשה לביטול פסק הדין או לחילופין להתנותה בהפקדת מלוא סכום התביעה בתיק בית המשפט וחיוב המבקש בהוצאות.

דיון
פסק דין שניתן בהיעדר הגנה כמו גם בהיעדר התייצבות לדיון, ניתן לביטול באחת משתי עילות: האחת - חובת הצדק שעה נפל פגם בפסק הדין ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין, והשנייה – על פי שיקול דעת בית המשפט תוך בחינת הסיבה לאי ההתגוננות וסיכויי ההצלחה להתגונן כנגד התביעה (ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתים עשרה, עמ' 637).
זוהי בקשה שנייה לביטול פסק דין, לאחר שניתן כנגד המבקש פסק דין בהיעדר הגנה.
הבקשה הנוכחית לביטול פסק הדין רצופה טענות עובדתיות אשר לא נתמכו בתצהיר ומטעם זה היה ראוי לדחותה. יחד עם זאת מאחר שלא הועלתה טענה בעניין זה ומשמדובר במחדל אשר לדידו של המבקש רובץ לפתחו של בא כוחו של המבקש, ועל אף שאין בכך כדי לפטור מהגשת תצהיר, תידון הבקשה לגופה.
ביום 21.7.19 עודכן תיק בית המשפט בדבר ייצוגו של המבקש על ידי בא כוחו. העדכון נעשה בדף הפירמה של משרד עורכי דין רש ובא כוחו הנוכחי נרשם כמייצגו.
מאז ועד עתה לא נעשה שינוי בפרטי המייצג לרבות מספר הפקסימיליה.
עיון בתיק בית המשפט מלמד כי בבקשתו הקודמת לביטול פסק הדין הקודם שניתן נגדו בתיק זה טען המבקש כי בא כוחו, החל לעבוד כשכיר בחברות שבבעלותו.
שתי ההודעות, זו שב"כ המבקש שכיר של המבקש וזו שהמבקש מיוצג על ידי משרד עורכי דין רש באמצעות בא כוחו החתום על בקשה זו, הוגשו במועדים סמוכים ושתיהן אינן מתיישבות עם האמור בהודעה זו לפיה בהמלך פגרת הקיץ ב"כ המבקש עזב את משרדו של עו"ד רש.
הזימון לדיון שהתקיים ביום 5.11.19 נשלח למספר הפקסימיליה המעודכן בתיק בית המשפט.
מעבר לאי הבהירות אודות המצג בדבר הייצוג ובהינתן כי קיים לכך הסבר אשר ראוי היה לתמוך אותו בתצהיר, הרי שגם נסיבות שינוי הכתובת של בא כוח המבקש לא פורטו כדבעי. לא נטען מהו מספר הפקסימיליה העדכני, מתי בדיוק עזב את משרד עורכי דין רש ומה כתובתו העדכנית של בא כוח המבקש.
ככל שאכן ב"כ המבקש החליף כתובת הרי שמצופה היה שיעדכן את כתובת משרדו החדש ומספר הפקסימיליה החדש בתיק בית המשפט . משלא נעשה הדבר נתפסת המסירה של הזימון לדיון למספר הפקסימיליה המעודכן בתיק בית המשפט כמסירה כדין.
אי לכך לא נפל פגם במתן פסק הדין ועל כן אין מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.
לשם ביטול פסק דין על פי שיקול דעת בית המשפט, בוחן בית המשפט מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב לדיון ומהם סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל, כאשר התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר.
לעניין סיבת המחדל, בית המשפט קבע כי אם יתברר שלא מדובר בזלזול מופגן בבית המשפט כי אם צירוף נסיבות אומלל, אי הבנה או היסח הדעת ואפילו רשלנות מסוימת מצד המבקש, וביחד עם זאת יש למבקש הגנה סבירה, יטה בית המשפט לקבל את הבקשה ולאפשר ליבון הנקודות השנויות במחלוקת. עוד נקבע כי גם אם התנהגות של המבקש כרוכה ברשלנות כלשהי מצידו, ניתן לכפר עליה בפסיקת הוצאות ובלבד שיומו של המבקש בבית המשפט לא יקופח מטעם זה בלבד. (ראו: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431; רע"א 1598/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה, פורסם באתר משפטי).
בהיעדר תצהיר ובהיעדר הפירוט הנדרש לנסיבות שינוי כתובת ב"כ המבקש והמחדל הנטען בגינו לא התייצב לדיון, לא שוכנעתי כי ניתן טעם מניח את הדעת לסיבת אי ההתייצבות לדיון. יחד עם זאת ולאור המשקל הרב יותר שניתן להתכנות ההגנה אמשיך ואבחן הבקשה.
לעניין הגנת המבקש, ההלכה היא כי אינו חייב להראות הגנה איתנה כנגד התביעה אלא די בהגנה אפשרית. (ראו: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431; אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתים עשה עמ' 637).
במקרה זה נראה כי אכן, כטענת המשיבים, טענת ההגנה של המבקש כנגד תביעתם היא טענת קיזוז. טענת הקיזוז של המבקש ניתנת לבירור גם במסגרת תביעה עצמאית שיכול המבקש לנהל כנגד המשיבים ואין הכרח דווקא לבררה במסגרת הליך זה. יותר מכך עולה מבקשתו הקודמת של המבקש לביטול פסק דין כי הוא ממילא מתכוון להגיש תביעה כנגד המשיבים.
נוכח הדברים לעיל, לפני מחד גיסא בקשה שלא נתמכה בתצהיר וניתן היה למחקה על הסף ושאין בה הסבר מניח את הדעת לאי התייצבות המבקש. מאידך גיסא הגנה אפשרית כנגד התביעה.
במסגרת השיקולים הנוגעים לבקשה לא ניתן להתעלם מרצף המחדלים של המבקש בניהול הההליך, מהעובדה כי זוהי למעשה פעם שנייה שבית המשפט נידרש לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש ויכולתו של המבקש להעלות את טענותיו כנגד המשיבים במסגרת תביעה עצמאית ולא במסגרת הליך זה. כן עומדת לנגד עיני בית המשפט העובדה כי מדובר בתביעה בסדר דין מהיר אשר החלה לפני כשנתיים ועד היום לא הגיעה לכלל בירור ענייני נוכח אותם מחדלים של המבקש.

אשר על כן, באיזון האינטרסים בין הצדדים אני סבורה כי נוכח קיומה של הגנה אפשרית, יש לבטל את פסק הדין, אולם מאחר שהתנהלותו של המבקש רצופה מחדלים ולמעשה יומו בבית המשפט לא נמנע נוכח יכולו לברר טענותיו בהליך עצמאי, יש להתנות ביטול פסק הדין בתשלום הוצאות למשיבים בגין מחדלו של המבקש להתייצבו לדיון ובהפקדת סכום כספי בתיק בית המשפט.
סיכומו של דבר, פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות המשיבים בסך של 2,000 ₪ כל אחד והפקדת סך של 30,000 ₪ בתיק בית המשפט וזאת בתוך 30 ימים מהיום.
בחלוף המועד יעתור המבקש למתן הוראות בדבר ביטול פסק הדין וקביעת מועד לדיון, בצירוף אסמכתא בדבר תשלום ההוצאות וההפקדה.
לא ישולמו ההוצאות ו/או לא תבוצעה ההפקדה במועד, ימשיך פסק הדין לעמוד על כנו.
ניתנה היום, י"ב שבט תש"פ, 07 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עידו הולצמן
נתבע: אור גרינבלום
שופט :
עורכי דין: