ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מירן חזיזה נגד ערן שירזי :


בפני כבוד ה רשמת בכירה אירנה רוזן

מבקשת

מירן חזיזה

נגד

משיב
ערן שירזי

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה לאור קיומן של ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה, ולאור קיומו של חשש סביר להכבדה על ביצועו של פסק הדין, ובשל מאזן הנוחות שבין הצדדים.

מכל הנימוקים דלעיל, אני מורה כדלקמן:

מוטל בזאת צו עיקול על כל זכויות המשיב אצל המחזיק כמפורט בבקשה ובהבהרות שהוגשו ביום 5/11/19 וביום 7/11/19.

צו העיקול לא ייכנס לתקפו אלא בכפוף לכך שמלכתחילה הומצא כתב התחייבות עצמית לפיצוי בגין כל נזק שייגרם על ידי העיקול למי שאליו מופנה הצו, אם תיפסק התביעה או יפקע הצו מסיבה אחרת.
היה ולא הופקדה התחייבות עצמית כאמור – פוקע הצו מאליו.

ככל שהזכות או הנכס שעיקולם מתבקש כוללים חשבון עו"ש - הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד ביתרת חובה. הצו לא יחול על ערבויות לחשבון עו"ש וחשבון חח"ד כשהחשבון נמצא ביתרת חובה. הצו לא יחול על מלאי עסקי. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.

המחזיקים אשר מנהלים פנקסים, ירשמו את הדבר בפנקסיהם.

2. העיקול מוגבל לסכום של 325,715 ₪ , צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

פרק ערבויות וערבונות:

ערבות צד ג':

3. בהתאם לתקנה 364 לתקנות, אני מורה כי תחילת תקפו של הצו תהא עם הפקדת ערבות צד ג' ללא הגבלת סכום לטובת המשיב וללא הגבלה בזמן.
לערבות יצורפו תלושי שכר של הערב לשלושת החודשים האחרונים ששכרו אינו נופל מ-9,000 ₪ נטו , העתק תעודת הזהות שלו, וציון הקשר שבינו לבין המבקש.
צד ג' לא יהא בן משפחה של המבקש המתגורר עימו.
ניתן להמיר ערבות זו בערובה (היינו – ערבות בנקאית או מזומן).

ערבון:
בנוסף לכך, מותנית תחילת תקפו של הצו בהפקדת ערבון (בערבות בנקאית או במזומן)
בגובה 1 5,000 ₪, לטובת המשיב וללא הגבלה בזמן.

התנאים:

הערבות ו/או העירבון יופקדו בתוך 3 ימים ממועד קבלת החלטה זו וכל אחת מהן תכלול, בין השאר, גם התנאים הבאים:

א. כי נועדה לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם ע"י הצו לכל מי שאליו מופנה הצו אם תיפסק התובענה או אם הצו פקע מסיבה אחרת.
ב. כי תעמוד בתוקף למשך תקופה של שישה חודשים לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו. אם תוגש בקשה (או תובענה) למימוש הערבות ו/או העירבון, תוך המועד הנ"ל, הם יישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.
ג. הסכום הנקוב יישא הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א – 1961, מיום חתימת הערבות ו/או העירבון ועד ליום התשלום בפועל.

4. ערבות ו/או ערבון שלא תכיל ההתניות הנ"ל – לא תתקבל ע"י המזכירות, אלא אם יקבע בית המשפט אחרת.

החלטה זו תישלח לב"כ המבקשת בלבד, ותיוותר חסויה עד חלוף המועד שנקבע לצורך ביצוע המסירה למשיב, כמפורט לעיל.

הוראות לב"כ המבקשת:

5. על ב"כ המבקשת למסור למשיב, במסירה אישית, את המסמכים המפורטים בתקנה 367(ב). על גבי אישור מסירה יצוינו מפורשות כל המסמכים הללו. המסירה תתבצע בתוך 3 ימים.

מחובת המבקשת או בא כוחה לוודא ערכם של הנכסים שנתפסו, על מנת שהעיקול לא יחרוג מהסכום שנקבע לעיל.
עוקלו נכסים שערכם עולה על הסכום שנקבע לעיל, תפנה המבקשת לבית המשפט בבקשה לביטול העיקול על החלק בנכסים שעוקלו מעבר לסכום הנקוב בצו זה.

6. לא תופקד הערבות ו/או העירבון ו/או לא תתבצע המצאה באופן ובמועד האמור לעיל - יפקע הצו.
ביחס לכל המועדים הנקובים בהחלטה זו – ימי פגרה ו/או שביתה, יבואו במניין הימים, ולא תינתן הארכת מועד בגינם. באם המבקשת אינה עומדת במועדים, עליה להגיש בקשה מתאימה, מבעוד מועד, להארכת המועדים, בצירוף תצהיר מפורט.

המועד להגשת תשובת המחזיקים נקבע על ידי ל- 10 ימים מיום קבלת צו העיקול או ההודעה למחזיק.

ניתנה היום, י' חשוון תש"פ, 08 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מירן חזיזה
נתבע: ערן שירזי
שופט :
עורכי דין: