ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יואב נגד שמעון פילהבר :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

המאשימה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יואב
ע"י ב"כ עוה"ד אבי להם

נגד

הנאשמים

  1. שמעון פילהבר
  2. עליזה פילהבר

ע"י ב"כ עוה"ד הילי פרייס

החלטה

בקשה מטעם הנאשמים לביטול כתב אישום על- אתר.
בהליך זה הוגש כתב אישום כנגד הנאשמים ובגדרו נטען, בעיקרי הדברים, כי במועדים שצוינו במהלך 2017 ו-2018 נמצא שהנאשמים ביצעו במשק מספר 50, גוש/חלקה 2607/34 במושב כפר הרי"ף ( להלן: המקרקעין") עבודות בנייה ושימוש כדלקמן- א. הקמת מבנה מבנייה קלה בשטח של כ-80 מ"ר המשמשים למגורים; ב. הקמת מבנה מבנייה קלה בשטח של כ-101 מ"ר ובצמוד לו סככה בשטח של כ-48 מ"ר המשמשים למגורים; ג. הצבת מבנה מיגונית בשטח של 8 מ"ר; ד. הצבת מכולה המשמשת לאחסנה ולעבודת עיצוב בגדים בשטח של כ-15 מ"ר; ה. הקמת בריכת שחיה בשטח של כ-50 מ"ר ומסביבה רצפת " דק" בגובה של כ-1 מטר; העבודות והשימוש הנ"ל נעשו על ידי הנאשמים ללא היתר כדין.
הנאשמים הואשמו בעבירות הבאות- ביצוע עבודה ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין, לפי סעיפים 145( א)(2) ו-(3), 204(א), 205, ו-208 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ח- 1968 (להלן" "חוק התכנון והבנייה") (בנוסחו לפני תיקון מספר 116), ותקנות התכנון והבנייה ( עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ"ז- 1967, סעיף 1(1) , ולפי סעיף 243( ה) לחוק התכנון והבנייה ( כנוסחו החל מיום 25.10.2017).
הנאשמים טענו בבקשה, בעיקרי הדברים, כי יש למחוק את כתב האישום בהעדר עילה או בשל הגנה מהצדק; הנאשמים הציבו במקרקעין מגורונים ששימשו את ילדיהם, בריכה מפלסטיק ומסביבה משטח עץ " דק", ומיגונית במבצע " צוק איתן" בהעדר מקלט; ניתן פטור לגבי בניית מקלט; לא ניתן להבין מהתשריט מהו גודל חלקת המגורים; נמסר לנאשמים לפני כשנתיים שלא ניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכיוון שגודל חלקת המגורים קטן מ-2.5 דונם; מאז 2008 פועלת האגודה השיתופית של היישוב בשיתוף הוועדה המחוזית דרום ורשות מקרקעי ישראל להוציא תכנית מתאר חדשה אלא שרשויות המדינה נוקטות בשיהוי בעניין זה; בפסיקת בתי המשפט הובעה דעה שהסחבת בהליכי התכנון הינה בבחינה " רעה חולה"; נעשים מהלכים להכנת תב"ע הכוללת הגדלת חלקת המגורים בכל הנחלות ל-2.5 דונם לכל הפחות; לאחרונה התקבלה אצל הנאשמים מפה, במסגרת ההליכים לקידום התב"ע ולפיה המבנים הנוגעים לכתב האישום נכללים בחלקה המיועדת למגורים בשטח של 2.5 דונם; הנאשמים הקימו את המבנים בהנחה שהם נכללים בחלקה המיועדת למגורים במסגרת הסימון הצהוב בתשריט, אלא שהוועדה הודיע להם שחלקת המגורים עומדת על 1.5 דונם; לאחר הגשת כתב האישום הנאשמים נאלצו לממן מכיסם תב"ע נקודתית במקום תכנית המתאר הקיימת; בעלי משקים נוספים בכפר הרי"ף נאלצו לתכנן את משקיהם להגדלת " השטח הצהוב" על חשבון השטח החקלאי; הגשת כתב האישום כנגד הנאשמים הינו בבחינת אכיפה בררנית, בשים לב לחריגות בנייה רבות ביישוב; יש מקום להורות על מחיקת כתב האישום על פי הדוקטורינה של ההגנה מן הצדק ובשל אכיפה בררנית, בשים לב לנסיבות העניין ופסיקת בתי המשפט.
המאשימה טענה בתגובתה, בעיקרי הדברים, שכנגד הנאשמים הוגש כתב אישום בשל בנייה לא חוקית בהיקף של מאות מטרים רבועים; הנאשמים יכלו לפעול להסרת הבנייה החריגה משנת 2017, טרם הגשת כתב האישום, אך התחילו לקדם תכניות על מנת לנסות ולהכשיר את העבירות רק לאחר הגשתו; הבקשה לביטול כתב האישום נועדה למשוך זמן; הנאשמים חרגו לשטח החקלאי בניגוד לתכנית הקיימת; צפייתם של הנאשמים להכשרת הבנייה החריגה בדיעבד אינה מהווה סייג לאחריות פלילית; התמשכות הליכי תכנון אינם פוטרים מהצורך להוציא היתרי בנייה כדין; הנאשמים הודו בבקשה בחריגות הבנייה; אין מקום לטענה שהתשריט לא מובן מכיוון שלפי טבלת החלוקה לאזורים בתקנון התכנית הגודל המרבי של השטח הצהוב- חלקת המגורים- הינו עד 3 דונם; על הנאשמים להוכיח את טענתם לאכיפה בררנית; קבלת פטור מממ"ד אינה פוטרת מהצורך בהיתר בנייה להצבת מיגונית.
הנאשמים הגישו תשובה מטעמם וביקשו לזמן לדיון שנקבע את מפקח הוועדה המקומית לתכנון ובנייה " יואב", ולהורות למאשימה להעמיד לעיונם מידע הנוגע לטענתם לגבי נקיטת אכיפה בררנית בעניינם. עוד טענו שהיישוב כולו נגוע בעבירות בנייה והפנו לתצלום אוויר שהוגש מטעמם, ולפסיקה בעניין זכות העיון במידע המבוקש על ידם.
אקדים ואציין שלאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון לדחות את הבקשה לביטול על- אתר של כתב האישום.
ראוי לציין שהנאשמים לא כפרו במסגרת הבקשה בטענות שהועלו בכתב האישום לגבי הבנייה החריגה, והשימוש שנעשה בבנייה זו, במהלך התקופה או חלק ממנה, ולעניין זה באת כוחם הודיעה לפרוטוקול הדיון כי "... לשאלת בית המשפט אני משיבה שאנו מדברים על בעיה נקודתית בתב"ע, ככל שהדברים נוגעים להכשרת חריגת הבניה, אבל לא נעשה פניה לרשויות על מנת לקבל היתר כדין" (16.7.2019; עמוד 3, שורות 11-12; הדגשה לא במקור- מ.ה.).
כך גם עולה גם ממכתבם של הנאשמים מיום 7.11.2017 לוועדה המקומית לתכנון ובנייה " יואב".
הנאשמים נסמכו בבקשתם על טענות רבות שבעובדה, ובכלל זה לגבי המגבלות העולות מהתשריט הקיים, קיומם של הליכים לגיבוש תב"ע חדשה, ההליכים התכנוניים שננקטו על ידם לאחר הגשת כתב האישום, נקיטת אכיפה בררנית בעניינם ועוד, אלא שלא ניתן על יסוד טענות אלה, בשים לב להעדר הסכמה מטעם המאשימה לתשתית העובדתית שנפרסה על ידם, להידרש למתן החלטה בעניינים שצוינו כבר בשלב מקדמי זה של ההליך המשפטי, ויש לבררן בהליך מסודר, כאשר הנטל רובץ על הנאשמים להוכיח בראיות את טענותיהם, בשים לב להלכה הפסוקה.
לעניין זה נקבע בסעיף 150 לחוק סדר הדין הפלילי [ נוסח משולב], התשמ"ב- 1982, באשר לבירורן של טענת מקדמיות, בין היתר, כי "... בית המשפט יחליט בטענה לאלתר, זולת אם ראה להשהות את מתן החלטתו לשלב אחר של המשפט ... ".
בעניין שנדון בע"פ 4855/02 ‏ מדינת ישראל נ' בורוביץ (31.3.2005; פסקה 21, עמוד 809), נקבע, בין היתר, כי "... אם מצא בית-המשפט כי בירורה של הטענה מצריך שמיעת ראיות, עשוי הוא להשהות את הכרעתו בטענה עד לסיומו של המשפט".
בענייננו, סבורני שיש להידרש להכרעה במכלול טענות הצדדים לאחר מתן מענה ענייני לכתב האישום ושמיעת הוכחות.
ראוי לציין, מבלי שיש בכך כדי לחוות דעה לגבי תוצאת ההליך הנדון, שגם אם אניח שהנאשמים סברו שגודל החלקה המיועדת למגורים, "השטח הצהוב" בתשריט, הינה בגודל של 2.5 דונם, הרי שעדיין היה עליהם להצטייד בהיתר בנייה כדין טרם ביצוע הבנייה החריגה, כנדרש על פי חוק התכנון והבניה, ויש לזכור שעסקינן בעבירות של אחריות קפידה על כל המשתמע מכך.
דיון לצורך הקראה ומתן מענה ענייני לכתב האישום יערך במועד שנקבע ביום 24.9.2019, בשעה 12:30 .
המאשימה תעמיד לרשותם של הנאשמים את המסמכים הנוגעים לטענתם לגבי אכיפה בררנית, ובאי כוח הצדדים מתבקשים לשתף פעולה בעניין זה.
המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יואב
נתבע: שמעון פילהבר
שופט :
עורכי דין: