ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רויאל טי סוויטס בע"מ נגד עמנואל גרליץ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת:

רויאל טי סוויטס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רסקין- פנצ יבסקי

נגד

המשיבים:

1. עמנואל גרליץ
ע"י ב"כ עו"ד אבנר אשד

2. הברזל 24א (שותפות אינה רשומה)

3. אם.די.אי.בי. השקעות בע"מ

4. מי אביבים 2010 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד כפיר בורבואה

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש השלום בתל אביב (כבוד השופטת חנה קלוגמן) מיום 4/7/19 בת"א 56263-03-18 שעניינה סעד זמני.

2. ביום 26/3/18 הגיש המשיב 1 - התובע (להלן גם: "גרליץ") תובענה למתן צו מניעה קבוע, אשר ימנע מהמשיבה 2 – נתבעת 1 (להלן גם: "הברזל 24") להתיר לנתבעת 2 - רויאל טי סוויטס בע"מ (להלן גם: "המבקשת") לבנות או לעשות שימוש שלא כדין בנכס השייך לברזל 24 שברחוב הברזל 24 א הידוע כגוש 6638 חלקה 355 (להלן: "בניין").
כמו כן, התבקש צו מניעה קבוע שיאסור על המבקשת לעשות שימוש בלתי חוקי בנכס ששכרה מהברזל 24 או לבנות בנייה וכן צו שיאסור ביצוע עבודות שיפוץ / חפירה / בנייה בחלקתו ובנכסיו של גרליץ בבניין.

הברזל 24 הגישה תביעה שכנגד.

3. גרליץ הוא בעל רוב הזכויות בבניין. מדובר בבניין שרשום כבניין משותף.

4. בעת הגשת התביעה, ביקש גרליץ צו מניעה זמני לצורך הקפאת מצב קיים.
נטען כי הברזל 24 - שותפות של 4 חברות שרכשו זכויות בבניין, השכירו את הנכס שבבעלותן למשיבה 2 - למבקשת. נודע לגרליץ כי השוכרת מתכוונת להפעיל בנכס עסק של השכרת "חדרים דיסקרטיים".
נטען כי תשתיות הבניין לא בנויות לעסק שכזה וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת גרליץ.

5. לאחר שהוגשו תגובות, התקיים דיון ביום 10/4/18 בפני כבוד השופט אודי הקר.
בדיון נוסף שהתקיים ביום 30/4/18 הושגה הסכמה שניתן לה תוקף של החלטה במסגרתה הוסכם:
"לאור המלצת בית המשפט ומבלי שיהיה בכך לגרוע בטענות הצדדים בהליך העיקרי, מוסכם כי יינתן צו לפיו:
1. המשיבים או מי מטעמם, לא יעשו כל שימוש שאינו כדין במקרקעין מושא תיק זה הידוע כרח' הברזל 24א קומה שלישית ובכלל זה לא יפעילו בו עסק שאינו חוקי או עסק ללא היתר או רישיון כנדרש על פי דין וכי לא יפעילו העסק בטרם יתקבל היתר הרשויות המוסמכות לכך. מובהר לעניין זה כי דינו של רישיון זמני או היתר זמני כדין רישיון והיתר לתקופה בה הוא ניתן.

2. המשיבה 2 תהיה רשאית להשלים כל העבודות בתוך המושכר בלבד בכפוף לכך שלא יפגע בזכויות המשיבה 1 על פי מערכת ההסכמים שביניהם ושלא יפגע ברכוש המשותף.

3. המשיבים לא יבצעו כל עבודות שהן ברכוש הפרטי של המבקשת וימנעו מלבצע כל עבודה ברכוש המשותף או שיש בה כדי לפגוע ברכוש המשותף ובכלל זה שבירת קירות חיצוניים והתקנת מתקנים ברכוש המשותף לרבות צינורות וכל כיוצ"ב אלא אם קיבלה לכך היתר כדין והיתר של ועד הבית או לחילופין החלטה של המפקחת על הבתים המשותפים המתירה להם לבצע העבודות. מוסכם כי המשיבה 2 תהיה רשאית לחבר דודי השמש המוצבים כיום בגג לצינור המים המצוי שם מבלי שיהיה בכך לגרוע מזכות המבקש לטעון להסרת העבודות בגדרו של ההליך העיקרי. עוד מובהר כי ככל שייקבע בהליך העיקרי שבוצעו עבודות כלשהן שלא כדין או ללא היתר המשיבים יסירו עבודות אלו וישיבו המצב לקדמותו בהתאם להחלטה בהליך העיקרי. באשר לחורים בקיר החיצוני שנעשו על ידי המשיבה 2 הרי שעד לקבלת היתר והסכמת נציגות הבית המשותף או החלטה שיפוטית כאמור, המשיבה 2 תאטום החורים כך שתימנע כניסת מים דרכם וזאת תוך 7 ימים.

4. להבטחת קיום התחייבויותיה תפקיד המשיבה 2 בקופת בית המשפט סך של 20,000 ₪ וכן ערבות צד שלישי על סך של 50,000 ₪. הסכומים האמורים יופקדו תוך 7 ימים ויוותרו בתוקפם עד להחלטה אחרת בהליך העיקרי. ככל שיתקבלו היתרים ורישיונות הנדרשים בהתאם להוראות סעיפים 1 עד 3 להסכמת הצדדים, יושבו הפיקדון והערבות לידי המשיבה 2.

5. הצדדים שומרים על זכותם לטעון בעניין הוצאות הליך זה בגדרו של ההליך העיקרי.

6. בית המשפט מתבקש ליתן תוקף של צו להסכמות הצדדים".

6. ביום 27/6/18 ולאחר סאגה נוספת של בקשות / תגובות / הודעות ניתן צו מניעה זמני ביחס לשימוש בחניות גרליץ ובשטחים הרשומים על שמו בטאבו.

7. ביום 5/3/19 ניתן לבקשת גרליץ צו מניעה זמני נגד מי אביבים 2010 בע"מ (להלן": " מי אביבים") לביצוע כל עבודה בבניין שכן "על פניו לא יגרם נזק גם אם העבודה תבוצע בשלב מאוחר יותר...".

נטען כי עבודות שמי אביבים אמורה לבצע בבניין פוגעות בזכות הקניינית של גרליץ ויתר בעלי הזכויות בבניין ויגרמו נזק בלתי הפיך לצנרת הישנה של הבניין.

8. ביום 16.4.19 הגישה הברזל 24 בקשה דחופה לביטול צו המניעה הזמני מיום 5.3.19.
נטען בין היתר, כי הצו ניתן בחריגה מסמכות הואיל והסמכות נתונה למפקחת על המקרקעין אשר אצלה מתנהלת בקשה למתן צו קבוע בסוגיה זו.

גרליץ בתגובתה לבקשה מיום 2.5.19 טענה כי יש לדחות את הבקשה.

בדיון שהתקיים ביום 15/5/19 טענו הצדדים טענותיהם, אך לא נכח בדיון נציג של מי אביבים.
לבקשת ביהמ"ש, הגישה מי אביבים עמדתה בכתב ביחס לבקשה לצו מניעה.
מי אביבים פירטה כי התבקשה ע"י הברזל 24 לבצע עבודות להגדלת/הרחבת קוטר חיבור המים בנכס, זאת במסגרת דרישות כיבוי אש לתוספת מערכת מתיזים במלונית שבקומה 3 בבניין.
כמו כן, התבקשה לחבר את הביוב במלונית לרשת הביוב העירונית.
לאחר בחינה, הדרג המקצועי לא אישר ביצוע הרחבת קוטר למערכת המים הקיימת ואושרה רק הוספת מערכת מתיזים באמצעות חיבור מים חדש (נוסף) בלבד.
חיבור זה נפרד לחלוטין ממערכת המים הקיימת בבניין והוא עתיד להיות מותקן בשטח הנכס בסמוך לגבול המגרש באזור החניה.

על מנת לחבר הביוב למערכת העירונית יש לקבל אישור דיירי הבניין להתחבר לשוחה קיימת. מאחר והחיבור למערכת העירונית קיים ומדובר בשטח פרטי של הנכס, מי אביבים אינה נדרשת לבצע פעולה כלשהי בעניין.

9. בהחלטה מיום 4/7/19 נדחתה הבקשה לביטול צו המניעה הזמני שניתן ביום 5.3.19.
נקבע כי אין מקום לסטות מהסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה בפני כבוד השופט הקר ביום 30/4/18.
ההסכמות יפות גם לגבי עבודות הצנרת, בייחוד לאחר שמי אביבים אישרה כי יש צורך בקבלת אישור הבעלים של הבניין, לפחות לגבי חלק מהעבודות שנעשות בשטח המשותף כמו חיבור לביוב.
נקבע כי מדיווח שהתקבל עולה כי יש חפיפה מסוימת בחלק מהעניינים בין ההליכים בתיק קמא ובין הליכים המתנהלים בפני המפקחת על המקרקעין, במיוחד בנוגע לחיבור המים על היבטיו השונים.
נקבע כי לא ניתנת הוראה על עיכוב הליכים אך בטרם ישיבת הוכחות, תינתן החלטה נוספת בעניין.

נקבע כי כל עוד לא הוצגו אישורים מהם עולה כי מולאו התנאים לקבלת אישור לשימוש חורג בנכס, לא ניתן יהיה לדון בבקשה לביטול צו מניעה זמני.
ניתנו החלטות בנוגע לקידום ההליך.

10. בבקשת רשות הערעור נטען כי יש לקבוע שהצו כנגד מי אביבים בטל ומבוטל; שכן ניתן בהעדר סמכות עניינית.
הסמכות העניינית מסורה למפקחת על המקרקעין. בעניין זה כבר הוגשו תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים. דיון הוכחות קבוע ליום 10/9/19 בפני המפקחת על המקרקעין.
צו בימ"ש מונע שדרוג חיבור המים עד לגבול המקרקעין על מנת שניתן יהיה בשלב מאוחר יותר (לאחר קבלת היתר מהמפקחת) לחבר את המקרקעין לחיבורי מי אביבים לבניין לפי דרישת כיבוי האש.
נטען כי החלטת בימ"ש קמא מונעת, ללא בסיס בדין, עבודות שדרוג בשטחים ציבוריים בלבד.
ללא עבודות שדרוג אלו, נמנע מהמבקשת שימוש בקניין והנאה ממנו.
ללא שדרוג, לא ניתן יהיה לעמוד בתנאים שקבעה הועדה המקומית לצורך שימוש חורג בנכס.
צוין כי הברזל 24 – משיבה 2 מצטרפת לבר"ע.

11. בתשובה מטעם גרליץ נטען כי מי אביבים כבר סירבה בעצמה לבקשה והצו הוצא ע"י בימ"ש קמא לאור הנסיבות שהתגלו וחשש כבד לנזק ללא תקנה לבניין ולגרליץ.
נטען כי מדובר בשימוש לרעה בהליכי משפט שכן קיים צו מניעה דומה שניתן בהסכמה נגד המבקשת והברזל 24.
הטענה כי הצו ניתן בחוסר סמכות אינה מפורטת ומשוללת יסוד.

מי אביבים בתשובתה חזרה על עמדתה שהוגשה בתיק קמא בנוגע לבקשה לביטול צו המניעה.

12. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להידחות מהנימוקים הבאים:

א. ערכאת ערעור אינה נוטה להתערב בשיקול דעת רחב הנתון לערכאה הדיונית בנוגע להחלטות בדבר סעדים זמניים אלא במקרים חריגים בלבד.
ראה לעניין זה: רע"א 329/17 חברת גונתר אנרגיית רוח בע"מ נ' מלמד (14/8/17) פסקה 20 וכן רע"א 7076/17 פלוני נ' פלוני (22/10/17) ורע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (10/9/17) וכן רע"א 2916/18 בנק הפועלים בע"מ נ' חנאי (25/6/18).

במקרה דנן, לא מצאתי כי מתקיימים החריגים המצדיקים התערבות של ערכאת ערעור.

ב. מעיון בהחלטה עולה כי בימ"ש קמא לא מצא לנכון להיעתר בשלב זה לבקשה הואיל וההחלטה מיום 5.3.19 תואמת את הסכמות הצדדים מיום 30.4.18 בנוגע לצו המניעה הזמני, ובשים לב לכך שבימ"ש קמא מצא שבשלב זה, טרם התקיימו התנאים המצדיקים שינוי הסכמות אלה.
בימ"ש קמא עמד על כך שטרם בוצע בשלמותו הנושא של הגשת האישורים הנדרשים לצורך אישור שימוש חורג.
בימ"ש קמא התייחס גם להליך שמתקיים אצל המפקחת והורה כי הצדדים ידווחו לו על כל החלטה שתתקבל וכן ציין כי תינתן החלטה נוספת לפני דיון הוכחות.

החלטת בימ"ש קמא מושתתת בעיקרה על הסכמת הצדדים מיום 30.4.18 וניתנה על בסיס החומר המצוי בתיק.
היא אינה בבחינת "הכרעה סופית" בבקשה לביטול צו המניעה, ועל כן איני סבורה כי היא מצריכה התערבות ערכאת ערעור כבר בשלב הנוכחי (ראה לעניין זה גם: רע"א 7250/12 רפסון נ' דלי (17.12.12).

החלטת בימ"ש קמא אינה "סוף פסוק" בעניין צו המניעה הזמני שניתן נגד מי אביבים ובהחלט לא נמנעה מהמבקשת הכרעה בשלב מאוחר יותר.

13. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב. המבקשת תישא בהוצאות משיב 1 ומשיבה 4 בסך 5000 ₪ לכל אחת.
סכום זה יחולט מתוך העירבון ויועבר למשיבים 1 ו – 4 באמצעות בא כוחם.
יתרת הערבון תוחזר למבקשת באמצעות בא כוחה.

ג. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתן היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רויאל טי סוויטס בע"מ
נתבע: עמנואל גרליץ
שופט :
עורכי דין: