ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת החשמל לישראל בע"מ נגד מ. מ. פסוטה :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית מצא

התובעת:

חברת החשמל לישראל בע"מ

נגד

הנתבעת:

מ. מ. פסוטה

פסק דין

1. בפניי תביעה כספית לחיוב הנתבעת בעלות העתקת עמודי חשמל מספר 152 ו-246 ביישוב פסוטה.
טענות הצדדים
2. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר. בהתאם להחלט תי, הגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, כפי שיפורט להלן.
3. תצהירי התובעת:
א. תצהירו של מר רונן אבו חצירא, עובד מדור רשויות מעבר מחוז חיפה והצפון בתובעת.
ב. לתצהיר צורפו המסמכים הבאים:

 1. אישור הנתבעת להקמת רשת חשמל לפי שרטוט ח.צ. 8137 (קו מתח גבוה 22 ק"ו ורשת מתח נמוך לכפר פסוטה) ;
 2. אישור מיום 3.1.1967 להקמת קו מתח גבוה 22 ק"ו ורשת מתח נמוך על כל אביזריהם על פי שרטוט ח.צ. 8137 מיום 11.9.1966 (מתוקן) ;
 3. אישור הנתבעת מיום 14.12.1975 להקמת רשת מתח נמוך על כל אביזריה לפי שרטוט ח.צ. 11859 מיום 29.7.1975 ;
 4. אישור בעלי הקרקע (גו"ח 19643/9, 17, 29; גו"ח 19645/11, 14, 3, 20) ואישור המועצה המקומית מיום 8.12.1975 כי אלה הם בעלי הזכויות בקרקע ;
 5. אישור מיום 8.12.1975 להקמת רשת החשמל כמצוין בשרטוט ח.צ. 11859 מתוקן (בנין רשת מתח נמוך והגדלת תחנות טרנספורמציה על העמודים 643/8, 643/10).

ב. תצהירו של מר מישל מנחם, מתכנן במחלקת תכנון רשת וחל"ב מחוז חיפה והצפון בתובעת. לתצהיר צורפו המסמכים הבאים:

 1. שרטוטים להעתקת העמודים;
 2. תיק עבודות רשת לכל אחת מההזמנות (הזמנה מספר 73045692 לעמוד 152 והזמנה מספר 73045502 לעמוד 246) ;
 3. מכתב ראש המועצה לתובעת מיום 28.3.2012 לפיו המועצה המקומית מסכימה לביצוע התוכניות לשינויים ברשת חשמל מתח נמוך עילית בפסוטה, ובתנאי שלא תחויב בתשלום ההוצאות וכל העבודות יבוצעו על חשבו חברת החשמל;
 4. אישור בעלי הקרקע מיום 22.4.2012 עליו חתום ראש המועצה המקומית פסוטה;
 5. בקשות לביצוע עבוד ות מספר 73045692 ומספר 73045902 מיום 3.2.2013;
 6. הודעה על פתיחת הזמנת עבודה להעתקת עמודים המהווים מפגע תחבורתי בפסוטה על פי תכניות 207033 ו-702031 מיום 29.3.2012 שנשלחה למועצה המקומית פסוטה. בהודעות נכתב כי חשבון לתשלום העתקת העמודים המבוסס על תמחיר העבודה יוגש בהמשך, בהתאם אמות המידה והתעריפים שקובעת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל;
 7. בקשות למידע על תשתיות מיום 29.3.212;
 8. הודעות על כוונת חברת החשמל לבצע את העבודה למרות שההודעות לתשלום מיום 3.2.2013 טרם נפרעו. במכתבים הובהר כי חברת החשמל דורשת ותדרוש כי המועצה המקומית תשא בכל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה;
 9. התראות אחרונות לפני נקיטת הליכים משפטיים מיום 26.6.2017 .
 10. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של המהנדס איימן פרנסיס, מהנדס המועצה המקומית פסוטה מחודש יולי 2016. בתצהירו ציין מר פרנסיס כי למיטב ידיעתו, ולאחר עיון בספרי המועצה, לא ביקשה המועצה המקומית מחברת החשמל להעתיק את עמודי החשמל ולא שילמה מקדמה לשם העתקתם. ראש המועצה אמנם חתם על הסכמת המועצה המקומית לביצוע העבודות להעתקת עמודי החשמל, אולם במכתבו הוסיף כי המועצה אינה מוכנה לשאת בעלויות כלשהן עקב ביצוע העבודות. עוד ציין מר פרנסיס כי הרחבת הכבישים הפנימיים ביישוב נעשית על-ידי משרד התחבורה, הדואג להעתקת עמודי חשמל במקרה הצורך. במקרה זה לא הוזמנה כל עבודה להעתקת עמודים ולכן אין למועצה תקציב ששוריין לצורך כך .

עוד ציין כי ברחבי המועצה עמודי חשמל נוספים בתחום דרכים, וכי למרות שמדובר במפגעים תחבורתיים קשים יותר – לא פעלה חברת חשמל להעתקם. לעומת זאת, העמודים שהועתקו אינם מפריעים לתנועה.
מר פרנסיס ציין כי חברת החשמל לא פנתה למועצה בטרם העתקת העמודים, לא פרטה את העלויות ולא נתנה למועצה אפשרות לבדקן או לבצע את העבודות ואף לא הודיעה כי תתבע מהמועצה לשלם לה את עלויות העתקת העמודים למרות הודעת ראש המועצה כי אינה מסכימה לשאת בעלות.
5. ביום 26.5.2019 הגישו הצדדים "הודעה על הסדר דיוני", לפיו יינתן פסק הדין על בסיס כתבי הטענות, התצהירים וסיכומי הצדדים, ללא חקירת המצהירים.
6. סיכומי הצדדים הוגשו והגיעה עת ההכרעה.
טענות הצדדים
7. לטענת התובעת, עמודי החשמל (מתח נמוך) שמספרם 152 ו-246 (להלן: "העמודים") הוצבו במהלך שנות השישים והשבעים, כחלק מהקמת רשת חשמל מתח נמוך בתחום המועצה המקומית פסוטה. העמודים הוקמו כדין, לאחר קבלת מלוא האישורים הנדרשים להקמתם, בהתאם לתוכניות עבודה ח.צ. 8137 ו-11859, בשולי המיסעה.
8. בשנת 2012 או סמוך לכך בצעה ה מועצה המקומית עבודות להרחבת דרכים ללא תאום עם התובעת ו בלא שביקשה כי העמודים יועתקו . משכך, השתנה מיקום העמודים משולי המיסעה לתחום המיסעה עצמה, תוך יצירת מפגע בטיחותי של ממש.
9. לאחר שהמועצה המקומית לא פעלה להעתקת העמודים, נאלצה התובעת לבצע עבודות תכנון והעתקה של עמודי החשמל, כולל רשת החשמל העילית המחוברת אליהם, על מנת להזיזם מתחומי הכבישים והדרכים לשולי הדרכים.
10. משכך עותרת התובעת לחיוב הנתבעת בעלות העתקת עמודי החשמל, בהתאם לעלויות המפורטות בהזמנות 73045692 ו-73045502 (סעיף 16 לכתב התביעה), כשהן משוערכות להיום, בסך 15,584 ₪ + 19,780 ₪, סך הכל 35,364 ₪.
11. לטענת הנתבעת, בצע משרד התחבורה בשנת 2012 או סמוך לכך עבודות להרחבת כבישים פנימיים בתחום שיפוט המועצה המקומית , לרבות הכבישים בהם הוקמו עמודי החשמל בשנות השישים . משרד התחבורה לא הזמין את העתקת העמודים, ככל הנראה משום שלא ראה צורך בכך ולא מצא כי יש מפגע בטיחותי במיקומם. נטל הראיה להוכיח כי הרחבת הכבישים לא בוצעה על ידי משרד התחבורה מוטלת על התובעת. חיזוק לטענה כי הרחבת הכבישים בוצעה על-ידי משרד ה תחבורה מוצאת הנתבעת בסעיף 7 לתצהיר המהנדס מטעמה.
12. בשנת 2013 החליטה התובעת על דעת עצמה וללא הסכמת המועצה לבצע עבודות להעתקת עמודי החשמל. לשם כך הוכנו שתי תכניות עבודות ונפתחו שתי הזמנות עבודה.
13. בחירת העמודים שהועתקו שרירותית, לא היה צורך בהעתקת העמודים שהועתקו, ולעומת זאת יש צורך בהעתקת עמודים אחרים, שלא הועתקו. התובעת לא הציגה כל ראיה לכך שהעמודים שהועתקו יצרו מפגע כלשהו ולא פרטה את הקריטריונים על פיהם קבעה כי הם יוצרים מפגע תחבורתי. הנתבעת לא קיבלה כל תלונה או תביעה מתושביה עקב מיקום עמודי החשמל בתחום המיסעה .
14. הנתבעת לא התחייבה לשאת בתשלום העתקת עמודי החשמל . ההפך הוא הנכון , באישורו מיום 28.3.2012 הודיע ראש המועצה המקומית כי הוא מאשר את העתקת העמודים, ובתנאי שהתובעת תשא בעלויות ההעתקה (נספח ב '7 לתצהיר מר מישל מנחם) .
15. התביעה נגועה בשיהוי.
16. יש לדחות את הטענה לעילה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט שכן מדובר בהרחבת חזית.
דיון והכרעה
17. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים והראיות שהוגשו מטעמם, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה. ואפרט.
18. התובעת צירפה לכתב תביעתה את תכנית עבודה 73045692, הצעה לשינוים ברשת חשמל מתח נמוך עילית בפסוטה (נספח א'3) . תכנית העבודה משורטטת על גבי תשריט תכנית המתאר התקפה של המועצה המקומית פסוטה (תכנית ג/1346, אשר פורסמה למתן תוקף ביום 1.3.1988, להלן: "התכנית"). כעולה מתכנית העבודה, נספח א'3, מצוי עמוד 152 באמצע המיסעה ומבוקש להעתיקו לשוליה (תוואי קיים מסומן בצבע ירוק ותוואי מוצע מסומן בקו ירוק מקווקו).
19. באופן דומה ניתן לראות בתכנית עבודה 73045502 כי קו המתח הנמוך הקיים מצוי היום באמצע המיסעה המתוכננת –עמוד 246.
20. אף בתמונות שצורפו לתצהירו של מר מישל מנחם (נספח א'1 ו-ב'1), ניתן לראות כי עמודי החשמל ניצבו בתחום המיסעה בטרם העתקתם . מדובר בדרכים שהורחבו מכוח הוראות התכנית, לאחר שהעמודים הוצבו בשולי המיסעה (בטרם הרחבתה) (סעיפים 4-5 לתצהיר מר מישל מנחם). אין בכך שמדובר בדרכים שסלילתן טרם הושלמה (כעולה לפחות לגבי עמוד 246) בכדי למעט מהצורך להסיט את העמודים ולהתאים את מיקום מתקני החשמל לתוכנית התקפה.
21. טענת הנתבעת כי קיימים עמודי חשמל במקומות אחרים בתחום המועצה המקומית , המהווים מפגע תחבורתי רב מזה שיוצרים העמודים , נטענה בעלמא ולא נתמכה כנדרש. לא צוין מיקומם של עמודי חשמל אלה יחסית לתשריט התוכנית החלה על המקרקעין, לא הובהר מדוע הם מהווים מפגע תחבורתי ולא צורפה פנייה של המועצה המקומית לתובעת בעניין העתקתם – שהרי חזקה על הנתבעת כי אם יודעת היא על עמודי חשמל המהווים מפגע, תפעל להסרתו. מכל מקום, גם אם קיימים עמודי חשמל נוספים המהווים מפגע, אין בכך לייתר את הצורך בהעתקת עמודים מספר 152 ו-246, המצויים בתוך המיסעה שהורחבה.
22. אף טענת הנתבעת כי משרד התחבורה בצע את הרחבת הדרכים אין בה כדי להועיל. סעיף 6ב. לתקנון התכנית קובע כי:
"קווי חשמל שהעתקתם תידרש עקב ביצוע התכנית יועתקו על חשבון היוזמים ו/או המבצעים ובתאום עם חברת החשמל".
יוזם התוכנית (חלק א' סעיף 1 לתקנון התכנית) הנו משרד הפנים והמועצה המקומית פסוטה. מכאן כי הנתבעת היא זו שחבה בעלות העתקת העמודים, גם אם משרד התחבורה לקח על עצמו את עלות ב יצוע הרחבת הדרכים או בצע אותן בפועל . למעלה מן הדרוש אציין כי הנתבעת לא הציגה כל ראיה כי משרד התחבורה הוא שבצע את הרחבת הדרכים ואף לא מסמך המעיד על הסכמתו של משרד התחבורה לשאת בעלויות הכרוכות בכך. אף לא הוגשה הודעת צד ג' נגד משרד התחבורה. משכך, דין הטענה להידחות.
23. אף אין בהודעת הנתבעת כי היא אינה מסכימה לשאת בעלות העתקת העמודים, כעולה ממכתב ראש המועצה המקומית לתובעת מיום 28.3.2012, בכדי להביא לדחיית התביעה. המועצה המקומית חבה בעלות העתקת העמודים מכוח כל אחת מהעילות הבאות:
א. סעיף 6(ב) לתקנון התכנית;
ב. הפרת חובתה לדאוג להסדרת הדרכים והמדרכות בשטח שיפוטה , לרבות הסרת כל מפגע תחבורתי (לעניין זה ראו, בין השאר, סעיף 235 (3) ו/או 249 (11) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לעניין זה ראו גם פסק הדין בע"א (חי') 53620-09-17 מועצה מקומית אעבלין נגד חברת החשמל לישראל בע"מ (4.2.2018));
ג. עשיית עושר ולא במשפט (לעניין זה יצוין כי הטענה מופיעה בסעיף 15 סיפא לכתב התביעה);
ד. רשלנות בביצועה חובתה לדאוג לרווחת תושביה ;
ה. סעיף 12 לאמות המידה שמפרסת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (סעיף 13 לכתב התביעה).
24. מורם מהאמור עד כה כי חברת החשמל היא הגוף המקצועי המוסמך להחליט על צורך בהעתקת מתקן חשמל, תכנון עבודות ההעתקה וביצוען – אולם המועצה המקומית היא שחבה על פי דין בתשלום עלות העבודות הנחוצות, בין אם הסכימה ל שאת בתשלום ובין אם לאו.
25. ודוק: התובעת, כספק שירות חיוני, כפופה לאמות מידה הנוגעות לרמה, לטיב ולאיכות השירות הניתן לצרכן. אמות המידה נקבעות על-ידי הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (סעיף 30(2) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק משק החשמל"). סעיף 12 לספר אמות המידה לשנת 2019 המפורסם באתר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל עוסק בהסרת מפגעים. ס"ק קובע כדלקמן:
"(1) נודע לספק השירות החיוני על קיומו של מפגע במקום צרכנות, יודיע על כך לצרכן הרשום ללא דיחוי, ויידע אותו על האפשרות להסיר את המפגע בעצמו או באמצעות ספק השירות החיוני כאמור בסעיף (א); בהודעתו יציין ספק השירות החיוני את עלות סילוק המפגע.
(2) הודיע ספק השירות החיוני על קיומו של מפגע לצרכן הרשום, ובתום חמישה ימי עבודה הצרכן לא פנה לספק בבקשה להסיר את המפגע או לא הושלמה הסרתו בידי אחר, יסיר ספק השירות החיוני את המפגע ויחייב את הצרכן הרשום בעלות ההסרה, ובלבד שספק השירות החיוני ציין בפני הצרכן מראש את העלות להסרת המפגע. במקרה זה יתאם ספק השירות החיוני ביקור במקום הצרכנות או בחצרים כאמור באמת מידה 9(א) לצורך הסרת המפגע".
26. ס"ק (ו) לפרק 12 מוסיף וקובע כי "אם המפגע או הסרתו עלולים לגרום לנזקים לרכוש או לגוף, יסיר ספק השירות החיוני את המפגע באופן מיידי ללא הודעה מראש ויחייב את הצרכן בעלות הסרת המפגע".
27. מהמסמכים שצורפו לתצהירי התובעת עולה כי פעלה בהתאם לאמות המידה להן היא כפופה בכל הנוגע לחיוב המועצה המקומית בתשלום בגין העתקת המפגע (עמודי החשמל) . עוד עולה כי התובעת מסרה לנתבעת הודעה, קיבלה את אישור הרש ות ושלחה חיוב המבוסס על אמות המידה – בהתאם לה וראות פרקים 144-148 לספר אמות המידה ובהתאם לחובותיה לפי סעיף 17 לחוק משק החשמל.
28. למעלה מן הדרוש אבהיר כי אין ממש בטענת מהנדס המועצה בתצהירו כי התובעת לא הודיעה לנתבעת בטרם ביצוע העבודות כי בכוונתה לבצע את העתקת העמודים וכי תדרוש כי המועצה המקומית תשא בעלות העתקתם. כעולה מהמכתבים שצורפו לתצהיר מר מישל מנחם, הודיעה חברת החשמל לתובעת בטרם ביצוע העבודות מהי העלות הצפויה של ביצוע העבודות וכי היא תדרוש כי המועצה המקומית תשא בעלות זו. כן הודיעה התובעת למועצה המקומית על ביצוע העבודות למרות שטרם בוצע התשלום תוך הבהרה חוזרת כי תדרוש מהמועצה המקומית לשאת בו.
סופו של דבר
29. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה במלואה. הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:
א. דמי נזק בסכום כולל של 35,364 ₪;
ב. הוצאות התובעת – 442 ₪ (מחצית ראשונה של אגרת בית המשפט);
ג. שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪.
הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט.
המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ב' אב תשע"ט, 03 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת החשמל לישראל בע"מ
נתבע: מ. מ. פסוטה
שופט :
עורכי דין: