ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד צבאן נגד שלי אדרי :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע

דוד צבאן

נגד

נתבעת
שלי אדרי

החלטה

לאור עמדת התובע, ניתנת למבקשת רשות להתגונן. בהתאם להוראות תקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), תידון התובענה בסדר דין מהיר. משכך אני מורה כדלקמן:

1. ביום 27.2.20 בשעה 11:30 תתקיים ישיבה מקדמית.

על הצדדים להתייצב באופן אישי לישיבה המקדמית.

היה בעל דין מדינה או תאגיד, יהיה הוא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית, ובלבד שיגיש לבית המשפט לא יאוחר מ – 7 ימים לפני הישיבה המקדמית התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהיה זמין בטלפון בשעת הישיבה המקדמית.

הצדדים יהיו ערוכים לאפשרות שבעלי הדין ייחקרו על תצהיריהם במסגרת הישיבה המקדמית.

2. התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 30 יום את כל המסמכים שיש לצרף לכתב תביעה בסדר דין מהיר בהתאם לתקנה 14 2 ג ו- 214 ח לתקנות, שאם לא כן יהא בית המשפט רשאי למחוק את התביעה ללא הודעה נוספת.

3. הנתבעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 45 יום לאחר מכן, את כל המסמכים שיש לצרף לכתב הגנה בסדר דין מהיר בהתאם לתקנה 214 ג ו- 214 ח לתקנות או כתב הגנה מתוקן.

4. המסמכים שעל בעלי הדין לצרף בהתאם לתקנות 214ג' ו – 214ח' לתקנות הם כדלקמן:

א. תצהיר בעל דין ערוך לפי טופס 17א' לאימות העובדות בכתבי הטענות.
ב. חוות דעת של מומחים מקצועיים, אם ישנן.
ג. אסמכתאות משפטיות, אם ישנן
ד. רשימת מסמכים הנוגעים לתובענה, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה, וכן העתק או תצלום של כל מסמך המצוי ברשותו; לא היה המסמך מצוי ברשותו, עליו לצרף תצהיר בו יציין בידי מי, למיטב ידיעתו, מצוי המסמך.

5. כתבי הטענות המאומתים בתצהירים, בהתאם לטופס 17א', מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין.

בעלי הדין יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים תוך 45 יום ממועד המצאת כתב ההגנה האחרון , כאמור בתקנה 214ט לתקנות. המועד להגשת תצהירי העדים חל בו זמנית על כל בעלי הדין בתובענה. לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסמך העד בתצהירו. תצהירי העדות הראשית יהיו ערוכים בהתאם להוראות תקנה 214 ט לתקנות.
ככל שאורך התצהיר עולה על 20 עמ', יוגש בנוסף עותק כרוך ומסומן בדגלונים למזכירות בית המשפט אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

תצהיר עדות שלא הוגש במועד לא יוגש אלא ברשות בית המשפט; עד אשר לא הוגש תצהיר עדות ראשית שלו לא יוכל להעיד, אלא ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו בכפוף להגשת בקשה לכך עד למועד הקבוע להגשת תצהירי העדים על פי החלטה זו.

6. ביחס לבקשות ביניים, ינהגו הצדדים בהתאם לתקנה 214יג לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-
1984.

7. ככל שהצדדים נכונים לסיים את התיק בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, כולל אפשרות דחיית התביעה או קבלתה, עליהם להודיע על כך תוך 60 יום מהיום ובמקרה כזה, הם יהיו פטורים מהגשת תצהירים נוספים. במקרה זה יינתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

8. כאמור בהחלטה מיום 13.7.19, סוגיית החיוב בהוצאות בגין אי התייצבות המבקשת (הנתבעת) לדיון, תידון בדיון הקבוע.

המזכירות תעדכן את סיווג התיק לתא"מ ותשלח לב"כ בעלי הדין עותק מההחלטה .

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ט, 26 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דוד צבאן
נתבע: שלי אדרי
שופט :
עורכי דין: