ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושי בן יעקב נגד לייב קמיונקה :

בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעים

  1. שושי בן יעקב
  2. אהרן לב
  3. יוסף לב
  4. מלי גורדון
  5. ישראל לב

נגד

נתבעים
1.לייב קמיונקה
2.יצחק קמיונקה

פסק דין

א. רקע עובדתי ודיוני
התובעים הם יורשי מי שרשומים כבעלי הזכויות במרבית שטחו של בניין ברחוב מלכי ישראל 39 בירושלים. הנתבעים מחזיקים בחלק של קומת המרתף בבניין (החלק בקומת המרתף שבחזקת הנתבעים יכונה להלן: הנכס). במסגרת התובענה במקורה טענו התובעים כי הנתבעים פלשו אל הנכס, ובין היתר עתרו להורות להם לסלק את ידם מן הבניין ומן הנכס, ועוד קודם לכן להשיבם למצב ם בטרם עבודות בנייה שביצעו בהם .
מכתב ההגנה ומנספחיו עלה כי התמונה שהוצגה בכתב התביעה הייתה חלקית בלבד, וכי בין נתבע 1 לבין אחד ממורישי התובעים התנהלו הליכי בוררות, שבמסגרתם ניתנו כמה וכמה פסקי בוררות בעניין הזכויות ההדדיות בנכס, ו אף נקבע כי חלק ממנו שייך לנתבע 1.
במסגרת הליכי בקשה לסעד זמני הגיעו הצדדים להסכמות שונות בנוגע לעבודות שביצעו הנתבעים . בהמשך, בקדם המשפט הראשון הגיעו הצדדים להסכמה דיונית. להסכמה זו, כנוסחה בעמודים 9-8 לפרוטוקול שהוא המחייב, ניתן בזה תוקף של פסק דין, כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן.
על פי עיקרי ההסכמה, ימונה מודד שיקבע מהו החלק של נתבע 1 בנכס, בהתאם לפסקי הבוררות שניתנו; מהו החלק בן 10 מ"ר שעל פי אותם פסקים אמור נתבע 1 להעביר לתובעים מתוך חלקו שלו; ומהם ה חלקים הנוספינכס, ובכללם חלק שלגביו נקבע בפסקי הבוררות כי הוא שייך למורישי התובעים אולם יוכל לשמש את נתבע 1 עד לקבלת תשלום עבור עבודות חפירה שביצע בו לפני שנים רבות.
עוד הוסכם כי לאחר שיובהרו גבולות החלקים שונים של הנכס ימונה שמאי מקרקעין אשר יחווה דעתו הן בנוגע לעלויות ההשקעות שהשקיע נתבע 1 בחלקי הנכס השייכים לתובעים, והן בנוגע לדמי השימוש הראויים עבור חלקים אלה. כמו כן הוסכם כי בית המשפט יוסמך לקבוע, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 ובדרך של פשרה, מהו הסכום שיהיה על התובעים לשלם לנתבעים, אם בכלל, לשם העברת החזקה בחלקים אלה לידיהם, והכל בהתאם לתנאים שפורטו בהסכמה.
המודד מטעם בית המשפט הגיש את חוות דעתו וכן השיב לשאלות והערות שהוצגו לו. מחוות דעת המודד עולה כי חלקו של נתבע 1 בנכס (על פי פסקי הבוררות המחייבים את הצדדים) סומן בתשריט בצבע כתום; החלק בן כ-10 מ"ר מתוך חלקו של נתבע 1 , השייך לתובעים (על פי פסקי הבוררות) סומן שם בצבע כחול; והחלק הנוסף של הנכס שנתבע 1 ביצע בו עבודות חפירה, ושעל פי פסקי הבוררות גם הוא אמור להגיע לתובעים, סומן בצבע ירוק. חוות דעת זו, לרבות התשריט, מחייבת את הצדדים לצורך יישום פסק הדין בנוגע לחלקי הנכס שבמחלוקת כפי שיפורט להלן .
לאחר המודד הגיש גם שמאי המקרקעין את חוות דעתו, ואף הוא השיב לשאלות ולהערות שהוצגו לו . בהמשך הגישו הצדדים טיעונים מפורטים בכתב מטעמם . יצוין כי התובעים ביקשו להעלות טענות מסוימות בפני השמאי, אולם הוסכם כי הטענות תועלינה בפני בית המשפט, ותישקלנה במסגרת ההכרעה הכוללת בהליך (הודעה והחלטה מיום 9.1.19 והודעה מיום 15.1.19).
ב. הכרעה
נוכח מכלול הנסיבות – כפי שעלו מכתבי בי הדין וצרופותיהם, מן הפרוטוקולים בדיונים שהתקיימו בהליך, מחוות דעת המודד ומחוות דעת שמאי המקרקעין מטעם בית המשפט לרבות תשובותיהם והתייחסויותיהם לשאלות ולהערות הצדדים, וכן מן הטיעונים הכתובים של הצדדים – אני מורה כי ה סכום שיהיה על התובעים לשלם לנתבעים יעמוד על סך של 170,000 ₪, בכפוף לאמור בפיסקה 9 להלן.
בהתאם להסכמת הצדדים, הסכום הנזכר ישולם לבאי כוח הנתבעים בנאמנות; 30 יום לאחר התשלום יסלקו הנתבעים את ידם מן החלקים שהזכויות בהם אינם שלהם, כאמור בסעיף 7 להסכמה ועל פי חוות דעת המודד כאמור בפיסקה 5 לעיל; ולאחר סילוק היד יועבר התשלום לנתבעים עצמם.
אם בשלב מסוים יתברר כי גוף מוסמך על פי דין הורה לתובעים להשיב את חלקיהם בנכס למצבם קודם לעבודות שביצעו הנתבעים , יהיה על הנתבעים להחזיר לתובעים את הסכום ששולם להם, תוך ניכוי סך של 10,000 ₪ לכל חודש החל מחודש אוגוסט 2019 ועד מועד השבת המצב לקדמותו בפועל (לדוגמא, אם על פי הוראה של גורם מוסמך יושב המצב לקדמותו ביום 31.12.19, יחזירו הנתבעים לתובעים סך של 170,000 ₪ בניכוי 50,000 ₪ עבור חמישה חודשים , היינו 120,000 ₪).
בקביעת גובה הסכום והניכויים אם יושב המצב לקדמותו על פי הוראת גורם מוסמך שקלתי, בין היתר, את פסקי הבוררות והשלכותיהם האפשריות על השאלות הכספיות שנותרו במחלוקת; את חוות דעת שמאי המקרקעין ואת הטענות ההדדיות בנוגע להשקעות שהשקיעו הנתבעים בחלקי התובעים בנכס , לרבות בשאלת חוקיות העבודות שבוצעו והשלכתה ; וכן את חוות דעת השמאי ואת הטענות ההדדיות בנוגע לדמי השימוש הראויים בחלקים אלה, הן בתקופה שלפני ביצוע העבודות שהביאו להגשת ההליך שכאן והן בתקופה שלאחר אותן עבודות .
בשים לב לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך, כמו גם לאופן ניסוח כתב התביעה, יישא כל צד בהוצאותיו.
אגרה תושב לתובעים בהתאם להוראות הדין.
ניתן היום, י"ד אייר תשע"ט, 19 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושי בן יעקב
נתבע: לייב קמיונקה
שופט :
עורכי דין: