ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלון בלו מרבל בע"מ נגד Katerynych iryna :

18 מאי 2019
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשת/הנתבעת 2:
מלון בלו מרבל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד פבל מורוז ואח'
-
המשיבות/התובעות:

  1. Katerynych iryna
  2. Sokotniuk alina

ע"י ב"כ: עו"ד ליאב עמר ואח'

החלטה

לפניי בקשה לחייב את המשיבות/התובעות, אזרחיות אוקראינה, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה של המבקשת/הנתבעת 2 (להלן: הנתבעת), בגין התביעה שהגישו נגדה ונגד נתבעת נוספת, אל דן שירותים אותנטיים בע"מ (משיב ה פורמאלית ל בקשה זו).
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובות ובתשובות לה, בפרוטוקול הדיון המוקדם ובכל יתר המסמכים שבתיק בית הדין נחה דעתי, כי דין הבקשה להתקבל מן הטעמים שיפורטו להלן.
ביום 2.9.2016 הותקנה תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: התקנות), וכך היא קובעת:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה"

על פי לשון התקנה הכלל הוא, כי יש לחייב בהפקדת ערובה תובע שאינו תושב ישראל או אזרח מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור אותו מהפקדת ערובה. זאת, בין היתר, כעולה מדברי ההסבר לתיקון תשע"ו (2016) לתקנות, לנוכח הצורך הגובר "להבטיח כי נתבעים יוכלו להיפרע מתובעים שאינם תושבי ישראל, שעל דרך הכלל אין להם נכסים בישראל ועשוי להיות קושי לאתרם ולאכוף כלפיהם את פסק הדין, ככל שהתובעים לא יזכו בתביעתם וייפסקו הוצאות לזכות הנתבעים" (להלן: דברי ההסבר לתיקון לתקנות. יוער, כי ביום 17.9.2018 נדחתה עתירה לבג"ץ בדבר חוקתיות תקנה 116א, בג"ץ 7016/16 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שרת המשפטים).
במקרה שלפניי אין מחלוקת, כי התובעות אינן תושב ות ישראל או אזרח יות מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, ולכן הכלל הוא כי יש לחייבן בהפקדת ערובה, למעט אם הציגו ראשית ראיה להוכחת תביעתן כנגד הנתבע ת, או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינן טעמים מיוחדים המצד יקים לפטור אותן מהפקדת ערובה.
אשר לדרישה להציג ראשית ראיה להוכחת התביעה נכתב בדברי ההסבר לתיקון לתקנות, כי:
"על מנת להיפטר מהפקדת ערובה, על התובע להביא "ראשית ראייה" להוכחת התביעה, וזאת באמצעות אסמכתאות המוכיחות את התביעה, בין היתר אודות קיומם של יחסי עבודה בין התובע לתובע בתקופה המנויה בכתב התביעה ובנוסף לכך שיש יסוד לכך שהנתבע לא שילם את שכרו של התובע כפי שהתחייב, או לא קיים חבות אחרת שלו"

ודהיינו, אין די בראשית ראיה בדבר עצם קיומם של יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים, ונדרשת ראשית ראיה אף להוכחת הטענה כי לא שולם לתובעות רכיב כלשהו, או לכך שהמעסיקה הנתבע ת לא קיי מה חבות אחרת המוטלת עלי ה על פי דין.
חרף האמור, ועל אף שהנטל מוטל על כתפי התובעות להוכיח כי יש לפטור אותן מהפקדת ערובה כאמור, תגובתן התמציתית לבקשה לא נתמכה בתצהיר כלשהו, ובהמשך אף התברר כי התובעות אינן שוהות עוד בארץ בשל גירושן.
בנסיבות אלה, משהתובעות אינן צפויות להגיש תצהירים בהליך אלא מבקשות לנהלו על יסוד מסמכים בלבד (בהתאם להודעת בא כוחן מיום 7.2.2019) , אך לא הפנו בתגובתן למסמכים המניחים, לכאורה, ראשית ראיה לקיומם של יחסי עובד-מעסיק בינן לבין הנתבעת, ואף לא ראשית ראיה לחבות כלשהי של הנתבעת כלפיהן, הרי שלא עלה בידי התובעות לעמוד בתנאי תקנה 116א לתקנות.
לפיכך, הבקשה מתקבלת.
על כל אחת מהתובעות להפקיד בקופת בית הדין ערובה בסך של 1,500 ₪ (ובסך הכל 3,000 ₪), וזאת בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי ב"כ התובעות.
לא תופקד הערובה במועד – תימחק התביעה ללא התראה נוספת.
הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון עם סיום ההליך.

ניתנה היום, י"ג אייר תשע"ט (18 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מלון בלו מרבל בע"מ
נתבע: Katerynych iryna
שופט :
עורכי דין: