ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רשאד נאסר נגד רשות מקרקעי ישראל :

בפני כבוד ה שופט מנחם רניאל

עותרים
1.רשאד נאסר
2.רואן חטיב
3.מחמד נאסר
4.אנואר נאסר
5.הילאל נאסר
6.הילאל נאסר
ע"י ב"כ עו"ד ויסאם יאסין

נגד

משיבה
רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד יונתן בסאני [פרקליטות מחוז חיפה-אזרחי]

פסק דין

זו עתירה להורות על ביטול החלטת המשיבה מיום 25.12.18, לפיה נפסלה הצעה 17 של העותרים במכרז צפ/378/2017 – דיר חנא בנייה עצמית. לבקשת העותרים ניתן ביום 14.1.19 צו ארעי לפיו ההגרלה ביום 20.1.19 תתקיים כסדרה אך תוצאות ההגרלה לא ימומשו עד להחלטה בצו הביניים. בהסכמת המשיבה, ביום 20.1.19 ניתן צו ביני ים באותו נוסח שבו ניתן הצו הארעי.

שני הצדדים טענו זה כלפי זה בדבר כשלים במסירת ההחלטה, ובמועד ההחלטה עצמה. המכרז פורסם ביום 28.12.17, ולאחר מספר דחיות נקבע מועד אחרון להגשת הצעות במכרז ליום 15.10.18. ביום זה נפתחה תיבת המכרזים, אך רק ביום 15.11.18 התכנסה ועדת המכרזים לפתיחת ההצעות ובדיקתן. אז נמצא כי נפל פגם בתצהיריהם של העותרים 6-3. המשיבה לא הודיעה על כך לעותרים אלא במכתב מיום 17.12.18, שהתקבל אצל העותרים ביום 28.12.18. ההגרלה של ההצעות במכרז נקבעה ליום 20.1.19. ביום 13.1.19 הוגשה עתירה זו.

השאלה המרכזית שבה יש לדון בעתירה זו היא האם המסמך שהוגש על ידי העותרים 6-3 כתצהיר התומך בהצעה הוא תצהיר, שיש לתקן את טעויות הסופר שבו, כטענת העותרים, או שאינו תצהיר כלל, כטענת המשיבה. להסיר ספק, לא נפל שום פגם אחר בהצעת העותרים, מלבד הפגם שנפל בתצהיר. מדובר במסמך שבראשו נכתב "תצהיר", והוא כולל את פרטי המצהירים – שמות ותעודות זהות, הצהרתם של המצהירים, פירוט נוסף של שמם ותעודות הזהות שלהם, בצירוף חתימותיהם, ולאחריהם " אישור" לפיו עורך הדין מאשר שלאחר שהזהיר אותם שעליהם לומר את האמת ואם לא יעשו כן יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אישרו את נכונות הצהרתם וחתמו עליה בפניו. לאחר מכן מופיעים פרטי עורך הדין, התאריך וחתימתו עם חותמת. לטענת המשיבה זהו תצהיר שאינו מאומת כדין.

מפני חשיבותו של המסמך, אביא את התצהירים עצמם.

אני דוחה את טענת המשיבה שזה אינו תצהיר כלל, המבוססת על כך שהאישור של עורך הדין אינו מפרט את היום שבו הופיעו לפניו המצהירים, ואת השמות ותעודות הזהות של המצהירים. זהו תצהיר מאומת על ידי עורך דין, שהפרטים שבו חסרים, אך ניתנים להשלמה.

אני דוחה גם את הטענה של המשיבה שהתצהיר אינו מתאים לדרישות סעיף 15 לפקודת הראיות, שכן הנוסח המוכתב על פי תנאי המכרז שונה מהנוסח שצורף לפקודת הראיות. למעלה מהמידה אציין, שאני דוחה את טענת המשיבה שאימותו של התצהיר לא נעשה על גבי התצהיר עצמו. כאמור לעיל, כפי שרואים במפורש, אימותו של התצהיר נעשה על גבי התצהיר עצמו. הפגם אינו באימות על ידי עורך הדין, אלא בכך שעורך הדין לא כתב את פרטיהם של המצהירים שאת חתימתם אימת במקום השמור לכך , ולא כתב את התאריך שבו עשה זאת במקום השמור לכך.

על פי סעיף 20 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 -
"(א) בדיקת ההצעות תיעשה בידי ועדת המכרזים בתוך זמן סביר ממועד פתיחת תיבת המכרז.
(ב) ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות.
(ג) נתגלו בהצעות טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למציע.
(ד) ועדת המכרזים תפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז וכן הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים, זולת אם החליטה הועדה אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו; ועדת המכרזים תדחה הצעות שלא מתקיימים בהן התנאים לפי תקנה 6א(א), זולת אם החליטה אחרת לפי תקנה 6א(ב).
(ה) הועדה רשאית, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה; פרטי הבירור יירשמו אף הם בפרוטוקול."

המשיבה ראתה את ההצעה שלה צורף התצהיר כהצעה חסרה הנופלת בגדר תקנה 20 (ד), אך בכך שגתה, שכן מדובר בטעות סופר בהצעה, הנופלת בגדר תקנה 20 (ג). זאת, משום שכל מי שמעיין בתצהיר מבין מי חתם וחתימתו של מי אושרה, ובאיזה תאריך. הנתונים האלה מופיעים מעל האישור של עורך הדין, ובתוך האישור של עורך הדין, לצד חתימתו. הטעות באי רישום הפרטים עולה מתוך המסמך עצמו, וניתן להשלימם מתוך המסמך עצמו מבלי להזדקק לראיות חיצוניות. אף אדם סביר לא היה טועה לחשוב שבתצהיר שבו נרשמו הפרטים והחתימות מעל המילה "אישור", אימת עורך הדין בחתימתו חתימות של אנשים אחרים מלבד אלה שאלו פרטיהם. על כן, היה על יושב ראש ועדת המכרזים לתקן את הטעות שבאי רישום פרטי המצהירים בפעם השלישית באותו מסמך, ובאי רישום תאריך הופעתם של המצהירים, בפעם השנייה באותו מסמך, או להזמין את המציע על מנת להשלים את הפרטים האלה ((דנ"מ 829/15 פלג, כהן, דויטש עורכי דין נ' מדינת ישראל, משרד האוצר, אגף החשב הכללי ( ניתן 25.6.2015)); עע"מ 8068/17 חברת מכלוף גבי בע"מ נ' אורן בוכניק (ניתן 11.2.18) .

מקרה זה עדיף על המקרה שנדון בעע"מ 6861/11 י.י החזקה ושירותים בע"מ נ' עיריית באר-שבע (ניתן 26.8.15), שבו הכשירה ועדת המכרזים את ההצעה והתירה הגשת תצהיר לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, משנמצא על ידה שמסמכים אחרים שצורפו להצעה אישרו בפועל את תוכן ההצהרה שנדרשה בתצהיר. אף במכרז זה עצמו, הכשירה המשיבה הצעות אחרות שהוגשו ללא תעודת הזכאות הנדרשת, אלא בצירוף הבקשה להוצאת תעודת זכאות, על ידי כך שביררה בעצמה האם המציעים זכאים לתעודת זכאות. במקרה שלפניי, אין צורך לברר במסמכים אחרים, וגם לא במוסדות אחרים כדי לדעת שכל הפרטים נמצאים וניתן להשלים את התצהיר ולתקן את טעות הסופר.

להסיר ספק, המשיבה ציטטה פסקי דין שמהם למדה שבהיעדר אזהרה של המצהיר, הדבר מאיין את התצהיר, שכן מוחמצת מטרת התצהיר, שהיא הרתעת המצהיר מפני אמירה שאינה אמת. פסקי דין אלה לא שייכים לעניין משום שלפי התצהיר הנדון, המצהירים אישרו בחתימתם שהוזהרו לומר אמת, ועורך הדין שאימת את התצהיר אישר שהזהיר אותם. הפגם אינו בהיעדר אזהרה, אלא בהיעדר רישום נוסף של הפרטים של אלה שהוזהרו.

אני דוחה את טענת המשיבה, כאילו המצהיר מטעם העותרים, עורך דין נהאד ח'טיב לא ציין בתצהירו שהזהיר את העותרים כנדרש בעת שחתמו על תצהיריהם. אכן, בתצהירו התומך בעתירה לא טען שהזהיר את העותרים כנדרש. בתצהירו התומך בעתירה הצהיר שזיהה אותם לפי תעודת זהות, הם חתמו בפניו על תצהיריהם והוא אימת את חתימתם כדת וכדין, ולא שמר בידו עותק של התצהירים. בתצהירים עצמם נאמר על ידי המצהירים שהם הוזהרו ועל ידי המאמת שהוא הזהיר אותם. יש להבין את הצהרתו של עורך הדין ח'טיב על רקע ההודעה של המשיבה בדבר הפגם שנפל בהצעה, אשר בה נאמר שהתצהירים אינם תקינים "היות ולא אומתו על ידי עורך דין כנדרש". כאמור, התצהירים אומתו על ידי עורך דין, אלא שחסר רישום הפרטים של המצהירים בפעם השלישית על גבי המסמך, שעליו אימת עורך הדין את הצהרתם.

ועדת המכרזים נהגה בצורה לא ראויה כאשר פסלה את הצעת העותרים בשל אי מילוי פרטי המצהירים פעם נוספת ומועד החתימה פעם נוספת על גבי תצהירי העותרים 6-3, מבלי לתקן את הפרטים, ומבלי לאפשר לעותרים לתקן את הפרטים. על כן, אני מקבל את העתירה, מבטל את החלטת המשיבה לפסול את הצעות העותרים במכרז, ועל המשיבה לאפשר לעותרים להשתתף בהגרלת המגרשים במכרז, לפי הצעתם.

המשיבה תשלם לעותרים הוצאות משפט בסך 8,190 ₪, ועוד אגרת בית המשפט.

ניתן היום, י"ז אדר ב' תשע"ט, 24 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רשאד נאסר
נתבע: רשות מקרקעי ישראל
שופט :
עורכי דין: