ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינה איגרא בעצמה נגד עוה"ד אריאל שריג ו/או עטרה שינברג :

לפני כבוד ה שופטת עמיתה יהודית שטופמן

המבקשת:

רינה איגרא בעצמה
רחוב קהילת לודג' 70 תל-אביב

נגד

בא כוח מייצג:

המשיבה:
עוה"ד אריאל שריג ו/או עטרה שינברג
רח' בן גוריון 32 רמת גן

עיריית תל-אביב יפו
ע"י ב"כ עו "ד עדי בוסתן ואח'
מרח' אבן גבירול 69 ת"א

החלטה

נושא הבקשה:
בפני בקשתה של המבקשת ( בקשה 34 בתובענה), הגב' רינה איגרא, לפטר את עוה"ד שריג ושינברגר ( להלן – " עוה"ד" או " בא כוח מייצג") מייצוגה ומייצוג הקבוצה בתובענה הייצוגית נשוא הבקשה, ולהחליפם בבאי כוח אחרים.
בבקשתה טוענת הגב' איגרא כי עוה"ד התרשלו בתפקידם, ובכך גרמו לפגיעה קשה בה ובקבוצה בתובענה הייצוגית דנן. לטענתה עוה"ד זלזלו בדבריה, לא שיתפו אותה בקבלת ההחלטות בתיק והתעסקו " במחשב או בטלפון שלא לצורך" (סעיף 5 לעמדת המבקשת בעניין פיטורי עוה"ד שריג ושינברגר). המבקשת סבורה כי עוה"ד לא ייצגו אותה ואת הקבוצה כראוי ולכן, לטענתה, פסק בית המשפט העליון בניגוד לעמדתם ( סעיפים 9 – 12 לעמדת המבקשת בעניין פיטורי עוה"ד שריג ושינברגר). יתרה מכך, המבקשת הגישה תלונה כנגד עוה"ד בפני ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין מחוז תל-אביב-יפו ( בקשה 33 מיום 9.4.2018). לטענת המבקשת " החליטה לשכת עורכי הדין כי המשיבים עברו עבירה משמעתית ולא אתית" (סעיף 2 לעמדת המבקשת בעניין פיטורי עוה"ד שריג ושינברגר) והחליטו להעביר את בקשתה לגורמים המוסמכים.

ביום 11.11.2018 קיימתי דיון בבקשת המבקשת בנוכחות הצדדים. במהלך הדיון הפניתי את הצדדים לפסק דינו של כבוד השופט ע' גרוסקופף בת"צ ( מחוזי מרכז) 4263-03-11 אשל היאור בע״מ נ' חברת פרטנר תקשורת בע״מ ( פורסם בנבו, 05.04.2012) (להלן – " עניין אשל היאור") וביקשתי את התייחסותם להחלטת כבוד השופט גרוסקופף.

ביום 12.11.2018 הגישה המשיבה, עיריית ת"א, את תגובתה בה התנגדה לשחרור עוה"ד מייצוג הגב' איגרא. כמו כן, התנגדה עיריית ת"א למתן אפשרות לגב' איגרא לצרף בא כוח אחר לייצוגה הבלעדי, בטענה שהדבר יסרבל את ניהול ההליך.

ביום 20.11.2018 הגישו עוה"ד שריג ושינברגר את תגובתם לבקשה ולפיה אין לקבל את בקשת הגב' איגרא. במסגרת התגובה התחייב עוה"ד שריג להזמין את הגב' איגרא לכל דיון בתיק, אם תרצה בכך.

דיון והכרעה:
אין בידי לקבל את בקשתה של הגב' איגרא להחליף את באי הכוח המייצגים בתובענה. ענייננו בתובענה ייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 שלו, כידוע , סדר י דין השונים מסדרי הדין "הרגילים" , ובכלל זה מוגבלת אפשרות אחד הצדדים לשחרר בא כוח מייצגו.
בשל אופייה המיוחד של התובענה הייצוגית, נקבע מנגנון לאישור התובענה על ידי בית המשפט כמפורט בסעיף 8 לחוק, וכן נקבע בסעיף 8(3) וסעיף 8(4) כי על בית המשפט לאשר את הייצוג של התובע והקבוצה המבוקשת על ידי בא כוח מייצג, שינהל את התובענה בדרך הולמת ובתום לב. אמנם מדובר בשלב אישור התובענה אך כאמור בפסקה 28 בעניין אשל היאור " ראוי לפרש את החוק על דרך ההרחבה, ולקבוע כי אם סבור בית המשפט, כבר בשלב הדיון בבקשה, כי אין מנוס מצירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, רשאי הוא להורות כן עוד בטרם יקבל החלטה בבקשת האישור."

למרות שעילת התביעה צריכה להתגבש, אישית, אצל התובע המייצג, כאמור בסעיף 4( א)(1) לחוק, מעת הגשת הבקשה, חובתו המרכזית של בא כוח מייצג היא לפעול בנאמנות לייצוג כלל הקבוצה, ואין הוא מייצג עוד את התובע המייצג בלבד. כאמור בסעיף 17 לחוק:
"במילוי תפקידיו, יפעל בא כוח מייצג בנאמנות ובמסירות לטובת הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור או הקבוצה שבשמה מנוהלת התובענה הייצוגית, לפי הענין, כאילו היתה שולחתו, בשינויים המחויבים מכך שההליך הוא הליך ייצוגי."
חובת הנאמנות לקבוצה נובעת מניגוד העניינים העלול להיווצר בין ייצוג הולם לקבוצה לבין האינטרסים של התובע המייצג ורצונותיו.
כדברי כבוד השופט גרוסקופף:
"בא הכוח המייצג משמש מרגע פתיחת ההליך כנאמן ושלוח של הקבוצה, ולא רק כשלוח של המבקש/התובע המייצג. מכוח חובתו זו הוא עלול למצוא עצמו במצב של ניגוד אינטרסים בין טובת המבקש/התובע המייצג לטובת הקבוצה. כך, למשל, אם עולה לדיון הצעת פשרה או הסתלקות רצויה למבקש/לתובע הייצוגי, אך גרועה מבחינת הקבוצה. במצב דברים זה, הקניית כוח למבקש/לתובע המייצג להחליף את בא הכוח המייצג בכל עת, באמצעות ביטול ההרשאה לייצגו, עלולה לפגוע באינטרסים של הקבוצה, ולהביא לכך שבא הכוח המייצג יתמוך, בעל כורחו, בהצעת פשרה או הסתלקות שאינן ראויות. ולהלן דוגמא נוספת: נניח כי לפי שיקול דעתו של בא הכוח המייצג רצוי להוסיף מבקשים נוספים על מנת לחזק את התובענה. המבקש, לעומת זאת, חושש כי צירוף שכזה עלול לפגוע בגמול שישולם לו בסוף ההליך, ולפיכך מתנגד לצירוף. במצב דברים זה עלול מתן סמכות הפיטורין למבקש הקיים לאפשר לו להפעיל לחץ על בא הכוח המייצג, באופן העלול למנוע את צירוף המבקשים הנוספים (צירוף הרצוי, לפי ההנחה, לטובת הקבוצה(." (עניין אשל היאור, פסקה 20).

השופט גרוסקופף מגדיר את מערכת היחסים בין התובע המייצג לבין בא כוח מייצג כמערכת יחסים אופקית, בעלת " שני אדונים הכרחיים" ועצמאים להצלחת התביעה ( שם, פסקאות 23–24). לפיכך, הודעת התובע המייצג על הפסקת ייצוגו על ידי בא כוח מייצג, מפסיקה את מערכת היחסים בין הצדדים, אך אינה מבטלת את מעמדו של בא הכוח המייצג בניהול התובענה הייצוגית לטובת הקבוצה. מינוי, שכאמור, קיבל בא הכוח המייצג מבית המשפט, ולכן רק בית המשפט יכול להורות על סיום הייצוג או החלפתו כאמור בסעיף 8( ג)(1) לחוק.

בעניין אשל היאור מפרט ומסביר כבוד השופט גרוסקופף גם את הצעדים שיכול לנקוט תובע מייצג, לנקוט אם סבור כי בא כוח מייצג מועל בתפקידו:
"מבקש/תובע מייצג הסבור כי בא הכוח המייצג מועל בתפקידו, ואינו פועל לטובת הקבוצה, רשאי, כמובן, לפנות לבית המשפט בבקשה כי יעשה שימוש בסמכותו האמורה, ויורה על החלפת בא הכוח המייצג או על צירוף בא כוח מייצג נוסף. בית המשפט נדרש במקרה מעין זה לשמוע את שני הצדדים ( המבקש/התובע המייצג ובא הכוח המייצג) ולקבל החלטה המביאה בחשבון בראש ובראשונה את טובת הקבוצה, ובכפוף לכך את האינטרסים של יתר הגורמים המעורבים. היה ויחליט על החלפת בא הכוח המייצג או על צירוף בא כוח מייצג נוסף, ממילא יבוא המבקש/התובע המייצג על סיפוקו. היה ובית המשפט יסבור כי אין הצדקה להחלפת בא הכוח המייצג או לצירוף בא כוח מייצג נוסף, ימשיך בא הכוח המייצג את פעולתו מכוח מעמדו כמייצג הקבוצה לפי סעיף 17 לחוק תובענות ייצוגיות." (שם, פסקה 29).

ומכלל אל הפרט: לא מצאתי בטענות המבקשת כול עילה המצדיקה את סיום תפקידם של עוה"ד שריג ושינברגר כבאי כוח מייצגים של הקבוצה בתובענה זו. בכל ההליכים בפני מנהלים באי הכוח המייצגים את התובענה בצורה הולמת וראויה. כמו כן, לא ניתן לקבל את טענת המבקשת כי תלונתה כנגד עוה"ד התקבלה, באין כל ראיה לכך.
כאמור, לא מצאתי כול ממש בטענה כי פעלו עוה"ד ברשלנות המחייבת את סיום תפקידם. ההיפך הוא הנכון ,נראה כי עוה"ד שריג ושינברגר השקיעו עבודה רבה ויסודית בהליכים עד כה, ואין בעובדה שטענותיהם לא התקבלו על ידי בית המשפט העליון כדי לסתור זאת.
לפיכך, אני דוחה את בקשת המבקשת לפטר את עוה"ד שריג ושינברגר מייצוג הקבוצה.
עוה"ד שריג ושינברגר משוחררים מייצוגה של הגב' רינה איגרא.
כתובעת המייצגת, רשאית הגב' איגרא להיות נוכחות בכל הדיונים בתיק ולהביע דעתה, הן בעל פה והן בכתב.

סוף דבר:

אני דוחה את הבקשה.

עוה"ד שריג ושינברגר ימשיכו לייצג את הקבוצה בתובענה וינהלו את עניינה בצורה המיטבית, לפי שיקול דעתם המקצועי.

הגב' איגרא רשאית להחליט על מהלכיה בעילת התביעה האישית שלה, ואין באי הכוח המייצגים רשאים לייצגה בתביעתה.

בא הכוח מייצג, עוה"ד שריג ושינברגר, אחראיים ליידע את הגב' איגרא בכל ענייני התובענה, ובכלל זה למסור לידה כל מסמך, החלטה או פרוטוקול המוגשים לתיק. כאמור בהודעתו של עוה"ד שריג מיום 20.11.2018, יזמנו באי הכוח המייצגים את הגב' איגרא לכל דיון בתובענה המתנהל במשרדם.

אין צו להוצאות בבקשה זו.

לא יאוחר מיום 1.1.19 יודיעו עוה"ד שריג ושינברגר וכן הגב' רינה איגרא, משאלתם באשר להמשך הדיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

למעקב ביום 2.1.19.
המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ט טבת תשע"ט, 27 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינה איגרא בעצמה
נתבע: עוה"ד אריאל שריג ו/או עטרה שינברג
שופט :
עורכי דין: