ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אברהם זארגרוף נגד טיולי דניאל בע"מ :

לפני: כבוד הרשמת אימאן נסראלדין

התובע:
אברהם זארגרוף
ע"י ב"כ: עו"ד וג'די אבולהיג'א

-
הנתבע:
טיולי דניאל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אבו יונס חאלד

החלטה

לפני בקשת התובע לגילוי מסמכים ספציפיים .
ביום 23.8.18 ביקש התובע לחייב את הנתבעת להמציא לו את המסמכים הבאים:
פנקס שעות העבודה של התובע לשבע השנים האחרונות להעסקתו ;
תלושי שכר לחודשים: 2,3,6/2012 , 1,6,8,10-11/2013 , 4-6,8,10-11/2014 , 2-4,8,11/2015 , 3-4,6,10/2016 , 26/2017 (כך נרשם במקור, א.נ.);
אסמכתה המוכיחה הפרשה לפנסיה בגין שנת 2017;
אסמכתאות לתשלומי דמי הבראה;
אסמכתאות לניצול ו/או לתשלום ימי חופשה מעבר למה ששולם בתלושי השכר;
אסמכתאות לתשלום שכרו של התובע בשלוש השנים האחרונות להעסקתו;
הודעה על תנאי העבודה, ככל שנמסרה לתובע;
אישור תקופת העסקה, ככל שנמסר לתובע.
לטענת התובע, מדובר במסמכים הרלוונטיים למחלוקות מושא התביעה.
במעמד הדיון המוקדם מיום 13.9.18 שב התובע על בקשתו לגילוי המסמכים הנ"ל והוסיף, כי הוא מבקש לקבל מכתב שחרור כספים המופנה למגדל חברה לביטוח ביחס לכספי הפיצויים והתגמולים שהופרשו בפוליסה שמספרה 15353538. עוד ביקש התובע לקבל פירוט שיחות יוצאות של מכשירי הטלפונים הסלולריים שהיו ברשותו בתקופת עבודתו אצל הנתבעת (מנויים מס' 052-XXXX700 ו- 052-XXXX155), כאשר לדבריו מדובר בשני טלפונים שבבעלות הנתבעת ומשכך נחוצה הסכמתה לצורך קבלת צו כלפי חברת סלקום להנפקת פירוט השיחות היוצאות לתקופה של שבע שנים, מחודש אוגוסט 2010 ועד לחודש אוגוסט 2017. לטענת התובע, יש בפירוט השיחות המבוקש כדי לשפוך אור על מחלוקת משמעותית הנטושה בין הצדדים בעניין זכאות התובע לגמול שעות נוספות.
ביום 12.12.18 הגיבה הנתבעת לבקשה.

דיון הכרעה
תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, קובעת:
"(א) בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".
המסמכים שעל גילויים יצווה בית המשפט הם אלו הנוגעים לשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. גילוי המסמכים נערך על מנת לאפשר דיון הוגן בשאלות הללו בלבד ולא באחרות. כל מסמך ייחשב כנוגע לעניינים השנויים במחלוקת במשפט אם הוא עשוי לעזור בעקיפין או במישרין, למבקש הגילוי, לקידום עניינו או לשם פגיעה בעמדת הצד השני (יואל זוסמן, סדר הדין האזרחי, (מהדורה שביעית , שלמה לוין עורך, 1995) סעיפים 344- 355).
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ונתתי דעתי לכתבי הטענות וכלל החומר שבתיק, אני קובעת כדלקמן:
באשר ל פנקס שעות העבודה – בתגובתה טענה הנתבעת, כי התובע לא חתם על שעות נוכחות כמפורט בכתב ההגנה ומשכך אין ברשותה פנקס כאמור .
באשר לתלושי השכר המבוקשים – מתגובת הנתבעת עולה, כי תלושי השכר המתייחסים לשנים 2012-2015 אינם מצויים נכון לשלב זה ברשות ה, שכן הנתבעת שדרגה את מערכותיה והזמינה טכנאי תוכנת שכר על מנת לנסות ולשחזר את המסמכים המבוקשים בעבור שנים קודמות. באשר לתלושי השכר המבוקשים ביחס לשנים 2016-2017 ציינה הנתבעת, כי אל ה יועברו לתובע בתוך שבעה ימים. בנסיבות אלה, על הנתבעת להמציא לתובע תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההחלטה, את תלושי השכר המבוקשים ביחס לשנים 2016-2017, בצירוף תצהיר התומך בטענת הנתבעת בדבר שדרוג המערכות והעדר יכולת שחזור המסמכים, ככל שאלה לא י אותרו על ידה.
באשר לאסמכתאות בדבר הפרשות לפנסיה בשנת 2017 –
הנתבעת טענה בתגובתה, כי דרישת התובע אינה מפורטת ומכל מקום, הנתבעת אינה מתנגדת למתן צו לחברה המבטחת לגילוי כל מסמך שהתובע חפץ בו. בנסיבות העניין, מצאתי, כי על התובע לפנות בעצמו לחברה המבטחת ולקבל פירוט אודות הסכומים הצבורים לזכותו בקופה.
באשר לאסמכתאות לתשלום דמי הבראה – לטענת הנתבעת בתגובתה, תשלומי דמי הבראה פורטו בתלושי השכר ובכרטסת שצורפה לכתב ההגנה.
באשר לאסמכתאות לניצול ו/או לתשלום ימי חופשה מעבר למה ששולם בתלושי השכר – לא מצאתי כל התייחסות לדרישה זו בתגובת הנתבעת. בנסיבות אלה, אני מורה לנתבעת להמציא לתובע אסמכתאות כמבוקש וככל אלה אינם בידי הנתבעת - להצהיר על כך מפורשות .
באשר לאסמכתאות לתשלום שכרו של התובע בשלוש השנים האחרונות להעסקתו – לטענת הנתבעת בתגובתה, תשלומי השכר מפורטים בתלושי השכר וככל שהתובע מתכוון לאסמכתאות אחרות, יפרט דרישתו זו.
באשר להודעה על תנאי העסקה – לטענת הנתבעת בתגובתה, התובע לא חתם על הודעה על תנאי העסק תו.
לעניין אישור תקופת העסקה – לטענת הנתבעת בתגובתה, לא ניתן לתובע אישור כאמור.
באשר לפירוט השיחות בשני המנויים שצוינו בפרוטוקול הדיון – אין לנתבעת התנגדות, כי יינתן צו כלפי חברות הסלולר, בכפוף לכך שהתובע יישא בכל ההוצאות הכרוכות ב הנפקת המסמכים.
בנסיבות אלה, ובשים לב למחלוקת הניטשת בין הצדדים באשר לזכאות התובע לגמול עבודה בשעות נוספות, מצאתי, כי יש בפירוט השיחות היוצאות המבוקש, משני הטלפונים האישיים שהיו ברשות התובע במועד הרלוונטי לתביעה, כדי לשפוך אור על טענות הצדדים בנוגע לעבודת התובע בשעות הנוספות הנטענות ולסייע להכרעה במחלוקת זו. לפיכך, אני נעתרת לבקשה. אשר על כן, ובהתאם להסכמות הצדדים ניתן בזאת צו כלפי חברת סלקום ישראל בע"מ, למסור לידי התובע או בא כוחו, תוך 30 ימים ממועד קבלת הצו, פירוט שיחות יוצאות מהטלפונים 052-XXXX700 ו- 052-XXXX155, לתקופה מחודש אוגוסט 2010 ועד לחודש אוגוסט 2017.
התובע ימציא את הצו לחברת הסלולר, תוך 7 ימים ממועד קבלתו ויגיש את המסמכים שיקבל לנתבעת ולבית הדין .
כמו-כן, יישא התובע בעלות קבלת הנתונים מחברת הסלולר.
באשר למכתב שחרור הכספים הצבורים לזכות התובע ב מגדל חברה לביטוח – התובע טען במעמד הדיון המוקדם , כי המדובר בכספי ם שהופרשו מכח צו הרחבה בפנסיית חובה ומשכך חל סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים וכספים אלה שייכים לתובע, בין אם פוטר או התפטר בנסיבות שלא מזכות בתשלום פיצויי פיטורים. התובע הפנה לטענת הנתבעת בסעיף 34 בכתב הגנתה, כי המדובר בכספים שמופרשים מכח צו הרחבה לענין פנסיית חובה, וכי הנתבעת אינה מתנגדת לשחרור הכספים האמורים , וכי לטענתה היא הודיעה לתובע על כך במספר הזדמנויות.
הנתבעת מתנגדת בתגובתה להעברת מכתב שחרור הכספים, בנימוק, כי המדובר בסעד האמור להינתן בסוף ההליך. בשים לב לאמור בסעיף 34 לכתב ההגנה המתוקן , לא ברורה התנגדות הנתבעת בתגובתה להמצאת מכתב שחרור הכספים. בנסיבות אלה, על הנתבעת להמציא לתובע תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטתי זו את מכתב שחרור הכספים הצבורים לזכותו במגדל חברה לביטוח.

סוף דבר
משאין להורות לבעל דין להמציא מסמכים שאינם ברשותו, אני קובעת, כי על הנתבעת להגיש תצהיר גילוי מסמכים ספציפי (במובחן מתגובה) , בו יוצהר מפורשות, כי אין בחזקתה המסמכים שפורטו בתגובתה כ אמור לעיל.
הנתבעת תמציא לתובע ולתיק בית הדין, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו, את תלושי השכר לשנים 2016-2017 וכן את מכתב שחרור הכספים הצבורים לזכות התובע במגדל חברה לביטוח .
התובע ימציא את הצו לחברת סלקום ישראל בע"מ, תוך 7 ימים ממועד קבלתו ויגיש את המסמכים שיקבל לנתבעת ולבית הדין.
התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו תוך 21 יום ממועד קבלת המסמכים מחברת הסלולר.
התיק יובא לעיוני ביום 21.2.18 למעקב אחר תצהירי התובע .

ניתנה היום, ט"ו טבת תשע"ט, (23 דצמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אברהם זארגרוף
נתבע: טיולי דניאל בע"מ
שופט :
עורכי דין: