ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה אלפיה נגד נציבות מס הכנסה :

לפני:

כבוד השופט אלעד שביון

המערער:
שלמה אלפיה
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל לנג
-
המשיבה:
נציבות מס הכנסה - מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד מירה וול ף

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטת פקיד שומה גוש דן מיום 4.1.2016 במסגרתה נקבע כי הערר שהגיש המערער לא התקבל מאחר ששילם את אגרת הערר לאחר שעברו למעלה מ-45 ימים מהמועד שנשלחה אליו החלטת פקיד השומה. יובהר כי במקרה דנן לא התכנסה ועדה רפואית לעררים בעניינו של המערער והערעור עוסק בעצם אי זימונו לוועדה.

תמצית טענות המערער:

2. המערער, יליד 1979, הגיש למשיבה תביעה לקביעת אחוזי נכות לצרכי פטור מ תשלום מס. ביום 19.7.2015 קבעה ועדה מדרג ראשון כי למערער נכות בשיעור 82.2%. החלטת פקיד השומה נשלחה למערער ביום 19.7.15.

3. כנגד החלטה זו הגיש המערער ערר שנשלח בפקס לפקיד השומה ביום 2.9.2015. בהמשך נשלח למערער שובר לתשלום אגרה והוא שילם את האגרה בתאריך 18.11.15.

4. ביום 4.1.2016 נשלח מכתב פקיד השומה לפיו:

"בקשה לערר ניתן להגיש תוך 45 יום מיום החלטת פקיד שומה באזור מגוריך. מכתב תשובה מס הכנסה נשלח אליך בתאריך 19/07/2015. תשלום האגרה לערר הינה מ-18/11/2015 ולכן, עברו מעל 45 יום משליחת החלטת פקיד השומה. על כן, בקשתך אינה מתקבלת וברשותך להגיש בקשה לוועדה נוספת."

5. המערער שלח מכתבים לפקיד השומה ולטענתו אף נערכה פגיש ה כדי להבהיר שמדובר בטעות אך עד למועד הגשת הערעור לא ניתנה כל תשובה. בנסיבות אלו הוגש הערעור נשוא תיק זה.

תמצית טענות המשיבה:

6. לטענת המשיבה יש לדחות את הערעור על הסף בשל האיחור הניכר שבו נגועה הגשתו. מדובר בערעור על החלטת מנהלת מדור ועדות רפואיות מיום 4.1.2016 שדחתה את פניית המערער לכינוס ועדה רפואית לעררים בשל כך שהערר הוגש באיחור. הערעור בתיק דנן הוגש ביום 3.1.2018, כמעט שנתיים לאחר מתן ההחלטה. לגרסת המשיבה, היא אמנם לא הודיעה למערער על פרק הזמן העומד לו להגשת הערעור וקיים ספק האם עומדת לו בכלל זכות ערעור אחר החלטת המנהלת, להבדיל מהחלטת הוועדה עצמה, אולם, אין ספק כי מדובר בערעור שהוגש בשיהוי רב ומכאן שניתן ואף נדרש כעניין של מדיניות שיפוטית ראויה לדחותו על הסף. הדברים יפים בבחינת קל וחומר לנוכח היותו של המערער מיוצג ע"י עו"ד בקיא ומנוסה בתחום מבלי שהוגשה כל בקשה ונטענה כל טענה בנוגע לסיבת האיחור הניכר. הדרך שבה על המערער לפעול ככל שרצונו בכך היא לפנות לוועדה רפואית נוספת בעניינו בהתאם לקבוע בתקנה 25 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979.

יובהר, כי במסגרת הדיון שהתקיים ביום 11.6.18 ציינה ב"כ המשיבה, כי ככל שיהיה צורך לטעון לגופו של עניין יהיה צורך בהגשת כתב תשובה בשאלת הסמכות (עמ' 2, שורות 8-9) והתבקשה הגשת השלמת טיעון (עמ' 2, שורה 23), ברם בתאריך 18.6.18 הודיעה המשיבה, כי היא אינה מוצאת מקום להגיש השלמת טיעון מעבר לנטען בכתב התשובה ובפרוטוקול הדיון.

המסגרת הנורמטיבית:

9. בהתאם להלכה הפסוקה הסמכות לדון בערעורים על החלטות של ועדות לעררים מכוח פקודת מס הכנסה נתונה לבית הדין האזורי לעבודה (בג"צ 7078/08 בנימין הסה נ' מדינת ישראל משרד האוצר אגף מס הכנסה (24/8/08)) . עוד נקבע, כי זכות הערעור תהא בהתאם להוראות סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ח-1995.
10. עפ"י פסיקת בית המשפט העליון ביה"ד מוסמך לדון בערעורים על החלטות ועדות אלו בשאלות משפטיות בלבד ולבחון האם נפלו פגמים בקביעת הנכות, אופן התנהלות הוועדה, הרכבה והשיקולים עליהם הסתמכה (בג"צ 570/09 אלכסנדר וינאפל - שר האוצר משרד האוצר (18.11.09)).

מן הכלל אל הפרט:

11. לאחר שעיינתי במסמכים שהוגשו לתיק ביה"ד ושקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הערעור. להלן אפרט טעמיי.

12. ראשית אציין, כי מצאתי שהערר הוגש במועד.

א. תקנות 18 ו-19 לתקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 קובעות כדלקמן:

"18. (א) הנכה או הנציב רשאים לערור על החלטת הועדה בדבר אחוז נכותו של הנכה בפני ועדה רפואית לעררים (להלן - ועדה לעררים), תוך 45 יום מהתאריך שבו נמסרה להם ההחלטה; העורר ישלם למוסד את הוצאותיו כפי שייקבעו בידי המוסד.
...

19. (א) נכה המבקש לערור על החלטת הועדה יגיש את הערר לנציב ויציין בו את נימוקי הערר.
..."

ב. מעיון במסמכים ובטענות הצדדים עולה, כי החלטת הועדה מדרג ראשון נשלחה למערער ביום 19.7.15 ופקס מטעם המערער הכולל את הערר על החלטת הועדה הרפואית נשלח ביום 2.9.15, קרי: 45 ימים לאחר משלוח ההחלטה למערער (אישור על משלוח הפקס צורף להודעת הערעור).

ג. המשיבה לא טענה בכתב התשובה לערעור, כי הערר לא התקבל במשרדיה או שהתקבל לאחר התאריך שציין המערער. אדרבא, בעקבות הערר נשלח למערער שובר לתשלום אגרה ששולמה ביום 18.11.15.
ד. אכן האגרה שולמה לאחר שחלפו 45 ימים ממועד משלוח ההחלטה נשוא הערר, ברם אין בכך כדי לשנות את מסקנתי כי הערר הוגש במועד. ראו בנדון על"ח (חיפה) 23195-12-16 יוסף עבוד – מדינת ישראל רשות המיסים , ניתן ביום 13.11.17:

"מלשון התקנות 18 ו-19 לתקנות מס הכנסה, אליהן מפנה המשיבה, כלל לא עולה, כי תנאי להגשת הערר הינו צירוף שובר תשלום האגרה אליו או, כי מועד הגשת הערר ייחשב למועד תשלום האגרה. בסיפא לתקנה 18 המצוטטת לעיל מצוין, כי "העורר ישלם למוסד את הוצאותיו כפי שייקבעו בידי המוסד" - זאת מבלי שנקבע המועד לעשות זאת, כאשר בתקנה 19 נקבע במפורש, כי על המבקש לערור על החלטת הוועדה לציין את "נימוקי הערר" וכלל לא מצוין, כי עליו לצרף אליו את שובר האגרה - כאשר מכלל ההן נשמע הלאו".

ה. תשלום האגרה הינו נלווה להגשת הערר ואין בעצם תשלום האגרה לאחר שחלפו 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה כדי לגרור את דחיית הערר כל עוד הערר עצמו הוגש בתוך התקופה של 45 הימים.

ו. בנסיבות אלו ומשלא נסתרה טענת המערער לפיה הערר הומצא למשיבה במועד, אני מקבל את טענתו, כי הערר הוגש במועד.

13. שנית, לא מצאתי, כי יש לסלק את הערעור על הסף מחמת שיהוי בהגשתו. לא נעלמ ה מעינ יי טענת המשיבה לפיה הערעור הוגש תוך שיהוי ניכר וכשנתיים לאחר החלטת המנהלת מיום 4.1.16, למרות שהמערער היה מיוצג, אולם אני סבור, כי בנסיבות העניין ולמרות שחל שיהוי בהגשת הערעור לביה"ד, אין מקום לדחיית הערעור. יו בהר כי במקרה דנן המשיבה לא הודיעה למערער על פרק הזמן העומד לרשותו להגשת ערעור (ראו סעיף 4 לכתב התשובה לערעור וכן פסיקת ביה"ד במסגרת תיק ע"ע (ארצי) 1028-10-12 יצחק קורן נ' מדינת ישראל אגף מס הכנסה, ניתן ביום 30.6.14).

14. מהתנהלותו של המערער כמפורט להלן לא עולה, כי המערער שקט על שמריו אלא כי פנה פעם אחר פעם למשיבה על מנת שתבחן את עניינו ותבהיר את עמדתה.

א. בתאריך 21.1.16 (לאחר שבתאריך 4.1.16 נשלחה למערער החלטת פקיד השומה במסגרתה נמסר לו, כי הערר אינו מתקבל עקב איחור בהגשתו) פנה ב"כ המערער למשיבה, ציין בפניה, כי הערר הוגש במועד ועתר, כי הערר יועבר למל"ל לצורך שמיעתו. עוד ציין ב"כ המערער, כי בהחלטת הועדה מדרג ראשון נפלה טעות טכנית שבהותרתה ייגרם למערער עוול (על גבי המכתב האמור מתנוססת חותמת "התקבל" של המשיבה מיום 24.1.16).

ב. בחלוף כ-3 חודשים, ביום 12.4.16, פנה ב"כ המערער למשיבה בשנית וציין, כי "שלום רב, עד היום טרם קיבלתי מענה למכתבי מיום 21/1/16, אבקש כי תעבירו את הערר לוועדות רפואיות בביטוח לאומי. ככל ואתם עומדים על דחיית הערעור אבקש ליצור קשר עימי בדחיפות".

ג. כחודש וחצי לאחר מכן, בתאריך 6.6.16, פנה ב"כ המערער פעם נוספת למשיבה וציין, כי "בהמשך למכתביי מיום 21.1.2016 -12.4.16, המצ"ב בשנית, אבקש לקבל בכתב את סירובכם לקבל הערר. עניין זה נמשך זמן רב. אודה לטיפולכם המהיר" ולאחר כחצי שנה ביום 4.12.16 נשלחה תזכורת נוספת בה נכתב "שלום רב, טרם קיבלנו סירובכם בכתב! אבקש לזמנו לוועדות ערר או להמציא בכתב סרוב לקבל את הערר. מצ"ב יפוי כח מס הכנסה".

ד. בתאריך 27.2.17 נעשתה פניה נוספת למשיבה במסגרתה נרשם "שלום רב, בפגישתנו סוכם שתשקלו את הנושא שנית ותודיעו על כך בכתב. טרם קיבלנו התייחסותכם" ו ביום 21.5.17 נשלח מכתב פנייה נוסף מטעם ב"כ המערער הכולל פירוט של השתלשלות האירועים עד לאותו מועד ובקשה, כי עניינו של המערער יועבר לועדה הרפואית לעררים.

ה. מעבר לאמור במסגרת הדיון שהתקיים ביום 11.6.18 פרט ב"כ המערער את פעולותיו וציין, בין היתר, כי שלח מכתבים רבים והגיע באופן אישי שלוש פעמים לפקיד השומה על מנת לפתור את העניין. לדבריו, נמסר לו ע"י נציגי פקיד השומה, כי ישלחו אליו הודעה בכתב, יבדקו עם הרפרנטית וביקשו שיפנה לנציבות מס הכנסה. ב"כ המערער הבהיר, כי המערער לא ישב בחוסר מעש אלא פנה פעם אחר פעם לגורמים האחראים. עוד ציין ב"כ המערער, כי בחודש 11/17 ניתן פסק דין של כבוד נשיא ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה , השופט אלכס קוגן ובעקבותיו הוגש הערעור (עמ' 1, שורות 10-18).

15. בנסיבות אלו של פניות חוזרות ונשנות מטעם המערער לפקיד השומה והיעדר תשובה מטעם המשיבה לפניות , ברי כי לא מדובר בשיהוי המצדיק את דחיית התביעה. נכון הוא, כי ראוי היה שהמערער יגיש את ערעורו קודם למועד בו הגיש אותו אולם מאידך מצופה מרשות שלטונית שתגיב תוך זמן סביר לפניות אליה ולא תותיר את הפונה בחוסר וודאות למשך זמן כה רב.

16. בנסיבות אלו, משעולה כי הערר הוגש במועד וכי לא ניתן מענה מטעם פקיד השומה לפניותיו הרבות של המערער ומשיקולי הצדק, מצאתי לקבל את הערעור ולהורות על זימון המערער להופיע בפני הוועדה לעררים. המערער רשאי להיות מיוצג בהליך.

17. בהתחשב בכך שהיה שיהוי בהגשת הערעור אולם לא כזה המצדיק את דחיית הערעור, לא מצאתי לעשות צו להוצאות.

18. על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים ממועד קבלתו.

ניתן היום, כ"ד תשרי תשע"ט, (03 אוקטובר 2018) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שלמה אלפיה
נתבע: נציבות מס הכנסה
שופט :
עורכי דין: