ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה זוארץ נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופט יעקב אזולאי

המערער:
משה זוארץ
ע"י ב"כ: עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי

-

המשיב:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד ארז בן דוד

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 14/7/17, אשר דחתה את ערר המערער.

2. הוועדה הרפואית לעררים נשוא הערעור התכנסה מכוח פסק דין שניתן בהסכמה בתיק בל 21270-02-16, ובו נקבע כי:

"עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים בהרכב אחר על מנת שתדון בערר המערער מיום 23.05.2014. הוועדה תתייחס לחוות הדעת פרופ' עטר מיום 30.01.2015."

3. עיקר טענות ב"כ המערער:

א. הוועדה טעתה עת שללה את הכרת פקיד התביעות אודות תסמונת ה- CTS הקיימת אצל המערער. הוועדה קבעה כי המערער סובל מת סמונת הדאבל קראש מימין, ולמעשה חלקה על האבחנה של פקיד התביעות לעניין ההכרה ב- CTS.

ב. הוועדה אינה מתייחסת בצורה מנומקת ועניינית להיבט התפקודי של הליקויים מהם סובל המערער. הוועדה לא ביצעה את המבחן השלישי אותו ביצע פרופ' עטר בבדיקתו , מבחן דורקין.

ג. נוכח ממצאי הוועדה עצמה, "כוח צביטה, קמיצה ואופוננציה 4x5" הוועדה הייתה צריכה להעניק למערער נכות בשיעור של לפחות 10% לכל יד.

4. עיקר טענות ב"כ המשיב:

א. לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. הוועדה לא שללה קשר סיבתי ולא חלקה על קב יעת פקיד התביעות. הועדה העניקה למערער נכות על בסיס CTS 10% מימין 5% משמאל , ועל כן האמרה של הועדה בהתכנסותה הראשונה כי היא חולקת על האבחנה של CTS אינה רלוונטית.

ב. הוועדה התייחסה כדבעי לחוות הדעת מאת פרופ' עטר. אין חובה על הוועדה לבצע למערער את כל המבחנים שביצע פרופ' עטר.

דיון והכרעה:

5. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של ועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

6. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה.
ראה: עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213.
היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות.

7. משהוחזר עניינו של המערער על ידי בית הדין לוועדה לעררים בצירוף הוראות, על הוועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה לוועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה.
ראה: דב"ע נא 29-0 מנחם פרנקל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כד' 160.

8. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה בדקה את המערער ורשמה את ממצאיה כדלקמן:

"אין דלדול שרירים בכף היד. ... כוח צביטה, קמיצה ואופוננציה 4x5 דו"צ משמאל קיימת צלקת בקושי נראית לעין מעל התעלה הקרפלית.
מוסר על זרמים קבועים ביד ימין בזרת, באצבע 4 ומדי פעם גם באגודל. מבחן פלן חיובי מימין, חיובי חלש משמאל מבחן טינל חיובי מימין שלילי משמאל.
נבדק עמ"ש צווארי ובמבחן ספרלינג מימין כאבים קורנים ומתגברים בכף יד, זרוע, אמה ... ימין וכאב גם משמאל.
מבחן ספרלינג משמאל חיובי ... העליונה.

9. בסיכום הדיון סיכמה הוועדה את מסקנותיה בהאי לישנא:

"הוועדה עיינה במכתבו של פרופ' עטר מ-30/01/15 חולקת על האבחנה של CTS וקרוב לוודאי שזוהי הסיבה ולמרות הניתוח משמאל עדיין חש הפרעות בידיים. הוועדה בדעה שפרופ' עטר לא חקר את הגירוי שהוכח כ- CTS לעומקו.
לדעת הוועדה קיים מרכיב רדיקולורי שלא נבדק ומרכיב בסימן שאלה של TOS שגם הוא לא נבדק ולראיה מבחני ספרלינג חיוביים.
טרם תתייחס הוועדה לנכות שנקבעה על ידי פרופ' עטר הוועדה מבקשתCT עמ"ש צווארי; צילום של ... בית החזה דו"צ ובדיקת EMG המכילה גם את השורשים הצוואריים.
סיכום דיון ללא נוכחות והתייחסות לפסק הדין ואישור הרפואי של פרופ' עטר."

ביום 14/7/17 התכנסה הוועדה בשנית. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות וצילומים וציינה:

CT" צווארי 20.3.2017 – הצרות מרווח בין ציר 5-6 בקע אחורי זיזים גרמיים לחץ קל על השק והצרות פרומינלית דו"צ.

צילום בית חזה – לא ני צפו צלעות צוואריות EMG 26.1.17 – פגיעה תחושתית בלבד המאופיינת בהארכת מוליכות העצב המדיאני מימין ועדות לפגיעה רק מימין.

בפרק סיכום ומסקנות הוועדה ציינה:

"ממצאי הבדיקה הקלינית ובדיקות ההדמיה ובדיקות ה-EMG מאפיינות תסמונת של דאבל קראש מימין אך שוללות בבדיקת ה- EMG קלינית משמאל.
לפיכך הוועדה אינה מקבלת את בדיקותיו של פרופ' עטר שלא לקח בחש' שקיים גם גירוי שורשי המתבטא בהצרות תעלות השורשים ב-C5,6 כאשר גם לשורשים הצוואריים מרכיב חשוב בתסמונת שאובחנה.
הוועדה דוחה את הערעור ואינה מקבלת את מסקנותיו של פרופ' עטר."

10. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה שוכנעתי כי דין הערעור להתקבל, ואפרט. מקבל אני את טענת ב"כ המערער כי הוועדה לא היתה רשאית לחלוק על האבחנה של CTS, וזאת שעה שתסמונת ה- CTS הוכרה על ידי פקיד התביעות. בנסיבות אלו יש להחזיר את ענינו של המערער לוועדה באותו הרכב על מנת שתשקול בשנית את החלטתה, וזאת לאחר שתיתן את דעתה כי המשיב הכיר בכך שהמערער סובל מתסמונת CTS דו צדדית בהתאם לאישור ההכרה מיום 14.10.13.

11. לא מצאתי פגם משפטי בכך שהוועדה לא ערכה למערער את המבחן השלישי, מבחן דורקין, לבחינת הפגיעה בידיו של המערער. בהתאם להלכה הפסוקה אופן הבדיקה וצורת הבדיקה הינם נושאים שברפואה, ואין בית הדין מתערב בהם. במקרה דנן, הוועדה ערכה למערער שני מבחנים "פאלן" ו"טינל" על מנת לבחון את הפגיעה בידיו.

12. באשר להרכב הוועדה, מאחר ומדובר בוועדה שהתכנסה לראשונה בעניינו של המערער. דרך המלך היא החזרה לוועדה שבדקה את המבוטח ואין זה המקרה שממנו עולה כי קיים חשש שמא הוועדה ננעלה על החלטתה הקודמת, או הרכבה אינו ראוי. בנסיבות אלו, לא מצאתי כי יש לסטות מדרך המלך ולכן יש להשיב את עניינו של המערער לוועדה שבדקה אותו, באותו הרכב.

13. לאור האמור לעיל, עניינו של המערער יושב לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתשקול בשנית החלטתה, וזאת לאחר שתיתן את דעתה לכך שהמשיב הכיר כי המערער סובל מתסמונת CTS דו צדדית, בהתאם לאישור ההכרה מיום 14.10.13, ובנסיבות אלו הוועדה אינה רשאית לשלול את הקשר הסיבתי שהוכר. הוועדה תזמן את המערער וב"כ לדיון בפניה , ותאפשר להם לטעון את טענותיהם בעניין זה. הוועדה תפרט את החלטתה באופן שבית הדין יוכל להתחקות אחר הלך מחשבתה.

14. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט בסך 3,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

15. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך על ידי הנשיאה.

ניתן היום, ג' תשרי תשע"ט, 12 ספטמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה זוארץ
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: