ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגן והנדסה בע"מ נגד חיים גויטע :

12 ספטמבר 2018
לפני: כבוד השופטת אופירה דגן-טוכמכר

התובעת:
מגן והנדסה בע"מ

-
הנתבע:
חיים גויטע

החלטה

בפני בקשה למחיקת סעיפים ומסמכים שצורפו לתצהיר שהגישה התובעת. לאחר שעייינתי בבקשה ובתגובה החלטתי היא כדלקמן:

עיקר העובדות והמחלוקת שבין הצדדים :
התובעת עוסקת באספקת שירותי יעוץ, תכנון , התקנה ו אחזקה של מ ערכות כיבוי אש.
הנתבע עבד אצל התובעת בתפקיד מנהל מכירות החל מיום 8 מרץ 2016 ו עד להתפטרותו ביום 10/11/16.
בסמוך לאחר התפטרותו, הנתבע החל לעבוד בחבר ת נור אש שהינה מתחרה עסקית של התובעת .
לטענת התובעת בתקופה הסמוכה לסיום העסקתו, הנתבע פעל בניגוד להסכם העבודה שנחתם עימו ותוך הפרת חובות האמון החלות עליו, על מנת ל העביר מידע מסחרי סודי של התובעת למעסיקתו החדשה ועל מנת לשדל לקוחות של התובעת לעבור ל קבל שירות ממעבידתו החדשה. הסעדים הנתבעים בהליך דנן הם בין היתר בגין נזקים שנגרמו לתובעת בשל ההתנהלות של הנתבע.
ביום 18.6.18 הגישה הנתבעת תצהירי עדות ראשית מטעמה. הנתבעת הודיעה כי היא מצרפת לתצהירים דיסק און קי ובו הקלטות ש של שיחות שתומללו, בהן מתועדות שיחות טלפוניות שניהל הנתבע עם מעבידו החדש ועם לקוחות של התובעת בתקופה הסמוכה לסיום העסקתו, וכן צירפה לתצהירה העתקים של הודעות דוא"ל ותכתובות ווצאפ ששלח התובע למעסיקו החדש בחברת נור אש .

טענות הצדדים
ביום 23/7/18 הגיש הנתבע בקשה לפסילת הראיות שצורפו לתצהיר התובעת באשר לטענתו הראיות הושגו תוך פגיעה בפרטיותו, ולאחר ביצוע האזנות סתר וחדירה לתיבת הדוא"ל הפרטית שלו בלא הסכמתו ובניגוד להוראות חוק האזנות סתר .
עוד נטען כי התמלילים צורפו באופן שאיננו עולה בקנה אחד עם הכללים הנוגעים להגשת ראיון מוקלטות כפי שנקבעו על ידי בית הדין הארצי לעבודה.
מנגד, התובעת טוענת כי מטרת הבקשה למנוע מבית הדין לעין במסמכים אשר מעידים באופן ברור את התנהלותו הפגומה של התובע. לדידה בית הדין איננו כבול לדיני הראיות .
התובעת טוענת כי השיחות הוקלטו על ידי הנתבע בעצמו , באמצעות מכשיר טלפון נייד שהועמד לרשותו ואשר הוחזר לתובעת לאחר סיום יחסי העבודה. הודעות הווצאפ אף הן נשמרו על גבי אותו מכשיר שהשיב התובע, ולפיכך לא מדובר לדידה בהאזמנת סתר. לעניין הודעות הדוא"ל ששלח הנתבע ממחשבי התובעת טוענת התובעת כי בהתאם להסכם העבודה שנחתם בין הצדדים הסכים התובע כי הנתבעת תהיה רשאית לפקח על תעבורת המילים בתיבה, אשר הוקצתה לעובד לצרכי עבודה ותוך הודעתו כי הוא מוותר על טענות בדבר פגיעה בפרטיות.
עוד טוענת התובעת כי הבקשה הוגשה בשיהוי , רק לאחר הגשת התצהירים, למרות שהתמלילים הועברו לנתבע לפני חודשים ולפיכך הנתבע מושתק מלהעלות טענות בעניין.
בתשובתו לטענות הנתבעת הכחיש התובע את טענה כי השיחות הוקלטו על ידו וגרס כי בנסיבות העניין יש לקבוע כי מדובר בתוצרים של האזנת סתר.

הכרעה

חוק האזנת סתר, תשל"ט – 1979 קובע (ראה סעיף 13 לחוק) כי דברים שנקלטו בדרך של האזנת סתר אסורה לא יהיו קבילים כראיה בבית משפט. החוק מגדיר האזנה והאזנת סתר כדלקמן :

מקורם של המסמכים שצורפו לתצהיר התובתע (תמלילי שיחות והודעות בדוא"ל ובישומון הודעות) , הוא בטלפון הנייד במחשב ובתיבת הדוא"ל שהעמידה התובעת לשימוש הנתבע לצרכי עבודתו.
המדובר בדברים שהוחלפו בין הנתבע לבין אחרים, שיחות שהנתבעת (או מי מטעמה) איננה צד להן ולפיכך, הנטל הוא על הנתבעת להוכיח כי אין מדובר בהאזנות סתר.
בפסק הדין בע"ע (ארצי) 8/90 טלי איסקוב ענבר נ' מדינת ישראל - הממונה על חוק עבודת נשים ואח' (להלן: עניין איסקוב), דן בין הדין הארצי לעבודה בהרחבה בזכותו של המעסיק לעשות שימוש במסמכים שיצר העובד בתיבת הדוא"ל שהעמיד לו המעסיק, תוך שערך איזון בין זכותו של העובד לפרטיות לבין זכותו של המעסיק להגן על עסקו.
לטעמי, הדברים שנ כתבו בפס"ד איסקוב לענין תיבת הדוא"ל, יפים בשינויים המחוייבים גם לענין שימוש בטלפון הנייד, לרבות יישומון ווצאפ שנעשו תוך שימוש במכשיר טלפון שהמעסיק מעמיד לעובדו וכן לשיחות שהוקלטו באמצעות ישומון יעודי .
בעניין איסקוב עמד בית הדין הארצי לעבודה על חובתו של המעסיק לקבוע מראש את כללי השימוש של הצדדים באמצעים האלקטורנים שמעמיד המעביד לעובד, לרבות אפשרויות הניתור והפיקוח, וכן את חובת תום הלב (והמידתיות) החלה על המעביד בבואו לעשות שימוש בזכותו לפקח על השימוש שעשה העובד במרחב הוירטואלי.
בעניין אסקוב קבע בית הדין הארצי:
"ככל שבמועד קבלת העובד לעבודה לא הובאה לידיעתו ולהסכמתו מדעת ומרצון המדיניות הנוהגת במקום העבודה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות המידע במחשב, או לא נהגה מדיניות ברורה, או לא הייתה בתוקף מדיניות האוסרת שימוש בטכנולוגיות מידע לצרכים פרטיים - קמה לעובד ציפייה סבירה לפרטיות בשימוש בטכנולוגיות המידע במקום העבודה, לרבות לצרכיו הפרטיים."
עיון בהסכם העבודה שנחתם בין הצדדים מעלה כי בהסכם יש התיחסות ברורה לתיבת הדוא"ל שהועמדה לשימושו של העובד ואולם אין בו כל התיחסות לשימוש בטלפון הנייד ובישומונים אחרים שמעבר לתיבת הדוא"ל.
בהסכם נקבעה זכותו של המעביד לעיין בתיבת המייל שהועמדה לעובד וכן צויין כי לעובד לא תהיה כל טענה לפגיעה בפרטיות אגב כך. עם זאת, כאמור לא הובא ה לידיעתו של העובד כל מדיניות הנוגעת להאזנה לשיחות בטלפון הנייד או ל יישומן הווצאפ. סעיף 11 להסכם העבודה שנחתם בין הצדדי ם קובע כדלקמן:

לטעמי, הסכם העבודה מנוסח באופן המתיישב עם דרישת ההסכמה מדעת. מדובר במדיניות ברורה דיה, סבירה ומידתית, אשר לא נדרש ידע משפטי כדי להבין את מהותה.
עוד יובהר , כי לטעמי בנסיבות התפטרותו של הנתבע, ללא הודעה מוקדמת , ולאור האופן בו ניסח את מכתב ההתפטרות, היה יסוד לחשד שמא הנתבע עובר לעבוד אצל מתחרה ולפיכך העיון בתיבת הדוא"ל על ידי המעסיק נעשה בתום לב על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים של המעסיק.
לנוכח האמור לעיל, ובהתאם להלכה שיצאה מלפני בית הדין הארצי לעבודה אין כל מניעה כי המעסיק יעשה שימוש במסמכים שנמצאו בתיבת הדוא"ל של התובע.
שונים פני הדברים ביחס לשיחות הטלפון ולהודעות הווצאפ. משלא הובהרה מדיניות המעסיק ולא ניתנה הסכמת העובד להאזנה לשיחות שהוא עושה במכשיר שמסר לו המעסיק הרי שהחזקה החלה היא שהעובד לא הסכים לוותר על פרטיותו ביחס למסמכים /לקבצים שנצברו במכשיר הטלפון הנייד. לנוכח האמור אני מורה כי התמלילים והעתקי הודעות הווצאפ יוצאו מהתיק, והסעיפים המתייחסים אליהם ימחקו מהתצהיר.
הודעות הדואל ישארו בתיק.
משהתקבלה הבקשה באופן חלקי, אין צו להוצאות.
ניתנה היום, ג' תשרי תשע"ט, (12 ספטמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מגן והנדסה בע"מ
נתבע: חיים גויטע
שופט :
עורכי דין: