ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלים אמנה נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה

נציג ציבור (עובדים) מר משה כהנא
נציג ציבור (מעסיקים) מר מרדכי מנוביץ

התובעת
סלים אמנה
ע"י ב"כ: עו"ד אלון לוריה
-
הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אירית רייכנברג

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה כנגד החלטת הוועדה לביטול חובות מיום 29.6.16, אשר קבעה כי יש לבטל 20% מיתרת חובה של התובעת.

2. אלה העובדות הרלבנטיות לצורך הכרעה בהליך:

א. התובעת ילידת 1973, רווקה ואם חד הורית.
ב. עקב טעות של הנתבע, בין החודשים מאי 2010 עד ינואר 2012 שולמה לתובעת גמלת הבטחת הכנסה, מבלי שנלקחו בחשבון תשלומי המזונות ששולמו לה.
ג. כתוצאה מתשלומי היתר של גמלת הבטחת הכנסה, נוצר לתובעת חוב.
ד. בחודש ינואר 2015 דנה הועדה לביטול חובות בבקשתה של התובעת לבטל את החוב והחליטה לבטל 20% ממנו.
ה. כנגד החלטת הוועדה הגישה התובעת תביעה (ב"ל 2872-08-14). ביום 20.3.16 ניתן פסק דין ע"י מותב בראשות כבוד השופטת עידית איצקוביץ, בו נקבע:

"אנו קובעים כי עניינה של התובעת יוחזר לוועדה לביטול חובות על מנת שתשקול כי החוב נוצר אך ורק בשל טעות מצד הנתבע, בזמן שהתובעת פעלה בתום לב מלא. כן תשקול הוועדה את מצבה הכלכלי והאישי של התובעת. לאחר מכן יוחלט בעניין בקשת התובעת לביטול החוב, תוך נימוק החלטתה ונימוק של שיעור ההפחתה".

ו. בהתאם לפסק הדין, התכנסה הוועדה בשנית.
על פי הודעת הנתבע מיום 29.6.16, הוועדה החליטה לאשר את החלטת הוועדה הקודמת. תחת הכותרת "נימוקי ההחלטה" נכתב:

"לאחר בחינה מחודשת הוועדה קובעת כי ההחלטה לביטול 20% מיתרת החוב סבירה והביאה בחשבון את כלל נסיבות המבוטחת וממליצה כי פריסת החוב תיעשה בשיעור נמוך אשר תקל על תשלום החוב".

3. חובה של התובעת, נכון לחודש מרץ 2016, עמד על 19,104 ₪ לפני ההפחתה.

4. התביעה הנוכחית הוגשה כנגד החלטת הנתבע מיום 29.6.16.

5. בהתאם להצעת בית הדין בדיון מיום 24.7.17 הסכים הנתבע להחזיר את עניינה של התובעת לוועדה פעם נוספת והוועדה התכנסה, בפעם השלישית, ביום 26.12.17.

6. בפרוטוקול הוועדה מיום 26.12.17 נכתב כך:

"1. מדובר בבקשה השלישית לביטול החוב הנ"ל אשר עומדת בפני הוועדה.
2. ב-2015 פעלה הוועדה בהתאם לקריטריונים וביטלה 20% מיתרת החוב (חוב אשר נוצר עקב טעות המוסד לתקופה של בין שנה לשנתיים).
3. הוועדה נוהגת לחרוג מהקריטריונים לטובת החייבים רק במקרים בהם מצורפים מסמכים המעידים על מצב רפואי ו/או סוציו-אקונומי ירוד.
4. הן בבקשה הראשונה משנת 2015 והן בבקשה השנייה בשנת 2016 לא צורפו מסמכים אלו. לפיכך הוועדה לא מצאה לנכון לחרוג מהקריטריונים לטובת החייבת.
5. גם לבקשה זו לא צורפו מסמכים.
6. יובהר כי גם אם מנהל הסניף הרלוונטי ממליץ על ביטול החוב או חלקו, שיקול הדעת הסופי בקבלת ההחלטה נתון לוועדה.
7. לאור האמור לעיל ותוך שים דגש על כך שלא צורפו מסמכים המעידים על שינוי מצב מבחינה רפואית ו/או סוציו-אקונומית הוועדה דוחה את הבקשה.
8. הוועדה תדון בתיק פעם נוספת אך ורק במידה ויצורפו מסמכים עדכניים מאת החייבת".

7. לאחר קבלת פרוטוקול הוועדה ביקשה התובעת כי יקבע מועד להגשת סיכומים והצדדים הגישו סיכומיהם בכתב.

8. להלן יפורטו טענות הצדדים ביחס להחלטת הוועדה מיום 26.12.17.

9. טענות התובעת:
א. בהחלטת הוועדה נפלו טעויות משפטיות.
ב. בפרוטוקול הוועדה לא מצויין מהם הקריטריונים הרלוונטיים אשר נשקלו.
ג. היה על הוועדה לנמק את החלטתה ואת שיעורי ההפחתה ולהתייחס למצבה הסוציואקונומי של התובעת ולעובדה שהחוב לא נוצר באשמתה.
ד. אין כל התייחסות בפרוטוקול הוועדה לנסיבות כגון מצב משפחתי או בריאותי, המצדיק הפחתה נוספת של החוב . הוועדה טענה להיעדר מסמכים בלבד.
ה. הוועדה לא התייחסה לכך שהחוב נוצר שלא באשמת התובעת ולא התייחסה לנתוני הכנסתה של התובעת, למרות שנתונים אלה נמצאים אצל הנתבע, כעולה מפרוטוקול הוועדה שהתכנסה בתאריך 29.6.16.
ו. מאחר והוועדה ציינה כי המלצת מנהל הסניף אינה מחייבת אותה, היה עליה לפרט מה היתה ההמלצה.

10. טענות הנתבע:
א. הועדה פעלה כדין על פי הסמכויות המוקנות לה ולאחר שקילת השיקולים הרלוונטיים דחתה את בקשת התובעת ונימקה את החלטתה.
ב. לא נפלו פגמים בהחלטות הוועדה המצדיקים את התערבות בית הדין.
ג. אין להטיל על הנתבע את האחריות לתשלומי היתר שקיבלה התובעת. אילו היתה התובעת מודיעה על תשלומי היתר שקיבלה, התשלום היה נפסק מיידית ולא היה נצבר חוב גדול.
ד. התובעת לא צירפה ולו מסמך אחד שיש בו ללמד על קושי בהחזר הכספים.

11. לאחר עיון בטענות הצדדים, להלן פסק הדין.

12. זכויות מכוח חוק הביטוח הלאומי ניתנות אך על פי הוראות הדין.
עב"ל 45446-07-12 יוזיוק נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 19.1.15; עב"ל 298/07 אבו אחמד נ' המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 15.4.08.

13. סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי מעניק למוסד לביטוח לאומי שיקול דעת לבחון השבת חוב גמלאות ששולמו על ידי הנתבע בטעות או שלא כדין.

14. סעיף 315 לחוק הביטוח הלאומי קובע:
"שילם המוסד, בטעות או שלא כדין, גמלת כסף או תשלום אחר לפי חוק זה או לפי כל דין אחר, יחולו הוראות אלה:
(1) המוסד רשאי לנכות את הסכומים ששילם כאמור מכל תשלום שיגיע ממנו, בין בבת אחת ובין בשיעורים, כפי שייראה למוסד, בהתחשב במצבו של מקבל התשלום ובנסיבות הענין;
(2) המוסד רשאי לתבוע החזרת כל סכום ששילם, בטעות או שלא כדין, אם מקבל התשלום נהג בקבלת התשלום שלא בתום לב;
(3) המוסד רשאי לנכות או לתבוע את הסכומים ששילם כאמור, בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני יום החזר התשלום בפועל לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולם הסכום בטעות או שלא כדין;
(4) סכום שנוכה או שנתקבל לפי סעיף זה שלא לטובת המוסד, יעבירו המוסד למי שנושא במימון התשלום."

15. מכוח הוראות החוק, הוקמה הוועדה לביטול חובות בנתבע.

16. על פי הפסיקה, החלטות הוועדה לביטול חובות כפופות לכללי המשפט המנהלי לעניין סבירות שיקול הדעת ונתונות לפיקוח בית הדין לעבודה.
עב"ל (ארצי) 233/98 סבג נ' המוסד לביטול לאומי, פד"ע לה 683;

17. נבחן להלן את סבירות ההחלטה מיום 26.12.17.

18. על פי הפרוטוקול מיום 26.12.17 , הוועדה היתה ערה לכך שהחוב נוצר עקב טעות הנתבע ושלא באשמת התובעת.
בפרוטוקול הוסבר כי החלטת הוועדה שהתכנסה ב- 2015, התקבלה בהתאם לקריטריונים.
הקריטריונים האמורים פורטו במסגרת פרוטוקול הוועדה מיום 20.3.16 בו נכתב:
"הוועדה מציינת כי הקריטריונים על פיהם פועלת הוועדה מביאים בחשבון את משך תשלום הגמלה, האם הגמלה שולמה בשל טעות המוסד או בשל אשמת המבוטח, האם נעשו פעולות גבייה וכן את יכולתו הכלכלית של המבקש והאם הוא מתייחס לקבוצה חלשה כלכלית.
כמו כן מונחית הוועדה לשקול האם ישנן נסיבות נוספות כגון מצב משפחתי או בריאותי המצדיק ביטול נוסף של החוב בהתאם לשיקול דעתה של הוועדה".

19. עוד צוין בפרוטוקול מיום 26.12.17 כי הוועדה נוהגת לחרוג מהקריטריונים, במקרים בהם מוצגים בפניה מסמכים המעידים על מצב רפואי ו/או סוציואקונומי ירוד, ואלה לא הוצגו בעניינה של התובעת בשום שלב.

20. בפני הוועדה שהתכנסה ביום 20.3.16 עמדו נתוני הכנסתה של התובעת.
למעט נציג המחלקה המשפטית, ביום 26.12.17 דנו בעניינה של התובעת אותם חברי וועדה.
הוועדה מיום 26.12.17 היתה ערה, אם כן, לגובה הכנסתה של התובעת וכן למצבה המשפחתי בהיותה זכאית לדמי מזונות.
בפרוטוקול צויין כי לא הוצגו מסמכים המעידים על שינוי מצב.

לאור האמור, מאחר ולא הוצגו מסמכים ו/או נתונים נוספים אשר היה על הוועדה לשקול, שוכנעתי כי החלטת הוועדה התקבלה על סמך מכלול הנתונים הרלוונטים, כפי שעמדו בפניה.

21. מסקנת האמור לעיל היא כי הוועדה שקלה את מלוא השיקולים הרלוונטיים בטרם קיבלה החלטתה בעניינה של התובעת.
ההחלטה על הפחתת החוב ב – 20% ופריסתו לשיעורים נמוכים, הינה סבירה בנסיבות העניין ולא נפל בה פגם המצדיק התערבות.

22. נקודת המוצא היא כי חוב שנוצר למבוטח, עליו להשיבו, שאחרת ייפגע כלל ציבור המבוטחים וחובת הנתבע לנהוג בהגינות ובשוויון כלפי כל המבוטחים.

23. לאור האמור, התביעה נדחית.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, 19/8/18, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

נציג עובדים מר כהנא

הדס יהלום, סגנית נשיאה

נציג מע סיקים מר מנוביץ


מעורבים
תובע: סלים אמנה
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: