ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפי שועה נגד אברהם עמרם ובניו בע"מ :

מבקש-נתבע
רפי שועה
ע"י עו"ד מוחמד סואלחה

נגד

משיבה-תובעת
אברהם עמרם ובניו בע"מ
ע"י עו"ד מוחמד ותד

החלטה

לפני בקשתו של הנתבע ל התיר לו להגיש תצהיר משלים. התובעת מתנגדת לבקשה. לנתבע ניתנה זכות תגובה בהחלטה מיום 26.6.2018, אך זו לא הוגשה במועד שנקצב לכך.

דין הבקשה להידחות. להלן יובאו הטעמים לכך.

1. התובעת הגישה לביצוע המחאה בסך 240,000 ₪ בחתימת הנתבע (להלן ההמחאה). הנתבע הגיש התנגדות לביצוע ההמחאה; בתצהירו שניתן לתמיכת ההתנגדות טען כי אין מדובר בחוב שהוא חב כלפי התובעת אלא בהלוואה שניתנה על-ידי מר יורם עמרם לדודו של הנתבע. עוד נטען כי הדוד פרע את ההלוואה ולכן אין להציג את ההמחאה לפירעון.

2. ההתנגדות התבררה לפני כבוד הרשם ש' רומי. לאחר דיון בהתנגדות והגשת סיכומים, ניתנה לנתבע רשות להתגונן ותצהירו היה לכתב-הגנה בתובענה. התיק נקבע לפני.

3. בהחלטה מיום 3.7.2017 נקבע: "המנ"ת תקבע תאריך לקדם-משפט ותקצוב מועדים להגשת מלוא ראיות הצדדים בתצהירים - קודם לדיון. מאחר שהנתבע מתגונן מפני תביעה שטרית בטענת 'פרעתי', יחל הוא בה באת הראיות ויגיש את תצהיריו תחילה".

4. בהתאם לכך ניתנה החלטת המנ"ת ביום 11.7.2017, בה נקצבו מועדים להגשת ראיות בעלי-הדין בתצהירים ונקבע מועד לקדם-משפט. עוד ניתנו באותה החלטה הוראות בדבר המועד והדרך לבקש זימון עדים שיישמעו ללא תצהיר. הנתבע לא הגיש תצהירים או בקשות על-פי ההחלטה.

5. קדם-משפט התקיים לפני ביום 19.11.2017; בדיון נכחו בא-כוח התובעת ונציג התובעת מן הצד האחד, והנתבע ובא-כוחו מן הצד האחר. בדיון, בו היה הנתבע מיוצג, הצהיר בא-כוחו כי בבירור ההליך יסתמך הנתבע על התצהיר שניתן על-ידו לתמיכת ההתנגדות (להלן התצהיר התומך). ניתן לכך ביטוי בהחלטה בתום הדיון, בה אף ניתנה לנתבע ארכה לזמן עדים ללא תצהיר – זאת בבקשה אשר תוגש עד יום 3. 12.2017. במקביל, נקצב מועד להגשת תצהיר התובעת.

6. הנתבע לא הגיש בקשה לזימון עדים ללא תצהיר והמועד שנקצב לכך חלף.

7. בין לבין הודיעו הצדדים על הסכמה להעביר את הסכסוך לבוררות; לאחר שהבורר שמונה בידי בעלי-הדין סירב לקבל על עצמו את המינוי, ביקשו לחדש את הדיון בתובענה בבית-המשפט. על-רקע זה הגישו הצדדים ביום 8.3.2018 בקשה בהסכמה לקביעת דיון ולמתן ארכה לתובעת לשם הגשת תצהיריה. בו ביום נית ן להסכמ ה זו תוקף של החלטה, נקצב מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעם התובעת ונקבע קדם-משפט נוסף לתאריך 10.6.2018. גם בבקשה זו, אשר הוגשה בהסכמה בעוד הנתבע מיוצג וקיבלה תוקף של החלטה, לא ביקש הנתבע ארכה כדי להגיש תצהיר משלים או להזמין עדים ללא תצהיר; כל שהתבקש היה ארכה לתובעת להגיש את תצהיריה, כמי שעל-פי ההחלטה מיום 3.7.2017 מביאה את ראיותה לאחר הנתבע.

8. השתלשלות העניינים כתאורה לעיל מבטאת אפוא הודעה ברורה ומפורשת של הנתבע, במעשה ולא רק במחדל, כי ראיותיו תתמצנה בתצהיר התומך , הא ותו לא. הנתבע הצהיר על כך בקדם- המשפט, באמצעות בא-כוחו, ואף התנהל בהמשך הדרך לאורה של הצהרה זו.

9. בהתאם להחלטה מיום 8.3.2018 הגישה התובעת תצהיר עדות ראשית של מנהלה יורם עמרם.

10. בין לבין החליף הנתבע את יצוגו. בקדם-המשפט שהתקיים ביום 10.6.2018 ביקש בא-כוחו רשות לחזור מן ההודעה בדבר הסתמכות הנתבע על התצהיר התומך והביע רצון להגיש תצהירי עדות ראשית במקום תצהיר זה. התובעת התנגדה לבקשה. בהחלטה שניתנה בתום הדיון נקבע כך:

בשלב זה הוגשו תצהיר הנתבע אשר מתחיל בהבאת הראיות ומדובר בתצהיר שניתן לתמיכת הבקשה למתן רשות להתגונן. לאחר מכן הגישה התובעת את ראיותיה בתצהיר.
אכן החלפת יצוג אינה עילה לפתיחת החלטות שניתנו קודם לכן וממילא לא ניתן להעלות בקשה מסו ג זה שהועלתה בדיון היום מפי הנתבע באופן שבו הועלתה, אלא יש לתמכה בטעם מבורר ובתצהיר.
ככל שהנתבע עומד על הבקשה, יגישנה בדרך הקבועה בדין זאת עד יום 24.6.18. ככל שהבקשה תוגש, תינתן החלטה לאחר מתן זכות תשובה ותגובה. היה והבקשה תוגש, יהא על הנתבע לנמק מדוע לא ישא בהוצאות בגין הבקשה ובגין דיון ישיבת היום שנועד להתקיים לאחר הגשת מלוא הראיות בתצהירים.

11. בעקבות ההחלטה הוגשה הבקשה שלפני, אלא שמדובר בבקשה שדינה דחיה.

ראשית, הבקשה נסמכת על טענות עובדתיות מובהקות אך היא לא נתמכה בתצהיר. מדובר בבקשה בכתב שעל-פי דין חובה לצרף אליה תצהיר לאימות עובדותיה. אם לא די בכך, בהחלטה מיום 10.6.2018 נקבע במפורש כי אם הנתבע עומד על הבקשה להגשת תצהיר נוסף, אזי עליו לתמוך אותה בטעם מבורר ובתצהיר. כשלונו של הנתבע לצרף תצהיר לתמיכת הבקשה, אף-על-פי שנימוקיה עובדתיים מובהקים, עומד לו לרועץ ומחייב את דחיית הבקשה.

שנית, נימוקי הבקשה מתעלמים מהשתלשלות הדברים בבירור התובענה כתיאורם לעיל. הנתבע אינו עשוי לבקש להשלים את ראיותיו בטענה כי לא היה מיוצג, שעה שהודיע כי הוא יסתמך על התצהיר התומך, נמנע מלהגיש תצהירים נוספים או בקשות לזימון עדים ללא תצהיר, ואף הגיש בקשה מוסכמת בה התבקשה ארכה רק להגשת ראיות התובעת – בעודו מיוצג על-ידי עורך-דין. הנימוק שעליו הושתתה הבקשה נסתר אפוא מניה וביה ואינו תואם את המציאות לאשורה.

לבסוף, בקשתו של הנתבע הוגשה לאחר שהתובעת הגישה תצהיר עדות ראשית מפורט. בהליך זה הנתבע הוא שמתחיל בהבאת הראיות, בשים לב לטענת ההגנה שהעלה נגד ההמחאה. מתן היתר לנתבע להגיש תצהיר נוסף כעת, לאחר שתצהיר מפורט של התובעת הוגש על-בסיס בקשה מוסכמת שקיבלה תוקף של החלטה, משמעו היפוך סדר הבאת הראיות תוך מתן יתרון דיוני לא הוגן לנתבע וגרימת עוול לתובעת. אין להתיר תוצאה זו, ופסיקת הוצאות לטובת התובעת בד-בבד עם מתן היתר לנתבע להשלים את ראיותיו לא תאיין את העוול. כלל הוא שאין מתקנים עוול בעוול, והוא יפה בענייננו [ע"א 189/66 ששון נ' 'קדמה' בע"מ, בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ(3) 477 (1966)].

12. לא למותר לציין כי הליך משפטי אינו 'התכנית כבקשתך'; הוא מתנהל בהתאם לדין ולהחלטות בית-המשפט. הנתבע גילה דעתו, בעקביות ולאורך זמן – באופן אקטיבי ולא במחדל, כי יסתמך אך ורק על התצהיר התומך. החלפת יצוגו של הנתבע במהלך הבירור אינה משיבה את ההליך לנקודת ההתחלה ואינה מאפשרת לנתבע להתכחש להודעותיו המפורשות שניתנו בעודו מיוצג [ בש"א 407/10 ד"ר אילנה דיין נ' רס"ן ר' , פסקה 7 (2010 )].

13. הבקשה נדחית אפוא. הנתבע ישלם לתובעת את הוצאותיה בסך 3,510 ₪ (כולל מע"מ), ללא קשר לתוצאות ההליך ותוך שלושים יום מעת המצאת ההחלטה לנתבע. סכום שלא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההחלטה עד יום התשלום בפועל.

14. דיון הוכחות יתקיים ביום 23.12.2018 משעה 12:30 עד שעה 15:30.

המצאה לצדדים.

ניתנה היום, א'א' אב תשע"ח, 13 יולי 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפי שועה
נתבע: אברהם עמרם ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: