ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ נגד ניסים פז :

לפני:

כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין
נציג ציבור (מעסיקים) מר דוד פריד

התובעת
אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד גולן אשטון
-
הנתבע
ניסים פז
ע"י ב"כ: עו"ד ליאור פליק

פסק דין

הצדדים:
בהמלצת בית הדין הגענו להסכם פשרה כלהלן:

1. במהלך הדיון הומלץ לצדדים להגיע להסדר שישים קץ לכל המחלוקות בין הצדדים בקשר לעבודתו של התובע אצל הנתבעת ונסיבות סיומה.

2. לאחר הפסקה הודיעו הצדדים כי הם מקבלים את המלצת בית הדין והגיעו להסדר הבא:

לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענה מטענות הנתבע תשלם התובעת לנתבע סך של 102,405 ₪ עבור פיצויי פיטורים וכן תשתתף בשכר טרחת ב"כ הנתבע בסך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. המחאה בגין ההשתתפות בשכר הטרחה של ב"כ הנתבע תשלח למשרד ב"כ הנתבע בתוך 30 ימים מהיום. ב"כ הנתבע ימציא חשבונית מס ערוכה כדין לתובעת בתוך 7 ימים ממועד פרעון ההמחאה בגין שכר הטירחה.

3. התובעת תמציא לנתבע טופס 161 חתום וערוך כדין בתוך 10 ימים מהיום. הנתבע ימציא לתובעת אישור מפקיד השומה על שיעור המס שיש לנכות מהסכום או פטור מניכוי מס במקור וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת טופס 161 מהתובעת.

4. הנתבע ימציא לתובעת, באמצעות ב"כ, העתק שיק מבוטל וכן צילום תעודת זהות בתוך 5 ימים מהיום והתובעת תפנה מיד עם קבלת מסמכים אלו מהנתבע לקופה המרכזית לפיצויים ותורה על העברת הסכום לחשבונו של הנתבע. במסגרת הפניה המשותפת של ב"כ הצדדים, ימסרו לקופה המרכזית לפיצויים פרטיהם של ב"כ הצדדים על מנת שבמידת הצורך תוכל הקופה המרכזית לפנות ולקבל מסמכים נוספים.

5. ככל שבקופה המרכזית לפיצויים לא מצוי מלוא הסכום על תשלומו הוסכם, ישולם ההפרש בין הסכום שמצוי בקופה המרכזית לפיצויים לסכום על תשלומו הוסכם, בתוך 30 ימים ממועד המצאת אישור פקיד השומה.

6. התובעת תמציא לנתבע מכתב פיטורים המציין את תקופת העבודה (מתאריך עד תאריך) וכי התובע פוטר וזאת עד לא יאוחר מיום 7.3.2018.

7. הצדדים מצהירים ומאשרים, כי עם ביצוע התשלום במלואו אין ולא תהיינה להם ו/או למי מטעמם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, מכל מין וסוג שהוא, האחד כלפי השני, לרבות – מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לקבלת זכויות ו/או תשלומים נוספים כגון: פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, עגמת נפש, דמי הבראה, פדיון חופשה, שכר, הודעה מוקדמת, פיצוי בגין לשון הרע, עגמת נפש, נסיעות, פיצויי הלנה וכל כיוצא באלה תשלומים הנובעים מתקופת העבודה ונסיבות סיומה – ובחתימתם על מסמך זה הם מוותרים ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה.

8. הצדדים ישמרו בסודיות הסכם זה ותוכנו, לרבות הסכומים ששולמו מכוחו, ולא יגלו לכל צד שלישי דבר הסכם זה ולא יציגו בפניו את ההסכם , למעט אם ידרשו לכך על ידי מס הכנסה ו/או ערכאה שיפוטית ו/או רשויות המדינה.

9. הצדדים מבקשים כי בית הדין יתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה זה.

10. הצדדים מבקשים, שמאחר ולא התקיים דיון הוכחות, בית הדין יורה על החזר האגרה ששולמה על ידי התובעת ל עו"ד גולן אשטון, ב"כ התובעת, וע"י התובע שכנגד לב"כ התובע שכנגד , עו"ד שלמה עובדיה.

נציג התובעת (הנתבעת שכנגד) וב"כ הנתבע והתובע שכנגד וב"כ

פסק דין

1. ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.

2. ככל שבהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008 התקיימו התנאים המזכים את התובע ת והתובע שכנגד בהחזר אגרה, תושב האגרה או כל חלק הימנה לב"כ התובעת והתובע שכנגד, בהתאמה.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ח, (09 פברואר 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

יפית זלמנוביץ גיסין, שופטת

מר דוד פריד
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: אחים פולק סוכנויות יבוא בע"מ
נתבע: ניסים פז
שופט :
עורכי דין: