ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סובחי נח'לה ובניו בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון קרית אתא :

בפני כבוד ה שופט נאסר ג'השאן

העותרת

סובחי נח'לה ובניו בע"מ

נגד

המשיבים

1.הועדה המקומית לתכנון קרית אתא
2. רשות הפיתוח – רשות מקרקעי ישראל
3.בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

פסק דין

1. עתירה מנהלית, בגדרה מבקשת העותרת להורות למשיבה מס' 1 – הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אתא (להלן: "הועדה") לחתום על תשריט חלוקה ולאשרו לצרכי רישום החלקות מושא התשריט בלשכת רישום המקרקעין.

2. על-פי הנטען בעתירה, העותרת היא הבעלים במושע בחלק מהזכויות בחלקות 18, 19 ו- 20 בגוש 10261 בקריית אתא (להלן: "החלקות"), ובמסגרת תובענה לפירוק שיתוף שהתנהל ה בבית משפט השלום בחיפה במסגרת ת"א 20883-08-14 , שהצדדים לה היו העותרת ושותפיה בחלקות (רשות מקרקעי ישראל וחב' בני ג'ורג' שוקחה בע"מ ), הגיעו הצדדים לידי הסכם פשרה , אשר קיבל תוקף של פסק דין, ולפיו יפורק השיתוף בשתי החלקות בהתאם לתשריט חלוקה שהוגש לבית המשפט ובכפוף לאישור הועדה לפי פרק ד' לחוק התכנון ובנייה – תשכ"ה 1965 (להלן: "החוק").

3. על-פי הנטען, לאחר קבלת פסק הדין , הגישה העותרת בקשה לוועדה לאשר את החלוקה אליה הגיעו בעלי הדין בתביעה לפירוק השיתוף (ואשר קיבלה, כאמור, תוקף של פסק דין), ומשלא החליטה הועדה בבקשת העותרת במשך 90 ימים , הגישה העותרת ערר לוועדת הערר בהתאם לזכותה לפי סעיף 157(ב) לחוק . לפני שנה, ביום 8.2.2017, לאחר שוועדת הערר שמעה את הצדדים, החליטה לקבל את הערר , והורתה על אישור הת שריט המצור ף לפסק הדין שניתן בתביעה לפירוק שיתוף, ואשר מהווה חלק הימנו . העותרת טענה, כי חרף החלטתה של ועדת הערר , מסרבת המשיבה ל חתום על התשריט לצורך רישום החלקות על-פיו בלשכת רישום המקרקעין.

4. העותרת טענה, כי התנהלותה של הועדה "אינו מקרי", וכי מסתתר מאחורי התנהלות זו שיקולים זרים וכל רצונה של הועדה הוא למנוע רישום החלוקה המוסכמת. על-פ י העותרת, עסקינן בהתנהלות שנועדה להכשיל ביצוע הסכם פירוק השיתוף אשר קיבל תוקף של פסק דין משיקולים זרים.

5. הועדה הגישה תגובה, ובה טענה , כי בקשה לחתום על התכנית התקבלה במשרדה ביום 23.11.17 וכי כבר באותו יום " פנתה נציגה מטעם הועדה באמצעות הטלפון לב"כ העותרת עו"ד ג'ובראן ג'ובראן והסבירה לו כי לצורך רישום של תשריט החלוקה העותרת נדרשת להגיש לועדה המקומית מפת מדידה עדכנית ותשריט עדכני בהתאם לסעיף 138 לחוק התכנון והבנייה", ואול ם נכון ליום הגשת התגובה לא הוגש כל תשריט עדכני (ראו סעיף 5 לתגובת הועדה), ולפיכך, לא ניתן לאשר את התכנית לצרכי רישום.

6. המשיבה מס' 2 , רשות מקרקעי ישראל באמצעות הפרקליטות, הגישה אף היא, תגובה ולפיה לעמדתה , ולאור החלטת ועדת הערר אשר הכריעה בסוגיה זו , הרי ש- "אין טעם טוב (ומכל מקום לא הוצג בפניה טעם טוב) שלא להשלים את אישורו של תשריט החלוקה השיפוטית גם בפני מוסד התכנון המוסמך , היא הו ועדה המקומית קרית אתא".

7. העותרת הגישה תגובה לתשובת המשיבה, ובה הכחישה את הטענה , כי היא התבקשה להגיש תשריט עדכני. יתרה מזו, על מנת לעמוד על אמינות גרסת הועדה המועלית בתגובתה, ביום 25.1.18, לאחר ובעקבות תגובת הועדה כאן, המציאה העותרת תשריט מדידה עדכני לצורך אישור החלוקה , או אז, באופן מפתיע, העלתה הועדה דרישה נוספת , ולפיה יש צורך כי בעלי הקרקע יגיעו למשרדי הועדה ויחתמו עלי הת שריט (ראו מכתב הועדה – נספח לתשובת העותרת).

8. במעמד הדיון שהתקיים בפניי, טענה ב"כ הועדה כי הועדה אישרה את החלוקה עפ"י החלטת ועדת הערר, אולם טרם אישרה את תשריט החלוקה לצרכי רישום. ב"כ הועדה הפנתה להוראות סעיף 138 ו- 141 לחוק , וטענה , כי השלב הראשון של אישור התשריט תם (זה, האמור בסעיף 138) , אולם השלב השני – והוא אישור התכנית לצרכי רישום (לפי סעיף 141 לחוק), טרם החל , ו לשם כך יש צורך בהגשת ת שריט מדידה מעודכן.

9. במעמד הדיון, כמו ב"כ העותרת, אף ב"כ רמ"י טען כי עמדת הועדה אינה מובנת וכי עמד ת ועדת הערר היתה ברורה – לאשר את תוכנית החל וקה המהווה חלק מפסק דין שניתן על-ידי בית המשפט השלום, לצרכי רישום. ב"כ רמ"י ביקש לקבל את העתירה אגב חיוב הועדה בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד , ו טען כי טענות ב"כ הועדה בדיון שהתקיים לפניי אינן מתיישבות עם טענות הועדה בפני ועדת הערר.

10. כאמור, בדיון בפניי טענו הצדדים לגוף העתירה בפניי , ולאחר שהשלימו את טיעוניהם , הודיע בית המשפט, כי ייתן פסק דינו לאור הטיעונים שהועלו בפניו.

הכרעה:

11. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, מצאתי כי יש לקבל את העתירה.

12. אני דוחה טענת הועדה, לפיה החלטת ועדת הערר אינה מהווה אישור התשריט המוסכם לצרכי רישום בהתאם לפרק ד' לחוק. אם ירדתי לסוף דעתה של הועדה, הרי טוענת היא, כי אישור תוכנית לפי סעיף 138 לחוק אינו מהווה אישור לצרכי רישום בהתאם לסעיף 141 לחוק וועדת הערר אישרה את התוכנית לפי סעיף 138 לחוק, וכעת יש לאשר את התוכנית לפי סעיף 141 ועל כן דרושה הגשת תוכנית מעודכנת. כאמור, אני דוחה טענה זו. אנמק מסקנתי זו בקצרה:

א. ראשית, אני מקבל את טענת העותרת וטענת רמ"י כי טענה זו הועלתה לראשונה במעמד הדיון והיא לא נטענה מפורשות בתגובת הועדה או בפני ועדת הערר. בתגובת הועדה נטען כי יש להגיש תכניות עדכניות – הוא ותו לא. לא נטען כי הועדה תידרש "לשלב השני" - והוא אישור התכנית לצרכי רישום , כאילו האישור שניתן על-יד י ועדת הערר אינו לצרכי רישום.

ב. שנית, טענה זו אינה מתיישבת עם לשון החלטת ועדת הערר ועם הטיעונים שהועלו בפניה ע"י הצדדים . מהחלטת ועדת הערר עולה, כי ועדת הערר נדרשה לאשר את התשריט כתוכנית לצרכי רישום לפי פרק ד' לחוק, כפי שעולה מהפסקה השלישית והרביעית להחלטה:

"..."כאמור, תגובה לא הוגש מטעם הועדה המקומית וגם בדיון לא הבהירה הועדה המקומית מדוע לא ניתן לאשר את רישום החלקה שהתבקש ע"י העוררים, או מדוע רישום החלקה אינו תואם את התכניות החלות ותכניות מתקדמות, או מדוע יהווה רישום החלקה משום סיכול תכנון עתידי. למעט טענה בעלמא שיש לתכנן את כל המתחם כאחד. נציין לעניין זה כי מתחם זה כבר פוצל בזמנו ע"י העודה המקומית, אשר קידמה תכנית נפרדת ל"גבעת אלונים". לאור זאת נראה כי קיים ספק רב אם יש באמור כדי להצדיק עצירת רישום חלוקה (אשר ממילא אינה מייצרת מניעות תכנונית לעתיד).
נציין עוד כי הועדה המקומית הוזמנה לדיון בבית המשפט, שדן בבקשה לרישום תשריט החלוקה ושם ניתנה לה האפשרות להביע עמדתה באשר לרישום המבוקש, אולם גם בהליך בבית המשפט לא הוגשה עמדה סדורה באשר לתשריט המבוקש וממילא לא נטען כי לא ניתן לבצע הרישום ולא נטענו הטענות שהועלו בעלמא ובע"פ בדיון בפני ועדת הערר".
(ההדגשות אינן במקור- נ.ג')

ג. שלישית, טיעון זה אינו מתיישב עם מכתב הועדה המצורף לתשובת העותרת לתגובת הועדה (אשר נשלח לאחר הגשת התגובה) , שם נדרשה העותרת להמציא תשריט עדכני לזו שאושרה ולא נאמר כי הועדה אמורה לאשר, בהליך נוסף את התשיט .

ד. רביעית, מלכתחילה הוגש לועדה פסק דין שניתן על-ידי בית המשפט בתביעה לפירוק שיתוף וברור היה (כפי שעולה מהחלטת ועדת הערר), כי בקשת העותרת היא לרשום את פסק הדין בלשכת רישום המקרקעין לאחר קבלת אישור הועדה בהתאם לסעיף 143 לחוק.

13. טענתה השנייה של הועדה, אשר הועלתה בתגובתה והיא, כי יש צורך בהגשת תשריט עדכני וכי התשריט שהוגש הוא תשריט ישן. אף טענה זו דינה דחייה.

14. ראשית, תשריט עדכני הוגש לועדה לאחר הגשת העתירה והדבר לא הביא לשינוי בעמדת הועדה אשר הערימה קשיים נוספים ואף דרשה, כי בעלי החלקות יתייצבו בועדה לשם חתימה על התשריטים, זאת למרות קיומו של פסק דין המאשר את החלוקה לפי אותה תוכנית מדידה ; שנית, לאחר מתן החלטת ועדת הערר, היה על הועדה ל הטביע את חותמתה על התשריט ולאשר רישום החלקות על פיו בלשכת רישום המקרקעין ואף על פי כן, הועדה לא מילאה את חובתה, התעלמה מהחלטת ועדת הערר למשת שנה, וכיום היא מבקשת לקבל לידיה תשריטים עדכניים. טענה זו אני דוחה. על הועדה לקיים את החלטות ועדת הערר. מכל מקום הוגש תשריט עדכני והועדה תוכל לאשרו.

15. אוסיף עוד, כי עמידת הועדה על התייצבות בעלי החלקות לשם חתימה על התשריטים היא בקשה בלתי סבירה בעליל וכל תכליתה היא להערים קשיים על ביצוע החלטת ועדת הערר , מאחר, וכאמור לעיל , קיים פסק דין בהסכמה אשר מפרק את השיתוף בהתאם לתשריט ואינני סבור כי יש צורך בחתימת הבעלים על התשריט לאור האמור בפסק הדין.

16. משאושר תשריט החלוקה לצרכי רישום על ידי ועדת הערר על הועדה המקומית לאשר את התכנית ולהטביע את חותמתה לצורך רישום פסק הדין בלשכת רישום המקרקעין , וכך אני מורה.

17. לפיכך, אני מקבל את העתירה ומורה לו ועדה המקומית לתכנון ובנייה לחתום על תשריט החלוקה שהוגשו לאישורה על ידי העותרת לצורך רישום פסק הדין והתשריט המצורף לו בלשכת רישום המקרקעין. הועדה תחתום על התשריט תוך 10 ימים מהיום.

18. לא אסיים פסק דיני זה לפני שאעיר, כי למן תחילת הדרך התנהלות הועדה המקומית אינה ה ולמת התנהלות ראויה של רשות מנהלי ת. הועדה לא החליטה בבקשת העותרת לאשר את התשריט במשך 90 ימים דבר שגרר הגשת ערר לועדת הערר. ועדת הערר, כך עולה מהחלטתה, עמדה על התנהלות הועדה וסברה, כי "למעט טענה בעלמא שיש לתכנן את המתחם כאחד" לא הועלה כל נימוק המונע אישור התוכנית עפ"י התשריט . ועדת הערר אף ציינה, כי גם בפני בית משפט השלום לא הגישה הועדה "עמדה סדורה באשר לתשריט המבוקש". אם לא די בכך, הועדה היתה אמורה לאשר את התשריט ולהטביע עליו את חותמתה לצורך רישומו, מייד עם אישור ו של התשריט על ידי ועדת הערר , ולאחר שעמד ת הועדה בוועדת הערר נדחתה, ואף על פי כן, היא לא השלימה עם החלטת ועדת הערר והתעלמה ממנה באופן תמוה . ועוד, לאחר שהועדה התעלמה מהחלטת ועדת הערר, החלה היא לדרוש "תוכניות עדכניות" ואף לבקש כי הבעלים של החלקות יתייצבו בועדה ויחתמו על התוכנית העדכנית, חרף קיומו של פסק דין המחייב את הבעלים בחלקות . התנהלות זו מצביעה על כך, כי הועדה מנסה בכל דרך שלא לקיים את החלטת ועדת הערר, משיקולים בלתי ברורים לבית המשפט ועל כן אני סבור כי מדובר בהתנהלות פסולה, וזאת אני אומר בלשון המעטה.

19. המשיבה מס' 1, הועדה, תשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של- 8,000 לעותרת וסך נוסף של- 8,000 ₪ למשיבה מס' 2. הסכומים ישול מו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא ו הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד ה תשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ד שבט תשע"ח, 09 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סובחי נח'לה ובניו בע"מ
נתבע: הועדה המקומית לתכנון קרית אתא
שופט :
עורכי דין: