ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל גורש נגד דוביפרקט בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר איתי רגב

מבקש

ישראל גורש

נגד

משיבה

דוביפרקט בע"מ

בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

החלטה

לפני התנגדות לביצוע שיק על סך כ-19 אלף ₪, שהוגש לביצוע על ידי המשיבה.
המבקש טוען כי החתימה על גבי השיק (שיק שמספרו מסתיים בספרות 250) אינה חתימתו.
לאחר שהוגשה ההתנגדות וטרם הדיון הוגשה גם חוות דעת מומחה בה מציינת המומחית כי קיימת סבירות גבוהה שהחתימות שבמחלוקת, ובהן החתימה על השיק נשוא ההתנגדות, לא נחתמו על ידי המבקש.

בדיון נחקר המבקש על תצהירו והותיר רושם כמי שמנסה להמנע מלהשיב לשאלות מהותיות ומרכזיות. כך, למשל, טען כי הפסיק להפעיל את עסקו – עסק בתחום הפרקטים בו עוסקת אף המשיבה – לאחר שראה כי העסק " לא הולך". לטענתו עשה כן "יום-יומיים" אחרי שפתח את החשבון. טענה זו אינה סבירה ואינה הגיונית, ולא יעלה על הדעת כי המבקש הגיע למסקנה שהעסק "לא הולך" אחרי ימי עבודה ספורים ובודדים.
המבקש הדגיש כי הגיש תלונה במשטרה על זיוף השיקים ומסר למשטרה מידע וחומרים שנדרשו לצורך החקירה. בדיון ציין כי החקירה טרם הסתיימה. לטענתו, היה בידי המשיבה לברר ממי קיבלה את השיק ולאשר כי למבקש אין קשר אליו.
המשיבה טענה, מנגד, כי המבקש מצייר תמונה עמומה ומרחיק עצמו מהשיק, כאשר מתברר שמדובר בעסק בתחום עיסוקה של המשיבה ובטענות של המבקש נגד בן משפחתה של בת זוגו (דהיינו, כלפי אדם קרוב ומוכר לו). המשיבה טענה כי חוות הדעת שהוגשה לא התבסס על מסמכים מקוריים וככזו היא חוות דעת חסרה.

דיון
לפי הוראות סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, תידון התנגדות לביצוע שטר כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן.

בית המשפט העליון, בע"א 465/89 בן צבי נ. בנק המזרחי, פ"ד מ"ה (1) 66, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) דב לוין, סיכם היטב את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן, והדברים נותרו באיתנותם עד היום (שם, בעמ' 69-70):

"לא במהרה ייעשה שימוש ותוכרע תובענה בסדר דין מקוצר על-פי כתב התביעה ונספחיה בלי לתת לנתבע רשות להתגונן, זאת משום ש'סדר הדין המקוצר משמש את המטרה למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו...' ... ולעניין זה, 'אין לקבוע שהענין הוא כך אלא אם תצהיר הנתבע לא גילה "הגנה לכאורה"'... מכיוון שכך: 'די לו (לנתבע - ד' ל') להראות כי הגנה אפשרית בפיו, ולו רק בדוחק ובית המשפט חייב ליתן רשות להתגונן, שאם לא יעשה כן, יכריע למעשה כבר בתובענה גופה והנתבע יצא מקופח'... "

זאת ועוד. הלכה היא כי בשלב זה של בקשת רשות להגן, על בית המשפט לבחון האם למבקש רשות להגן עומדת הגנה, ולו בדוחק:
"בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה... בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן, אלא בוחן הראיות על פניהן, כפוף למה שמתגלה בחקירה שכנגד על האמור בתצהיר... באין חקירה כזו עומד לפני בית המשפט אך האמור בתצהיר, ובית המשפט בוחן אם יש בדברים אלה כדי לבסס הגנה, ולו בדוחק, נגד התביעה" (כבוד השופט שמגר בע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' Warner, פ"ד מו(2) 273, 277 ; ראה דבריו של כבוד השופט רובינשטיין בע"א 527/07 מזל נחום ואח' נ' קרן אהרונסון בע"מ (פורסם במאגר משפטי)).

בע"א 5480/98 מנורה נ' אבו, פ"ד נב(2) 476, 479 נקבע מפי הנשיא כבוד השופט ברק (כתוארו אז), כי במסגרת בקשת הרשות להגן

"נותן בית המשפט דעתו למשקלן המהותי של טענות הנתבע, לזיקתן לתביעה ולביסוסן... בית המשפט אמנם אינו בוחן את מהימנות העדויות שמביא הנתבע ואינו בוחן את סיכויי הגנתו... אך הוא נדרש להכריע בבקשת הרשות להגן על פי החומר המצוי בפניו..." .

יש להניח, לצורך הבקשה בלבד, כי יהא בידי המבקש להוכיח את טענותיו שהובאו בתצהיר ובמקרה כזה עומדת לו הגנה לכאורית.

על פי תקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, "רשות להתגונן אפשר ליתן ללא תנאי ואפשר להתנותה בתנאים בדבר תשלום כספים לקופת בית המשפט, בדבר מתן ערובה, בדבר זמנו ודרכו של הדיון או בכל תנאי אחר, ככל אשר ייראה לבית המשפט או לרשם".
בפסיקה נקבע כי ככלל התנאת הרשות להתגונן בתנאים תיעשה במקרים שבהם ההגנה נראית על פניה קלושה ( ראו למשל רע"א 4819/15 דינמיק שרותי ספנות ( דש'ס) בע"מ נ' אמקו ים בע"מ [ פורסם בנבו] פסקה 10 (2015) רע"א 8381/14 אברבך נ' בנק אגוד לישראל בע"מ [ פורסם בנבו] פסקה 3 (2015)); גורן, בעמ' 760-759). כך נאמר, כי " כשאמנם ' כמעט' אין לנתבע הגנה, בית המשפט עושה חסד עם נתבע כאשר הוא נותן לו רשות להתגונן, אפילו היא מותנית בתנאי הפקדה" (ע"א 373/69 חונן נ' חגור, פ"ד כג(2) 347, 349. מפי השופט, כתארו אז, זוסמן). שיקול הדעת של הערכאה הדיונית בסוגיה זו הוא רחב מאד, וערכאת הערעור לא תתערב בדרך כלל בהחלטתה ( רע"א 2895/12 עמרן נ' מועצה מקומית קריית טבעון [ פורסם בנבו] פסקה 14 (2012)). עם זאת נקבע, כי אין לסכל את מטרת התקנה על ידי קביעת תנאים שאין בכוחו של הנתבע לעמוד בהם ( גורן, שם). כל ההלכות האמורות הן גם פרי השכל הישר. (ור' רע"א 384/17 סבוב נ' גמא ניהול וסריקה בע"מ ( ש' רובינשטיין, החלטה מיום 1.2.17) )

בעניין שלפנינו, מכל הנימוקים האמורים לעיל, מצאתי לנכון להתנות את מתן הרשות להתגונן בהפקדת ערובה (ערבות בנקאית או מזומן) בגובה 7,500 ₪.

אשר על כן, אני נעתר לבקשה ונותן למבקש רשות להתגונן, אך זאת בכפוף לכך שיפקיד בקופת בית המשפט, בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו, ערובה (ערבות בנקאית או מזומן) בסך של 7,500 ש"ח.

בכפוף לאמור, ניתנת בזה למבקש רשות להתגונן, באופן שהתצהיר ישמש כתב הגנה.

לאור סכום השיק יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214 ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך 30 יום מביצוע ההפקדה , עם העתק ישירות למבקש.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 60 יום תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש ( או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת ( אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

המבקש יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214 ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהירי עדות ראשית, חוות דעת מומחים ( ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הנסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 10.5.18 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

ניתנה היום, י"ב שבט תשע"ח, 28 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל גורש
נתבע: דוביפרקט בע"מ
שופט :
עורכי דין: