ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי אלומניום שמאכה בע"מ נגד אלי אלגלי בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

עדי אלומניום שמאכה בע"מ

נגד

נתבעים

אלי אלגלי בע"מ

פסק דין

תביעה ותביעה שכנגד כספיות.

בכתב התביעה נטען כי ב 18.3.15 הזמינה הנתבעת מאת הת ובעת סחורה בסך כולל של 39,085 ש"ח הכוללת ,בין היתר, מע קים לבית ולבריכה וכן שער כניסה ואביזרי ם נלווים. העתק ההזמנה , החשבונית וכרטסת הנהלת חשבונות צורפי לכתב התביעה.

לטענת התובעת, היא ספקה לנת בעת את הסחורה וזו האחרונה נותרה חייבת לה סך של 17,925 ש"ח.

בתצהיר ההתנגדות נטען כי :

בבעלות הנתבעת מתחם צימרים ונופש הנקרא אצולת הכינרת . במתחם מצויה בריכת שחיה . סבי ב הבריכה ה ותקן מעקה ודלת כניסה.

הנתבעת החליטה להחליף את המעקה ודלת הכניסה ובנוסף להתקין מעקה למרפסת הקומה השנייה בבית הצמוד למתחם וכן שער כניסה למכוניות הנופשים ודלת סמוכה למעבר בני אדם.

הזמנת העב ודה מס' 628 תומחרה במ"ר לכל יח ידה . במעמד ההזמנה שולם סך של 8,000 ש"ח כמקדמה. עותק ההזמנה לא נמסר לנתבעת. העבודה תומחרה במטר רץ כאשר המ טראז' כולל הכול – זכוכיות מחברים , צירים ,דלתות ,מנעולים, משאבות לדלתות וכו' . בשלב מאוחר יותר , ולאחר שההזמנה נחתמה נוספו להזמנה שור ות כגון משאבה לדלת זכוכיות, דלת בריכה, ועוד וזאת ככל הנראה לאחר שהתובעת עזבה את המתחם . וזו לא הפעם היחידה בה שינ תה התובעת את ההזמנה לצרכיה המשפטיים .
עוד נטע ן בהתנגד ות כי התשלום עבור עבודה יבוצע בשלבים בגמר כל שלב ועד לסיום העבודה במלואה.

התובעת החלה לעבוד על ייצור והרכבת ההזמנה כאשר בתווך שולמו 5,000 ש"ח במזומן ( 30.4.2015) 8,000 ש"ח משיק שהוסב מלקוח הנתבעת לתובעת,( 10.6.2015) וכן 8,000 ש"ח נ וספים באמצעות שיק המשוך מחשבון הנתבעת.

לאחר שהותקנו באופן חלקי המעק ים בקומה השנייה ומעקה סביב הבריכה ודלת כניסה לבריכה הגיעו פועלים מטעם התובעת לשם התקנת שער כניסה לכלי רכב. ברם במקום להתקין שער לכלי הרכב הותקנה גדר לרוחב החנייה ודלת במרכז הגדר. הגדר חסמה את הגישה לכלי הרכב כך שנשאר מקום חניה קטן משמעותית משטח החנייה הכולל ובכך הושגה מטרה הפוכה מן המיוחל. הנתבעת פנתה אל התובעת ובקשה ממנה לתקן את המעוות אך התו בעת דחתה דרישה זו.

לטענת הנתבעת, נגלו בעבודה הליקו יים הבאים:

א. מעקה במרפסת הקומה השנייה לא הושלם וחסרים חלקים ודיפונים וכן המרווחים בין השמשות אינם שווים.

ב. דלת הכניסה לבריכה הותקנה בצורה לא ישרה. היא אינה נסגרת כראוי משאבת הסגירה שהותקנה אינה תקינה המנעול אינו תקין.

ג. במקום שער לכלי הרכב הותקנה גדר שחסמה את החנייה לכלי רכב. דלת הכניסה הות קנה במרכז הגדר מעל לפתח ביוב במקום בצד השער . דלת הכניסה הותקנה בצורה לקויה אינה נסגרת היטב ולא הותקנה משאבת סגירה מתאימה.

ד. חלק מהחלוניות שהורכבו על דלת הכניסה והגדר שבורים כתוצאה מהרכבה לקויה.

בנוסף טענה הנתבעת כי התובעת שגתה בחישוביה וכי אילו בוצעה עבודה כראוי כי אז נותרה הנתבעת חייבת לתובעת סך של 4,462 ש"ח בלבד.

לטענת הנתבעת עלות תיקון העבודה היא 16,438 ש"ח לפחות.

בתביעה שכנגד חוזרת הנתבעת על טענות יה והיא תובעת סך של 23,077 ש"ח שמורכב מ 18,077 ש"ח בגין תיקון ליקויים והשלמת עבודה ו 5,000 ש"ח בגין עוגמת נפש.

לאחר ששמעתי את העדויות ובחנתי את המ וצגים שהו נחו על שולחני , באתי למסקנלי לקבל את הת ביעה באופן חלקי ולדחות את התביעה שכ נגד:

הזמה 628 :
הוצגו שתי גרסאות של אותה הזמנה 628 . איש מהצדדים לא הציג את המקור.

בגרסה המאוחרת של ההזמנה קיימת מחיקה של האינטרקום והוספה של מעקה לקומה 2. נ ציג התובעת טען בתצהירו כי סוכם שהאי נטרקום יבוטל וכי יבוא במקומו המעקה לקומה 2 ללא שינוי המחיר. (מכאן שיש לחייב בגין המעקה בסכום של 3,000 ש"ח שכן זה הסכום המופיע עבור האינטרקום).

לעניין נסיבות שינוי ההזמנה ואי החתמת הנתבעת על השינוי:

מאחר שאין מחלוקת לגב י מחיר למ"ר ומאחר שאין מח לוקת לגב י מה שהוזמן וסופק ( למעט הגדר / שער שבמחלוקת לגביה נדון להלן), אינני רואה להתעכב על עניין אי החתמת הנתבעת על השינויים שבוצעו בהזמנה . הבסיס ההסכמי ניתן לקביעה על יסוד המחיר לכל מ"ר , ומדידה של מה שסופק בפועל. כאמור , ההבדל בין שתי ההזמנות הוא במחיקת האינטרקום והוספת מעקה לקומה 2 שאין מחלוק ת כי סופק.

זה המק ום לציין כי נציג הנתבעת אישר בחקירתו כי כל מה שמופיע בהזמנה סופק לו על ידי התובעת. עמוד 16 שורות 17-32 וכל עמוד 17 ועמוד 18 שורות 1-11).

האם הוזמנה גדר או שער:

גדר המחלוקת ביחס למרבית סכום התביעה ,( 11,000 ש"ח) הוא בשאלה אם הוזמנה גדר או שער. הנתבעת טוענת כי הוזמן שער אך סופק והותקן גדר. הנתבעת רצתה שער על מנת לאפשר חניה לרכבים והנה גדר החוסמת דווקא את החניה.

לאחר שבחנתי בקפידה את הראיות, באתי למסקנה כי טענת הנת בעת בענ יין זה נולדה לצורך התביעה וכי הדין עם התובעת.

אומנם נכון הוא שבהזמנה נ כתב "שער". לכאורה טענת נציג הנתבעת כי אפשר לקרוא לזה שער או גדר אינה משכנעת . שכן שער אינו גדר וגדר אינה שער . מדובר בשני דברים בעלי שמות שונים ופ ונקציות שונות. הגדר מיועדת לחסום כנ יסה באופן קבוע ואילו השער מיועד לחסום כניסה לסירוגין.
מה גם שבמקום היה מותקן שער חשמלי שפורק על ידי התובע ת.

ברם , בחינה מעמיקה של חומר הראיות מלמדת כי הדין עם התובעת וכי הגדר שסופקה ואשר בתוכה יש דלת היא מה שהזמינה הנתבעת.

להל ן הראיות האובייק טיביות שהביאוני למסקנה זו:

א. אין מחלוקת בין הצדדים כי בתוך אותה שער/גדר קיימת דלת. הימצאות דלת בתוך המכלול השלם משווה למכלול כולו אופי של שער באופן שניתן לכנות את כל המכלול "שער" או "גדר".

ב. במכתבו של בא כוח הנתבעת מיום 29.3.2016 לא הועלתה הטענה כי סו פקה גדר במקום שער. מאחר שמדובר בפריט שעלותו 11,000 ש"ח ה יית מצפרה כי טענה זו תועלה כטענה מרכזית במכתב הנ"ל.

גם במכת ב הנו סף מאותו תאריך 29.3.2016 לא מעלה בא כוח הנתבעת את הטענה.

ג. הנתבעת לא עשתה שום מאמץ להסביר מה הצורך בדלת בתוך שער.

ד. הנתבעת טוענת כי מיקום הדלת בתוך המכלול השלם אינו כפי שרצ תה. אם כל המכלול אינו מה שהוזמן מה נפקא מינה היכן ממוקמת הדלת בתוך המכלול? לו הייתה טענת הנ תבעת נכונה היא לא הייתה חולקת על מיקום הדלת שכן לא משנה היכן הדלת ממוקמת בתוך מכלול שצריך פירוק והחזרה.

ה. הנתבעת לא פירקה את הגדר ולא התקי נה שער במקומה. זה המקום לציין שמאחר שמחיר הגדר טרם שולם אין בכך הכבדה על הנתבעת ואין בו כדי לאלץ אותה לחרוג מן התקציב שהכינה מראש לכל הפרויקט.

ו. נציג הנתבעת טען כי לא היה בבית בשעת ההתקנה. ברם, המתקין טע ן בעדותו שהוא היה גם היה. גם לא סביר שההתקנה בוצעה והושלמה מבלי שנציג הנתבעת או אשתו ראו מה מתקינים.

ז. אשתו של נציג הנת בעת לא הובאה למתן עד ות. מדובר בעדה שהייתה מעורבת בעסקה (ראו עדותו של נציג הנתבעת עמוד 22 שורה 7-8 ). מדובר בעדה חשובה שקל לה ביאה למ תן עדות. העובדה שלא העידה או מרת דרשני.

ח. אשר למיקום הדלת בתוך הגדר , מאחר שלא הוצגה סקיצה מוסכ מת אינני יכול לקבוע כי מיקום הדלת איננו כפי שביקשה הנתבעת.

ט. אשר לדרישה לתשלום 1,900 ש"ח בגין הדלת , פר יט זה לא צוין באופן נפרד בהזמנה ועל כן יש לראותו ככלול במחיר.

האם שולם סך של 29,000 ש"ח או 21,000 ש"ח?

הנתבעת טוענת כי שילמה 29,000 ש"ח כאשר 5,000 ש"ח שולמו במ זומן ואילו 24,000 ש"ח שולמו ב שלושה שיקים ע"ס 8,000 ש"ח כל שיק.

התובעת מאשרת את התשלומים הנ"ל למעט שיק אחד ע"ס 8,000 ש"ח.

מדובר בטענת פירעון שהנטל להוכחתה רובץ לפתחה של הנת בעת.

הנת בעת לא הציגה קבלה או חשב ונית בגין השיק ולא עוד אלא שלא טר חה לציין את פרטיו של אותו שיק מוכחש .

בתצהיר ההתנגדות טענה הנתבעת כי מדובר ב " שיק שהוסב מלקוח החייבת לזוכה".

בחקירתו הנגדית טען נציג הנתבעת כי מדובר בשיק שקי בל מחבר.

" אתה העברת לו שיק שקיבלת לחברה שלך ?

"ת. קיבלתי אותו מחבר".

"ש. תרא ה לי את השיק של החבר".

"ת. מופיע בהנהלת החשבונות שלך".

"ש. למה לא הפקדת אותו בהנהלת החשבונות שלך?"

"ת. השיק הזה לא היה עבור החברה . ישבון שחלק מהע בודה פרטית של הבית. הייתי צריך בסוף העבודה שי היה צריך לבוא אלי ולעש ות חשבון מה שצריך חשבונית לחברה או שלי פרטי. אבל שי במקום זה הוא לא בא הוא לא הוציא חשבונית ועובדה שהחשבונית הוצאה לאחר שהוא החליט לתבוע לכן המתנו עד ש יגמור את העבודה זה לא שייך לחברה".

העד סתר את עצמו שכן בתצהיר ההתנגדות הצהיר כי מדובר בשיק של לקוח החברה . הטענה כי מדובר בשיק שקיבל מחבר וכי יש לבצע הפרדה בין עבודה פרטית ועבודה עבור החברה לא בא זכרה בתצהיר ההתנגדות והיא בגדר גרסה כבושה. כך או אחרת משבחרה הנתבעת , לכאורה מסיבות שאפשר לשערן בהנחה כי השיק נמסר , להסתיר את פרטיו של השיק המוכחש ולהימנע מהגשתו כראיה, הרי שמנעה מעצמה את האפשרות להתחקות אחר השיק הנטען ולהביא עותק מהבנק הנמשך ולהראות שהוא נפרע ובאיזה חשבון הוא נפרע. אין מנוס ,אפוא, מהמסקנה כי טענת הפירעון לא הוכחה. לא הוכח כי הנתבעת מסרה לתובעת שיק ע"ס 8,000 ש"ח מעבר לשני השיקים בהם מודה התובעת.

טיב העבודה:

אשר לטענה לגבי טיב העבודה ,הנ תבעת לא הביאה ראיות להוכחת טענה זו. ראשית מדובר בעניין שבמומחיות אשר מחייב הגשת חוות דעת של מומחה ודבר זה לא נעשה. שנית, לו היו ליקויים בעבודה, כי אז הנ תבעת הייתה מתקנת אותם ומגישה קבלות בגין עלות התיקון. הצעות המחיר שהוגשו על ידי הנתבעת לא התקבלו כראיה. מכאן שטענת הנתבעת לגבי ליקויים והצורך בתיקונים נותרה ללא כל ראיה תומכת.

תחשיב:
כאמור, קיימות בתיק שתי הזמנות בעלות אותו מספר628 זו שצופרה לתצהיר הנתבעת וזו שצופרה לתצהיר התובעת. ההבדל ברשימת הפריטים בין שתי ההזמנות הוא שבהזמנה השנייה הוספה עב ודה של מעקה לקומה 2 ונמחק האינטרקום.

כאמור , הבסיס ההסכמי ניתן לקביעה על בסיס העדר מחלוקת לגבי מחירו של מ"ר והודאת נציג הנתבעת שכל אשר הוזמן סופק.

מעקה בריכה:
אין מחלוקת כי המחיר של מ"ר הוא 550 ש"ח. התובע ת טוענת ל 25 מ"ר. הנתבעת לא הציגה מדידה מהשטח שמצביעה אחרת . ראו גם תצהיר הנתבעת סעיף 24.

סה"כ בגין פר יט זה: 13,750 ש"ח.

מעקה למרפסת קומה 2 :

התובעת טענה בתצהירה כי המעקה בא במקום אינטרקום ללא שינוי העלות. מאחר שעלות הא ינטרקום כפי שמופיע בהזמנה היא 3,000 ש"ח אני פוסק 3,000 ש"ח בגין המעקה לקומה 2.

הגדר:

אין מחלוקת כי מחיר למ"ר גדר הוא 500 ש"ח. התובעת טוענת ל 24 מ"ר. הנתבעת לא הציגה מדידה מהשטח שמצביעה אחרת. רא ו גם תצהיר הנתבעת סעיף 24. סה"כ בגין פריט זה 11,000 ש"ח.

שתי משאבות:
אני דוחה את טענת הנתבעמשאבות כלולות במחיר של מ"ר. מדובר בפריט נפרד שאינו מ הווה חלק אינטגרלי מכל דלת ,וניתן לוותר עליו. מה גם שהפריט מופיע בנוסח ההזמנה עליו נסמכת הנתבעת ( לפני השינויים). אנ י מאשר 1,400 ש"ח בגין פר יט זה.

דלת בתוק הגדר:

מאחר שפריט זה אינו מופיע בהזמנה (להבדיל מדלת בר יכה שצוינה במפורש), התביעה בגין פריט זה נדחית.

דלת בריכה:

פריט זה מופיע בהז מנה בנוסח של פני התיקון . אני מאשר סך של 1,200 ש"ח כפי שכתוב בהזמנה.

סה"כ: 30,350 ש"ח.
מע"מ : 5,159 ש"ח
סה"כ כולל מע"מ : 35,509

שולם: 21,000 ש"ח.

יתרה בלתי מסולקת: 14,509 ש"ח.

סוף דבר:

התביעה מתקבלת באפון חלקי. הנתבעת תשלם לתובעת את הסך של 14,509 ש"ח.
התביעה שכנגד נדחית.
הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין התביעה והתביעה שכנגד בסך של 3,500 ש"ח.

ניתן היום, י"ב ניסן תשע"ז, 08 אפריל 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדי אלומניום שמאכה בע"מ
נתבע: אלי אלגלי בע"מ
שופט :
עורכי דין: