ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין אדמוני נגד המועצה האזורית לב השרון :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת ד"ר אריאלה גילצר – כץ
נציג ציבור (מעסיקים) מר גיל אלוני
המבקש:
בנימין אדמוני
ע"י ב"כ עו"ד שי בן נתן

-
המשיבה:
המועצה האזורית לב השרון
ע"י ב"כ עו"ד עופר סמוך

החלטה

המבקש עבד כנהג במועצה. האם פוטר המבקש כדין – זוהי הסוגיה העומדת להכרעתנו במסגרת צו מניעה שהוגש ע"י המבקש כנגד פיטוריו.

כל קביעותינו להלן הנן לכאורה בלבד ולצורכי ההכרעה בסעד הזמני.

העובדות כפי שעלו מחומר הראיות:

המבקש שימש כנהג הסעות במשיבה מחודש 8/2014.

המבקש בן 64 ונכה צה"ל.

ביום 1.11.15 זכה המבקש במכרז לתפקיד של נהג הסעות תלמידים (נספח 1 לבקשה).

בחודש 9/2016 הודיעה המשיבה למבקש באמצעות גב' אתי לוסי, מנהלת כוח אדם, כי המשיבה שוקלת לפטרו בשל מכירת אוטובוס השייך למשיבה.

ביום 21.9.16 או בסמוך לכך, נמסר למבקש מכתב זימון לשימוע (נספח 2 לבקשה) :

"הנך מוזמן לוועדת שימוע.
השימוע יתקיים ביום ג' 27.9.2016 בשעה 14:00 במועצה בפני ועדת השימוע של המועצה.
הטעמים לקיום השימוע הינם כדלקמן: סיום עבודה עקב מכירת אוטובוס הסעת תלמידים עפ"י הנחיות וכללי משרד החינוך
...
בהקשר זה יובהר כי טענותייך ובקשותייך ישקלו בכובד ראש טרם תתקבל החלטה כ לשהי, לרבות החלטה על סיום עבודה ו/או כל החלטה אחרת בענייו המשד עבודתך. .. ."

השימוע נדחה לבקשת ב"כ לשעבר של המבקש.

ביום 25.9.16 נערכה פגישה בין המבקש למנהלת מדור כוח אדם והמנכ"לית, בה הוצע למבקש כי ימשיך לעבוד כנהג מחליף וכפקח במחלקת התחבורה. המבקש נעתר להצעה ועבד במסגרת זו במשך כחודש.

ביום 1.11.16 נערכה פגישה בין המבקש למנכ"לית, מנהלת מחלקת התחבורה וקצין הבטיחות במשיבה והמבקש חזר בו מהסכמתו לעבוד בתפקיד החדש.

ביום 2.11.16 זומן המבקש לשימוע (נספח 6 לבקשה):

"הנך מוזמן לוועדת שימוע.
השימוע יתקיים ביום ב' 28.11.2016 בשעה 13:00 במועצה בפני ועדת השימוע של המועצה.
הטעמים לקיום השימוע הינם כדלקמן: סיום עבודה עקב מכירת אוטובוס הסעת תלמידים עפ"י הנחיות וכללי משרד החינוך
...
בהקשר זה יובהר כי טענותייך ובקשותייך ישקלו בכובד ראש טרם תתקבל החלטה כ לשהי, לרבות החלטה על סיום עבודה ו/או כל החלטה אחרת בענייו המשד עבודתך. ... "

השימוע נדחה לבקשת ב"כ לשעבר של המבקש.

ביום 9.11.16 פנה ארגון נכי צה"ל למשיבה בבקשה (נספח 8 לבקשה):

"9. בנימין בן 64 , איש ישר דרך, אשר התקבל לעבודתו בשל כישוריו נדהם לשמוע כי הוא זה המועמד לפיטוריו על אף שהוא אינו הנהג האחרון אשר התקבל לעבודה.
...
11. בפגישה שערכתי עימו, בנימין חש פגוע ומתוסכל נוכח התנהלות המערכת בעניינו, מבלי להיכנס לפרטי המקרה במישור המשפטי, אני מבקש בכל לשון של בקשה לבחון שוב את הנושא ולעשות ככל הניתן על מנת להשאיר את בנימין במסגרת עבודה זו."

כמו כן נשלח למשיבה מכתב מאגף שיקום נכים במשרד הביטחון (נספח 9 לבקשה ):

"... אנו פונים אליכם נבקשה להמשיך את העסקתו של בנימין מיו מהטעמים הבאים:
א. המשמעות של היפלטותו של בנימין מ"מועצת מקומ ית לב השרון" בגילו ובמגבלותיו הרפואיות הינה כי, סיכוייו למצוא עבודה חלופית ולהשתלב שוב ב שוק העבודה הינם אפסיים ומכאן כי הכנסתו עד לגיל פנסיה תיפגע משמעותית מה שיכב יד מאד על המשפחה מבחינה כלכלית.
ב. בנוסף, יש חשיבות עצומה בפן השיקומי וההומאני לכך שהנ"ל ימשיך להיות מועסק על ידכם ולא ייפלט משוק העבודה ויישאר ללא תעסוקה.
ג. זאת ועוד, לנכי צה"ל יש מעמד מכוח החוק בנושא העסקתם וזכויות היתר המוקנות להם מכוח החוק המפורטות בתקנות העסקת נכי מלחמה תשי"א 1951. תקנות אלו קובעות כי כל מעסיק חייב להעסיק עפ"י חוק 5% מ כלל עובדיו "נכי מלחמה"."

בין הצדדים התקיימו התכתבויות.

ביום 27.12.16 נערכה למבקש ישיבת שימוע (נספח 16 לבקשה). השימוע הוקלט ותומלל.

ביום 4.1.17 קיבל המבקש מכתב פיטורים (נספח 18 לבקשה):

"בהמשך לשימוע מיום 27.12.2016, הריני להודיעך כי ועדת השימוע החליטה על סיום העסקתך במועצה אזורית לב השרון, וזאת בשל מכירת אוטובוסים במחלקת התחבורה ואי קבלת אוטובוסים חדשים במקומם לעת עתה.
בהתאם לאמור בסעיף 68 בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, ובשים לב לוותק עבודתך במועצה, הנך זכאי להודעה מוקדמת של 30 יום עד לכניסת הפיטורים לתוקפם, קרי ביום 3.2.2017.
יובהר כי עד למועד כניסת הפיטורים לתוקפם הנך מתבקש להתייצב במקום עבודתך במועצה."

עדויות:
שמענו את עדות מנכ"לית המשיבה ויו"ר ועד העובדים במשיבה .

הכרעה

סעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות החיל את סעיף 171א לפקודת העיריות על מועצות מקומיות. סעיף 171א לפקודת העיריות דן באופן פיטורי עובד שאינו בכיר. הפקודה קובעת כי בטרם יפוטר עובד, יש להביא עניינו בפני ועדת פיטורים.

מה מהותה של ועדת פיטורים?

ועדת פיטורים מורכבת מ-3 עובדים סטטוטוריים שאינם תלויים בנבחרי המועצה או בנבחרי העירייה. לא בכדי נקבעו עובדים אלו שכן אלו לכאורה אינם תלויים בנבחבי הציבור והחלטתם נקייה מכל אינטרסים שאינם לגיטימיים.

בטרם התיקון לחוק בשנת 2004 (תיקון 89 לפקודה), לשם פיטורי עובד נדרש אישור מוועדת מועצת הרשות המקומית או ועדה שמועצת הרשות המקומית מינתה לשם כך.

"(5) בסעיף 171א(2) במקום הרישה עד המילים "מינתה לכך" יבוא "רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי – מנהל כוח האדם בעיריה, וכן היועץ המשפטי של העיריה" ."

"דברי הסבר:
חלק אינטגרלי וחיוני מתכנית ההבראה כולל גם צמצום מצבת כוח האדם ברשות המקומית, וזאת באמצעות פיטורי עובדים. כיום, לפי סעיף 171א לפקודת העיריות, ניתן לפטר עובדי עיריה שאינם עובדים בכירים, בין השאר, לאחר שניתן לכך אישור מועצת הרשות המקומית או ועדה שמועצת הרשות המקומית מינתה לכך.
מוצע לתקן את סעיף 171א ולקבוע כי במקום אישור מועצת הרשות המקומית או הועדה כאמור, תמונה ועדה מקצועית שתחליט על פיטורי עובדים, מתוך ראייה כוללת של צורכי הרשות המקומית. חברי הועדה יהיו, גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי – מנהל כוח האדם בעיריה, והיועץ המשפטי של העיריה, לפטר עובד רשות מקומית, אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג – 1963 (לפסקה (5) המוצעת)."

(ראו דברי הסבר להצעת החוק מיום 7.6.2004).

בדיון הראשון שהתקיים בפנינו, העלה בית הדין ביוזמתו את סוגיית התכנסות ועדת פיטורים. מנכ"לית המועצה הציגה בפני בית הדין מסמך שהוגש גם בתגובה שכותרתו "פרוטוקול דיון במסגרת ועדת שימוע 3.1.2017" (נספח 5 לתגובה). כעולה מהמסמך, באותה ישיבה אשר אותה מכנה המשיבה "ועדת פיטורים" ישבו נוכחים רבים, בין השאר ישב סגן ראש המועצה. ברי כי בוועדת פיטורים לא יכול לשבת נבחר ציבור.

עיון במסמך הנ"ל מעלה כי הוא איננו חתום על ידי הנוכחים, לא מצוין בו התאריך שבו נערך המסמך אלא צוין תאריך הישיבה בלבד ולא מצוין כי הוא פרוטוקול של ועדת פיטורים אלא שזו ועדת שימוע.

לא זו אף זו, במכתב הפיטורים שניתן למבקש "ועדת הפיטורים" כלל אינה מוזכרת אלא רק ישיבת השימוע, שאין עוררין שהיא התקיימה. מדוע לא אוזכרה ועדת הפיטורים במכתב הפיטורים? למשיבה הפתרונים.

מסקנתנו היא כי לא נערכה ועדת פיטורים כדין. ומבלי שנערכה ועדת פיטורים, הליך הפיטורים פגום.

מצאנו מקום לציין כי לאחר הדיון הראשון ובעקבות הצעת נציג הציבור שישב בדיון הראשון, ניאותה המשיבה לערוך את הליך הפיטורים מחדש. המבקש התנגד מנימוקיו (ראו הודעה מיום 1.2.17).

אף אנו סבורים כי לא יתכן שאם נפל פגם בפיטורים, יבואו צדדים לבית הדין, יתקנו את הפגמים שנמצאו בהליך כאשר ברור לכל כי התוצאה תישאר על כנה והתובע יפוטר .

בדיון בפנינו נטען כי ועדת פיטורים שנעשתה לעובד אחר, נעשתה כדין, אולם עיון באותה ועדה מעלה כי המשיבה "תיקנה" פגמים שהיו בוועדת הפיטורים של המבקש. אולם לא ברור מדוע לא פעלה שוב על פי חוק ועל פי ההרכב כפי שנקבע בחוק. מדוע משתתפים רבים אשר אינם מאוזכרים בחוק משתתפים בוועדה? מדוע יו"ר ועד העובדים חותמת על הפרוטוקול, שהרי ועדת פיטורים היא החלטת הנהלה ולא של ועד עובדים? למשיבה הפתרונים.

אולם בכך לא תמו תהיותינו באשר לדרך פיטוריו של המבקש.

התנהלותה של יו"ר ועד העובדים משונה, שלא לומר למעלה מזה. במהלך ישיבת השימוע יו"ר ועד העובדים המכונה "תהילה" ולא בשמה, כמעט ואינה פוצה פה ואינה אומרת דבר ואם היא אמרה מעבר לנכתב בפרוטוקול, הרי שהדברים לא נכתבו:

"עו"ד בומבך: זה גם משהו של ענין של הקטנת עבודתו, הוא כבר מנוסה. הוא לא ידע על המכרז. גם אם אתם אומרים שפרסמתם, אני לא יודע איפה, פנינה: זה היה בעיתונות.
תהילה: זה היה בעיתונות הארצית, וזה היה באתר של המועצה."

(עמ' 35 לתמלול שורות 20-15).

יו"ר ועד העובדים כלל לא הבינה את ההבדל בין השימוע שנעשה למבקש לוועדת הפיטורים. ראוי שיו"ר ועד עובדים תלמד את עבודתה ואת תפקידה להגן על עובדי המשיבה.

על פי סעיף 70 לפרק י"ד לחוקת העבודה של הרשויות המקומיות על יו"ר ועד העובדים ליתן הסכמה לפיטורי עובד:

"פיטורי עובדים בהסכמת נציגיהם – פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת נסיונם, ייעשו רק מסיבה מספקת ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84."

לא מצאנו הסכמה מפורשת של ועד העובדים לפיטורי המבקש.

לא זו אף זו, יו"ר ועד העובדים לא פעלה לטובת המבקש בשום צורה שהיא אלא נהפוך הוא, יו"ר הוועד ניהלה שיחה עם ההסתדרות ולכאורה ההסתדרות א מרה לה שלמבקש יש עבודה נוספת.

"ת. אסביר לך, התפקיד שלי, ואני עומדת על זה, הוא להגן על העובדים, ... , ולפני כן התקשרתי למועצת הפועלים, התייעצתי, ... , הוא אמר לי קחי בחשבון שהוא עובד רק שנתיים במועצה, יש לו עסק פרטי בבית, שגם את זה לא ידעתי, הוא מקבל קצבת נכות מהצבא, לא חשבתי שאני פוגעת במבקש, הבנתי שאדם כזה, עם כל הכבוד והצער, ברגע שהוא יסיים את תפקידו במועצה ייגרם לו נזק שיגרום לי לא לישון."

(עמ' 7 לפ' שורות 16-11 לעדות יו"ר הוועד).

אולם אף אם דבריה בדיון לא הובנו, גם אז תמוה שהיא ניזונה משמועות מבלי לנהל שיחה עם המבקש:

"... ואני רוצה להגיד לך, וזה משמועות ששמעתי, מר אדמוני לא מעונין לעבוד כנהג בחב' פרטית כי אין לו את התנאים שיש במועצה ולכן הוא עומד על זה לעבוד רק במועצה, נקודה, זו היתה שמועה שמסתובבת הוא גם אמר את זה לעובדים שלי העובדים שלי סיפרו לי הכול, כי אמרתי להם שאני נוסעת לבית דין והם התפלאו למה הוא צריך בית דין.
ש. האם בדקת את השמועה עם מר אדמוני?
ת. לא, אין לי מה לבדוק. לא מעניין אותי בכלל."

(עמ' 13 לפ' שורות 6-2 לעדות יו"ר הוועד ).

אנו נותנים אמון בגרסת המשיבה אשר נתמכה בהודעת משרד החינוך לבית הדין כי בשלב זה לא יוקצו אוטובוסים חדשים למועצה. לכן, ברי כי במועד פיטוריו, לא ניתן היה לעשות שימוש באוטובוס אחד ותפקיד נהג אחד התייתר. עם זאת, עבודתו של המבקש היא מיום תחילת העסקתו במועצה ולא מיום זכייתו במכרז. לכן, גם אם תקופת העסקתו איננה ארוכה היא ארוכה מ תקופת עבודתו של העובד האחר (ראו נספח 6 לתגובה) שלטענת המשיבה פוטר לאחר הדיון הראשון בפנינו.

ברי כי עיון בטבלה שנערכה על ידי המשיבה מעלה כי המבקש לא היה צריך להיות מפוטר ראשון כיוון שוותקו ארוך יותר מהעובד האחר וגילו גבוה יותר, וזאת אף בהתעלם מהעובדה כי המבקש נכה צה"ל.

אולם למרות כל האמור, לא שוכנענו כי המבקש פוטר בשל גילו או ממניעים זרים אחרים, או למצער לא הובאה ראשית ראיה לעניין זה.

לא זו אף זו, אכן כעולה ממכתב משרד החינוך בשלב זה לא קיבלה המועצה אוטובוסים נוספים. אולם משברור שכיום ישנם 12 אוטובוסים על 12 נהגים, תפקידם של 2 נהגים התייתר. לכן, מצאנו את הפיטורים מוצדקים אולם כאמור לעיל, הליך הפיטורים נעשה באופן לקוי ושגוי.

יצויין כי אם יתקבלו בחודש 10/2017 או קודם לכן אוטובוסים נוספים, על המשיבה לשבץ את המבקש באופן מידי.

הבקשה נדחית.

עם זאת ובנסיבות העניין, לנוכח התנהלות המשיבה, מצאנו מקום לחייבה בהוצאות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט של המבקש. המשיבה תשלם למבקש שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ והוצאות משפט בסך 1,000 ₪.

המשך ההליכים כדלקמן:

א. כתב הגנה יוגש בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו, עם העתק במישרין לצד שכנגד.

ב. התובע יודיע לביה"ד האם ברצונו להגיש תצהירים נוספים מטעמו בתיק, וזאת בתוך 45 ימים מיום קבלת כתב ההגנה. אם יבחר התובע להגיש תצהירים מטעמו, יוגשו אלה בתוך 15 יום לאחר הודעתו לביה"ד, עם העתק במישרין לצד שכנגד.

ג. הנתבעת תגיש את תצהיריה בתוך 30 יום מקבלת תצהירי התובע, אם תבחר להוסיף תצהירים נוספים על אלה המצויים בתיק ביה"ד, עם העתק במישרין לצד שכנגד.

זמני החקירה של העדים ייקבעו סמוך למועד דיון ההוכחות .

ד. נקבע לקדם משפט, במעמד הצדדים ובאי כוחם, ביום 29.5.17 בשעה 12:30.

החלטה זו ניתנת לערעור ברשות. בקשה לרשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה תוך 15 ימים מיום המצאת ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ‏י"ב ניסן תשע"ז(‏08 אפריל 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מר גיל אלוני,
נציג ציבור (מעסיקים)

ד"ר אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

ק. אסף כהן


מעורבים
תובע: בנימין אדמוני
נתבע: המועצה האזורית לב השרון
שופט :
עורכי דין: