ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת קדם נגד עד עד חברה לנאמנות בע"מ :

החלטה בתיק ע"פ 123/17
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט מ' מזוז

המערערת:
קבוצת קדם, חיזוק וחידוש מבנים בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. עד עד חברה לנאמנות בע"מ

2. וולת'סטון נדל"ן 5

3. אשר וסרמן

4. דב זליקוביץ

5. אלישע רבינוביץ

6. מירי רבינוביץ

7. אנטון לוקשין

8. לי פרידמן לוקשין

9. אורלי בייזר

10. ניסים כרמונה

11. שושנה כרמונה

12. דוד משאל

13. דזי משאל

14. שרון פרטוש

15. דורון פרטוש

16. דוד אלחני

17. רחל אלחני

18. שושנה קמחי

19. רן פאריינתי

20. שרון פאריינתי בצלאל

21. יוסף גואטה

22. מרים גואטה (חלפון)

23. יצחק צוקר

24. שרה פרידמן

25. תמיר ליבנה

26. שרית שנייצר

27. יעקב שנייצר

28. מיכאל קטורגין

29. נטליה קטוגרין

30. אלי רום

31. קטרין רום

32. עמוס טייב

33. דינה טייב

34. דוד אלחני

35. רחל אלחני

בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ח' טובי) מיום 19.12.2016 בה"פ 28523-04-16

בשם המערערת: עו"ד אילן מוריאנו

החלטה

1. בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט ח' טובי) מיום 19.12.2016 בה"פ 28523-04-16 ובה"פ 41980-04-16, וזאת עד להכרעה בערעור שהגישה המערערת על החלטה קודמת של בית המשפט מיום 5.12.2016.

2. המערערת והמשיבים 35-10 (להלן: הדיירים) התקשרו בהסכם לביצוע עבודות בבניין שבו מתגוררים הדיירים, שעיקרן חיזוקו, שיפוצו ובניית דירות חדשות בו (להלן: ההסכם). לצורך מימון ביצוע הפרויקט נטלה המערערת הלוואות אשר השבתן הובטחה במנגנון נאמנות לפי כתבי הוראות לנאמן שניתנו למשיבה 1 (להלן: הנאמן), כאשר נותני ההוראות הם המערערת והדיירים. בשלב מסוים נתגלע סכסוך בין המערערת לדיירים סביב טענות הדיירים להפרות יסודיות של ההסכם מצד המערערת. נוכח הוראות סותרות שניתנו לנאמן מצד הצדדים בקשר למינוי כונס נכסים להשלמת הפרויקט, עתר הנאמן לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבקשה למתן הוראות (ה"פ 28523-04-16). המערערת הגישה תובענה נפרדת למתן פסק דין המצהיר כי לא קמה לדיירים הזכות לבקש מינוי כונס נכסים לפרויקט (ה"פ 41980-04-16). הדיון בשתי התובענות האמורות נידון במאוחד.

3. בשל מחלוקת בין המערערת לדיירים באשר ליכולתה הכלכלית של המערערת להשלים את הפרויקט, הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופט ח' טובי), לבקשת הנאמן ובהסכמת הצדדים, על מינויו של בודק לבחינת ההיתכנות הכלכלית להשלמת הפרויקט על ידי המערערת, בהתאם לסמכות בית המשפט לפי תקנה 124 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בית המשפט הורה לבודק להגיש עד ליום 13.11.2016 דו"ח מפורט שמטרתו לפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה בדבר ההיתכנות להשלמת הפרויקט על ידי המערערת בטרם יוכרע אם יש להורות על מינוי כונס נכסים (להלן: דו"ח הבודק). בית המשפט הבהיר בהחלטתו כי "הבודק יהא מוסמך לדרוש מבעלי הדין בתיקים שבכותרת... ו/או מכל בעל זיקה אליו [לפרויקט] - למסור לו כל מידע או מסמך רלוונטי, וזאת לצורך הכנת הדו"ח". בהמשך הורה בית המשפט על מינויו של יועץ הנדסי לבודק (להלן: היועץ) לשם הכנת דו"ח נוסף הקשור לפרויקט (להלן: דו"ח אפס).

4. ביום 6.11.2016 הגיש הבודק בקשה לדחיית המועד להגשת הדו"ח, במסגרתה נטען כי המערערת ממאנת להעביר לעיונו של היועץ את כלל המסמכים הנדרשים לצורך גיבושו של דו"ח אפס, וכי בעל מניותיה ומנהלה של המערערת, עו"ד מוריאנו (שהוא גם בא כוחה של המערערת במסגרת בקשה זו), נמנע מלספק הסברים והבהרות כנדרש על ידי הבודק. ביום 7.11.2016 נעתר בית המשפט לבקשה לדחיית המועד להגשת דו"ח הבודק וקבע כי הוא יוגש עד ליום 21.12.2016, וכן הורה למערערת "להמציא לאלתר, ולא יאוחר מיום 13.11.2016 את המסמכים המבוקשים על ידי [היועץ], כמו גם מתן ההבהרות וההסברים שנתבקשו על ידי הבודק".

5. על אף החלטתו המפורשת של בית משפט קמא, התמידה המערערת בסירובה להמציא ליועץ ולבודק את המסמכים המבוקשים. ביום 5.12.2016, לאחר דיון שנערך בנוכחות הצדדים, קיבל בית משפט קמא את בקשתם של הבודק והנאמן לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט (להלן: הפקודה), והורה כי המערערת ועו"ד מוריאנו ימסרו לבודק וליועץ את כלל המסמכים המבוקשים עד ליום 12.12.2016, וכי המערערת תחויב בקנס בסך 1,200 ₪ בגין כל יום של איחור נוסף במסירתם (להלן: החלטת הביזיון). ביום 14.12.2016 דחה בית משפט קמא את בקשת המערערת לעיון חוזר בהחלטת הביזיון, תוך שקבע כי הבקשה הינה "הלכה למעשה ערעור על החלטתי מיום 5.12.2016, באצטלה של בקשה לעיון חוזר". ביום 19.12.2016 קבע בית המשפט כי דו"ח הבודק יוגש עד ליום 26.1.2017.

6. ביום 4.1.2017 הגישה המערערת בבית משפט זה ערעור על החלטת הביזיון, בו היא טוענת כי בית משפט קמא התבסס בהחלטתו על קביעות עובדתיות אשר התקבלו מבלי שהתאפשר למערערת להעלות את מלוא טיעוניה בעניינן, וכי בית המשפט לא ביקש את עמדת הצדדים האחרים להליך. לפיכך, מבקשת המערערת להורות על ביטול החלטת הביזיון ועל החזרת הדיון לבית משפט קמא, על מנת שיקיים דיון בו תוכל המערערת להעלות את טיעוניה בנוגע לקביעות העובדתיות שהתקבלו.

7. בד בבד עם הגשת הערעור על החלטת הביזיון, הגישה המערערת בקשה לעיכוב ביצוע - היא הבקשה שלפני - במסגרתה היא עותרת לעכב את ביצוע החלטתו של בית משפט קמא מיום 19.12.2016 לפיה דו"ח הבודק יוגש עד ליום 26.1.2017, וזאת עד להכרעה בערעור. לשון אחר: המערערת מבקשת כי הגשתו של דו"ח הבודק תעוכב עד להכרעה בערעור שהגישה על החלטת הביזיון. בבקשה נטען כי סיכויי הערעור הם גבוהים, וכי "ללא מתן הצו לעיכוב ביצוע החלטת בית משפט קמא ביחס להגשת דו"ח [הבודק], תהפוך ההחלטה בערעור, ככל שהערעור יתקבל, להחלטה תיאורטית, שכן דו"ח [הבודק] שיוגש יהווה כבר עובדה מוגמרת, ומכאן שגם מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת [המערערת] למתן הצו המבוקש".

8. דין הבקשה לעיכוב ביצוע להידחות, וזאת אף ללא צורך בתשובת המשיבים.

9. מטרתו של עיכוב ביצוע של החלטה היא לשמור על המצב הקיים מקום בו יש חשש שלא ניתן יהיה לממש את ההכרעה הסופית אם יתקבל הערעור, והמערער, אשר זכה בערעורו, יעמוד לפני שוקת שבורה ולא יוכל להשיב את המצב לקדמותו (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 1103 (מהדורה שתים עשרה, 2015); חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 369 (מהדורה שלישית, 2012)). בענייננו, ערעורה של המערערת הוגש, כאמור, על החלטת הביזיון. ככל שיתקבל הערעור - ואיני נוקט כמובן כל עמדה בענין - המערערת תהיה זכאית, לכל היותר, לביטול ההחלטה לחייבה בקנס בגין כל יום של איחור במסירת המסמכים אותם נדרשה להמציא, ולהחזר סכומים ששילמה כקנס, ככל שאלה אכן שולמו. משכך, ומאחר שהערעור לא הוגש על עצם החלטת בית משפט קמא למסור את המסמכים המבוקשים לבודק וליועץ (כשבמקרה כזה דרך ההשגה על ההחלטה תהיה בבקשת רשות ערעור על החלטה אחרת בענין אזרחי לפי סעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולא, כבמקרה שלפני, בערעור בזכות על צו המטיל עונש לפי סעיף 6 לפקודה) - לא תהיה כל פגיעה באפשרותה של המערערת לממש את זכייתה בערעור אף לאחר שיוגש דו"ח הבודק. במאמר מוסגר, יצוין שנראה דווקא שככל שדו"ח הבודק יוגש מוקדם יותר, כך יתקצר פרק הזמן שבו על המערערת לשאת בקנס בגין כל יום של איחור במסירת המסמכים, וה"פגיעה" בה כתוצאה מהחלטת הביזיון - תפחת.

10. אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובת המשיבים, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ח' בטבת התשע"ז (‏6.1.2017).


מעורבים
תובע: קבוצת קדם
נתבע: עד עד חברה לנאמנות בע"מ
שופט :
עורכי דין: