ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פייר ברוך נגד עו"ד בנימין ברץ :

החלטה בתיק רע"א 10012/16 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט י' עמית

המבקש:
פייר ברוך

נ ג ד

המשיבים:
1. עו"ד בנימין ברץ

2. עו"ד יעל ברץ

3. מופת נאמנים בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב בתיק הפ 035370-15-11 שניתנה ביום 22.11.2016 על ידי כבוד השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן

בשם המבקש:
עו"ד ד"ר יוסף שגב ועו"ד עמית אשור

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת מ' אגמון-גונן) מיום 22.12.2016, בה נקבע כי על המבקש לשלם אגרה וכי אין מקום לבקשתו בעניין מתן פרטים נוספים.

1. בתמצית, על פי הנטען בהמרצת הפתיחה שהגיש המבקש לבית המשפט המחוזי, בשנת 1999 המבקש השקיע באמצעות המשיבים בחברת הזנק בשם "אקסלינק" סכום מצטבר של כ-450 אלף דולר. כספי המבקש הוחזקו בנאמנות על ידי המשיבה 3, הנמצאת בבעלותם של המשיבים 2-1. ההשקעה נשאה פרי, ובמחצית השניה של שנת 2000 נמכרו מניותיה של אקסלינק לחברת קומברס בעסקת החלפת מניות. בעקבות זאת הודיעו המשיבים למבקש כי מניותיו נמכרו והעבירו לחשבונו את התמורה בסך 2.5 מיליון דולר.

אלא שלטענת המבקש, בדיעבד נודע לו שהתמורה האמיתית לה היה זכאי היתה גדולה בהרבה, והיא מצויה בטווח שבין 20 ל-45 מיליון דולר (בקירוב). בהמרצת הפתיחה עתר המבקש, בין היתר, להורות למשיבים למסור לו שורה של פרטים ונתונים, להצהיר כי מניות המבקש בחברת קומברס וכן כל תמורה שנתקבלה בגינן מהווים חלק מכנסי הנאמנות, ולהורות למשיבים להעביר לידיו את מלוא נכסי הנאמנות.

2. בין יתר טענותיהם, המשיבים הגישו בקשה למחיקת התובענה על הסף מחמת אי תשלום אגרה. מנגד, המשיב, לצד יתר טענותיו, הגיש בקשה למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקסד"א) והמשיבים השיבו לבקשה זו. למחרת, ביום 28.9.2016, התקיים דיון מקדמי. בתום הדיון הורה בית המשפט כדלקמן:

"ב"כ המבקש יודיע עד ליום 1.11.2016, האם הוא מקבל את המלצת בית המשפט למשוך את התביעה, שאז תידחה התביעה ללא צו להוצאות או לחלופין האם הוא מעונין להגיש תביעה על הפרש כספים שלטענתו נשארו בידי המשיבים ואז ישלם אגרה ויגיש את התביעה לבית המשפט המוסמך או האם הוא מעונין להמשיך בהליך זה, שאז יינתנו הוראות באשר לאופן המשך הדיון. למען הסר ספק, ההמלצה היא כי התביעה הזו תידחה והמבקש יהיה רשאי להגיש תביעה כספית תחתיה".

3. ביום 1.11.2016 הודיע המבקש על רצונו להמשיך בהליך, וביקש מבית המשפט כי תינתנה הוראות לעניין המשך קיום ההליך. לאחר קבלת תשובת המשיבים להודעה זו, קבע בית המשפט כי אין מקום להיעתר לבקשת המבקש לפרטים נוספים, שכן אלה הצהירו כי אין בידיהם כל חומר נוסף; וכי על המבקש לשלם אגרה, שכן תביעתו היא תביעה כספית במהותה. עוד נקבע כי על המבקש לשלם אגרה על פי שווי המניות הנטען, כי הוא רשאי לתקן את כתב תביעתו בתוך 60 יום, וכי אם לא תשולם האגרה, תימחק התובענה מבלי שיתקיים בה דיון נוסף (אציין כי החלטת בית המשפט המחוזי התייחסה גם לטענות שהועלו בנוגע לדחיית התובענה על הסף בשל התיישנות ושיהוי, אולם אלה אינן מענייננו).

4. על החלטה זו נסבה הבקשה שלפניי, לה צירף המבקש גם בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי.

בתמצית, המבקש טוען כי החלטת בית המשפט המחוזי בעניין בקשתו למתן פרטים נוספים, ניתנה מבלי שניתנה לו הזכות להגיש תגובה לתשובת המשיבים; וכי טענת המשיבים כי אין בידיהם חומר נוסף ניתנה ללא תצהיר. באשר להחלטה בעניין תשלום האגרה, המבקש טוען כי בגין חלק מהסעדים שנתבקשו שולמה אגרה; כי הסעד הנוגע להעברת נכסי הנאמנות לידיו אינו ניתן לביטוי בכסף; וכי גם אם יש לחייבו בתשלום אגרה נוספת, הרי ששגה בית משפט קמא בקביעתו כי התובענה כולה תימחק אם לא תשולם האגרה.

5. דין הבקשה להידחות אף ללא צורף בתגובה.

ראשית, אין לקבל את טענת המבקש כי החלטת בית המשפט המחוזי בנוגע לבקשה למתן פרטים נוספים, ניתנה מבלי שניתנה לו אפשרות להשיב לתשובת המשיבים. לפי תקנה 241(ג1) לתקסד"א, בהעדר הוראה אחרת של בית המשפט, המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים. ואכן, ככלל, מקום בו נתקבלה החלטה מבלי שניתנה למבקש זכות להגיב לתשובה, יצדיק הדבר קבלת בקשת רשות ערעור והחזרת העניין לערכאה הדיונית לשם ריפוי הפגם (רע"א 5935/16 מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ נ' פלונית, פס' 6 והאסמכתאות שם (25.9.2016)). דא עקא, שבמקרה דנן, כפי שעולה מהשתלשלות העניינים, למן המועד בו הגישו המשיבים את תשובתם לבקשה (27.9.2016) ועד למועד בו הודיע המבקש על רצונו להמשיך בהליך (1.11.2016), חלפו למעלה מ-30 יום. במהלך תקופה זו ישב המבקש בחיבוק ידיים ונמנע מלהגיש תשובה מטעמו, אף שבית המשפט המחוזי לא נתבקש, וממילא לא הורה, על הארכת מועד בעניין זה. די בכך כדי להביא לדחיית הטענה.

שנית, בכל בנוגע לטענות המבקש בעניין תשלום האגרה, הרי שצדק בית המשפט המחוזי בקבעו כי תביעתו של המערער היא תביעה כספית במהותה, כפי שעולה מהסעדים שנתבקשו, ובפרט הסעד של השבת כל תמורה וריווח שנתקבלה בגין המניות של המבקש לידיו (סעיף 3 להמרצת הפתיחה) (ראו והשוו לרע"א 7886/11 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נ' ביריאן (27.3.2012)). אציין עוד כי היה זה המבקש שהבהיר בתשובתו לבקשת המשיבים לסלק את התביעה על הסף, כי ככל שבית המשפט יסבור שעליו לשלם אגרה נוספת – הוא יפעל בהתאם (פס' 57). באשר לטענת המבקש כי כבר שילם אגרה בסכום הנדרש עבור הסעדים האחרים שנתבקשו בהמרצת הפתיחה, הרי שטרם נתקבלה החלטה בעניין זה על ידי בית המשפט המחוזי, וממילא אין מקום להידרש לכך.

5. אשר על כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.

בכך מתייתר הצורך להידרש לבקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית משפט קמא, ואוסיף כי בין כה וכה לא היה מקום להיעתר לה, לנוכח קביעתו של בית המשפט המחוזי כי המבקש ישלם את האגרה בתוך 60 יום.

לפנים משורת הדין אין צו להוצאות לטובת אוצר המדינה.

ניתנה היום, ‏כ"ז בכסלו התשע"ז (‏27.12.2016).


מעורבים
תובע: פייר ברוך
נתבע: עו"ד בנימין ברץ
שופט :
עורכי דין: