ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קופת חולים מאוחדת נגד המרכז הכירורגי ירושלים בע"מ :

החלטה בתיק ע"א 8875/16

לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקשת:
קופת חולים מאוחדת

נ ג ד

המשיבים:
1. המרכז הכירורגי ירושלים בע"מ

2. ד"ר דוד פרנקל

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.9.2016 בת"א 2585-08 שניתן על-ידי כבוד השופט א' רומנוב

בשם המבקשת: עו"ד דן גיורא, עו"ד מומי דהן
בשם המשיבים: עו"ד עמוס גבעון

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפני בקשה לעיכוב ביצוע של פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 30.9.2016 (ת"א 2585-08, השופט א' רומנוב). בפסק הדין קבע בית המשפט המחוזי כי על המבקשת לפצות את המשיבה 1 בסכום של 1,764,108 שקל בגין הפרת החוזה ביניהן.

רקע והליכים קודמים

2. המבקשת, קופת חולים מאוחדת (להלן: מאוחדת), התקשרה בשנת 2002 בחוזה עם המשיבה 1, חברת המרכז הכירורגי ירושלים בע"מ (להלן: חברת המרכז הכירורגי), בניהולו של המשיב 2, ד"ר דוד פרנקל (להלן: ד"ר פרנקל). במסגרת ההסכם נקבע כי חברת המרכז הכירורגי תפעיל חדרי ניתוח בבית החולים "משגב לדך" (להלן: בית החולים) שבבעלות מאוחדת.

3. מספר שנים לאחר חתימת החוזה התעוררו מחלוקות קשות בין הצדדים באשר לאופן הפעלתם של חדרי הניתוח בבית החולים. הסלמת המחלוקות הובילה לכך שבחודש דצמבר 2008 הודיעה מאוחדת לחברת המרכז הכירורגי כי היא החליטה להפסיק את ההתקשרות עמה (להלן: הודעת הביטול). בהודעת הביטול טענה מאוחדת כי חברת המרכז הכירורגי ביצעה מספר הפרות של החוזה בין השתיים. בין היתר, צוין כי התגלו מקרים שבהם ד"ר פרנקל, ששימש כרופא מרדים, יצא מחדרי הניתוח בזמן שהתנהלו בהם ניתוחים תוך שהוא מותיר את המטופלים ללא השגחת מרדים.

4. הודעת הביטול הובילה להגשת תביעה על-ידי המשיבים, ובעקבותיה להגשת תביעה שכנגד על-ידי מאוחדת.

5. חברת המרכז הכירורגי טענה בתביעתה שמאוחדת ביטלה את החוזה עמה שלא כדין. במסגרת כך נטען כי ברקעה של הודעת הביטול עומדים שיקולים זרים שעיקרם רצונה של מאוחדת להפעיל בעצמה את חדרי הניתוח בבית החולים. לעומת זאת, מאוחדת טענה כי ביטלה את החוזה כדין לנוכח הפרתו היסודית על-ידי חברת המרכז הכירורגי.

6. בגדרה של התביעה שכנגד טענה מאוחדת כי המשיבים גרמו לה הפסדים בשנים שבהן החוזה היה בתוקף, בין היתר מאחר שפעילותם של חדרי הניתוח הייתה מצומצמת. כמו כן, היא טענה כי חברת המרכז הכירורגי לא שילמה לה חובות שונים והחזרי הוצאות כנדרש לפי החוזה.

7. בית המשפט המחוזי קיבל את תביעתה של חברת המרכז הכירורגי. בפסק הדין נקבע כי אכן אירעו מקרים שבהם ד"ר פרנקל עזב את חדרי הניתוח במהלכם של ניתוחים וכי יש לראות בהתנהלות זו הפרה של החוזה בין הצדדים. יחד עם זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי הדברים לא עלו כדי הפרה יסודית של החוזה, ולכן למאוחדת לא עמדה זכות לבטלו באופן מיידי וללא התראה מוקדמת. לפיכך, נקבע כי מאוחדת היא שהפרה את החוזה במשלוח הודעת הביטול. בהמשך לכך, בית המשפט המחוזי פסק כי על מאוחדת לפצות את חברת המרכז הכירורגי בסכום של 1,778,000 שקל.

8. באשר לתביעה שכנגד, בית המשפט המחוזי דחה את עיקר טענותיה של מאוחדת, פרט לרכיב אחד בתביעה שעניינו הוצאות חשמל ומים בסך של 13,892 שקל. בהמשך לכך, בית המשפט המחוזי הפחית סכום זה מסכום הפיצוי שנפסק לזכותה של חברת המרכז הכירורגי, כך שבסיכומו של דבר נקבע כי על מאוחדת לשלם את הסכום המפורט בפסקה 1 לעיל, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 1.1.2009. על סכום זה תתווסף, כך נקבע, פסיקת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 90,000 שקל.

הבקשה והתגובה לה

9. מאוחדת הגישה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ובצדו בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין, היא הבקשה שלפני. בבקשתה טוענת מאוחדת כי הקביעה שלפיה חברת המרכז הכירורגי לא הפרה את החוזה הפרה יסודית היא שגויה מבחינה משפטית ואף נוגדת את השכל הישר. מאוחדת מוסיפה וטוענת כי בית המשפט המחוזי טעה בכך שנמנע מלדון בחלק מטענותיה ביחס להפרה הנטענת. על כן, כך נטען, סיכויי הערעור שהוגש טובים.

10. באשר למאזן הנוחות, מאוחדת מצביעה על כך שסכום הפיצוי עומד כיום, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, על יותר מ-2,200,000 שקל. לטענתה, קיים חשש של ממש כי אילו יועבר סכום זה לידיה של חברת המרכז הכירורגי, שהיא חברה בעירבון מוגבל, לא ניתן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו במקרה שהערעור יתקבל. מאוחדת טוענת כי קיימות אינדיקציות שונות לכך שלחברת המרכז הכירורגי אין כל נכסים והיא נמצאת בחובות. בין היתר, מאוחדת מסתמכת בהקשר זה על טענותיה של חברת המרכז הכירורגי עצמה במסגרת הבקשה שהגישה לפטור אותה מאגרה בהליכים שהתנהלו בבית המשפט המחוזי.

11. בהחלטה מיום 16.11.2016 הוריתי למשיבים להגיש תגובה לבקשה. כמו כן, הוריתי על מתן צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי עד להחלטה אחרת.

12. בתגובתם מיום 5.12.2016 טוענים המשיבים כי דין הבקשה להידחות. לטענתם, לפי ההלכה הפסוקה עיכוב ביצועו של פסק דין כספי יינתן רק במקרים חריגים ביותר. המשיבים טוענים עוד כי מצבה הכלכלי של חברת המרכז הכירורגי שפיר, וכי הנתונים שעליהם מתבססת מאוחדת שוב אינם עדכניים (חברת המרכז הכירורגי צירפה, בהקשר זה, מסמכים שמעידים כי שיעבודים שרבצו על נכסיה הוסרו). לעומת זאת, כך נטען, מאוחדת היא "תאגיד רב עוצמה עם משאבים מופלגים", ומכאן שתשלום הכספים באופן מיידי לא יפגע בה. באשר לסיכויי הערעור, המשיבים טוענים כי אלה נמוכים. כמו כן נטען כי אף המשיבים הגישו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי כך שישנה אפשרות כי מאוחדת עצמה תחויב בסכום נוסף, מעבר לסכום שנפסק על-ידי בית המשפט המחוזי.

דיון והכרעה

13. לאחר שעיינתי בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ובטענות הצדדים אני סבורה שדין הבקשה להתקבל באופן חלקי.

14. כידוע, בהגשת ערעור כשלעצמה אין כדי להצדיק את עיכוב ביצועו של פסק הדין שעליו מערערים (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בנוסף לכך, ככלל בית המשפט ייטה שלא לעכב את ביצועו של פסק דין המורה על חיוב כספי (ראו למשל: ע"א 7426/14 פלונית נ' פלוני, פסקה 21 (5.1.2015)). יחד עם זאת, בפסיקתו של בית משפט זה נקבע כי אפשר לחרוג מכלל זה במקרים שבהם קיים חשש ממשי לכך שלא ניתן יהיה לגבות את סכום החיוב אם הערעור יתקבל (ראו למשל: ע"א 460/15 עיריית נהריה נ' סלנר הנדסה אזרחית בע"מ, פסקה 6 (10.2.2015)).

15. בענייננו, מאוחדת חויבה בתשלום פיצוי ששיעורו לא מבוטל כלל ועיקר. בנתונים שצורפו לבקשה, הגם שאינם עדכניים במלואם, יש כדי לעורר חשש – שאינו זניח – שלא יהיה באפשרותה של חברת המרכז הכירורגי להשיב את כל הסכום שנפסק לזכותה אם יתקבלו הערעורים. לכך יש להוסיף כי פסק הדין מושא הערעור מבוסס על קביעות בעלות אופי משפטי-נורמטיבי, תוך התמקדות בשאלה האם התנהלותה של חברת המרכז הכירורגי עלתה כדי הפרה יסודית של החוזה (כך ציין למעשה אף בית המשפט המחוזי עצמו, כאמור בפסקה 53 לפסק דינו). במובן זה, דומה שהערעור שהגישה מאוחדת אינו משולל יסוד.

16. אשר על כן, אני סבורה כי האיזון בין זכותה של חברת המרכז הכירורגי ליהנות ללא שיהוי מפירות זכייתה לבין חששה של מאוחדת באשר ליכולתה להיפרע במידת הצורך מוביל למסקנה כי ראוי לעכב את ביצוע פסק הדין באופן חלקי, דהיינו שתעוכב מחצית הסכום שעל מאוחדת לשלם (ראו והשוו: ע"א 8776/15 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מליבו חברה לבנייה בע"מ, פסקה 10 (10.1.2016); ע"א 9071/15 קיבוץ מחניים נ' עזבון המנוח סרגיי קשירין, פסקה 9 (8.2.2016)). בנסיבות העניין ולנוכח מיהות הצדדים, לא ראיתי מקום לחייב את מאוחדת בהמצאת ערבות להבטחת נזקיה של חברת המרכז הכירורגי.

17. סוף דבר: הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כמפורט בסעיף 16 לעיל. הצו שניתן בהחלטתי מיום 16.11.2016 מבוטל. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"א בכסלו התשע"ז (‏11.12.2016).

ת


מעורבים
תובע: קופת חולים מאוחדת
נתבע: המרכז הכירורגי ירושלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: