ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריאל רומנו נגד עיריית תל אביב :

החלטה בתיק עע"מ 7668/15

לפני: כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המערערים:
1. אריאל רומנו

2. בת שבע רומנו

3. יוסי ורדי

4. גלי ורדי

5. שלמה שאלקובי

6. אהובה אלקובי

7. גיא צרפתי

8. דנה צרפתי

9. עופר ראובן אהרן

10. אירית אפרים אהרן

11. סיגלית סרור

נ ג ד

המשיבות:
1. עיריית תל אביב, אגף רישוי עסקים

2. ועדה מקומית לתכנון ובניה, תל אביב-יפו

3. פקין מסעדות ומזון 1986 בע"מ

4. מסעדה ובית בירה 206 תיפעול (1995) בע"מ

5. מסעדה ובית בירה 206 צהלה (1987) בע"מ

6. בלהה בן בסט

7. ציפורה קפלן

בקשות להוצאת מוצגים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בפניי שתי בקשות להוצאת מוצגים: האחת בקשת המערערים בעע"ם 7668/15 להוצאת מוצג 10 מתיק מוצגי המשיבות 3-7 (המערערות בעע"ם 7902/15); והשניה בקשת המשיבות 3-7 הנ"ל להוצאת מוצגים 7 ו-8 מתיק מוצגי המערערים בעע"ם 7668/15.

א. בקשת המערערים בעע"ם 7668/15

2. המערערים בעע"ם 7668/15 הצביעו בבקשתם על כך שהמשיבות 3-7 (המערערות בעע"ם 7902/15) צירפו כמוצג 10 לתיק מוצגיהם "תמונות המתארות את המצב הקיים היום", בהדגישן כי אותן תמונות (מדובר בשתי תמונות) לא הוצגו בפני הערכאה קמא.

המשיבות 3-7 אינן חולקות על כך שהתמונות האמורות לא הוצגו בפני הערכאה קמא ואף הדגישו בתגובתן כי אלו נועדו לשקף "את המצב הקיים היום בשטח המסעדות לאחר שינוי הנסיבות שחל בו מאז נפתח הליך ערעור זה". המשיבות 3-7 טוענות כי התמונות מוכיחות עובדה אשר עליה אין חולק, כי זו אירעה לאחר שניתן פסק הדין, וכי אין מקום "למנוע מבית המשפט את התשתית העובדתית המלאה".

3. טענת המשיבות 3-7 לפיה התמונות נועדו להוכיח מצב עובדתי שאירע לאחר מתן פסק הדין שומטת את הקרקע תחת טענתן לפיה יש להותיר את התמונות בתיק המוצגים. הדין וההלכה החלים בעניין זה ברורים ומפורשים, ולפיהם לא ניתן להציג בערכאת הערעור ראיה אשר לא הוצגה בערכאה הדיונית מבלי שניתן היתר לכך מבית המשפט שלערעור. ההצדקות להן טוענות המשיבות 3-7 מקומן בבקשה להוספת ראיות, אותה רשאיות הן להגיש, אך אין בהן לאפשר הצגת ראיות מבלי שניתן לכך היתר כאמור (ראו הוראות תקנות 437(א) ו-457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984; ב"ש 153/86 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345, 347-348 (1986)). עוד יוזכר כי לפי הנחיה 7(ב) להנחיות נשיאת בית-המשפט העליון כל עוד לא הוחלט להתיר הגשת ראיה "לא תהיה בסיכומים בכתב התייחסות לראיה שהגשתה התבקשה ולא ניתן יהיה לצרפה לתיק המוצגים" (כן ראו ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר (13.12.2010)).

אשר על כן תוציא המזכירות מתיק מוצגי המשיבות 3-7 (המערערות בעע"ם 7902/15) את מוצג 10. המשיבות 3-7 יסירו מעמוד 12 לסיכומיהן את ההפניה למוצג האמור (סעיף 62 לסיכומים). התיקון לסיכומים יוגש עד ליום 24.11.2016.

עד לאותו מועד רשאיות המשיבות 3-7 להגיש בקשה להוספת ראיה. ככל שתוגש בקשה כאמור יגישו המשיבים לעע"ם 7902/15 תגובתם לבקשה עד ליום 29.12.2015, והבקשה והתגובות תובאנה בידי הרכב השופטים אשר ידון בערעורים.

ב. בקשת המשיבות 3-7 - המערערות בעע"ם 7920/15

4. הבקשה אותה הגישו המשיבות 3-7 - המערערות בעע"ם 7902/15 מורכבת יותר מזו אשר הופנתה כנגדן.

במה דברים אמורים? שני המוצגים אותם עותרות המשיבות 3-7 להוציא מתיק מוצגי המערערים בעע"ם 7668/15 הן בקשות ביניים אשר הוגשו בהליך קמא: "בקשה לצרף מסמכים בתמיכה לבקשה להצטרף כמשיב" אותה הגיש צד שלישי (אשר בקשתו להצטרף להליך נדחתה) (מוצג 7); ובקשה להוספת ראיות אותה הגישו המערערים (מוצג 8).

המשיבות 3-7 מדגישות בבקשתן כי הראיות שצירופן התבקש על ידי המערערים צורפו לבקשתם להוספת ראיות, וכי בית המשפט לא נתן כל החלטה בבקשה זו וגם בפסק הדין לא התייחס אליהן לגופן. לטענתן בהעדר החלטה פוזיטיבית על צירוף הראיות לא ניתן להציגן בערכאה זו.

המערערים טוענים כי יש לדחות את הבקשה, והם מדגישים כי הנספחים לשתי הבקשות זהים, כי המשיבות 3-7 הגישו תגובה לבקשה להוספת ראיות וגם התגובה צורפה לתיק המוצגים, וכי מהחלטות הביניים שניתנו בשתי הבקשות ניתן ללמוד כי בית המשפט סבר כי יש ליתן משקל למסמכים אשר צורפו להן.

5. עיינתי בחומר שבפניי, ולבסוף החלטתי שלא להורות על הוצאת המוצגים האמורים.

בקשות הביניים אשר הוגשו בערכאה קמא, על נספחיהן, אכן אינן מהוות חלק מחומר הראיות במובנו הצר. עם זאת הפסיקה הנוהגת הכירה לא אחת באפשרות לצרף בקשות ביניים וכתבי טענות לתיק המוצגים (ראו האסמכתאות המובאות בע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת, פסקה 2 (21.6.2015); ע"א 1252/15 ד"ר אפרים רימון נ' שמול (21.7.2015)). איני רואה לסטות מן הפסיקה הנוהגת בעניין במקרה דנן.

עוד אעיר כי גם אם בכל הנוגע לבקשה להוספת ראיות (מוצג 8) נכון היה להחיל גישת ביניים לפיה יותר צירוף של הבקשה להוספת ראיות ללא הראיות עצמן (השוו: ע"א 170/11 ויינשטיין נ' הפועלים אמריקאי ישראלי בע"מ, פסקה 3 (23.4.2012)), אין בכך תוחלת ממשית בענייננו. זאת שכן אותם הנספחים צורפו לדברי שני הצדדים גם לבקשת הצד השלישי לצרף מסמכים לבקשתו להצטרף כצד להליך (מוצג 7), וכאמור בהתאם לפסיקה הנוהגת אין מקום להורות על הוצאת בקשה זו - המצויה ממילא בתיק בית המשפט קמא - מתיק המוצגים (ויוער כי העובדה שבקשת הצד השלישי להצטרף להליך נדחתה אין משמעותה כי בקשותיו להצטרף להליך או לצרף מסמכים הוצאו מתיק בית המשפט). במצב ייחודי זה אין כל תועלת מעשית להורות על הוצאת הנספחים לבקשה להוספת ראיות.

למותר לציין כי באי הוצאת בקשות הביניים מתיק המוצגים אין כדי להביע כל עמדה ביחס לאפשרות העומדת למערערים להסתמך על נספחי הבקשות לגופם, וכל טענות המשיבות 3-7 בעניין זה שמורות להן.

בנסיבות העניין בכללותן מצאתי שלא לעשו צו להוצאות באיזו מן הבקשות.

המזכירות תמציא החלטה זו באמצעות הפקסימיליה ותתייק את ההחלטה בתיקי השופטים.

ניתנה היום, ‏כ"א בחשון התשע"ז (‏22.11.2016).

ליאת בנמלך


מעורבים
תובע: אריאל רומנו
נתבע: עיריית תל אביב
שופט :
עורכי דין: