ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויסופט בע"מ נגד אופטיבייס בע"מ :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

בש"א 017250/07

בש"א 013964/07

בתיק עיקרי: א 002208/05

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

11/01/2008

בעניין:

ויסופט בע"מ (בפירוק)

ע"י ב"כ עוה"ד

אורי דניאל

המבקשת / התובעת

נ ג ד

אופטיבייס בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

עדי הדר

המשיבה / הנתבעת

החלטה

התובעת מבקשת להורות לנתבעת לתת מענה לשאלון שהופנה אל מר בצלאל הרשקורן, שהגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה, ולחלופין לתת כל סעד אחר שיימצא לנכון מכוח סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט.

ראשית, הפעלת סנקציה על פי פקודת ביזיון בית משפט, אינה המהלך הראוי לאי קיום צו מענה לשאלון.

אציין, כי במסגרת החלטתי מיום 20/12/07, הופנו הצדדים להליך גישור (בפני המגשר עו"ד מוטי גלוסקה), ועל פי סעיף 79ג(ה) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יש להורות על עיכוב ההליכים בתביעה.

עם זאת, ההחלטה הנוכחית נועדה להכריע באופן עקרוני בשאלת ההצדקה שבמענה על שאלון, ואני מקווה שהצדדים ינהלו את הליך הגישור באופן ענייני ופרקטי תוך רצון משותף להגיע להסכמה כוללת, שתייתר את ההליך הנוכחי לחלוטין.

לעצם העניין, בהחלטתו מיום 10/4/07, התיר כב' השופט שמואל ברוך לתובעת להמציא שאלון נוסף, בין היתר למר הרשקורן, בכפוף לתשלום הוצאות.

במסגרת הדיון מיום 17/5/07 חזר בו ב"כ התובעת מכוונתו לשלוח שאלונים, וכב' השופט ברוך קבע- "ככל שהדבר נוגע לחיוב בהוצאות מיום 10.4.07 הרי שזה שריר וקיים, גם אם בסופו של דבר שינה המפרק דעתו ולא עמד על המענה לשאלונים, שהרי פרקליטי הנתבעת הוטרחו לשם הגשת תגובה וכל המהלך הדיוני, בין אם בסופו של דבר נזנח ובין אם לאו, הצדיק הוצאות. משכך, יש להשלים את ההליכים בהתאם להחלטה האמורה בתוך 30 ימים מהיום".

בנוסף, כב' השופט ברוך קבע את פרק הזמן שבמסגרתו יש להגיש תצהירי עדות ראשית.

בבקשה הנוכחית, טוענת התובעת, כי השלמת ההליכים שנדרשה בהחלטה, נסבה על השלמת המענה על שאלון. בתגובתה, טוענת הנתבעת, כי ההליכים האמורים מתייחסים לרכיב של תשלום ההוצאות.

אני נוטה לסבור, כי אופן הפירוש שבו נקטה הנתבעת הוא הנכון יותר מבחינה מילולית, בייחוד לאור העובדה הפשוטה שב"כ התובעת וויתר במפורש על כוונתו לשלוח שאלונים נוספים.

עם זאת, ויתור זה אינו בלתי הפיך.

כידוע, כאשר הנשאל הוא תאגיד, רשאי בית המשפט, על פי בקשת השואל, להתיר את מסירת השאלון לחבר או פקיד בתאגיד (מ' קשת, הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, מהדורה 15, כרך א', עמ' 764).

בענייננו, בבקשה שקדמה להחלטה מיום 10/4/07, טענה התובעת, כי מתוך תצהירו של מר הרשקורן (עליו נסבה בש"א 17992/06) עולה, כי כיום הוא מועסק באחת החברות השייכות לבעלים של הנתבעת. התובעת ציינה, כי מר הרשקורן שימש כמנכ"ל התובעת עובר לפירוקה.

בנסיבות העניין, ולאור טיב הטענות העובדתיות שבתביעה, התרשמתי שאכן קיימת חשיבות במתן מענה לשאלון מטעם מר הרשקורן.

לפיכך, באופן עקרוני, קיימת הצדקה לחייב מתן מענה לשאלון שהופנה אליו, ואין לראות את ה"ויתור הדיוני" שהובע בדיון, כשולל הצדקה זו.

עם זאת, לאור התנהלותו של ההליך הגישור, איני רואה לנכון, בשלב זה, לתת הוראה אופרטיבית בעניין השאלון.

בבש"א 17250/07 עתרה התובעת למתן הארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית מטעמה, עד למתן החלטה בבש"א 13964/07. לאור הליך הגישור המתנהל, אני משהה, בשלב זה, את פרק הזמן שהוקצב להגשת התצהירים, ומסגרת המועדים תיקבע מחדש, ככל שיהיה בכך צורך, לאחר מיצוי הליך הגישור.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום ד' בשבט, תשס"ח (11 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו