ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין HADISH TOMELSO OKOBAY נגד וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ :

19 אוקטובר 2016
לפני: כבוד הרשמת קארין ליבר-לוין

התובע:
HADISH TOMELSO OKOBAY
ע"י ב"כ: עו"ד ועקנין

-
הנתבעים:
1. וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ

2. אסי בסין
3. שי שביט
ע"י ב"כ עו"ד גד

4. טי. אנד. אם. אור אורלי שחקים בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שדה

החלטה

לפני בקשת התובע להמשיך לנהל את ההליך בפני בית הדין על בסיס המסמכים המצויים בו והנתונים המצויים בידי בא כוחו.

רקע
ביום 8.6.2016 הגיש התובע בקשה בהולה ביותר לשמיעת עדותו המוקדמת. בבקשה פירט כי קיבל אישור תושבות למדינת שוודיה וכי טרם הונפק לו כרטיס טיסה. יצוין כי מדובר בעזיבה מרצון. על כן קבעתי את מועד שמיעת עדותו ליום 26.6.2016 והוריתי לו להמציא את ההחלטה לרבות כתב התביעה לידי הנתבעים עד ליום 9.6.2016.

ביום 9.6.2016 הגיש התובע בקשה להארכת מועד לביצוע מסירה ופירט כי פועל לאתר את הנתבעים 2-3 באמצעות חוקר פרטי, וכן לגבי הנתבעות האחרות דרושה לו ארכה לביצוע המסירה. בהחלטתי מיום 13.9.2016 הארכתי את מועד ביצוע המסירה עד ליום 14.6.2016 וציינתי כי ככל שלא תבוצע המסירה עד למועד האמור, הרי שיידחה מועד שמיעת העדות. כל זאת בשים לב כי טרם הוצג כרטיס טיסה ע"י התובע.

עוד באותו יום הגיש התובע אישורי מסירה לנתבעות 1 ו-4. ביום 14.6.2016 ביקש התובע ארכה קצרה למסירת המסמכים לנתבעים 2-3. בהחלטתי מאותו יום, לאור האורכות שנתבקשו ובעיקר לאור העובדה שלא הוצג כרטיס טיסה מטעם התובע, בוטל מועד שמיעת העדות המוקדמת וניתנה לתובע אפשרות להגיש בקשה חדשה עם קבלת המסמכים הרלוונטיים.

ביום 16.6.2016 הגיש התובע בקשה לקביעת מועד דיון וציין בה כי ביצע מסירות לנתבעים 2-3. כמו כן הציג רשימת מועדים מוסכמים לקביעת מועד דיון. עיון בבקשה מעלה כי המועדים המתואמים נחזים להיות מתואמים בין כל בעלי הדין בתיק (ומכל מקום הדבר אף הגיוני שכן אין טעם בתיאום מועדים בין חלק מהצדדים כשכולם מיוצגים) , על כן נקבע מועד דיון לאח ד מהמועדים אשר תואמו בין הצדדים.

ביום 19.6.2016 הגישה הנתבעת 4 בקשה לדחיית או הקדמת מועד הדיון שכן המועדים לא תואמו איתה ולאור היעדרות עורכי הדין מהמשרד במועדים אלה באופן בלתי צפוי או לצורך חופשה שתוכננה, לא יהיה במועד האמור גורם שיוכל להתייצב מטעמם.

הבקשה הועברה לתגובת התובע שהתנגד לדחיית מועד הדיון שכן ייתכן ובמועד הנדחה לא ישהה כבר בישראל. יצוין כי גם בשלב זה טרם הומצא כרטיס טיסה לבית הדין.

לאור העובדה שמדובר בעזיבה מרצון וכן שלא היתה אינדיקציה ברורה למועד עזיבתו את הארץ של התובע וכן לאור העובדה שהתאריכים המתואמים שהוגשו לבית הדין על ידי התובע לא תואמו כלל עם הנתבעת 4, נעתרתי לבקשה בהחלטה מיום 21.6.2016 ודחיתי את מועד הדיון ליום 13.7.2016.

ביום 27.6.2016 הגיש התובע בקשה בהולה להקדמת הדיון לפיה הונפק לו כרטיס טיסה ליום 7.7.2016. בהחלטה מאותו יום ביקשתי הבהרות מהתובע אשר הוגשו למחרת היום, במועד שנקבע. בהתאם להבהרות שהוגשו התובע התייצב בבוקר יום הגשת הבקשה והציג בפני בא כוחו כרטיס טיסה. כמו כן ציין בא כוחו כי אין באפשרות התובע לרכוש כרטיס טיסה נוסף מחמת התאריך. על כן שב על בקשתו להקדים את מועד שמיעת העדות המוקדמת.

לאור העובדה שמדובר בעזיבה מרצון להבדיל מהליך גירוש, קבעתי כי הדיון יתקיים במועדו והתובע יפעל לדחיית מועד טיסתו.

ביום 11.7.2016 הגיש התובע הודעה לתיק לפיה עזב את הארץ ועל כן מבוקש לבטל את מועד הדיון לגביית עדותו המוקדמת. כמו כן ביום 27.7.2016 הוגשה בקשת התובע להמשך ניהול ההליכים בתיק, הבקשה שעומדת להכרעה כעת.

טענות הצדדים
התובע מבקש בבקשתו להמשיך לנהל את ההליך על סמך המסמכים המצויים בו והנתונים שבידי בא כוחו. עוד מציין כי היעתרות בית הדין לבקשת הנתבעים לדחות את מועד הדיון למרות שהתובע עשה כל שביכולתו להמציא להם את ההזמנה לדיון בזמן תוך ציון שדחיית הדיון תהווה למעשה ביטול שמיעת העדות, גרמה לו לעוול בגינו לא נשמעה עדותו המוקדמת טרם טיסתו. עוד ציין כי לא היה ביכולתו לשנות את מועד הטיסה. התובע הפנה להחלטת חברתי, כבוד השופטת פלד, אשר איפשרה לנהל הליך ללא התייצבות התובע.

הנתבעים 2-3 בתגובתם מבקשים לדחות את הבקשה, להורות על מחיקת התביעה וכן לחייב את התובע בהוצאות. בתגובתם מפרטים כי התובע לא ציין בבקשותיו כל נימוק מדוע לא יכול היה להזיז את מועד טיסתו, וכן עיון בכרטיס הטיסה שהונפק מעיד כי הוא נרכש ב יום 27.6.2016- כלומר, התובע ידע כבר אז כי מועד עדותו המוקדמת מאוחר למועד הטיסה וידע זאת טרם הנפקת הכרטיס, אולם לא ניתן כל הסבר, כל שכן תצהיר – מדוע לא עודכנו רשויות ההגירה במועד גביית העדות ומדוע לא ניתן לדחות את הטיסה במספר ימים. הנתבעים 2-3 מפנים לפסיקת בית הדין הארצי המאפשרת ניהול הליך בהיעדרות התובע אולם בתנאים שלטענת התובע לא עמד בהם כאן (עע 424/08 נמלי סלאח נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ). הנתבעים 2-3 טוענים כי היעתרות לבקשה פוגעת בזכותם לחקירה נגדית של התובע. עוד מפרטים כי הם היו בעלי מניות בנתבעת 1 אולם אינם משמשים עוד ככאלה ועל כן אין מקום להמשיך את התביעה נגדם. כמו כן כנגד הנתבעת 1 ניתן צו פירוק שהבקשה לו הוגשה ע"י ב"כ התובע כך שהוא מודע לו וכי על התובע היה לפעול כנגד הנתבעת 1 באמצעות הגשת תביעת חוב .

המשיבה 4 בתגובתה ציינה כי התובע לא קיים את החלטות בית הדין במועדן ועל כן נדחה המועד הראשון שנקבע לגביית עדותו המוקדמת. כמו כן המועדים המתואמים שהוגשו לבית הדין לפיהם נקבע המועד השני לגביית עדותו המוקדמת כלל לא תואם עם הנתבעת 4 למרות שקדמה לכך שיחה בין הצדדים. באשר למועד האחרון שנקבע, זה שהתובע ביקש לבטל שכן עזב את הארץ, הרי שבמועד הנפקת הכרטיס ידע על מועד גביית עדותו אולם לא טרח לעשות כל מאמץ כדי לשנות את מועד טיסתו. היעתרות לבקשה תהווה פגיעה אנושה בזכויות הדיוניות של הנתבעת 4, שכן עדותו המוקדמת של התובע לא נגבתה בשל מחדליו. על כן מבוקש לדחות את הבקשה, למחוק את התביעה ולחייבו בהוצאות.

בתשובתו מסכים התובע למשוך את תצהיר עדותו הראשית מהתיק ומבקש להמשיך לנהל את ההליך על בסיס המסמכים המצויים בתיק בלבד וזאת בהתאם להלכת בית הדין הארצי בעניין. עוד מציין התובע כי הצהיר בפני בית הדין כי כרטיס הטיסה ניתן על בסיס מקום פנוי ע"י שגרירות קנדה ולכן לא יכול היה לדעת את המועד זמן רב מראש וכי הוא שב והתריע שככל שלא יוקדם הדיון, לא תהיה לו אפשרות להשתתף בו. עוד מציין התובע כי החלטת בית הדין לפי התובע ידאג לדחות את טיסתו מנוגדת לכך שהבהיר כי אין ביכולתו לעשות כן.

המסגרת הנורמטיבית
פסיקתו של בית הדין הארצי קבעה כי יש לאזן בין זכות הגישה לערכאות שנקבע כי היא זכות יסוד מהמעלה הראשונה לבין זכותם של בעלי הדין הנתבעים לקיים הליך שיפוטי הוגן לרבות חקירה נגדית של התובע. עוד נקבע כי לאור מרכזיותה של זכות ה גישה לערכאות ייזהר בית הדין מנעילת שעריו בפני בעל דין בשל התנהלות דיונית חסרת תום לב וזאת כדי שלא לפגוע יתר על המידה בזכותו היסודית של בעל דין לגשת לערכאות. נפסק כי לצורך נעילת שערי בית הדין נדרש חוסר תום לב קיצוני, ניצול לרעה בוטה של ההליך השיפוטי ובכל מקרה – נסיבות חריגות ויוצאות דופן.
עוד נקבע כי במקרים חריגים ניתן לנהל הליך ללא התייצבות התובע ולצורך כך יש לשקול את הסיבות בגינן לא התייצב התובע לדיון, האם הן אינן תלויות בו והאם ניתנו לכך נימוקים נאותים (ע"ע 424/08 נמלי סלאח נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ, 11.3.2009).

מן הכלל אל הפרט
בהתאם למפורט לעיל, יצוין כי עת ביקש התובע לקבוע מועד לשמיעת עדותו המוקדמת, על אף שלא הציג כרטיס טיסה, נקבע מועד לשמיעתה. בשל מחדליו של התובע בכל הנוגע לביצוע מסירות במועדים שנקבעו, בוטלה שמיעת העדות. בשל מחדלו של התובע עת הגיש מועדים מתואמים ולא כלל בהם את הנתבעת 4 – בוטל המועד השני שנקבע לשמיעת עדותו.

בנוסף, התובע לא צירף תצהיר לשלל בקשותיו למעט לבקשתו הראשונית . כמו כן, עת צירף את כרטיס הטיסה בבקשתו מיום 27.6.2016 לא פירט, גם לא לבקשת בית הדין בהחלטתו, מדוע לא ניתן לדחות את מועד הטיסה. יש לזכור כי מדובר בהליך עזיבה מרצון שנעשה בהסכמת התובע ולבקשתו, וכפי שניתן למצוא כרטיס טיסה על בסיס מקום פנוי לתאריך אחד, הרי שניתן לעשות כן גם לתאריך אחר, ובמיוחד כשבמועד הנפקת הכרטיס ידע התובע את מועד גביית עדותו המוקדמת. התובע לא טרח לפרט האם עדכן את שגרירות קנדה במועד גביית העדות המוקדמת ומה היתה תגובתה אלא הסתפק באמיר ה כללית ולא ברורה שלא נתמכה בתצהיר לפי אין באפשרותו לשנות את מועד הטיסה בשל התאריך.

לאור כל זאת, הרי שעדותו המוקדמת לא נגבתה בשל מחדליו בלבד ועל כך אין לו להלין אלא על עצמו.

יחד עם זאת, יש לזכור כי התובע מבקש למשוך את תצהירו מהתיק ולהמשיך לנהל את התביעה על בסיס המסמכים המצויים בה. בראי הפסיקה המפורטת לעיל, כאשר איני סבורה שמחדליו של התובע עולים בגדר חוסר תום לב קיצוני או שימוש בוטה לרעה בהליכי משפט אלא במחדלים שבסופו של יום אף עשויים לפגוע ביכולתו להוכיח את תביעתו, הרי שבאיזון בין זכות ה גישה לערכאות לזכויות הדיוניות של הנתבעים, אני סבורה כי בשלב זה, יש לאפשר לתובע לנסות ולהוכיח את תביעתו על יסוד המסמכים המצויים בתיק. בהמשך ההליך, ולאור הראיות אשר יוצגו בפני בית הדין, ישקול בית הדין את המשך ההליך.

אשר על כן, הבקשה מתקבלת. ההוצאות יילקחו בחשבון בתום ההליך.

הנתבעים יגישו כתבי הגנה עד ליום 27.11.2016. עד למועד האמור יוגשו כל הבקשות המקדמיות בתיק.

לאור המפורט בתגובת הנתבעים 2-3 לגבי צו הפירוק שניתן כנגד הנתבעת 1, עד ליום 9.11.2016 יודיע ב"כ התובע האם ביקש וקיבל צו פירוק כנגד הנתבעת 1 וככל שכן, הרי שיש לעכב את ההליכים כנגדה.

נקבע דיון ליום 16.2.2017 בשעה 12:00.

לעיוני ביום 10.11.2016.

ניתנה היום, י"ז תשרי תשע"ז, (19 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: HADISH TOMELSO OKOBAY
נתבע: וורקה עובדים כח אדם ופרויקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: