ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיפון מ.ב. בע"מ נגד תקווה יעקב :

18 אוקטובר 2016
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה
המבקשת:
שיפון מ.ב. בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד בן לולו

-
המשיבה:
1. תקווה יעקב

ע"י ב"כ עו"ד בסה

החלטה

לפני בקשת המבקשת להתיר לה לשלוח הודעה לצדדים שלישיים- שהם בעלי המניות לשעבר בה (להלן: בעלי המניות), ולחלופין לצרפם כנתבעים נוספים.
אליבא דמבקשת, בעלי המניות הם בנה ואחיה של המשיבה, אשר מכרו לבעל המניות הנוכחי בה (להלן: הבעלים הנוכחי)את מניותיהם, וזאת לאחר שהמשיבה (ככל שהיתה ,כטענתה, עובדת המשיבה)- סימה לעבוד שם קודם לכן דוקא בשל ולקראת העברת המניות הצפויה. המבקשת טוענת כי בעלי המניות נמנעו מליידע את הבעלים הנוכחי דבר קיומן של תביעות/זכויות של המשיבה כלפי החברה ובכך הונו אותו. כן מציינת המבקשת כי כל התביעה דכאן אינה אלה חלק ממערכה משפטית נקמנית שנוקטים בעלי המניות כנגד הבעלים הנוכחי המתבטאת בהליכים משפטיים רבים. המבקשת מדגישה כי המדובר בחברה משפחתית ובתור שכזו, יש מקום להתיחס אל בעלי המניות כבעלי אחרי ות אישית כלפי המשיבה. לפיכך יש מקום לצרפם כצדדים נוספים להליך בין כצדדים שלישיים, ובין כנתבעים נוספים שנוכחותם דרושה לבירור הפן העובדתי של ההליך.
טוענת המשיבה כי הטענות המועלות כנגד בעלי המניות אינן טענות שיכולות להיות מועלות על ידי המשיבה, אלא על ידי הבעלים הנוכחי. מכאן שהעילה להודעה לצד השלישי, לא קיימת בידי המבקשת ומכל מקום, אין הסמכות לדון בעילה כגון זו שמכוחה מבוקש לשלוח ההודעה לצד ג' נתונה לבית הדין לעבודה אלא לערכאות האזרחיות המתאימות. המשיבה מוסיפה כי צירופם של בעלי המניות כנתבעים נוספים אינה אלא "אותה הגברת בשינוי אדרת".
לאחר שעמדתי על טענות הצדדים בבקשה, בתגובה לה ובתשובה לתגובה, ולאחר עיון בכתבי הטענות של הצדדים באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את עמדת המשיבה.
אשר לצירוף בעלי המניות כצדדים שלישיים- מקובלים עלי נימוקיה של המשיבה. העילה שבידי המבקשת כלפיהם (כנטען בבקשה ) , אינה מתחום דיני העבודה ואינה בסמכותו של בית הדין כלל. על כן אל לו לבית הדין להרחיב בגדר התרת משלוח הודעה לצד ג' את גדר סמכותו אל עבר ענינים שכאלה. יותר מכך גם הצדדים (המבקשת ובעלי המניות) אינם כאלה שלבית הדין סמכות לדון במחלוקת ביניהם.
עיון בכתב ההגנה מעלה כי לא מועלית בו כל טענה לפיה היו בעלי המניות, באופן אישי, מעסיקיה של המשיבה. העובדה כי המדובר , כנטען, בחברה משפחתית, אין משמע ממנה כי ההעסקה היא ע"י בעלי המניות אישית. אם כן, שאלת "זהות המעביד" שהיא הטעם העיקרי המצדיק צירופם של צדדים נוספים (כ מעסיקים)- אינה השאלה העומדת להכרעה, ועל כן צירופם של בעלי המניות לא תועיל לשם בירור סוגיה זו.
אשר לצירוף בעלי המניות כנתבעים נוספים: נדמה כי טענות המבקשת בכתב הגנתה, מעבר לאמור מעלה, הן בעיקרן: נוכח הקשרים המשפחתיים בין בעלי המניות לבין המשיבה- לא נרקמו יחסי עבודה אמיתיים בין המשיבה למבקשת , מכל מקום המשיבה היא זו שעזבה (התפטרה) ואינה זכאית לזכויות להן טוענת שכן כלל לא עבדה.
אכן, בידי בעלי המניות, ככל הנראה, המידע ה עובדתי הרלבנטי לשם הכרעה בטענות אלה, ואולם לא קיומו של מידע עובדתי בידיו של גורם שלישי הוא זה המצדיק צירופו כצד להליך, שכן לשם קבלת המידע, די בזימונו של אותו גורם שלישי כעד. צירופו של גורם כצד להליך נועד להביא לכך שכלל המחלוקות בשאלות משותפות יוכרעו בצוותא חדא , תוך מניעת ריבוי הדינויות ו פוטנציאל להכרעות סותרות.
וכך נקבע בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 בתקנה 15( ב) לענין זה :מותר לצרף בחזקת נתבעים בתובענה אחת את כל הנתבעים למתן סעד לאותו תובע - בין ביחד, בין לחוד ובין לחלופין - ושאילו הוגשו נגדם תובענות נפרדות היתה מתעוררת בהן שאלה משותפת, משפטית או עובדתית; אין הכרח שכל נתבע יהא לו ענין לגבי כל הסעד שתובעים בתובענה. בענין דכאן אין שאלות המשותפות למחלוקת שבין המבקשת למשיבה (שאלות מתחום דיני העבודה), עם אלה הנוגעות, לכאורה, למחלוקת שבין המבקשת (ולמעשה בין הבעלים הנוכחי) לבעלי המניות (שאלות מתחום דיני החוזים בעיקרן- והנוגעות לקיומה/מימושה של חובת גילוי /חובת תום לב במו"מ לרכישת מניות החברה).
יותר מכך, ככל שתדחה תביעת המשיבה, הרי שתתאיין הטענה שכעת יש בפי המבקשת כלפי בעלי המניות, ואולם ככל שתתקבל, יוכל אז הבעלים הנוכחי לחזור אל בעלי המניות ולטעון בערכאה המתאימה לכך שעליהם לפצות/לשפות את המבקשת בגין חבותם בהליך זה, כך מכח ההסכמים שבין הצדדים/ הפרתם/מו"מ בחוסר תום לב וכיו"ב.
נוכח האמור, דין הבקשה להדחות.
למרות האמור לעיל, ולמען הסר כל חשש שמא בעלי המניות, ככל שיתבעו על ידי המבקשת לפני הערכאה המוסמכת, יעלו טענות בכל הנוגע לכך שיומם לא ניתן להם בעת ההכרעה בתביעה דנן (ואף שלטעמי הדבר אינו נדרש כלל), הרי ניתנת לבעלי המניות האפשרות להודיע האם מעונינים להצטרף להליך זה, וככל שמעונינים בכך, יוכלו להגיש בקשה מנומקת בתוך 21 יום מיום שתומצא להם החלטה זו, וזו תידון לאחר שתשמענה עמדות הצדדים.
החלטה זו בצירוף כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה תמסר על ידי המבקשת לבעלי המניות במסירה כדין בתוך 7 ימים.
בנסיבות הענין יובאו הוצאות בקשה זו בחשבונם של דברים עם סיום ההליך וכפוף לתוצאותיו.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ז, (18 אוקטובר 2016), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שיפון מ.ב. בע"מ
נתבע: תקווה יעקב
שופט :
עורכי דין: