ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ט.מ. שרותים והסעות בע"מ נגד אילן שמואל :


בפני כבוד ה שופטת אפרת הלר

מבקשת

ט.מ. שרותים והסעות בע"מ

נגד

משיב

אילן שמואל

החלטה

בפניי התנגדות לביצוע שטר.

המשיב הגיש לביצוע המחאה ע"ס 60,000 ₪ שז.פ. ביום 28.06.14 אשר נמש כה מחשבון המבקשת לפקודת "אברהם עבד אלחמיד בע"מ " והופקד ה בחשבון בבנק המשיב (להלן: "השיק"). התנגדות לביצוע שטר הוגשה על ידי המבקשת ונתמכה בתצהיר בעליה, מר מוניר טאהא (להלן: "מוניר").

טענות הצדדים בקצירת האומר:

בתצהירו טוען מוניר כי השיק מולא לא על ידו וכן טען ש לא חתם על שיק זה וחתימתו על ה שיק זויפה.

לטענת המבקשת, לצורך מתן רשות להתגונן די שהיא מעלה הגנה לכאורה המצדיקה בירור כאשר לטענתה, יש בידיה טענות הגנה טובות וראויות כנגד ביצועו של השטר שיש בכוחן לשמוט את הקרקע מטענות המשיב.

מוניר, המצהיר מטעם המבקשת טוען כי אין כל יריבות בינו לבין המשיב, כאשר לטענתו המשיב אינו חתום על השיק והשיק לא הוסב לטובתו.

מנגד טוען המשיב כי הוא הינו אוחז כשורה בשיק.
המשיב מוסיף וטוען כי טענת מוניר לזיוף חתימתו הינה בגדר גרסה הלוקה בחסר, כאשר לא הונחה בפני בית המשפט התשתית הראייתית להוכחת טענותיו והמבקשת לא הצביעה ולו בדוחק על טענת הגנה הראויה להתברר מפני התביעה, והגנתה נותרה בגדר "הגנת בדים".

דיון והכרעה

לאחר עיון בכתבי הטענות ושמיעת הצדדים בדיון אשר התקיים בפניי ביום 10.10.2016 להלן החלטתי.

ראשית אציין כי הגם שההתנגדות הוכתרה בכותרתה כ "בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות" מעיון בהחלטת המוציא לפועל עולה כי ההתנגדות הוגשה במועד ואף בדיון לפניי לא נשמעו טענות הצדדים בעניין ולפיכך, אתייחס להתנגדות כהתנגדות אשר הוגשה במועד.

באשר להתנגדות לגופה, בדיון בהתנגדות לביצוע שטר חלים הדינים החלים על הגנה בפני תביעה בסדר דין מקוצר. בשל מעמדה הרם של הזכות הדיונית להתגונן, יש צורך במידת וודאות גבוהה בדבר חוסר רצינותן והעדר ממשותן של טענות ההגנה, כדי להצדיק דחיית בקשה לרשות להתגונן. לפיכך, די אם הנתבע הראה, ולו קצה חוט של טענת הגנה, כדי להצדיק, בהתמודדות בין האינטרסים השונים, את ההכרה בזכותו להתגונן. המימד החוקתי הנלווה לזכות להתגונן מוסיף חיזוק-יתר לכלל הנקוט בהלכה הפסוקה מזה שנים רבות לפיו בקשת רשות להגן תידחה רק כאשר אין ולו בדל סיכוי אפשרי, כי טענה מטענות ההגנה המועלית תתקבל במשפט גופו.

הנטייה בפסיקת בית המשפט היא ככלל לתת רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה (ע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ,( 9.12.2009, מופיע בנבו); ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו (3) 518 (1982)).

על בית המשפט הדן בבקשת רשות להתגונן להניח כי טענותיו של הנתבע הינן אמת, כאשר אפילו חוסר אמון בטענות ההגנה איננו יוצר, כשלעצמו, בסיס לאי מתן הרשות להתגונן. (ע"א 10189/07 עזרא ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, 15.6.2009, מופיע בנבו).

בשלב בו נדונה בקשה לרשות להתגונן לא ייכנס בית המשפט לבירור אמיתותן שך העובדות הנטענות בתצהיר התומך בבקשת הנתבע, ודי לה לגרסתו שתעמוד לכאורה ולא תקרוס תחתיה בחקירה נגדית על התצהיר" (ד. בר אופיר, "סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה", מהדורה תשיעית (2008), עמ' 197).

לגופו של עניין;

טענת ההגנה העיקרית של מוניר הינה טענת זיוף חתימתו על השיק . בנוסף טען מוניר לחוסר יריבות בינו לבין המשיב, כך שלטענתו שמו של המשיב אינו מופיע על השיק - המשיב אינו חתום עליו והשיק לא הוסב לטובתו כך שהמשיב אינו יכול לתבוע בגינו.

טרם אדון בטענת הזיוף אסיר מדרכי טענת חוסר היריבות אותה העלתה המבקש לפיה המשיב אינו אוחז בשיק כשורה.

אחיזה בשטר

סעיף 1 לפקודת השטרות (נוסח חדש) כדלקמן:

"אוחז-מי שהוא הנפרע או הנסב או של שטר חוב ומחזיק בו או מי שהוא המוכ"ז "

קרי, בהתאם לפקודת השטרות כל מי שהוא מחזיק בפועל בשטר הינו אוחז בהתאם להגדרה הנ"ל.

לפיכך, כל עוד לא נסתרה חזקה זו ע"י המבקשת כל אוחז בשטר רשאי לתבוע בגינו.

טענת הזיוף

טענתו העיקרית של מוניר הינה כי הוא אינו חתום על ה המחאה נשוא ההתנגדות וכי חתימתו זויפה.

"אין חבות בלי חתימה" קובע סעיף 22 (א) ל פקודת השטרות [נוסח חדש]: "אין אדם חב בתור מושך או מסב או קבל של שטר אם לא חתם עליו בתור אחד מאלה".

אלא מאי, האם יש בכך לבד כדי להקים להיעתר להתנגדות?

טענותיו אלו של מוניר אינן מתיישבות עם נסיבות המקרה שכן משנשאל מוניר באם פנה לבנק הנמשך והודיע על זיוף השיק , גניבתו או אובדנו השיב בשלילה.

יתירה מכך ,מוניר אף הודה שלא פנה לבנק לדווח על גניבת השיק או זיופו, כטענתו (ראו עמ' 2 שורה 11 לפרוטוקול).

כמו כן טען מוניר כי השיק הוחזר ע"י הבנק הן מסיבת א.כ.מ. והן עקב ביטול כאשר בפועל על גבי השיק צויין על ידי הבנק "א.כ.מ." בלבד.

אף תשובותיו של מוניר בחקירתו הנגדית בעניין טענתו לזיוף השיק היו תשובות מתחמקות, מניפולטיביות שלא מצאתי לתת בהם אמון.

יחד עם האמור, מקום בו נטען חתימת המושך מזוייפת לא ניתן לאכוף פירעונו על מי שחתימתו זוייפה (ע"א 542/87 קופת אשראי נ' מוסטפא, פ"ד מד(1) 422, 426 (1990). ההלכה הפסוקה קובעת, כי כאשר מכחיש הנתבע את החתימות שעל השטר, מוטלת על התובע החובה להוכיח כי אכן הנתבע נתחייב בחתימות שעל השטר (ע"א 268/56 ששון נוי, ואח' נ' עירית חדרה, ואח' פ"ד יב 353 (1958)).

דרך הוכחת אמיתות חתימה הינה בדרך כלל בחוות דעת מומחה לכתבי יד: "בית המשפט רשאי להיזקק לעדויות מומחים בעניינים שבהם דרושים ידע והתמצאות מדעיים או טכניים, ובהם עדות גרפולוג המומחה לניתוח כתבי יד". "(ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ, פ"ד מז (3) 240 (1993)). באותו פסק דין נקבע כי אין לייחס משקל ראייתי לאי הגשת תלונה במשטרה: "לא מצאתי ממש גם בטענה שהמשיבה השלישית לא הגישה תלונה במשטרה על זיוף חתימתה: לא מוטלת עליה כל חובה לעשות כן, ואין לעובדה זו משקל ראייתי מכריע היכול להשמיט את הבסיס מתחת לכפירתה בחתימתה על המסמך".

מכאן, על אף ניסיונו של ב"כ המשיב להראות כי חתימתו של מוניר על גבי השיק זהה לחתימות אותן הציג בפניי (ת/1 , ת/2) אך אין בכך כדי להצביע בוודאות כי החתימה על השיק זהה לחתימות שהוצגו בפניי ויש לברר עניין זה באמצעות חוות דעת של מומחה בכתב יד.

עסקינן בטענה היורדת לשורשו של החיוב השטרי ומהווה הגנה ראויה. על אף החקירה הנגדית ותשובותיו המתחמקות של מוניר, מצאתי כי יש בעניינו הגנה ולו לכאורה, שיש לברר בשמיעת התיק.

יחד עם זאת, לצורך האיזון הראוי בין ההגנה בדוחק עליה הצביע מוניר לבין תשובותיו בחקירתו הנגדית מהם לא התרשמתי , בלשו ן המעטה, מצאתי כי כתנאי לקבלת ההתנגדות, על המבקשת להפקיד בקופת בית המשפט הסך של 40,000 ₪.

סיכומו של דבר, הבקשה מתקבלת וניתנת למבקש רשות להתגונן, בכפוף להפקת הסכום הנ"ל.

המבקשת תפקיד את הסכום הנ"ל תוך 14 יום מהיום ותגיש הודעה מתאימה לתיק.

עם הפקדת הסכום תצהירי מוניר יהווה כתב הגנה, והתיק יועבר לסדר דין מהיר.

בהעדר הפקדה תוך המועד האמור תידחה ההתנגדות.

בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ז, 16 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ט.מ. שרותים והסעות בע"מ
נתבע: אילן שמואל
שופט :
עורכי דין: