ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר נגד רבינוביץ :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא1734/09

בתיק עיקרי: עא 2615/08

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

12/06/2009

בעניין:

אליעזר ניר

ע"י ב"כ עו"ד

קוטלר ומאושר

המבקש

נ ג ד

יאיר רבינוביץ

ע"י ב"כ עו"ד

אבן-עזרא

המשיב

החלטה

1. המבקש עותר למתן פטור מעירבון בסך 20,000 ₪ במסגרת ערעור שהגיש על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב (כב' השופט פרידלנדר) מיום 29.10.08 בת.א. 63297/05 (להלן: "פסק הדין"). לחילופין, עותר המבקש להפחית גובה העירבון שנקבע ולהתיר הפקדתו בתשלומים. זאת, כך נטען, מחמת מצבו הכלכלי ומצבו הרפואי המפורטים בנימוקי הבקשה, אשר אינם מאפשרים לו לשאת בהפקדה האמורה.

2. בפסק הדין נשוא הערעור התקבלה במלואה תביעתו השטרית של המשיב כנגד המבקש, בגין שני שיקים בסך חצי מיליון ₪ כל אחד. המבקש חויב בתשלום הוצאות בסך 30,000 ₪.

3. כעולה מתצהירו, המבקש, בן 58, מתגורר עם אשתו ועם אחד מארבעת ילדיהם. החל מיום 1.1.09 הוכר כנכה לצמיתות בשיעור 93%, כאשר עד לקבלתה נשא לבדו בעלויות הטיפולים הרפואיים להם נזקק. נטען כי למבקש אין כל מקור הכנסה בהיותו עובד בחברה שמתנהלים כנגדה הליכי כינוס, ומזה ארבעה חודשים לא קיבל משכורתו. המשפחה מתקיימת מכספי הפנסיה שמקבלת רעייתו בסך כ- 4900 ₪ לחודש. כמו כן, המשפחה נושאת בעלויות הטיפול בבן אשר נפצע במהלך שירותו הצבאי וזקוק לטיפולים תכופים.

4. עוד נטען על ידי המבקש, כי סיכויי הערעור הינם גבוהים, שכן מדובר בטעות חישובית של הפרמטרים כפי שנקבעו על ידי בית משפט קמא בפסק הדין. לדבריו, טענה זו אף נתמכת בחוות דעתו של רואה החשבון אשר העיד מטעם התובע -המשיב (נספח י' לבקשה).

5. המשיב מתנגד לבקשה על חלופותיה, הכל כמפורט בתגובתו.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים לבקשה דנן, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.

7. הגם שמצבו הכלכלי של המבקש אינו מן הקלים, לא שוכנעתי מן החומר המצורף לבקשה כי מדובר במצב כלכלי המצדיק מתן פטור מלא מהפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור. לא צורפה לבקשה כל אסמכתא בעניין מקום העבודה הנוכחי של המבקש בהתאם לאשר נטען בנוגע אליו כמצויין לעיל. כמו כן, דפי חשבון הבנק אשר צורפו לבקשה (נספח ח') מתייחסים לשלושה חודשים בלבד עובר למועד הגשת הבקשה, ואף מהם עולה כי ישנן מספר תנועות לזכות החשבון, בסכומים לא מבוטלים, מה שאינו עולה בקנה אחד עם הטענה כי המשפחה נעדרת מקורות הכנסה למעט כספי הפנסיה הנ"ל.

8. יוער, כי העובדה שחשבונו של המבקש בבנק מצוי ביתרת חובה גבוהה, אף היא אינה מלמדת דבר כשלעצמה, בפרט כאשר הבקשה לוקה בחסר בנוגע לפירוט ההכנסות, וכאשר לא צורפו לה תדפיסי כרטיסי חיוב כנדרש בפסיקה, באופן שיאפשר לבית המשפט לבחון את מהותן של ההוצאות הנטענות, ולא רק את היקפן.

9. בנסיבות אלו, ובשים לב לצורך להגן על אינטרס המשיב בכך שהוצאותיו בערכאת הערעור יובטחו בבטוחה זמינה ויעילה - סבורני כי אין מקום למתן פטור במקרה דנן.

כידוע, "הכללים הנוגעים לעניין פטור מעירבון מאזנים בין מספר תכליות. מחד, כנגזר מזכות הגישה לערכאות המשפט, ראוי למנוע מצב בו ייחסמו שערי בית המשפט מפני בעל דין המבקש סעד אך בשל מצבו הכספי. מאידך, ראוי להגן על בעל דין הנגרר להליכים משפטיים בידי יריבו וזכה בדין מפני מצב בו לא יוכל לגבות את ההוצאות שנפסקו לטובתו בבית המשפט (בש"א 1086/06 יעקב יגודה נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה "זמורה", תק-על 2006(3), 3612).

10. יחד עם זאת, לנוכח מצבו הכלכלי של המבקש במידה שבה הוכח, אשר אף שאינו עולה כדי מתן פטור עלול הוא לחסום את דרכו ממיצוי זכותו הדיונית להגשת ערעור - מצאתי לנכון להפחית את סכום העירבון שנקבע ולהעמידו על סך 10,000 ₪ בלבד. הלכה פסוקה היא כי בבקשות כגון דא ניתן לתת משקל לשיקולים רלוונטיים נוספים ובראשם הערכה בדבר גובה ההוצאות הצפויות בהליך הערעור, אם יידחה, הנגזרת בין היתר מנסיבות אישיות, מיהות הצדדים, סוג ההליך, טיבו, היקפו, מורכבותו, שווי המחלוקת נשוא ההליך ועוד (ע"א 2871/00; ע"א 4211/08 אמרנט נ' פרוספק, תק-על 2008(3) 1056; רע"א 8098/01; בש"א 1528/06 יוסף ורנר נ' כונס הנכסים הרשמי, תק-על 2007(4), 329; רע"א 10780/07).

11. אשר על כן, על המבקש להפקיד בקופת בית המשפט את סכום העירבון בסך 10,000 ₪ תוך 45 יום, שאם לא כן, יידחה הערעור ללא מתן הודעה נוספת.

ניתנה היום כ' בסיון, תשס"ט (12 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו