ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מולטילוק טכנול נגד פרפקט לוק סח :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 058698/07

בש"א 209015/09

לפני:

כבוד השופטת כוכבה לוי

תאריך:

12/06/2009

בעניין:

מולטילוק טכנולגיות בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד לביא שמואל

התובע

נ ג ד

1 . פרפקט לוק סחר בינלאומי בע"מ

2 . תורג'מן רפי

ע"י ב"כ

עו"ד גיל קרן

הנתבעים

החלטה

מבוא

1. בפני בקשה לתיקון כתב התביעה בגידרה מבקשת המבקשת לתקן את כתב התביעה כך שירשם כי לא הייתה חובה להציג את השקים לפירעון ולא היה צורך במשלוח הודעות חילול בגין השקים, הואיל והנתבעים ויתרו על חובת ההצגה של השקים וכן ויתרו על צורך במתן הודעות חילול.

2. עסקינן בתביעה שטרית אשר נפתחה בהגשת 7 שקים על סך 10,000 ₪ כל אחד לביצוע ללשכת הוצל"פ בת"א, ביום 30.1.2007 (להלן: "בקשת הביצוע").

3. בפרק ו לבקשת הביצוע פירטה התובעת את הסיבות לפתיחת תיק ההוצל"פ, ואלו הן (הנוסח אינו במקור):

1. הזוכה... אוחזת בשקים בחתימת החייבת... ובערבות החייב 2.

2. השקים לא כובדו במועדם ולאחר משלוח הדרישות לחייבים.

3. על חשבון השיקים לא שולם כל סכום.

4. השקים הוצגו לפירעון.

5. נשלחה הודעת חילול.

4. ביום 13.3.2007 הוגשה התנגדות לביצוע השטרות, מטעם הנתבעים , במסגרתה טוענים הנתבעים כטענה עיקרית, הנפרסת מסעיפים 9-1 כי השקים לא הוצגו כלל לפירעון וכי לא נשלחה אליהם מעולם הודעת חילול.

5. ביום 7.10.2007 הצדדים הגישו הסכמה על מתן רשות להגן ובכך התייתר הצורך בדיון בהתנגדות, כך שנפתח תיק אזרחי במסלול סדר דין רגיל.

6. במאמר מוסגר יוער ביום 18.2.2008 התקיים דיון במסגרתו הודיעה התובעת כי נוכח פס"ד שניתן בעניין אחר שבין התובעת לנתבעת, היא מבקשת לדחות הדיון למשך שלושה חודשים, שכן אם ישולם הסכום שנפסק בפס"ד תמשוך היא את תביעתה. הנתבעים הסכימו לדחייה כאמור, תוך שמדגישים הם כי הם עושים זאת מבלי לפגוע בטענותיהם. התיק נקבע לתז"פ לבחינת הודעת התובעת באשר להמשך ניהול התביעה.

7. ביום 1.7.2008 נמחקה התביעה מחוסר מעש, שכן התובעת לא הודיע לבית המשפט על המשך ההליכים. התובעת הגישה בקשה לביטול ההחלטה, ובית המשפט נעתר לביטולה, תוך שהורה על הגשת תצהירים מטעם הנתבעים תוך 30 יום ומטעם התובעת תוך 60 יום.

8. הצדדים הגישו בקשה להארכת מועד להגשת תצהירים, וניתנה החלטה המאפשרת אורכה להגשת תצהירי התובעת עד ליום 22.2.2009.

9. תצהירי עדות ראשית מטעם הנתבעים הוגשו ביום 11.1.2009.

10. ביום 8.3.2009 התקיים קדם משפט, במסגרתו טענה התובעת כי נוכח "מגעים מתקדמים" בינה לבין הנתבעים לא הוגשו תצהירים. בהחלטה בדיון נקבע המועד האחרון להגשת תצהירים עד ליום 13.5.2009, תוך שהודגש "היה ולא יוגשו תצהירי עדות ראשית עד למועד כאמור, תידחה תביעה.".

11. תצהירים מטעם התובעת לא הוגשו, אלא שביום 19.3.2009 הוגשה הבקשה דנן.

הפירוט דלעיל בה להמחיש את משך זמן ההתדיינויות בין הצדדים בשים לב לטענות המשיבים לבקשה לתיקון כתב תביעה .

טענות התובעת

12. הבסיס לבקשה עולה מתצהירו של בא כוח התובעת אשר טוען כי עובד משרדו שגה עת סימן בבקשת הביצוע כי השקים הוצגו לפירעון וכי נשלחו הודעות חילול. כמו כן מצורף תצהיר סמנכ"ל הכספים בתובעת הטוען כי הנתבע ביקש ממנו שלא להציג את השקים לפירעון.

טענות הנתבעים

13. הנתבעים מתנגדים לתיקון כת התביעה. ראשית טוענים הם לשיהוי שכן הבקשה מוגשת כשנתיים לאחר הגשת בקשת הביצוע.

14. שנית טוענים כי תיקון כתב התביעה כעת, לאחר שכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעמם, יסרבל את הדיון.

15. שלישית טוענים כי התיקון המבוקש אינו מבוסס, שכן הם מעולם לא וויתרו לא בכתב ולא בע"פ על חובת ההצגה ומשלוח הודעת החילול.

דיון

16. תיקון כתב תביעה יעשה מכוח תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"):

92. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות.

17. הלכה פסוקה היא, כי בית המשפט, בהידרשו לבקשה לתיקון כתב טענות, ינקוט גישה ליברלית, וככלל, ייעתר לבקשה. זאת, למעט מקרים חריגים, בנסיבות בהן אין בתיקון כל תועלת לבירור הפלוגתאות נשוא התובענה, ראו רע"א 2345/98 סלים דנגור נ' חנוך ליבנה, פ"ד נב(3), 427, עמוד 431 (1998) (להלן: עניין דנגור").

18. אין ספק כי הבקשה דנן מוגשת בשיהוי ניכר, זאת כאשר ההתנגדות הוגשה עוד ביום 13.3.2007 ובמסגרתה טענו הנתבעים כטענה עיקרית את אי הצגת השקים ואי משלוח הודעות החילול. יוצא כי כבר אז בשנת 2007 אמורה הייתה התובעת לבקש לתקן את כתב תביעתה.

בנוסף ומאחר וקדם המשפט הסתיים, הבקשה דנן חורגת גם מתקנה 149 (ב) לתקנות:

149. (א)...

(ב) לא ידון בית המשפט או הרשם בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם-משפט, זולת אם ראה לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו וכשהדבר דרוש כדי למנוע עיוות דין.

19. כפי שציין השופט (כתארו אז) ת' אור בעניין דנגור, שם. בעמוד 421:

"מלשון תקנה 92 לתקנות ומהפרשנות לה, כפי שעוגנה בפסיקה, עולה כי כאשר בעל דין מבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין – נעתרים לו ברוחב לב (ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214; ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות, פ"ד לט(2) 556). ברם. זיקתו האמיצה של התיקון המבוקש לפלוגתא האמיתית בין הצדדים אינה חזות הכל. חריגים לכלל זה הינם מקרים שבהם נהג המבקש בשיהוי רב או בחוסר תום לב או מקרים שבהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהינה קמה לו אם היתה מוגשת הבקשה מחדש"

20. פרשנות מעמיקה לאיזון הראוי בין הגישה הליברלית במתן רשות לתיקון כתבי טענות לבין הוגנות ההליך, ניתנה בספרו של ד"ר ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקרונות יסוד, התשנ"ב, עמ' 204. והוא מסווג את העקרונות לשלושה: אינטרס בעל הדין -מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית, אינטרס המשיב שיריעת המשפט לא תורחב שלא לצורך, ואינטרס הציבור. וכפי שפסק כבוד השופט א' רובינשטיין, בפסק דינו רע"א 3385/08 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ, (לא פורסם) (25.9.08): "ככל שהשאלה נשוא ההליך "אמיתית" יותר, כך יגבר האינטרס לאפשר את התיקון".

21. במקרה דנן אינטרס התובעת לתקן את כתב תביעתה הינו מובהק, שכן התיקון יעמיד להכרעה את הפלוגתא האמיתית בין הצדדים. בהיעדר התיקון, תמחק התביעה מחמת היעדר עילה, זאת לאור סעיף 44 לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), לפיו שיק אשר לא הוצג ולא נשלחה בגינו הודעת חילול אינו בר תביעה.

22. במקרה שכזה, כאשר התיקון יעמיד את המחלוקת האמיתית בין הצדדים, אי תיקון כתב התביעה כמבוקש, יביא למחיקתו, יעדיף בית משפט את התיקון, ראו לעניין זה, ר"ע 330/85 מנחם אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ,פ"ד לט(2) 556, עמ 557:

"על המבקש להראות שדווקא כתב התביעה המתוקן הוא שיעמיד לדיון את הפלוגתא לאמיתה. למשל, בע"א 15/62 [1], בעמ' 1343, נדון מקרה, בו היה בכתב-התביעה המקורי חוסר תיאום בין העילה לסעד. לפיכך הרשו את תיקון הסעד כדי להעמיד במחלוקת את הזכות המהותית לאמיתה. מאותו טעם מאפשרים תיקון כתב-תביעה שלא גילה עילה ומעדיפים את התיקון על פני מחיקתו"

23. בחנתי היטב את תצהיר העדות הנתבעים שהוגשו ביום 11.1.2009, לא נוכחתי כי התובעת תרכוש יתרון מקריאת תצהירי עדות ראשית שהגישו, שכן האמור בתצהירי הנתבעים תקף גם לאחר התיקון המבוקש, למעט התייחסות שתידרש לעניין טענת התובעת כי הנתבעים ביקשו שלא להציג את השקים.

הנתבעים בתשובתם לבקשה דנן מכחישים את טענת התובעת ואף מציינים כי לא וויתרו בשום שלב לא בכתב ולא בע"פ על חובת התובעת להציג את השקים. בנסיבות אלו, אין לטעמי פגיעה דיונית בנתבעים ואין העניין דומה למצב בו תיקון כתב התביעה מבוצע לאחר הכרעה בשאלה שבמחלוקת באופן שיש בו כדי לפגוע בהגינות הדיונית.

סוף דבר

24. הבקשה מתקבלת, בהתאם לתנאים המפורטים כדלקמן:

א. התובעת תגיש לבית המשפט את כתב התביעה המתוקן תוך 14 ימים בהעתק במסירה אישית לבא כוח הנתבעים. ויודגש כי כתב התביעה יתוקן רק באשר לעניין אי הצגת השקים ואי משלוח הודעת החילול.

ב. הנתבעים יגישו כתב הגנה ותצהירי עדות ראשית בהתייחס לכתב התביעה המתוקן ולסוגיה נשוא סעיף 25א דלעיל, תוך 30 יום מיום מסירת כתב התביעה למשרד בא כוחם, וימסרו העתק במסירה אישיתלבא כוח התובעת.

ג. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית תוך 14 ימים מיום קבלת תצהירי הנתבעים.

ד. ימי פגרת הקיץ לעניין מנין המועדים דלעיל יובאו במניין.

ה. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 5,000 ₪ בצרוף מע"מ. תשלום ההוצאות לא יהווה תנאי להמשך ניהול התיק.

ו. נוכח סכום החוב בתיק , אל מול סכום ההוצאות שניפסק, מורה על עיכוב בגביית סכום ההוצאות שניפסק בהחלטתי דנן עד הכרעה בהליך העיקרי.

ז. לא יוגשו כתבי בית דין מטעם התובעת במועד, תמחק התובענה.

ח. הצדדים יתייצבו לקדם משפט נוסף ל28.10.2009 שעה 16:40.

ט. מזמנת לדיון הוכחות ליום 15.12.2009 שעה 17:30

י. בקשות לשינוי מועד דיון יתקבלו עד ולא יאוחר מיום 1.9.2009.


המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ' בסיון, תשס"ט (12 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.