ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנוף קרן הפנסיה בע"מ נגד חנא ראשד ואחרים :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בש"א 2321/09

בתיק עיקרי: עב' 2624/04

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

28/05/2009

בעניין:

מנוף, קרן הפנסיה בע"מ (הצד השלישי מס' 2)

ע"י ב"כ עוה"ד

גיא כהן

המבקשת

נ ג ד

1. חנא ראשד (התובע)

ע"י ב"כ עו"ד ג'רייס דחדולי ואחרים

2. ג.ס.ט. הנדסה בע"מ (הנתבע 1)

3. ג'ורג' טורעאני (הנתבע 2)

הנתבעים ע"י ב"כ עו"ד באסם דקואר

4. קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות

בע"מ (בניהול מיוחד) (הצד השלישי מס' 1)

ע"י ב"כ עו"ד מיכל בן-ארי שטיין

המשיבים

החלטה

1. לפניי בקשה לשומת הוצאות אשר הוגשה מטעם הצד השלישי מס' 2 (להלן: "המבקשת"), לפיה מתבקש בית הדין לשום את הוצאות המשפט, לצורך ביצוע פסק הדין מיום 25/12/08, אשר לא פורשו בפסק הדין, כדלקמן:

א. החזר הוצאות נסיעה לדיון בתאריך 30/10/05 בסך של 500 ₪, בתוספת מע"מ, כשהסכום המשוערך ביום הגשת הבקשה עמד על סך של 616 ₪.

ב. החזר הוצאות נסיעה לדיון בתאריך 26/11/06 בסך של 500 ₪, בתוספת מע"מ, כשהסכום המשוערך ביום הגשת הבקשה עמד על סך של 585 ₪.

2. הבקשה הונחה על שולחני, בהתאם להנחיית כבוד השופט ארמון, בשים לב למהותה.

3. לנוכח העובדה שעל-פי פסק הדין נדחו ההודעות לצדדים שלישיים, והנתבע 2 (להלן: "הנתבע") חויב לשלם לכל אחד מהצדדים השלישיים סך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ (סעיפים 101 ו- 104 לפסק הדין), הוריתי בהחלטתי מיום 28/4/09 לבא-כח הנתבעים להודיע עמדתו, זאת עד ליום 14/5/09.

4. בא-כח הנתבע הודיע בתגובתו כי הנתבע מתנגד לבקשה, בהסתמכו על האמור בסעיף 104 לפסק הדין, בו קבע בית הדין (כבוד השופט חיים ארמון) את שכר הטרחה אשר על הנתבע לשלמו לצדדים השלישיים, מבלי לחייבו בהוצאות משפט - זאת לאחר שנתן את דעתו לכך שהיו "ליקויים בהתנהגותם" של הצדדים השלישיים.

הנתבע הוסיף וטען כי אין תקנה 513 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 חלה במקרה דנן, שכן התקנה קובעת זכותו של בעל דין לפנות לבית המשפט (לבית הדין) בבקשה לשום הוצאות רק אם "הטיל הוצאות משפט מבלי לפרש את סכומן", כאשר במקרה דנן לא הוטלו הוצאות משפט כלל.

5. לאחר עיון בבקשה שהוגשה מטעם המבקשת, כמו גם בתגובת הנתבע, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות.

6. אקדים ואציין כי דעתי היא שאין עסקינן בבקשה "לחישוב הוצאות", לפי תקנה 513 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות").

עניינה של תקנה 513, לעיל, במקרה בו הטיל בית המשפט או הרשם הוצאות משפט, מבלי לפרש את סכומן.

בפסק דינו מיום 4/3/09 קבע בית הדין (כבוד השופט חיים ארמון) כי הנתבע ישלם לכל אחד מהצדדים השלישיים שכר טרחת עורך דין בסך של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ.

בפסק הדין לא נאמר מאומה לעניין "הוצאות המשפט" להן זכאים הצדדים השלישיים, ככל וזכות כאמור קמה להם ו/או למי מהם.

7. סבורני כי בקבעו שכר הטרחה המגיע לכל אחד מהצדדים השלישיים, נתן בית הדין את דעתו גם להוצאותיהם של הצדדים השלישיים, לרבות להוצאות הנסיעה לדיונים אשר התקיימו בתיק.

לעניין זה מופנים הצדדים לסמכותו של בית הדין לפסוק סכום כולל בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, זולת אם ראה לנכון לפסוק אותם בנפרד (תקנה 512 (א) לתקנות).

8. מבלי לפגוע באמור לעיל, ואף בהנחה שבית הדין בפסקו הסכום הנקוב בסעיף 104 לפסק הדין התכוון רק לשכר טרחת עורכי דינם של הצדדים השלישיים, אך לא להוצאות המשפט שלהם - זאת בהתחשב בעובדה שבית הדין נקט בלשון "שכ"ט עו"ד" ולא במונח "הוצאות משפט" (הכולל גם הוצאות המשפט וגם שכר טרחת עורך דין), איני רואה מקום להתערב בשיקול דעתו של בית הדין, אשר נתן את דעתו להתנהגותם של הצדדים השלישיים ולמחדליהם, כפי שפורטו בסעיף 104 לפסק הדין, ולאחר שקבע כי הצדדים השלישיים לא נהגו כשורה החליט לפסוק לזכותם שכר טרחת עורך דין, כאמור, אך לא מצא לנכון לפסוק לזכותם, בנוסף, הוצאות משפט.

בהקשר זה יצוין כי אין בידי הח"מ הסמכות "לשנות" את החלטתו של בית הדין (כבוד השופט חיים ארמון) בעניין זה. ככל והמבקשת חפצה "לערער" על קביעתו של בית הדין בעניין הוצאות המשפט להן זכאית, לשיטתה, כי אז עליה לפנות לערכאת הערעור.

9. לסיכום, הבקשה נדחית.

איני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום ה' בסיון, תשס"ט (28 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת